Secretariat General

Secretariatul General este organizat pe liniile de studii română, maghiară şi germană cu personal distinct şi cuprinde birouri, servicii, şi oficii. Ele funcţionează după reglementări elaborate de Consiliul de Administraţie şi sunt subordonate prorectorilor de resort, din punct de vedere funcţional, respectiv rectorului, din punct de vedere organizatoric.

Asigură punerea în aplicare a deciziilor strategice ale Senatului, Consiliului de Administraţie în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Asigură legătura în probleme de învăţământ, cu structurile corespondente din MENCS, ARACIS, CNFIS, CNCSIS, INS, potrivit mandatului conducerii Universităţii.

Asigură interfaţa dintre universitate şi prorectorate, facultăţi, servicii administrative, pe de o parte, şi respectiv cadre didactice, studenţi, angajaţi, pe de altă parte, avȃnd ca scop consolidarea imaginii universităţii.

CABINET RECTOR

Cosmina - Ioana SUCIU

Secretar şef universitate

Coordonează, indrumă şi controlează activitatea secretariatului general, a secretariatului Senatului, a secretariatelor facultăţilor urmărind aplicarea corectă a hotărȃrilor şi legislaţiei specifice privind: desfăşurarea procesului de ȋnvăţămȃnt, de organizarea concursului de admitere, de organizarea examenului de finalizare a studiilor, problemele studenţeşti, actele de studii, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, activitatea Registraturii.
Tel: +40-0264-405300, int. 5369
Fax: +40-0264-591906
Email: cosmina.suciu@ubbcluj.ro

Ioana Andreea MUREŞAN

Secretar Rector

Asistă Rectorul în activitatea sa la cabinetul rectorului, în calitate de secretar al acestuia;

Tel: +40-0264-405300, int. 5322;
Fax: +40-0264-591906
Email: ioana.muresan@ubbcluj.ro

CABINET SENAT

Reka BEKESI

Secretar Senat

Asigură activitatea de secretariat la nivelul Senatului UBB: convocarea membrilor Senatului la şedinţe, distribuirea materialelor de şedinţă; participarea la şedinţele Senatului, întocmirea proceselor verbale; redactarea hotărârilor de Senat şi comunicarea acestora pentru publicare pe site-ul universităţii etc.
Tel: +40-0264-405300, int. 5473
Fax: +40-0264-591906
Email: reka.bekesi@ubbcluj.ro

CABINETE CONDUCERE

Mihaela ILIŞIU

Secretar şef adjunct responsabil al liniei de studiu ȋn limba germană (LSLG)

Asistă prorectorul responsabil cu LSLG ȋn activitatea sa la cabinet
Tel: +40-0264-405300, int 5302
Fax: +40-0264-591906
Email:mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

RETI Tamas

Secretar şef adjunct responsabil al liniei de studiu ȋn limba maghiară (LSLM)

Asistă prorectorul responsabil cu LSLM ȋn activitatea sa la cabinet
Tel: +40-0264-405300, int. 5301
Fax: +40-0264-591906
Email: reti.tamas@ubbcluj.ro

Corina COSTEA

Secretar

- Asistă prorectorul responsabil cu comunicarea, imaginea, relația cu presa, în activitatea sa la cabinet: organizarea evenimentelor (ceremonii de acordare a titlurilor de Doctor Honoris Causa/Profesor Honoris Causa, ceremonia de acordare a diplomelor de doctor/ certificate de abilitare, conferinţe, întâlniri, concerte etc.; organizarea listelor de protocol la nivelul rectoratului)
- Asistă prorectorul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelența, publicațiile științifice in activitatea sa la cabinet
Tel: +40-0264-405300, int 5474
Fax: +40-0264-591906
Email: corina.costea@ubbcluj.ro

Teofana NICOARĂ

Secretar

- Asistă prorectorul responsabil responsabil cu administraţia şi patrimoniul, relaţia cu studenţii în activitatea sa la cabinet: organizarea şi desfăşurarea concursului "Tabere UBB" pentru perfomanţă; organizarea Colegiului Studențesc de Performanţă Academică (CSPA); problemele sociale şi facilităţi pentru studenţi (cazare, tabere de vară şi iarnă); programul EURO 200
Tel: +40-0264-405300, int. 5118
Fax: +40-0264-591906
Email:

Ioana BRUJ

Secretar

Asistă prorectorul responsabil responsabil cu finanţarea şi fondurile europene, informatizarea în activitatea sa la cabinet: gestionarea regulamentului privind taxele universitare aplicate; gestionarea regulamentului de acordare a burselor studenţeşti (merit, studiu, sociale, din fonduri extrabugetare, de performanţă); repartizarea fondului de burse şi verificarea propunerilor facultăţilor pentru acordarea burselor studenţeşti;
Tel: +40-0264-405300, int. 5422
Fax: +40-0264-591906
Email: ioana.bruj@ubbcluj.ro

Anca Roxana GHINGHELI

Secretar

Asistă prorectorul responsabil cu relația cu mediul de afaceri, fundraising, relația cu alumni, practica studențească, în activitatea sa la cabinet: atragerea de fonduri extrabugetare (Fundraising); Relaţia cu mediul de afaceri (cooperare locală și regională a UBB); organizarea Concursului "Burse Ursus"; Relaţia cu alumni UBB; gestionarea la nivelul UBB a desfăşurării practicii studenţeşti de la facultăţi.
Tel: +40-0264-405300, int. 5292
Fax: +40-0264-591906
Email: anca.ghingheli@ubbcluj.ro

BIROUL CURRICULUM

Asistă prorectorul responsabil cu curriculum ȋn activitatea sa la cabinet

KOZMA KIS Elisabeta Edita

Secretar

- Structura UBB privind programele academice (specializări/domenii de studii);
- Autorizări şi acreditări ale programelor de studii nivel licenţă şi master - la formele de ȋnvăţămȃnt cu frecvenţă (IF), la distanţă (ID) şi frecvenţă redusă (IFR);
- Calificări şi titluri conferite absolvenţilor din învăţământul superior;
- Echivalare şi recunoaştere studiilor universitare efectuate în străinătate.

Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Fax: +40-0264-591906
Email:elisabeta.kozma@ubbcluj.ro

Iulia GRECU

Secretar

- Programe licenţă (organizarea examenului de admitere; regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor ȋn baza sitemului de credite transferabile ECTS, mobilităţi interne/definitive; exmatriculări - reinmatriculări - glisări
Tel: +40-0264-405300, int. 5109
Fax: +40-0264-591906
Email:iulia.grecu@ubbcluj.ro

Gelu GHERGHIN

Secretar

- Programe licenţă (organizarea examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă; verificarea planurilor de învăţământ nivel licenţă; curricula universitară în baza sistemului ECTS
- Structura anului universitar
- Programe/Cursuri postuniversitare
- Extensiile UBB
Tel: +40-0264-405300, int. 5111
Fax: +40-0264-591906
Email:gelu.gherghin@ubbcluj.ro

Daniela CIOBOTARU

Secretar

- Programe master (organizarea examenului de admitere nivel master, a examenului de finalizare a studiilor nivel master, exmatriculări - reinmatriculări – glisări; verificare planuri de invăţământ)

Tel: +40-0264-405300, int. 5112
Fax: +40-0264-591906
Email:daniela.ciobotaru@ubbcluj.ro

BIROUL CONCURSURI DIDACTICE

Teodora CAPOTA

Secretar

- Asistă prorectorul responsabil cu resursele umane ȋn activitatea sa la cabinet: organizarea concursurilor didactice și de cercetare, pe perioadă nedeterminată/determinată ȋn baza Statelor de funcții ale departamentelor facultăţilor/institutelor/centrelor;
- Asigură activitatea de secretariat la nivelul Comisiei de etică a UBB

Tel: +40-0264-405300, int. 5102
Fax: +40-0264-591906
Email: teodora.capota@ubbcluj.ro

BIROUL STATISTICĂ

Cristian TCACIUC

Analist

- Statistica UBB: statistici privind studenți și absolvenți UBB ȋn vederea obţinerii finanţării - MENCS, CNFIS, CNCSIS, Institutul Naţional de Statistică, alte organisme non guvernamentale etc.)

Tel: +40-0264-405300, int. 5484
Fax: +40-0264-591906
Email: cristian.tcaciuc@ubbcluj.ro

BIROUL TRADUCERI

Aura POENAR

Secretar

- Asigură traducerea de documente/materiale/acte ale Rectoratului, Senatului, DGA şi a altor compartimente subordonate acestora.

Tel: +40-0264-405300, int. 5484
Fax: +40-0264-591906
Email:

BIROUL PROTOCOL

Maria POP

Secretar

- Asigură desfăşurarea activităţii de protocol intern la nivelul cabinetelor de conducere a UBB,
- Servicii de curierat

REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII

Iuliana OACHIȘ

Secretar

Mariana RUSU

Secretar

- Asigură activitatea de înregistrare, sortare, expediere corespondenţă

Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:

BIROUL INFORMAȚII

Iuliana LĂCAN
Secretar

Oferă informaţii generale publicului cu privire la universitate şi depunerea de solicitări la Registratura generală.
Asigură aprovizionarea cu materiale şi evidenţa gestionării materialelor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar la nivelul Rectoratului; serviciile de curierat atât în interiorul (diferite compartimente) cât şi în exteriorul universităţii (diferiţi destinatari)

Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:

Laboratorul de cineficare

Cristian MUNTEAN
Laborant - fotograf

- Realizarea de fotografii cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale
Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email: