Comisia de etică

SESIZAREA COMISIE DE ETICĂ

Pentru sesizări: etica@ubbcluj.ro

Pentru ombuds: ombudsman@ubbcluj.ro

Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, comisia de etică de la nivelul facultăţii (acolo unde există), prorector, rector – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor;  şef de serviciu, director economic, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrativ

Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.

Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al UBB va fi sesizată în scris, la Registratura UBB sau prin e-mail la adresa etica@ubbcluj.ro . Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.

Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine:

a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), 
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea.

Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.


COMISIA DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI FUNCŢIONEAZĂ DUPĂ URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.

În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţǎ, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.

În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.

Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială.

Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă.  Membrii comisiei şi orice altă persoană care are acces la documente şi la situaţia de fapt au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor.

În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.

În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor. Poate consulta comisiile senatului sau alte structuri ale universităţii în vederea soluţionării plângerilor.

În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate, pe care îl înaintează Rectorului. Rectorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată.

Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.

Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.

Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii.

Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.


COMPONENȚA COMISIEI DE ETICĂ

 1. Președinte: Prof. univ. dr. Dacian Dragoș - Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării/Facultatea de Drept;
 2. Vicepreședinte OMBUDSMAN: Conf. univ. dr. Csaba Dégi - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială;
 3. Prof. univ. dr. Călin Cormoș - Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică;
 4. Conf.univ.dr. Hannelore-Inge LISEI - Facultatea de Matematică și Informatică;
 5. Conf. univ. dr. Imre Balázs - Facultatea de Litere
 6. Conf. univ. dr. Marius Harosa - Facultatea de Drept;
 7. Conf. univ. dr. Nicoleta Marțian - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
 8. Conf. univ. dr. Călin Săplăcan - Facultatea de Teologie Greco-Catolică;
 9. Lect. univ. dr. Oana Fodor - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
 10. Lect. univ. dr. Voichița Radu - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor;
 11. Student Budoiu Eduard - Facultatea de Geografie

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI

I. Atribuţiile şi componenţa Comisiei de etică a UBB

Art. 1. Comisia de etică a UBB este o structură independentă în raport cu Senatul şi Rectoratul, ea funcţionează în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2.Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează plângerile privind abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară al UBB; 
b) elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă Rectorului şi Senatului universitar şi care constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea şi modificarea Codului de etică şi deontologie universitară al UBB, care se supune senatului universitar pentru adoptare;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite conform Cartei universitare. 
Art. 3. Componenţa Comisiei de etică:
a) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară sunt propuse de consiliul de administraţie, avizate de senatul universitar şi aprobate de rector. Prestigiul profesional şi autoritatea morală sunt criteriile esenţiale pentru compunerea Comisiei. Se recomandă ca din Comisie să facă parte şi specialişti din domeniul eticii şi din domeniul juridic. Comisia are un număr de 11 membri. Structura și componența Comisiei poate fi extinsă în funcție de necesități numai la propunerea consiliului de administraţie, cu avizul senatului și aprobarea rectorului. 
b)Studenţii au cel puţin un reprezentant în Comisia de etică.
c) Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna din funcţiile de rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
d) Preşedintele comisiei conduce şedinţele comisiei, coordonează activitatea acesteia, o reprezintă în relaţiile cu conducerea Universităţii şi conducerea Senatului şi cu alte instituţii.
e) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele având dreptul de a
recomanda înlocuirea membrilor care cumulează 3 absenţe nemotivate consecutive sau cumulează 5 absenţe nemotivate pe parcursul unui an universitar. 
f) Pentru abateri grave de la etica universitară şi de la regulile de funcţionare a Comisiei de etică, membri pot fi propuşi spre înlocuire prin votul a două treimi din membri comisiei. Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie. Completarea cu noi membri  se face la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul senatului şi cu aprobarea rectorului.
g) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
h) Comisia este deservită de o secretară din cadrul secretariatului general al universităţii. 

II. Sesizarea Comisiei de etică

Art. 4. a) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. 
b) Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.
Art. 5. Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, comisia de etică de la nivelul facultăţii (acolo unde există), prorector, rector – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor;  şef de serviciu, director economic, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrativ 
Art. 6. Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.
Art. 7. Comisia poate fi sesizată în legătură cu faptele membrilor comunităţii universitare, respectiv:
a) studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor,
b) personalului didactic şi cercetătorilor,
c) personalului de conducere,
d) personalului administrativ.
Art. 8. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al UBB va fi sesizată în scris, la Registratura UBB. Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.
Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine: 
a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), 
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea. 
Art. 10. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.
Art. 11. În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.

III. Comisia de etică a Universităţii Babeş-Bolyai funcţionează după următoarea procedură:

Art. 12. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.
Art. 13. În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţa, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea. 
Art. 14. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minim 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.
Art. 15. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială. 
Art. 16. Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă. Membrii comisiei, care au acces la documente şi la situaţia de fapt, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor. 
Art. 17. În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.
Art. 18. În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor. Poate consulta comisiile senatului sau alte structuri ale universităţii în vederea soluţionării plângerilor.
Art. 19. În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport care vor cuprinde următoarele, după caz:
a) Respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întruneşte condiţiile unei abateri de la regulile sau principiile de etică. Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia; 
b) Admite sesizarea şi propune o măsură de sancţionare, în funcţie de gravitatea abaterii. 
c) Formulează propuneri de remediere a unor situaţii în care Comisia de etică s-a autosesizat şi constată buna-credinţă. 
Art. 20. Înaintează Rectorului un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate. Rectorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată. 
Art. 21. Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.

Art. 22. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei. 
Art. 23. În urma analizei unor abateri de la prevederile Codului de etică, Comisia de etică a UBB elaborează un raport cu privire la faptele analizate, menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost divergenţe de opinii, precum şi măsurile şi sancţiunile pe care le dispune. 
Art. 24. Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică revine universităţii.

IV. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare

Art. 25. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control; 
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; 
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 26. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor, masteranzilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) suspendare bursei pe o perioadă determinată 
c) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii în anul universitar următor constatării abaterii;
d) retragerea definitivă a dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii;
e) exmatricularea; 
f) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 


Art.27. Pentru personalul administrativ se aplică următoarele sancţiuni:
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
f) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

Art. 28. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare ştiinţifică şi creaţie, comisia de etică universitară stabileşte una dintre sancţiunile prevăzute la art. 25-27.  
Art. 29. Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta. 

Art. 30. Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare după avizarea de către jurist şi se pun în aplicare de către rector sau decan, după caz,  în termen de 30 de zile de la avizare. 

V. Contestaţii

Art. 31. Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.

VI. Confidenţialitate

Art.32. Pe parcursul desfăşurării analizei sesizării unei fapte de abatere de la Codul de etică, nu se va permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia organelor de stat abilitate să cerceteze fapta respectivă.

Art.33. Accesul terţilor la un dosar aflat la Comisia de etică este interzis şi după finalizarea evaluării faptei cu următoarele excepţii:

 1. membri ai organismului de contestaţii;
 2. membrii Consiliului de etică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 3. organele de stat abilitate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu respectarea confidenţialităţii datelor;
 4. cercetători în domeniul eticii şi deontologiei universitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor.

VII. Conflict de interese

Art. 34. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică, un membru al Comisiei de etică se află în conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate. În cazul votului, acesta se va abţine de la vot.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 35. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică se realizează din veniturile UBB, prin decizia Rectorului.
Art. 36. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.
Art. 37. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică se poate modifica cu acordul Comisiei de etică şi al Senatului Universităţii UBB. Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă orice prevederi anterioare care sunt contrare prevederilor sale.

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului din data de  2 iulie 2012, dată de la care intră în vigoare.


Comunicat

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a făcut publice concluziile analizei Comisiei de etică a UBB asupra tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode. Concluziile pot fi găsite aici:

În acest context, UBB face următoarele precizări:

 1. Considerăm că interesul și discuțiile publice asupra oricăror teme relevante pentru mediul academic sunt un bun câștigat al democrației și nu trebuie blamate sau descurajate.
 2.  UBB este atentă la astfel de discuții, dar în final consideră că deciziile cu privire la respectarea normelor de etică academică se iau în instituții specializate, prin transparență și cu celeritate.
 3.  UBB își fundamentează deciziile cu privire la respectarea normelor de etică academică pe astfel de instituții și își asumă fără reținere corectarea oricăror erori care ar putea apărea în activitatea academică sau de cercetare proprie.
 4. Cultura academică a UBB are așadar mecanisme instituționale care funcționează prin standarde academice internaționale, gândite cu autonomie chiar față de diversele structuri de conducere din Universitate, care au confirmat că UBB este un reper academic în țară și străinătate, o platformă de a genera buni cetățeni și buni specialiști. Atunci când în acest proces complex apar în mod natural și greșeli, avem mecanismele interne pentru a le identifica și pentru a le corecta transparent și cu celeritate. 
 5. În cazul de față, considerăm că analiza sesizărilor a fost una obiectivă, dincolo de presiuni mediatice sau politice, iar rezoluția finală este în limita restrictivă a prevederilor legale aplicabile în acest caz.
 6. Evident că cei nemulțumiți de decizia UBB se pot adresa instituțional unor instanțe superioare, care au decizia finală, cum ar fi CNATDCU sau instanțele de judecată, conform legii.

Contact

Pentru sesizări: etica@ubbcluj.ro

Pentru ombuds: ombudsman@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Dacian Dragoș

Președinte CE

Dacian Dragoș

Dacian C. Dragoș este Profesor Jean Monnet de Drept administrativ si European la FSPAC si la Scoala doctorala de Drept. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Vicepresedinte al Consiliului stiintific UBB (din 2013); Presedintele Consiliului Național de Etică (2016 - 2017); Coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). Membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). Co-director al secțiunii X – “Law and Administration” al EGPA (din 2010). Expert al Comisiei UE pentru Turcia (TAIEX) si Albania, Consultant Banca Mondiala (2020), Spark Legal Network and Ecorys si Milieu Ltd - Law & Policy Consulting. Publicații: 4 volume la edituri internaționale de prestigiu, peste 30 de capitole în volume internaționale, 7 cărti de autor și 4 în colaborare, peste 80 de lucrari în publicații de specialitate.

Conf. univ. dr. Csaba Dégi

Vicepreședinte OMBUDS

Conf. univ. dr. Csaba Dégi

Dr. Dégi L. Csaba este conferențiar universitar abilitat la Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Cluj – Napoca și asistent social principal cu atestat de liberă practică. Este director al Societății Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS), director al Organizaţiei Europene de Cancer (ECCO) și reprezentantul României la Asociația Americană a Asistenților Sociali din Oncologie (AOSW). El este membru în Comisia de Cercetare a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România și membru în Comitetul pentru Asistență și Suport Social în Oncologie de la Ministerul Sănătății. Din 2001 el conduce proiectul de cercetare APSCO® -www.psychooncology.ro – și este președintele Asociației pentru Servicii și Comunicare în Oncologie, afiliată Facultății de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Babeș – Bolyai.