Posturi didactice perioada determinată

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 -
Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul “Conform cu originalul” și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

29 noiembrie 2023

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 438/29.11.2023, Partea a III-a

29 noiembrie 2023

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

29 noiembrie 2023 - 15 ianuarie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată

15 decembrie 2023

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

16 ianuarie 2024- 17 ianuarie 2024

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

18 ianuarie 2024- 22 ianuarie 2024

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

22 ianuarie 2024

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

22 ianuarie 2024

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

23 ianuarie 2024

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

30 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2024

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

1 februarie 2024 – 5 februarie 2024

Depunerea contestaţiilor

6 februarie 2024 – 7 februarie 2024

Soluționarea contestațiilor

8 februarie 2024– 9 februarie 2024

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

februarie 2024

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

29 noiembrie 2023 14 decembrie 2023

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Inginerie

15 decembrie 2023 - 29 decembrie 2023

Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

3 ianuarie 2024 15 ianuarie 2024

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Platforma INSPIRE

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (29 noiembrie 2023-15 ianuarie 2024 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024 pentru posturile de cercetare).

Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) INFO
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 101 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. engleză); Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani  detalii
2 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 47 asistent universitar Teoria sistemelor; Inteligență artificială pentru aplicații în chimie și inginerie chimică; Automatizarea proceselor chimice; Conducerea evoluată a proceselor 4 ani detalii
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 48 asistent universitar Mecanica fluidelor și transfer de impuls; Operații unitare cu transfer de masă; Ecuații generale ale proceselor de transport și transfer 4 ani detalii
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 20 lector universitar Biotehnologii (în lb. maghiară); Poluanți industriali (în lb. maghiară); Automatizarea proceselor chimice (în lb. maghiară); Optimizarea proceselor chimice (în lb. maghiară) 4 ani detalii
5 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 30 asistent universitar Limba engleză 1 - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză 2 - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză) 3 ani  detalii
6 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 61 asistent universitar Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Guvernanța securității; Analiza riscurilor neconvenționale la adresa securității; Analiza conflictelor internaționale 3 ani  detalii
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 67 asistent de cercetare științifică Relații internaționale și studii europene/ Științe politice/ Studii de securitate 3 ani  detalii
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Psihologie evoluționistă (în lb. engleză); Consiliere genetică; Consiliere genetică și psihosomatică 3 ani  detalii
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Metode de cercetare cantitativă și statistică (în lb. engleză); Evaluare psihologică 1 (în lb. engleză); Evaluare psihologică 2 (în lb. engleză) 3 ani  detalii
10 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 82 asistent universitar Introducere în administrație publică; Teorii organizaționale; Management public 3 ani  detalii
11 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 83 asistent universitar Sistem constituțional și instituții politice în România (în lb. maghiară); Dreptul muncii (în lb. maghiară și în lb. română); Drept administrativ (în lb. maghiară și în lb. română); Drept pentru administrația publică (în lb. maghiară); Acte și proceduri administrative de stare civilă (în lb. maghiară) 3 ani  detalii
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 25 asistent universitar Criptografie aplicată în economie și gestiunea afacerilor; Matematici aplicate în economie (în lb. română și în lb. engleză); Matematici financiare și actuariale (în lb. engleză) 3 ani  detalii
13 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 37 asistent universitar Pian complementar 1 (individual) (în lb. maghiară); Ansamblu coral 1 (în lb. maghiară); Practică artistică (corală) 1 (în lb. maghiară); Pian complementar 2 (individual) (în lb. maghiară); Ansamblu coral 2 (în lb. maghiară); Practică artistică (corală) 2 (în lb. maghiară); Citire de partituri (individual) 1 (în lb. maghiară); Citire de partituri (individual) 2 (în lb. maghiară) 3 ani  detalii
14 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 37 cercetător științific gradul III Activități de documentare, redactare și publicare de articole și studii științifice în reviste indexate în baze de date internaționale, relevante pentru domeniul Cinematografie și Media; Activități de elaborare, scriere și depunere de proiecte de cercetare în domeniul Cinematografie și Media; Activități de consiliere a studenților de nivel licență și masterat implicați în cercetarea științifică în domeniul Cinematografie și Media. 3 ani  detalii
15 Platforma INSPIRE 11 cercetător științific gradul I Cercetări în fizică 3 ani  detalii
16 Institutul STAR-UBB 19 cercetător științific gradul III
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în ecologie moleculară 3 ani  detalii

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susținerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Candidat Nr. înreg. dosar Dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 101 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. engleză); Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani   -
2 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 47 asistent universitar Teoria sistemelor; Inteligență artificială pentru aplicații în chimie și inginerie chimică; Automatizarea proceselor chimice; Conducerea evoluată a proceselor 4 ani Mihaly Norbert-Botond 58/5.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 48 asistent universitar Mecanica fluidelor și transfer de impuls; Operații unitare cu transfer de masă; Ecuații generale ale proceselor de transport și transfer 4 ani Galusnyak Ștefan Cristian 59/5.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 20 lector universitar Biotehnologii (în lb. maghiară); Poluanți industriali (în lb. maghiară); Automatizarea proceselor chimice (în lb. maghiară); Optimizarea proceselor chimice (în lb. maghiară) 4 ani Bartha-Vari Judith-Hajnal 103/8.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 30 asistent universitar Limba engleză 1 - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză 2 - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză) 3 ani  Gheran Niculae Liviu 17755/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Koșa (Leferman) Monika 17894/19.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 61 asistent universitar Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Guvernanța securității; Analiza riscurilor neconvenționale la adresa securității; Analiza conflictelor internaționale 3 ani  Moldovan Ionuț-Daniel 218/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 67 asistent de cercetare științifică Relații internaționale și studii europene/ Științe politice/ Studii de securitate 3 ani  Țap Paul-Emanuel 434/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Psihologie evoluționistă; Consiliere genetică; Consiliere genetică și psihosomatică 3 ani  Oltean Roxana Andreea-Ioana 516/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Metode de cercetare cantitativă și statistică; Evaluare psihologică 1; Evaluare psihologică 2 3 ani  Florean Ionuț Stelian 220/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 82 asistent universitar Introducere în administrație publică; Teorii organizaționale; Management public 3 ani  Andrianu Alexandra-Bianca 17807/21.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 83 asistent universitar Sistem constituțional și instituții politice în România (în lb. maghiară); Dreptul muncii (în lb. maghiară și în lb. română); Drept administrativ (în lb. maghiară și în lb. română); Drept pentru administrația publică (în lb. maghiară); Acte și proceduri administrative de stare civilă (în lb. maghiară) 3 ani  Bokor-Szocs Izabella 374/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 25 asistent universitar Criptografie aplicată în economie și gestiunea afacerilor; Matematici aplicate în economie (în lb. română și în lb. engleză); Matematici financiare și actuariale (în lb. engleză) 3 ani  Chiru Iulia-Elena 298/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 37 asistent universitar Pian complementar 1 (individual) (în lb. maghiară); Ansamblu coral 1 (în lb. maghiară); Practică artistică (corală) 1 (în lb. maghiară); Pian complementar 2 (individual) (în lb. maghiară); Ansamblu coral 2 (în lb. maghiară); Practică artistică (corală) 2 (în lb. maghiară); Citire de partituri (individual) 1 (în lb. maghiară); Citire de partituri (individual) 2 (în lb. maghiară) 3 ani  Fabian Apolka 426/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 37 cercetător științific gradul III Activități de documentare, redactare și publicare de articole și studii științifice în reviste indexate în baze de date internaționale, relevante pentru domeniul Cinematografie și Media; Activități de elaborare, scriere și depunere de proiecte de cercetare în domeniul Cinematografie și Media; Activități de consiliere a studenților de nivel licență și masterat implicați în cercetarea științifică în domeniul Cinematografie și Media. 3 ani  Ionaș Anda Maria 510/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidata NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs deoarece nu deține titlul de doctor în domeniul postului scos la concurs
Toderici Radu Ioan 515/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs deoarece nu deține titlul de doctor în domeniul postului scos la concurs
15 Platforma INSPIRE 11 cercetător științific gradul I Cercetări în fizică 3 ani   -
16 Institutul STAR-UBB 19 cercetător științific gradul III
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în ecologie moleculară 3 ani  Denes Avar-Lehel 221/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susținerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Comisii posturi didactice