Posturi didactice perioada determinată

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar)

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. 
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

3 mai 2019

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 456/3.05.2019, Partea a III-a

3 mai 2019 – 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

3 mai 2019

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

3 mai 2019 – 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

20 mai 2019

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

20 mai 2019 - 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

10 iunie 2019

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

20 iunie 2019 - 21 iunie 2019

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

24 iunie 2019 - 26 iunie 2019

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

26 iunie 2019

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

27 iunie 2019

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

4 iulie – 5 iulie 2019

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

8 iulie 2019 – 10 iulie 2019

Depunerea contestaţiilor

11 iulie 2019 – 12 iulie 2019

Soluționarea contestațiilor

12 iulie/ 15 iulie 2019

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

19 iulie 2019

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

22 iulie 2019

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB (propunere)

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

3 mai 2019 - 20 mai 2019

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

21 mai 2019- 4 iunie 2019

Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată

5 iunie 2019 – 19 iunie 2019

Facultatea de Fizică
Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe
Institutul Star-Ubb
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Informații publice privitoare la concursuri
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică  88 asistent universitar Structuri de date și algoritmi; Programare logică și funcțională 3 ani Asistent universitar
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 51 asistent universitar Programare WEB (în lb.maghiară); Ingineria sistemelor soft (în lb.maghiară); Medii de proiectare și programare (în lb.maghiară) 3 ani Asistent universitar
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 52 asistent universitar Algoritmi fundamentali (în lb.maghiară); Structuri de date (în lb.maghiară) 3 ani Asistent universitar
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 21 asistent universitar Psihologia educației (în lb.maghiară); Introducere în psihologie I-II (în lb.maghiară); Fundamentele psihologiei (în lb.maghiară); Psihologie cognitivă (în lb.maghiară); Istoria psihologiei (în lb.maghiară) 3 ani Asistent universitar
5 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 36 asistent universitar Canto (individual) 1,2,3,4 (în lb.maghiară) 3 ani Asistent universitar
6 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 55 cercetător științific gradul II Studii culturale: Estetică, ideologie şi reprezentări sociale în filmul european posteblic; Teorie critică: Metodologii în abordarea audiovizualului în Europa de Est; Arie interdisciplinară:  Relația dintre cinema, istorie intelectuală, economie politică. 3 ani Cercetător științific gradul II

Scientific Researcher Grade 2
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 16 cercetător științific gradul I Fizica rețelelor complexe cu aplicații interdisciplinare; Neuroștiințe; Probleme de optimizare cu sisteme dinamice neliniare 1 an Cercetător științific gradul I

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Candidat Nr.înreg.dosar Activitatea candidaților Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică  88 asistent universitar Structuri de date și algoritmi; Programare logică și funcțională 3 ani Miholca Diana-Lucia 7992/16.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 51 asistent universitar Programare WEB (în lb.maghiară); Ingineria sistemelor soft (în lb.maghiară); Medii de proiectare și programare (în lb.maghiară) 3 ani Sulyok Csaba 7506/9.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 52 asistent universitar Algoritmi fundamentali (în lb.maghiară); Structuri de date (în lb.maghiară) 3 ani Vekov Geza Karoly 11007/19.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 21 asistent universitar Psihologia educației (în lb.maghiară); Introducere în psihologie I-II (în lb.maghiară); Fundamentele psihologiei (în lb.maghiară); Psihologie cognitivă (în lb.maghiară); Istoria psihologiei (în lb.maghiară) 3 ani Tamas Borbala 10097/7.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 36 asistent universitar Canto (individual) 1,2,3,4 (în lb.maghiară) 3 ani Jordan Eva-Elena 10801/14.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 55 cercetător științific gradul II Studii culturale: Estetică, ideologie şi reprezentări sociale în filmul european posteblic; Teorie critică: Metodologii în abordarea audiovizualului în Europa de Est; Arie interdisciplinară:  Relația dintre cinema, istorie intelectuală, economie politică. 3 ani Pârvulescu Constantin 10555/12.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 16 cercetător științific gradul I Fizica rețelelor complexe cu aplicații interdisciplinare; Neuroștiințe; Probleme de optimizare cu sisteme dinamice neliniare 1 an Ercsey-Ravasz Maria-Magdolna 10255/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs.

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Comisia de concurs Comisia de contestații
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică  88 asistent universitar Structuri de date și algoritmi; Programare logică și funcțională Președinte:
Conf.dr. Rareș Boian
Membri:
Lect.dr. Darius Bufnea
Lect.dr. Vasile Cioban
Lect.dr. Adriana Guran
Lect.dr. Zsuzsanna Oneț-Marian
Membri supleanți:
Lect.dr. Dan Suciu

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Anca Andreica
Membri:
Prof.dr. Gabriela Czibula
Prof.dr. Laura Dioșan
Conf.dr. Simona Motogna
Conf.dr. Adrian Dărăbant
Membri supleanți:
Conf.dr. Camelia Chira
Lect.dr. Horea Greblă

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 51 asistent universitar Programare WEB (în lb.maghiară); Ingineria sistemelor soft (în lb.maghiară); Medii de proiectare și programare (în lb.maghiară) Președinte:
Conf.dr. Robu Judit
Membri:
Prof.dr. Csato Lehel
Conf.dr. Bodo Zalan
Conf.dr. Darvay Zsolt
Conf.dr. Gasko Noemi
Membri supleanți:
Conf.dr. Libal Andras
Lect.dr. Molnar Andrea-Eva

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Andras Szilard
Membri:
Conf.dr. Varga Viorica
Conf.dr. Soos Anna
Lect.dr. Simon Karoly
Lect.dr. Sandor Reka
Membri supleanți:
Conf.dr. Roth Agoston
Lect.dr. Ștefan Lucian Șuteu-Szollosi

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 52 asistent universitar Algoritmi fundamentali (în lb.maghiară); Structuri de date (în lb.maghiară) Președinte:
Conf.dr. Robu Judit
Membri:
Prof.dr. Csato Lehel
Conf.dr. Bodo Zalan
Conf.dr. Darvay Zsolt
Conf.dr. Gasko Noemi
Membri supleanți:
Conf.dr. Libal Andras
Lect.dr. Molnar Andrea-Eva

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Andras Szilard
Membri:
Conf.dr. Varga Viorica
Conf.dr. Soos Anna
Lect.dr. Simon Karoly
Lect.dr. Sandor Reka
Membri supleanți:
Conf.dr. Roth Agoston
Lect.dr. Ștefan Lucian Șuteu-Szollosi

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 21 asistent universitar Psihologia educației (în lb.maghiară); Introducere în psihologie I-II (în lb.maghiară); Fundamentele psihologiei (în lb.maghiară); Psihologie cognitivă (în lb.maghiară); Istoria psihologiei (în lb.maghiară) Președinte:
Prof.dr. Szamoskozi Ștefan
Membri:
Conf.dr. Kiss Szidonia
Conf.dr. Bernath Anna-Emese
Lect.dr. Batiz Eniko
Lect.dr. Kalcza-Janosi Kinga
Membri supleanți:
Lect.dr. Orban Reka

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Conf.dr. Foris-Ferenczi Rita
Membri:
Lect.dr. Janos Reka
Lect.dr. Susana Fărcaș
Lect.dr. Kotta Ibolya
Lect.dr. Szabo Kinga
Membri supleanți:
Conf.dr. Demeny Paraschiva

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
5 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 36 asistent universitar Canto (individual) 1,2,3,4 (în lb.maghiară) Președinte:
Conf.dr. Lukacs Olga
Membri:
Conf.dr. Gabriela Coca
Conf.dr. Peter Eva
Lect.dr. Fekete Miklos
Lect.dr. Sofalvi Emese
Membri supleanți:
Conf.dr. Elena Șorban

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 
Președinte:
Lect.dr. Peter Istvan
Membri:
Conf.dr. Beres Melinda

Conf.dr. Fodor Attila
Conf.dr. Kallo Ildiko

Lect.dr. Horvath Edit

Membri supleanți:
Conf.dr. Elekes Marta

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 
Universitatea Creștină Partium, Oradea
Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 
Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș
6 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 55 cercetător științific gradul II Studii culturale: Estetică, ideologie şi reprezentări sociale în filmul european posteblic; Teorie critică: Metodologii în abordarea audiovizualului în Europa de Est; Arie interdisciplinară:  Relația dintre cinema, istorie intelectuală, economie politică. Președinte:
Conf.dr. Rodica Mocan
Membri:
CS II dr. Adrian Tudurachi

Conf.dr. Liviu Luțaș
Conf.dr. Doru Nițescu

Conf.dr. Ioan Pop-Curșeu
Membri supleanți:
Prof.dr. Xantus Gabor

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară "Sextil Pușcariu" al Academiei Române, Cluj-Napoca
Linneaus University Vaxjo, Suedia
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Liviu Malița
Membri:
Prof.dr. Doru Pop
Conf.dr. Andrei Terian
Prof.dr. Dorel Găină

CS II dr. Oana Soare

Membri supleanți:
Conf.dr. Batori Anna

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Institutul de Istorie și Teorie Literară "George Călinescu" al Academiei Române, București

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 16 cercetător științific gradul I Fizica rețelelor complexe cu aplicații interdisciplinare; Neuroștiințe; Probleme de optimizare cu sisteme dinamice neliniare Președinte:
Prof.dr. Nagy Ladislau
Membri:
CS I dr. Bende Attila


Prof.dr. Titus Beu
Prof.dr. Mihaela Dînșoreanu
Prof.dr. Szabo Lorand
Membri supleanți:
CS I dr. Janosi Lorant


Prof.dr. Romulus Tetean

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Vasile Chiș
Membri:
CS I dr. Valer Toșa


Prof.dr. Rodica Potolea
Prof.dr. Ioan Grosu
Prof.dr. Virgil Băran
Membri supleanți:
Prof.dr. Daniel Vizman
Prof.dr. Leontin David

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea din București

Universitatea de Vest din Timișoara
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

 

 

Nr. crt.

 

 

Facultate/ Institut

 

 

Departament/ Centru

 

Poziţie în statul de
funcții

 

Funcţie didactică/ de cercetare

 

 

Candidat

 

 

Punctaj standard minimal

 

 

Punctaj realizat de candidat

 

 

Notă con- curs

 

Comisie de concurs

 

Consiliu facultate/ Consiliu științific

 

SENAT

 

Voturi

Voturi respectare metodologie

 

Voturi respectare metodologie

P

C

P

C

A

P

C

A

I

N

 

1

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Informatică

 

88

 

asistent universitar

 

Miholca Diana-Lucia

alternativ (a, b sau c): a) I ≥4 (2)
b) I ≥1 (S/N) / 1 Top10
c) I ≥1/ 2 (1)

 

a) I = 12 (12)

 

9.91

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

0

 

2

 

2

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

 

51

 

asistent universitar

 

Sulyok Csaba

alternativ (a, b sau c): a) I ≥4 (2)
b) I ≥1 (S/N) / 1 Top10
c) I ≥1/ 2 (1)

 

a) I = 10 (4)

 

9.91

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

0

 

2

 

3

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

 

52

 

asistent universitar

 

Vekov Geza Karoly

alternativ (a, b sau c): a) I ≥4 (2)
b) I ≥1 (S/N) / 1 Top10
c) I ≥1/ 2 (1)

 

a) I = 4 (4)

 

9.52

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

0

 

2

 

4

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

Departamentul de Psihologie Aplicată

 

21

 

asistent universitar

 

Tamas Borbala

alternativ (a, b sau c): a) I ≥4 (2)
b) I ≥1 (S/N) / 1 Top10
c) I ≥1/ 2 (1)

 

a) I = 4 (2)

 

9.86

 

5

 

0

 

27

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

0

 

2

 

5

 

Facultatea de Teologie Reformată

 

Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală

 

36

 

asistent universitar

 

Jordan Eva-Elena

alternativ (a, b sau c): a) I ≥4 (2)
b) I ≥1 (S/N) / 1 Top10
c) I ≥1/ 2 (1)

 

a) I = 7 (7)

 

10

 

5

 

0

 

6

 

0

 

0

 

69

 

0

 

0

 

0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

Facultatea de Teatru și Film

 

 

 

Departamentul de
Cinematografie și Media

 

 

 

55

 

 

 

cercetător științific gradul II

 

 

 

Pârvulescu Constantin

 

DID ≥80 CSCA ≥80 RIA ≥80
≥ 1 manual/vol. autor unic DID+CSCA+RIA ≥ 300
alternativ (1 sau 2):

  1. ≥ 5 (art. BDI/ stud. CNCS/10 index WorldCAt); ≥M/D 1 g.c./c.a
  2. ≥ 5 prod.autor

DID =210
CSCA =755
RIA =560
= 3 vol. autor unic DID+CSCA+RIA =1525

1) =5 art. ISI + 9 art. BDI + 7 cap. vol. internat.; =9g.

 

 

 

9.9

 

 

 

5

 

 

 

0

 

 

 

11/
4

 

 

 

0/
0

 

 

 

0/
0

 

 

 

69

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

7

 

 

Facultatea de Fizică

 

 

Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare

 

 

16

 

 

cercetător științific gradul I

 

 

Ercsey-Ravasz Maria- Magdolna

 

A ≥ 2
I ≥ 4
P ≥ 4
C ≥ 40
h ≥ 10
T ≥ 12
≥ D1p./M3p.

 

A = 11.52
I = 31.2
P = 51.46
C = 207.32
h = 16
T = 66.42
= D5p./M1p.

 

 

10

 

 

5

 

 

0

 

 

14/
4

 

 

0/
0

 

 

0/
0

 

 

69

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2