Secretariat General

Secretariatul General este organizat pe liniile de studii română, maghiară şi germană cu personal distinct, cuprins în birouri și servicii care funcţionează după reglementări specifice, fiind subordinate direct rectorului, din punct de vedere organizatoric și prorectorilor de resort, din punct de vedere funcțional.

Asigură punerea în aplicare a deciziilor strategice ale Senatului, Consiliului de Administraţie în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Asigură legătura în probleme de învăţământ, cu structurile corespondente din MENCS, ARACIS, CNFIS, CNCSIS, INS, potrivit mandatului conducerii Universităţii.

Coordonează și monitorizează activitatea secretariatelor din facultăți în gestionarea școlarității studenților înmatriculați la studii universitare licență, master, doctorat, studii postuniversitare și postdoctorale.

Asigură interfaţa dintre universitate şi prorectorate, facultăţi, servicii administrative, pe de o parte, şi respectiv cadre didactice, studenţi, angajaţi, pe de altă parte, avȃnd ca scop consolidarea imaginii universităţii.

Alte activități ale Secretariatului General

  • Organizează examenul de admitere pentru cele trei cicluri de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, studii postuniversitare şi abilitare
  • Organizează examenul de finalizare a studiilor de licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare
  • Întocmește și eliberează acte de studii (diplome, certificate, atestate, situaţii şcolare, foi matricole, suplimente la diploma, etc.)
  • Elaborează situațiile statistice ale UBB pivind studenţii şi absolvenţii, în vederea obţinerii finanţării, statistici de interes pentru Ministerul Educaţiei, UEFISCDI, C.N.F.I.S., C.N.C.S.I.S., Institutul Naţional de Statistică, alte organisme non guvernamentale; situații statistice privind cadrele didactice și de cercetare, ale personalului didactic auxiliar și nedidactic, la solicitarea conducerii UBB.
  • Implementează sistemul de gestiune informatică a școlarității în cadrul programului AcademicInfo și înregistrează toți studenții în RMU
  • Elaborează şi implementează proiectele, regulamentele și procedurile privind activitățile pe care le desfășoară
  • Desfăşoară şi supervizează activităţile de arhivare şi de înregistrare a documentelor oficiale ale UBB
  • Propune organizarea unor programe de formare și perfecționare profesională pentru personalul care compune SG

Structura organizatorică a Secretariatului General

Cosmina - Ioana SUCIU

Secretar şef universitate

Tel: +40-0264-405300, int. 5369
Fax: +40-0264-591906
Email: cosmina.suciu@ubbcluj.ro

Cosmina KAHLER

Secretar Rector

Asistă Rectorul în activitatea sa la cabinetul rectorului
Audiențe
Tel: +40-0264-405300, int. 5322;
Fax: +40-0264-591906
Email: cosmina.kahler@ubbcluj.ro

Anca-Roxana GHINGHELI

Secretar Senat

asistă prorectorul responsabil cu resursele umane, ȋn activitatea sa la cabinet
Audiențe
Tel: +40-0264-405300, int. 5292
Fax: +40-0264-591906
Email: anca.ghingheli@ubbcluj.ro

Mihaela-Maria ILIŞIU

Secretar şef adjunct
responsabil al liniei de studiu ȋn limba germană (LSLG)

asistă prorectorul responsabil cu linia de studii în limba germană, relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising
Audiențe
responsabil program EURO 200
Tel: +40-0264-405300, int 5302
Fax: +40-0264-591906
Email: mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Tamás RÉTI

Secretar şef adjunct
responsabil al liniei de studiu ȋn limba maghiară (LSLM)

asistă prorectorul responsabil cu linia de studii în limba maghiară
Audiențe
Tel: +40-0264-405300, int. 5301
Fax: +40-0264-591906
Email: reti.tamas@ubbcluj.ro

Ioana-Nicoleta BRUJ

Secretar

asistă prorectorul responsabil cu finanțarea, digitalizarea, relația cu studenții în activitatea sa la cabinet
Audiențe
responsabil taxe universitare; burse studenţeşti
Tel: +40-0264-405300, int. 5422
Fax: +40-0264-591906
Email: ioana.bruj@ubbcluj.ro

Corina Cecilia COSTEA

Secretar

asistă prorectorul responsabil cu comunicarea, relațiile publice, relații internaționale, în activitatea sa la cabinet
Audiențe
asistă prorectorul responsabil cu relația cu societatea – componenta socio-culturală
Audiențe
responsabil cu secretariatul comisie de etică
Tel: +40-0264-405300, int 5474
Fax: +40-0264-591906
Email: corina.costea@ubbcluj.ro

Aurora POENAR

Secretar

responsabil traducere de documente/materiale/acte universitare
Tel: +40-0264-405300
Fax: +40-0264-591906
Email: aurora.poenar@ubbcluj.ro

Mădălina-Iuliana AGOSTON

Secretar

asistă prorectorul responsabil cu administrația, patrimoniu, în activitatea sa la cabinet
Audiențe
secretariat Consiliul de Administrație
Tel: +40-0264-405300 int 5118
Fax: +40-0264-591906
Email: madalina.agoston@ubbcluj.ro

asistă prorectorul responsabil cu educația-curriculum în activitatea sa la cabinet

Daniela CIOBOTARU

Secretar

responsabil programe de studii nivel master
Tel: +40-0264-405300, int. 5112
Fax: +40-0264-591906
Email:daniela.ciobotaru@ubbcluj.ro

Gelu Cosmin GHERGHIN

Secretar

responsabil programe de studii nivel licenţă, cursuri postuniversitare; structura anului universitar; extensii UBB
Tel: +40-0264-405300, int. 5111
Fax: +40-0264-591906
Email:gelu.gherghin@ubbcluj.ro

Iulia GRECU

Secretar

asistă prorectorul responsabil cu cercetarea-dezvoltarea-inovarea
Audiențe
responsabil admitere; ECTS - regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor ȋn baza sistemului de credite transferabile
Tel: +40-0264-405300, int. 5109
Fax: +40-0264-591906
Email:iulia.grecu@ubbcluj.ro

Elisabeta - Edita KOZMA KIS

Secretar

Structura UBB – programe academice (specializări/domenii de studii); Autorizări/acreditări programe de studii licenţă/master - ȋnvăţămȃnt cu frecvenţă (IF), la distanţă (ID) şi frecvenţă redusă (IFR); calificări şi titluri conferite absolvenţilor; echivalări şi recunoaştere studii universitare efectuate în străinătate.

Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Fax: +40-0264-591906
Email:elisabeta.kozma@ubbcluj.ro


Teodora CAPOTA

Secretar

asistă prorectorul responsabil cu resursele umane, ȋn activitatea sa la cabinet
Audiențe
concursuri didactice și de cercetare; dinamica personalului
Tel: +40-0264-405300, int. 5102
Fax: +40-0264-591906
Email:teodora.capota@ubbcluj.ro

Cristian TCACIUC

Analist

responsabil statistica UBB
Tel: +40-0264-405300, int. 5484
Fax: +40-0264-591906
Email:cristian.tcaciuc@ubbcluj.ro

Ionuț-Alex RUS

Analist

responsabil statistica UBB
Tel: +40-0264-405300, int. 5484
Fax: +40-0264-591906
Email: ionut.rus@ubbcluj.ro

Iuliana OACHIȘ

Secretar

înregistrare, sortare, expediere corespondenţă
Email:iuliana.oachis@ubbcluj.ro
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 9:00 - 15:00
Tel: +40-0264-405300, int. 5117
Fax: +40-0264-591906

Tímea TEMPE

Secretar

înregistrare, sortare, expediere corespondenţă
Email: timea.tempe@ubbcluj.ro
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 9:00 - 15:00
Tel: +40-0264-405300, int. 5117
Fax: +40-0264-591906

Maria POP

Secretar

responsabil curierat, protocol intern la nivelul cabinetelor de conducere a UBB
Tel: +40-0264-405300, int. 5274
Email: maria.pop@ubbcluj.ro

Iuliana Susana LĂCAN
Secretar

responsabil aprovizionare, evidență gestionare materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar; curierat intern și extern
Tel: +40-0264-405300, int. 5434
Fax: +40-0264-591906
Email: susana.lacan@ubbcluj.ro
E-Petiții
petitii@ubbcluj.ro

Aurel TODORUȚ

Secretar

responsabil abilitare
Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:aurel.todorut@ubbcluj.ro

Lenke CSEGEZI

Documentarist

responsabil abilitare
Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:lenke.csegezi@ubbcluj.ro

Structura didactic-auxiliară de deservire a activităților academice ale C.U.U.B.B.R.: prin fișa postului personalul din această structură se subordonează directorului C.U.U.B.B.R. și fiecare în parte, structurii similare din cadrul U.B.B.


Adelina Alexandra GÂDĂR

Șef birou

Biroul protocol subordonat prorectot cu Comunicare, relații publice, relații internaționale

https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/audiente#comunicare_relatii_publice
Tel: +40-0264-405300
Email: adelina.gadar@ubbcluj.ro

Raoul-Alexandru BODESCU

Sonorizare

Tel: +40-0264-405300
Email:raoul.bodescu@ubbcluj.ro

Alexandru HOPULELE-GLIGOR

Sonorizare

Tel: +40-0264-405300
Email:alexandru.gligor@ubbcluj.ro

Cristian Vasile MUNTEAN

Fotografie

Tel: +40-0264-405300
Email:cristian.muntean@ubbcluj.ro

Darius-Antoniu FERENȚ

Secretar

asistă responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
Tel: +40-0264-405300, int. 6028
Fax: +40-0264-591906
Email: darius.ferent@ubbcluj.ro