Posturi didactice perioada determinată

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 -
Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul “Conform cu originalul” și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

24 noiembrie 2022

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1251/24.11.2022, Partea a III-a

25 noiembrie 2022

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

24 noiembrie 2022 -11 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

25 noiembrie 2022 -11 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

14 decembrie 2022

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 decembrie 2022 - 12 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

12 ianuarie 2023 - 13 ianuarie 2023

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

16 ianuarie 2023

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

16 ianuarie 2023- 17 ianuarie 2023

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

18 ianuarie 2023

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs
Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

26 ianuarie 2023– 27 ianuarie 2023

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

30 ianuarie 2023- 1 februarie 2023

Depunerea contestaţiilor

2 februarie 2023- 3 februarie 2023

Soluționarea contestațiilor

6 februarie 2023- 7 februarie 2023

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

februarie 2023

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

 

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

24 noiembrie 2022 – 13 decembrie 2022

Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business

14 decembrie 2022- 28 decembrie 2022

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

29 decembrie 2022 – 11 (12**) ianuarie 2023

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (24/25 noiembrie 2022 - 11 ianuarie 2023 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; **14 decembrie 2022 - 12 ianuarie 2023 pentru posturile de cercetare).

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Info  
1 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de Cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 3 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani detalii  
2 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de Cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 4 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani detalii  
3 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 13 lector universitar Fizica și tehnologia polimerilor; Bazele fizicii teoretice; Metode experimentale II (în lb. engleză); Practică de cercetare 2 (în lb. engleză) 2 ani detalii  
4 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare  11 lector universitar Electrotehnică (în lb. maghiară); Proiectare mecanică (în lb. maghiară); Analiză și reprezentare de date (în lb. engleză); Măsurători de precizie. Metrologie (în lb. maghiară); Sisteme și instrumentație cu senzori (în lb. maghiară) 2 ani detalii  
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 9 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
detalii  
6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
detalii  
7 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 11 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
detalii  
8 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 19 lector universitar Literatură portugheză (Proza scurtă) (A) (în lb. portugheză); Literatură portugheză (Ev Mediu și Renaștere) (A) (în lb. portugheză); Curs de limba și literatura portugheză: Limbaje specializate (economic)/ Literatura portugheză și muzica (în lb. portugheză); Literatură portugheză (Baroc și Neoclasicism) (A) (în lb. portugheză) 3 ani detalii  
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 11 lector universitar Practică clinică II; Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Psihologie clinică judiciară; Psihologie pozitivă (în lb. engleză); Practică clinică III 3 ani detalii  
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 24 lector universitar Consiliere educațională (în lb. maghiară); Fundamentele psihologiei (în lb. maghiară); Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţiei (în lb. maghiară) 2 ani detalii  
11 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 24 asistent de cercetare științifică Cercetare științifică în domeniile: didactică, psihologie și științe ale educației. Proiecte de cercetare-dezvoltare și activitate editorială în redacțiile publicațiilor științifice ale DDSE și ale Școlii Doctorale Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație 3 ani detalii  
12 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 36 lector universitar Competențe digitale; E-guvernare (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani detalii  
13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 14 lector universitar Utilizare și operare PC (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în știința datelor sociale; Metode cantitative de analiză în științele politice. Statistică aplicată 3 ani detalii  
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 13 lector universitar Comunicare interculturală -engleză (în lb. engleză); Limbă modernă în afaceri 1 -engleză (în lb. engleză); Limbă modernă în afaceri 2 -engleză (în lb. engleză); Limbaj specializat aplicat -engleză L1 (în lb. engleză) 3 ani detalii  
15 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 17 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare inovare în domeniul studii iudaice paleografie: istoria filosofiei medievale și paleografie iudaică 3 ani detalii  

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Candidat Nr. înreg. dosar Info Aviz juridic
1 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 13 lector universitar Fizica și tehnologia polimerilor; Bazele fizicii teoretice; Metode experimentale II (în lb. engleză); Practică de cercetare 2 (în lb. engleză) 2 ani Botiz Ioan 17317/14.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 11 lector universitar Electrotehnică (în lb. maghiară); Proiectare mecanică (în lb. maghiară); Analiză și reprezentare de date (în lb. engleză); Măsurători de precizie. Metrologie (în lb. maghiară); Sisteme și instrumentație cu senzori (în lb. maghiară) 2 ani  - -  
3 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 19 lector universitar Literatură portugheză (Proza scurtă) (A) (în lb. portugheză); Literatură portugheză (Ev Mediu și Renaștere) (A) (în lb. portugheză); Curs de limba și literatura portugheză: Limbaje specializate (economic)/ Literatura portugheză și muzica (în lb. portugheză); Literatură portugheză (Baroc și Neoclasicism) (A) (în lb. portugheză) 3 ani Petrescu Cristina 17851/30.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 11 lector universitar Practică clinică II; Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Psihologie clinică judiciară; Psihologie pozitivă (în lb. engleză); Practică clinică III 3 ani Oltean Lia-Ecaterina 124/9.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 24 lector universitar Consiliere educațională (în lb. maghiară); Fundamentele psihologiei (în lb. maghiară); Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţiei (în lb. maghiară) 2 ani Gal Eva 55/5.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 36 lector universitar Competențe digitale; E-guvernare (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani Roja Ionuț-Alexandru 8/3.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu face dovada stăpânirii limbii străine prin documentele depise la dosar
7 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 14 lector universitar Utilizare și operare PC (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în știința datelor sociale; Metode cantitative de analiză în științele politice. Statistică aplicată 3 ani Constantinescu Sorana-Alexandra 17734/21.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 13 lector universitar Comunicare interculturală -engleză (în lb. engleză); Limbă modernă în afaceri 1 -engleză (în lb. engleză); Limbă modernă în afaceri 2 -engleză (în lb. engleză); Limbaj specializat aplicat -engleză L1 (în lb. engleză) 3 ani Rațiu Iuliu Emil 78/6.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

Candidați posturi de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Candidat Nr. înreg. dosar Info Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de Cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 3 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani Briciu Anamaria 17792/23.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de Cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 4 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani Ileni Tudor-Alexandru 17832/28.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 9 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
Moldovan Mircea Claudiu 17821/28.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
Țenter Ancuța Cristina 17820/28.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 11 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie Servicii (inovative) către comunitate/ Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
(normă 2 ore/zi)
 - -  
6 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 24 asistent de cercetare științifică Cercetare științifică în domeniile: didactică, psihologie și științe ale educației. Proiecte de cercetare-dezvoltare și activitate editorială în redacțiile publicațiilor științifice ale DDSE și ale Școlii Doctorale Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație 3 ani Turda Emanuel Sebastian 17615/20.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Șuteu Lavinia Denisa 249/11.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Repede-Anghel Diana 276/11.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 17 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare inovare în domeniul studii iudaice paleografie: istoria filosofiei medievale și paleografie iudaică 3 ani Curuț Ioana Flavia 17712/21.12.2022 LP
FV
CV
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Ulici Claudiu-Octavian 167/9.01.2023 LP
FV
CV
Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu îndeplinește standardele prevăzute la art. 11, alin. (6) din Metodologia UBB

Candidații care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată semestrul I al anului universitar 2022-2023

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022-2023