Posturi didactice perioada determinată

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată 2020-2021

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 -
Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a)Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;

*pentru postul de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă (în original) care să certifice statutul de student doctorand SAU copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;

În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț.
Procedura este descrisă în pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/

b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand (în original).

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul “Conform cu originalul” și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. 
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

6 mai 2021

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 368/6.05.2021, Partea a III-a

6 mai 2021– 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

7 mai 2021

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

7 mai 2021– 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

24 mai 2021

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

24 mai 2021 - 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 iunie 2021

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

24 iunie 2021 - 25 iunie 2021

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

28 iunie 2021 - 30 iunie 2021

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

30 iunie 2021

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

1 iulie 2021

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

8 iulie 2021 - 9 iulie 2021

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

12 iulie 2021 - 14 iulie 2021

Depunerea contestaţiilor

15 iulie 2021 - 16 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

19 iulie 2021 - 20 iulie 2021

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

iulie 2021

Întrunirea Comisiei pentru resurse umane a Senatului
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003)

iulie 2021

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

6 mai 2021 21 mai 2021

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Business

24 mai 2021 - 7 iunie 2021

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Teatru și Film

8 iunie 2021 – 23 iunie 2021

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Inginerie
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată
în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Informații publice privitoare la concursuri
1 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 11 lector universitar Tehnici de luare a deciziilor și rezolvarea de probleme; Tehnici de negociere și management al conflictului; Practică clinică IV; Practica de profil IV 3 ani Detalii
2 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 5 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare 3 ani Detalii
3 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 6 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare 3 ani Detalii
4 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 13 lector universitar Antreprenoriat (în lb. germană); Ciclul de viață al sistemelor soft  (în lb. germană); Economia firmelor internaționale  (în lb. germană) 3 ani Detalii
5 Facultatea de Educație Fizică și Sport Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie Fizică şi Sport 14 asistent de cercetare științifică Cercetare aplicativă; activități administrative asociate activității CDI 3 ani Detalii
6 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 48 cercetător științific gradul II Istoria teatrului; Teoria teatrului; Activarea arhivelor teatrale; Iconografie teatrală 3 ani Detalii
7 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 21 șef de lucrări Mecanisme și organe de mașini; Desen tehnic și infografică I; Geometrie descriptivă; Organe de mașini II; Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic 3 ani Detalii
8 Institutul Star UBB 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul dezvoltării sustenabile 2 ani Detalii
9 Institutul Star UBB 11 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul astrofizicii și cosmologiei 3 ani
1/2 normă
Detalii

Candidați posturi didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Candidații care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Nume Nr. înreg. dosar Informații publice privitoare la candidați Aviz juridic
1 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 11 lector universitar Tehnici de luare a deciziilor și rezolvarea de probleme; Tehnici de negociere și management al conflictului; Practică clinică IV; Practica de profil IV Predatu Răzvan-Marius 5658/4.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 5 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare Almodt Remi-Thomas 6395/17.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Șchiop Emilia-Nicoleta 6493/22.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 6 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare Duță Ovidiu Ionel 6579/23.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Boierean Camelia-Alexandra 6568/23.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 13 lector universitar Antreprenoriat (în lb. germană); Ciclul de viață al sistemelor soft  (în lb. germană); Economia firmelor internaționale  (în lb. germană) Metz Daniel 6639/23.06.2021 LP
FV
CV
Dosar retras
5 Facultatea de Educație Fizică și Sport Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie Fizică şi Sport 14 asistent de cercetare științifică Cercetare aplicativă; activități administrative asociate activității CDI Pătrașcu Adrian 6491/22.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 48 cercetător științific gradul II Istoria teatrului; Teoria teatrului; Activarea arhivelor teatrale; Iconografie teatrală Modreanu Cristina Genoveva 6487/22.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 21 șef de lucrări Mecanisme și organe de mașini; Desen tehnic și infografică I; Geometrie descriptivă; Organe de mașini II; Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic Tufiși Cristian 6374/17.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Institutul Star UBB 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul dezvoltării sustenabile Azadi Hossein 6584/23.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Institutul Star UBB 11 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul astrofizicii și cosmologiei Harko Tiberiu-Csaba 6567/23.06.2021 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

Comisii concurs posturi didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Comisii concurs durată determinată sem.II 2020-2021