Posturi didactice perioada determinată

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Comisii_posturi_didactice_durata_determinata_sem_I_2018_2019

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

11.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

12.

Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

13.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

14.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

15.

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

5 decembrie 2018

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1359/5.12.2018, Partea a III-a

5 decembrie 2018- 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

10 decembrie 2018

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

10 decembrie 2018- 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

21 decembrie 2018

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

21 decembrie 2018 - 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 ianuarie 2019

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

22 ianuarie 2019- 23 ianuarie 2019

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

23 ianuarie 2019- 25 ianuarie 2019

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

25 ianuarie 2019

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

28 ianuarie 2019 -29 ianuarie 2019

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

5 februarie 2019- 6 februarie 2019

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

6 februarie 2019 – 8 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor

11 februarie 2019 – 12 februarie 2019

Soluționarea contestațiilor
Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

15 februarie 2019

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

18 februarie 2019

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

5 decembrie 2018 – 24 decembrie 2018

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Teatru și Film
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

27 decembrie 2018 - 10 ianuarie 2019

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

11 ianuarie 2019 – 21 ianuarie 2019

Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

 

Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării Detalii
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 53 asistent universitar Rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară); Programare paralelă și distribuită (în lb. maghiară) 3 ani Detalii
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Sisteme dinamice (în lb. maghiară); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară); Calcul numeric (în lb. maghiară) 3 ani Detalii
3 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 36 asistent universitar Biofizică; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică; Metabolism și energetică celulară; Biochimia acizilor nucleici 3 ani Detalii
4 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 66 asistent universitar Introducere în studii de securitate și strategice (în lb.română și în lb. engleză); Introducere în științe politice  (în lb.română și în lb. engleză); Introducere în studii de intelligence; Metodologia cercetării în științele sociale  (în lb.română și în lb. engleză) 3 ani Detalii
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 33 lector universitar Dezvoltare și sănătate mintală în copilăria timpurie (o-3 ani); Dezvoltarea și educația părinților; Paradigme de cercetare ale dezvoltării cognitive și socio-emoționale (în lb. engleză); Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului); Psihologia vârstelor 3 ani Detalii
6 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie  28 asistent universitar Statistică socială și analiza datelor; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Designul și practica cercetării aplicate 2 ani Detalii
7 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 83 asistent universitar Seminar de cercetare (în lb. engleză); Finanțe publice; Economie politică; Management financiar; Scriere academică; Teorii organizaționale; Introducere în administrația publică; Activități de cercetare științifică (în lb. engleză) 2 ani Detalii
8 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 45 asistent universitar Istoria integrării europene (în lb.română și în lb. engleză); Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene 3 ani Detalii
9 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 46 asistent universitar Comunicare instituțională în UE; Managementul proiectelor europene 3 ani Detalii
10 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 27 asistent universitar Introducere în științe politice (în lb. română, în lb. engleză și în lb. germană); Ideologii politice în epoca contemporană (în lb. română, în lb. engleză și în lb. germană); Tehnica elaborării lucrărilor științifice (în lb. română și în lb. germană) 3 ani Detalii
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 41 asistent universitar Macroeconomie (în lb. română și în lb. engleză); Microeconomie (în lb. română și în lb. engleză)  1 an Detalii
12 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 30 asistent universitar Leadership  (în lb. română și în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management operațional  (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani Detalii
13 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 31 asistent universitar Cercetări de marketing (în lb.română și în lb. engleză); Principiile marketingului; Managementul relațiilor cu clienții 3 ani Detalii
14 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 39 asistent universitar Istoria educației (în lb. maghiară); Practică profesională teologie reformată I, II, V, VI (în lb. maghiară); Teoria educației  (în lb. maghiară) 3 ani Detalii
15 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 20 asistent universitar Teatru contemporan; Ecleraj și iluminat artistic (1); Colaborare regizor-actor (4); Regia spectacolului de copii; Elemente de mizanscenă; Colaborare regizor-actor (5); Scenotehnică 3 ani Detalii
16 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 40 asistent universitar Educația expresiei corporale; Educația expresiei corporale (3);  Educația expresiei corporale (4) 3 ani Detalii

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar Documente Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 53 asistent universitar Rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară); Programare paralelă și distribuită (în lb. maghiară) Varga Levente 23915/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Sisteme dinamice (în lb. maghiară); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară); Calcul numeric (în lb. maghiară) Kajanto Sandor 23921/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 36 asistent universitar Biofizică; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică; Metabolism și energetică celulară; Biochimia acizilor nucleici Bulzu Paul-Adrian 696/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 66 asistent universitar Introducere în studii de securitate și strategice (în lb.română și în lb. engleză); Introducere în științe politice  (în lb.română și în lb. engleză); Introducere în studii de intelligence; Metodologia cercetării în științele sociale  (în lb.română și în lb. engleză) Kovacs Robert 23914/20.12.2018 Candidatul nu îndeplinește standardele minimale UBB de participare la concurs.
Candidatul nu a depus la dosar un certificat lingvistic valabil și conform celui cerut prin Metodologia UBB
Grad Marius Nicolae 723/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 33 lector universitar Dezvoltare și sănătate mintală în copilăria timpurie (o-3 ani); Dezvoltarea și educația părinților; Paradigme de cercetare ale dezvoltării cognitive și socio-emoționale (în lb. engleză); Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului); Psihologia vârstelor Erdogan Georgiana Narcisa 399/14.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie  28 asistent universitar Statistică socială și analiza datelor; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Designul și practica cercetării aplicate Foldeș Ionuț 248/10.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 83 asistent universitar Seminar de cercetare (în lb. engleză); Finanțe publice; Economie politică; Management financiar; Scriere academică; Teorii organizaționale; Introducere în administrația publică; Activități de cercetare științifică (în lb. engleză) Moldovan Octavian 725/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 45 asistent universitar Istoria integrării europene (în lb.română și în lb. engleză); Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene Stretea Andreea-Irina 724/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 46 asistent universitar Comunicare instituțională în UE; Managementul proiectelor europene Lehene Cosmin-Florin 453/15.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Rusu Elena 668/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Bosoancă Ionelia Bianca 729/21.01.2019 Candidata nu îndeplinește standardele minime UBB de participare la concurs
10 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 27 asistent universitar Introducere în științe politice (în lb. română, în lb. engleză și în lb. germană); Ideologii politice în epoca contemporană (în lb. română, în lb. engleză și în lb. germană); Tehnica elaborării lucrărilor științifice (în lb. română și în lb. germană) Stoenescu Roxana-Alice 669/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 41 asistent universitar Macroeconomie (în lb. română și în lb. engleză); Microeconomie (în lb. română și în lb. engleză)  Dumitrescu Monica Iulia 755/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 30 asistent universitar Leadership  (în lb. română și în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management operațional  (în lb. română și în lb. engleză) Săvan Emanuel-Emil 566/16.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 31 asistent universitar Cercetări de marketing (în lb.română și în lb. engleză); Principiile marketingului; Managementul relațiilor cu clienții Căzan Ionuț-Călin 351/11.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 39 asistent universitar Istoria educației (în lb. maghiară); Practică profesională teologie reformată I, II, V, VI (în lb. maghiară); Teoria educației  (în lb. maghiară) Rad Andras-Laszlo 673/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 20 asistent universitar Teatru contemporan; Ecleraj și iluminat artistic (1); Colaborare regizor-actor (4); Regia spectacolului de copii; Elemente de mizanscenă; Colaborare regizor-actor (5); Scenotehnică Matei Cosmin 23779/19.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 40 asistent universitar Educația expresiei corporale; Educația expresiei corporale (3);  Educația expresiei corporale (4) Gavriliu Andrea 23912/20.12.2018 Candidata nu îndeplinește standardele minimale UBB de participare la concurs