Comisia de etică

ANUNȚ privind demararea procesului de selecție a membrilor Comisiei de etică universitară pentru mandatul 2024-2028

ANUNȚ privind demararea procesului de selecție pentru un loc vacantat în Comisia de etică universitară pentru mandatul 2024-2028

SESIZAREA COMISIE DE ETICĂ

Pentru sesizări: etica@ubbcluj.ro

Pentru ombuds: ombudsman@ubbcluj.ro

Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, comisia de etică de la nivelul facultăţii (acolo unde există), prorector, rector – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor;  şef de serviciu, director economic, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrativ

Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.

Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al UBB va fi sesizată în scris, la Registratura UBB sau prin e-mail la adresa etica@ubbcluj.ro . Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.

Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine:

a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), 
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea.

Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.


COMISIA DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI FUNCŢIONEAZĂ DUPĂ URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.

În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţǎ, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.

În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.

Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială.

Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă.  Membrii comisiei şi orice altă persoană care are acces la documente şi la situaţia de fapt au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor.

În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.

În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor. Poate consulta comisiile senatului sau alte structuri ale universităţii în vederea soluţionării plângerilor.

În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate, pe care îl înaintează Rectorului. Rectorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată.

Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.

Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.

Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii.

Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.


COMPONENȚA COMISIEI DE ETICĂ

 1. Prof. univ. dr. Dacian Dragoș, președinte – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
 2. Conf.univ.dr. Balázs Imre Józef – Facultatea de Litere
 3. Conf.univ.dr. Oana Fodor – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 4. Conf.univ.dr. Liviu-Marius Harosa – Facultatea der Drept
 5. Conf.univ.dr. Călin Gabriel Tămaș – Facultatea de Biologie și Geologie
 6. Lect.univ.dr. Ioana-Andreea Mureșan – Facultatea de Litere
 7. Lect.univ.dr. Alexandru-Darius Filip – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 8. CS III dr. Mihaela Aluaș – Facultatea de Fizică
 9. Student Eduard Budoiu – Facultatea de Geografie
 10. Student Lázár Balázs – Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 11. Student Vlad-Florentin Muntean – Facultatea de Biologie și Geologie

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI

I. Atribuţiile şi componenţa Comisiei de etică a UBB

Art. 1. Comisia de etică a UBB este o structură independentă în raport cu Senatul şi Rectoratul, ea funcţionează în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2.Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează plângerile privind abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară al UBB; 
b) elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă Rectorului şi Senatului universitar şi care constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea şi modificarea Codului de etică şi deontologie universitară al UBB, care se supune senatului universitar pentru adoptare;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite conform Cartei universitare. 
Art. 3. Componenţa Comisiei de etică:
a) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară sunt propuse de consiliul de administraţie, avizate de senatul universitar şi aprobate de rector. Prestigiul profesional şi autoritatea morală sunt criteriile esenţiale pentru compunerea Comisiei. Se recomandă ca din Comisie să facă parte şi specialişti din domeniul eticii şi din domeniul juridic. Comisia are un număr de 11 membri. Structura și componența Comisiei poate fi extinsă în funcție de necesități numai la propunerea consiliului de administraţie, cu avizul senatului și aprobarea rectorului. 
b)Studenţii au cel puţin un reprezentant în Comisia de etică.
c) Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna din funcţiile de rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
d) Preşedintele comisiei conduce şedinţele comisiei, coordonează activitatea acesteia, o reprezintă în relaţiile cu conducerea Universităţii şi conducerea Senatului şi cu alte instituţii.
e) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele având dreptul de a
recomanda înlocuirea membrilor care cumulează 3 absenţe nemotivate consecutive sau cumulează 5 absenţe nemotivate pe parcursul unui an universitar. 
f) Pentru abateri grave de la etica universitară şi de la regulile de funcţionare a Comisiei de etică, membri pot fi propuşi spre înlocuire prin votul a două treimi din membri comisiei. Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie. Completarea cu noi membri  se face la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul senatului şi cu aprobarea rectorului.
g) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
h) Comisia este deservită de o secretară din cadrul secretariatului general al universităţii. 

II. Sesizarea Comisiei de etică

Art. 4. a) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. 
b) Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.
Art. 5. Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, comisia de etică de la nivelul facultăţii (acolo unde există), prorector, rector – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor;  şef de serviciu, director economic, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrativ 
Art. 6. Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.
Art. 7. Comisia poate fi sesizată în legătură cu faptele membrilor comunităţii universitare, respectiv:
a) studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor,
b) personalului didactic şi cercetătorilor,
c) personalului de conducere,
d) personalului administrativ.
Art. 8. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al UBB va fi sesizată în scris, la Registratura UBB. Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.
Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine: 
a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), 
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea. 
Art. 10. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.
Art. 11. În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.

III. Comisia de etică a Universităţii Babeş-Bolyai funcţionează după următoarea procedură:

Art. 12. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.
Art. 13. În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţa, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea. 
Art. 14. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minim 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.
Art. 15. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială. 
Art. 16. Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă. Membrii comisiei, care au acces la documente şi la situaţia de fapt, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor. 
Art. 17. În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.
Art. 18. În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor. Poate consulta comisiile senatului sau alte structuri ale universităţii în vederea soluţionării plângerilor.
Art. 19. În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport care vor cuprinde următoarele, după caz:
a) Respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întruneşte condiţiile unei abateri de la regulile sau principiile de etică. Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia; 
b) Admite sesizarea şi propune o măsură de sancţionare, în funcţie de gravitatea abaterii. 
c) Formulează propuneri de remediere a unor situaţii în care Comisia de etică s-a autosesizat şi constată buna-credinţă. 
Art. 20. Înaintează Rectorului un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate. Rectorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată. 
Art. 21. Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.

Art. 22. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei. 
Art. 23. În urma analizei unor abateri de la prevederile Codului de etică, Comisia de etică a UBB elaborează un raport cu privire la faptele analizate, menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost divergenţe de opinii, precum şi măsurile şi sancţiunile pe care le dispune. 
Art. 24. Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică revine universităţii.

IV. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare

Art. 25. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control; 
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; 
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 26. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor, masteranzilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) suspendare bursei pe o perioadă determinată 
c) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii în anul universitar următor constatării abaterii;
d) retragerea definitivă a dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii;
e) exmatricularea; 
f) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 


Art.27. Pentru personalul administrativ se aplică următoarele sancţiuni:
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
f) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

Art. 28. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare ştiinţifică şi creaţie, comisia de etică universitară stabileşte una dintre sancţiunile prevăzute la art. 25-27.  
Art. 29. Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta. 

Art. 30. Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare după avizarea de către jurist şi se pun în aplicare de către rector sau decan, după caz,  în termen de 30 de zile de la avizare. 

V. Contestaţii

Art. 31. Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.

VI. Confidenţialitate

Art.32. Pe parcursul desfăşurării analizei sesizării unei fapte de abatere de la Codul de etică, nu se va permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia organelor de stat abilitate să cerceteze fapta respectivă.

Art.33. Accesul terţilor la un dosar aflat la Comisia de etică este interzis şi după finalizarea evaluării faptei cu următoarele excepţii:

 1. membri ai organismului de contestaţii;
 2. membrii Consiliului de etică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 3. organele de stat abilitate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu respectarea confidenţialităţii datelor;
 4. cercetători în domeniul eticii şi deontologiei universitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor.

VII. Conflict de interese

Art. 34. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică, un membru al Comisiei de etică se află în conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate. În cazul votului, acesta se va abţine de la vot.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 35. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică se realizează din veniturile UBB, prin decizia Rectorului.
Art. 36. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.
Art. 37. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică se poate modifica cu acordul Comisiei de etică şi al Senatului Universităţii UBB. Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă orice prevederi anterioare care sunt contrare prevederilor sale.

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului din data de  2 iulie 2012, dată de la care intră în vigoare.


PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MECANISMULUI OMBUDS LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

Capitolul I. Dispoziții generale. Atribuții.

Art. 1. Prezenta procedură stabilește normele și condițiile de activitate pentru Ombuds-ul Universității Babeș-Bolyai, cunoscut sub denumirea de Ombuds Universitar.

Art.2. Ombuds-ul universitar are rolul de a soluționa prin tehnici de mediere, conciliere au alte metode alternative de soluționare, disputele privind administrarea defectuoasa in UBB sau disputele interpersonale in comunitatea universitara si de cercetare.

Art. 3. Definiția administrării defectuoase include, dar nu se limitează la: practici inechitabile, abateri de la etica cercetării sau a managementului universitar, discriminare, abuz de putere, refuzul nejustificat de a furniza informații, întârzieri nejustificate, neluarea măsurilor impuse de lege sau de principiile bunei administrări, ori încălcarea drepturilor omului. Disputele interpersonale includ neînțelegeri colegiale sau intre studenți si cadre didactice sau cercetători, care pot constitui abateri de la etica universitara.

Art. 4. Ombuds-ul Universitar:

 • a) este independent și nu accepta instrucțiuni din exterior;
 • b) contribuie la medierea și soluționarea cazurilor de administrare defectuoasă/dispute interpersonale în cadrul Universității Babeș-Bolyai;
 • c) cooperează cu autoritățile universitare, în mod direct cu Comisia de Etică, și celelalte entități în exercitarea atribuțiilor;
 • d) formulează recomandări și propune soluții pentru abordarea problemelor identificate, dacă este cazul;
 • e) nu poate contesta deciziile sau competențele organismelor de conducere ale Universității.

Capitolul II. Plângeri și anchete

Art. 5. Orice student, cadru didactic sau membru al personalului administrativ al Universității Babeș-Bolyai poate adresa Ombudsului Universitar o plângere în legătură cu o posibilă administrare defectuoasă sau disputa colegiala/interpersonala.

Art. 6. Ombudsul Universitar poate desfășura anchete fie din proprie inițiativă, fie prin redirecționare, în urma unei plângeri adresate Comisiei de Etică.

Art. 7. Anchetele din proprie inițiativă se concentrează pe cazurile repetate, sistemice sau deosebit de grave de administrare defectuoasă percepute ca probleme de interes universitar și pot fi urmate de propuneri de bune practici. La nevoie, se pot formula recomandări la nivel de sistem către conducerea UBB, prorectorilor responsabili.

Art. 8. Ombuds-ul Universitar informează reclamanții cu privire la măsurile luate și încearcă să rezolve problema administrării defectuoase cu autoritatea universitară sau cu persoana în cauză. Dacă se ajunge la o soluție mulțumitoare pentru părți, dosarul se închide. Daca ancheta a pornit la sesizarea Comisiei de etica, este informata despre acest aspect în mod direct Comisia de Etică, care cu acordul persoanei care a făcut sesizarea poate considera plângerea retrasa.

Art. 9. Ombudsul Universitar se angajează să asigure un mediu confidențial și neutru pentru discutarea deschisă a problemelor. Toate informațiile vor fi tratate cu discreție, permițând o comunicare deschisă și fără teamă.

Art. 10. Ombudsul Universitar va ajuta la explorarea diferitelor perspective ale problemei, facilitând discuții care analizează diversele puncte de vedere, interese și îngrijorări prin mediere.

Art. 11. Autoritățile și departamentele Universității Babeș-Bolyai au obligația să furnizeze Ombuds-ului Universitar, fără întârziere, orice informații solicitate în cursul unei anchete, inclusiv documente și materiale confidențiale – sub rezerva păstrării confidențialității.

Art. 12. Ombuds-ul Universitar poate interoga membrii comunității Universitare în legătură cu fapte care implică o anchetă în curs.

Art. 13. Avertizori din cadrul Universității care dezvăluie Ombudsului Universitar informații ce conduc la deschiderea sau soluționarea unei anchete beneficiază de protecție împotriva represaliilor.

Art. 14. La sfârșitul fiecărui an universitar, Ombudsul Universitar prezintă Senatului și Rectorului un raport privind rezultatul activității sale, ca parte a raportului prezentat de Comisia de Etică.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 15. La propunerea Rectorului, cu avizul Consiliului de Administratie, Senatul Universității Babeș-Bolyai numește Ombuds-ul Universitar pe durata unui mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului la începutul fiecărui nou mandat de Rector.

Art.16. Ombuds universitar pot fi cadre didactice și de cercetare titulare, cu prestigiu profesional, care nu au încălcat normele de etică și deontologie universitară. Nu pot fi Ombuds persoane care dețin funcția de rector, președinte al senatului, prorector, decan, prodecan, director general administrativ.


Comunicat 02.11.2022

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a înaintat astăzi, 2 noiembrie 2022, către CNATDCU și minister informarea cu privire la Hotărârea Comisiei de Etică a UBB cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode, pentru analize și decizii suplimentare, conform legislației aplicabile[1].

Văzând unele discuții din spațiul public și pentru a contribui la înțelegerea Hotărârii pe principii corecte,  dincolo de unele exagerări sau neînțelegeri, trebuie făcute câteva clarificări privind procedurile ce pot și ce nu pot fi implementate de diverse instituții (care rezultă de altfel și din citirea atentă a hotărârii).

Astfel, în baza atribuțiilor proprii stabilite prin diverse reglementări,  Comisia de Etică a UBB:

 1. a analizat sesizările concrete;
 2. a analizat teza în întregime pe baza a două softuri antiplagiat.

Precizăm că în condițiile legii comisiile de etică analizează sesizările care conțin și dovezile aferente[2]. În acest caz însă, Comisia de Etică a UBB a analizat atât dovezile prezentate în sesizare, cât și pe cele care rezultau din verificarea în întregime a tezei prin softuri antiplagiat. S-au verificat suplimentar textele fără citare sau care ridică probleme din perspectiva atribuirii lor corecte. Pentru claritate, procentul de plagiat 2.95% rezultat este raportat la întreaga lucrare, după verificarea întregii lucrări, nu doar a unei părți a acesteia.

Comisia de Etică a UBB nu a analizat valoarea conținutului științific, care nu face obiectul demersului de etică și pentru care nu există la nivelul comisiei de etică proceduri legale de reanalizare științifică a unei teze.

Hotărârea Comisiei de Etică a UBB a identificat în mod clar abateri etice și a făcut recomandări interne și pentru domnul Bode (deși acestea nu-i pot fi impuse direct, nemaifiind în relații contractuale cu UBB).

Comisia de Etică a UBB nu are în atribuții analiza păstrării sau retragerii titlului de doctor, demers care ține de CNATDCU/minister, prin analize proprii, motiv pentru care Comisia de Etică a UBB, depistând probleme etice, a făcut informarea către CNATDCU.

Dacă se constată alte probleme etice, care nu sunt evidențiate de softurile antiplagiat sau nu au fost identificate de analiza Comisiei, acestea pot fi semnalate oricând și analizate suplimentar, în cadrul Comisiei de Etică a UBB și/sau direct la CNATDCU.

Comisia de Etică a UBB a acționat cu deplină transparență, integritate, obiectivitate și celeritate în analiza acestui caz intens mediatizat. Prin alte informări publice și demersuri interne, am trimis o invitație ca membru extern cooptat către doamna Emilia Șercan, ținând cont de experiența, munca dedicată și interesul constant din partea domniei sale asupra eticii academice din țară, care a declinat însă din motive rezonabile această invitație. Mai mult, am solicitat să ni se comunice  orice alte aspecte identificate de dânsa sau de prof. Marian Popescu (dar oricine putea/poate sesiza diverse abateri, în condițiile specificate) în legătură cu teza de doctorat, însă nu am primit aceste informații.

În acest context, ne exprimăm din nou deschiderea de a analiza orice sesizări de abateri etice în cadrul acestei teze și de a reanaliza concluziile raportului în consecință, dacă este cazul, în baza unor noi dovezi.

[1] Ordinul ME 5255/2021 art. 2 (3) În cazul în care se constată abateri de la etica şi deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisia de etică din cadrul instituţiei de învăţământ superior, iar Ministerul Educaţiei va fi informat în acest sens.

[2] Regulamentul Comisiei de Etică a UBB: Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de Etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine: a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact); b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării; d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea. Art. 10. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.

Hotărârea nr. 7 din 28.10.2022 Adoptată în urma sesizării nr. 14390/18.10.2022 privind abaterile de la etică în teza de doctorat a domnului Lucian-Nicolae Bode

Comunicat 11.01.2023

Punctul de vedere al UBB cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode

Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode.
Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate.  În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.
Hotărârea poate fi consultată aici :
Datorită unor confuzii în spațiul public cu privire la cadrul legal în care se pot analiza lucrările științifice din punct de vedere al eticii cercetării și la bunele practici/standardele internaționale, Comisia reiterează cerințele legale și de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare științifică:

 • Conștientă de efortul continuu necesar pentru menținerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-și asuma cu bună credință analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării și corectarea acestora cu maximă probitate profesională.
 • Așa cum am detaliat deja în comunicatul UBB disponibil aici, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoțite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează și decide exclusiv în limitele sesizării.
 • Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări științifice care respectă prezumția de nevinovăție în cadrul unei proceduri sancționatoare.
 • Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunța doar prin respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare științifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, și ori de câte ori ele apar.  Nicio analiză nu este definitivă și nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista și alte abateri de la etică în acea lucrare.
 • În prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat și a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esență, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii. În plus, pentru transparență, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susținute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.”
 • În urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și retragere a cărții, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.
 • În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal și obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor de drept și va continua să se pronunțe în aceeași manieră dacă există și alte sesizări.
 • Comisiile de etică se pronunță exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat și CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calității și contribuției originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întărește implicit, însă în mod substanțial, rolul și responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea și sancționarea fraudei academice.

UBB si Comisia adresează mulțumiri pentru participarea la analiză celor doi experți cooptați, Prof. Dr. Corneliu Bjola și Prof. dr. Alin Fumurescu.
Comisia apreciază și încurajează orice sesizări însoțite de dovezi care pot duce la sancționarea și corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări științifice.

Comunicat 26.01.2023

1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a trimis Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj, unde se află teza domnului Lucian Bode "Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual" următoarea adresă: 

"Vă informăm că, în urma analizei Comisiei de etică a UBB, teza de doctorat a domnului Lucian Bode "Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual" a fost identificată cu abateri de la etica academică, fiind, în concluzia principală a Comisiei de etică a UBB, profund viciată prin segmente plagiate și citări incorecte grave. 
În consecință, pentru a normaliza circuitul academic, vă rugăm să includeți această adresă și cele două Hotărâri ale Comisiei de etică a UBB atașate în teza de doctorat printată și înregistrată în biblioteca dumneavoastră sau la bibliotecile din subordine precum și în cartea publicată pe baza acesteia „Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual”, ISBN 978‐606‐8330‐83‐9, publicată în anul 2021 la Editura CA Publishing, inclusiv prin mijloace electronice și în variantele electronice ale tezei/cărții. Acest lucru este semnalat și pe site-ul Institutului de Studii Doctorale al UBB." 

2. De asemenea, UBB a solicitat Editurii CA Publishing să trimită adresa tuturor Bibliotecilor unde poate fi identificată, spre a fi inserată în carte. 

3. Domnul Lucian Bode a informat UBB în data de 26.01.2023 că "(...) până la lămurirea definitivă a acestor aspecte de către instanțele de judecată, am solicitat editurii CA Publishing, unic deținător al drepturilor editoriale asupra cărții, retragerea de la difuzare și/sau comercializare a oricăror exemplare, respectiv suspendarea oricăror demersuri de republicare." Editura a confirmat si acceptat aceasta solicitare. 

Contact

Pentru sesizări: etica@ubbcluj.ro

Pentru ombuds: ombudsman@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Dacian Dragoș

Președinte CE

Dacian Dragoș

Dacian C. Dragoș este Profesor Jean Monnet de Drept administrativ si European la FSPAC si la Scoala doctorala de Drept. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Vicepresedinte al Consiliului stiintific UBB (din 2013); Presedintele Consiliului Național de Etică (2016 - 2017); Coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). Membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). Co-director al secțiunii X – “Law and Administration” al EGPA (din 2010). Expert al Comisiei UE pentru Turcia (TAIEX) si Albania, Consultant Banca Mondiala (2020), Spark Legal Network and Ecorys si Milieu Ltd - Law & Policy Consulting. Publicații: 4 volume la edituri internaționale de prestigiu, peste 30 de capitole în volume internaționale, 7 cărti de autor și 4 în colaborare, peste 80 de lucrari în publicații de specialitate.

Prof. univ. dr. Csaba Dégi

Vicepreședinte OMBUDS

Conf. univ. dr. Csaba Dégi

Dr. Dégi L. Csaba este profesor universitar abilitat la Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Cluj – Napoca și asistent social principal cu atestat de liberă practică. Este secretar executiv al Societății Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS), preşedinte ales al Organizaţiei Europene de Cancer (ECO) și reprezentantul României la Asociația Americană a Asistenților Sociali din Oncologie (AOSW). El a fost membru în Comisia de Cercetare a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România și în Comitetul pentru Asistență și Suport Social în Oncologie de la Ministerul Sănătății. Din 2001 el conduce proiectul de cercetare APSCO® -www.psychooncology.ro – și este președintele Asociației pentru Servicii și Comunicare în Oncologie, afiliată Facultății de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Babeș – Bolyai.