Posturi didactice perioada determinată

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE: I MAPA DE DOCUMENTE II MAPA DE LUCRĂRI

I. MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

 

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –formular cerere_inscriere_concurs_posturi_didactice

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

Anexa_2_1_Fisa_verificare_asistent_cercetare
Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII
Fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII_specificatii_intocmire
Instructiuni_completare_fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII


6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii în țara / limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

II  MAPA DE LUCRĂRI formular coperta

 

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

24 aprilie 2018

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 345/24.04.2018, Partea a III-a

24 aprilie 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

26 aprilie 2018

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

26 aprilie 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

14 mai 2018

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 mai 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 mai 2018

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

14 iunie 2018 - 15 iunie 2018

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

18 iunie 2018 - 20 iunie 2018

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

20 iunie 2018

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2018 -22 iunie 2018

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

28 iunie 2018- 29 iunie 2018

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

2 iulie 2018 – 6 iulie 2018

Depunerea contestaţiilor

9 iulie 2018 - 10 iulie 2018

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

13 iulie 2018

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

16 iulie 2018

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB(propunere)

 

REZULTATE

Rezultate posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

24 aprilie - 15 mai 2018

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

16 mai - 30 mai 2018

Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

31 mai - 13 iunie 2018

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Business
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării Informații
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică  41 asistent universitar Sisteme dinamice; Ecuații diferențiale; Ecuații cu derivate parțiale 3 ani Matematica_41_asistent
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 86 asistent universitar Programare web (în lb. engleză); Rețele de calculatoare 3 ani Informatica_86_asistent
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 53 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. maghiară); Rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Probleme practice de sisteme de operare și rețele de calculatoare  (în lb. maghiară) 3 ani Matematica_Informatica_LM_53_asistent
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie  49 asistent universitar Tehnologia produșilor anorganici de bază; Protecția mediului în industria chimică; Chimie generală; Chimia nemetalelor 3 ani Chimie_49_asistent
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 3 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Servicii (inovative) către comunitate; Analiza instrumentală a calității apelor 3 ani ISUMADECIP_3_cercetator_stiintific_II
6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul de Cercetări Aplicate de Mediu 30 cercetător științific gradul I Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Servicii (inovative) către comunitate; Expunerea la radon și impactul asupra sănătății populației 3 ani CERAM_30_cercetator_stiintific_I
7 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 53 asistent cercetare științiifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Managementul dezastrelor 3 ani ISUMADECIP_53_asistent_cercetare_stiintifica
8 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 54 asistent cercetare științiifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Managementul dezastrelor 3 ani ISUMADECIP_54_asistent_cercetare_stiintifica
9 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 23 lector universitar Istoria culturală a călătoriei și turismului (în lb. maghiară); Patrimoniu și memorie culturală (în lb. maghiară); Curs special de istorie modernă (II): Istoria vieții cotidiene din Transilvania (sec. XVIII-XIX) (în lb. maghiară); Locuri ale memoriei în Transilvania (în lb. maghiară) 3 ani Istorie_Limba_Maghiara_23_lector
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 24 asistent universitar Limba engleză (Morfologie); Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze); Literatură engleză (Poezia secolului al XVIII-lea și Romantismului); Limba engleză (Sintaxă; Stilistică) 3 ani Limba_Literatura_Engleza_24_asistent
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 10 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular 3 ani Limba_Cultura_Civilizatie_Romaneasca_10_asistent
12 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 30 lector universitar Psihologie școlară (Psihologia educației); Consiliere școlară și orientare în carieră; Psihologia educației și elemente de psihologia dezvoltării (în lb. germană) 3 ani Psihologie_30_lector
13 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 11 lector universitar Psihologia limbajului; Metode de evaluare a limbajului; Tulburări de limbaj în psihopatologie; Incluziune și intervenție psihopedagogică în contextul tulburărilor emoționale 3 ani Psihopedagogie_Speciala_11_lector
14 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 62 lector universitar Organizare de evenimente (în lb. maghiară); Protocol (în lb. maghiară); Elaborarea unui produs de RP cu ajutorul calculatorului (în lb. maghiară) 3 ani Comunicare_Relatii_Publice_Publicitate_62_Lector
15 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie transdisciplinară în domeniul relații internaționale și studii europene în limba engleză 3 ani Institutul_de_Cercetari_Europene_1_cercetator_stiintific
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Centrul de Cercetări în Informatică Economică 14 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare de tip dezvoltare/ inovare; Calcul de înaltă performanță 3 ani
1/2 normă
Informatica_Economica_14_asistent_cercetare_stiintifica
17 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 38 lector universitar Bazele marketingului (în lb. maghiară); Business to business marketing (în lb. maghiară); Marketingul inovării (în lb. maghiară); Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii (în lb. maghiară) 2 ani SEGALimbaMaghiara_38_lector
18 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 26 asistent universitar Gimnastică de bază (în lb. maghiară); Gimnastică artistică -teorie și practică (în lb. maghiară); Metodica predării gimnasticii în școală (în lb. maghiară); Educație fizică (1) și (2) (în lb. maghiară) 3 ani Sporturi_Individuale_26_asistent
19 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 33 asistent universitar Pian complementar 1 (individual) (în lb. maghiară); Pian complementar 2 (individual) (în lb. maghiară); Instrument (pian -individual) III (în lb. maghiară); Instrument (pian -individual) IV (în lb. maghiară); Muzică de cameră (corepetiție) 1 (în lb. maghiară); Muzică de cameră (corepetiție) 2 (în lb. maghiară); Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) (în lb. maghiară);  Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) (în lb. maghiară)  3 ani Teologie_Reformata_Pedagogie_Muzicala_33_asistent
20 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 34 asistent universitar Orgă (individual) 1 (în lb. maghiară); Flaut drept (individual) 1 (în lb. maghiară); Canto (individual) 1 (în lb. maghiară); Orgă (individual) 2 (în lb. maghiară); Flaut drept (individual) 2 (în lb. maghiară); Canto (individual) 2 (în lb. maghiară); Cunoștințe biblice 1 (în lb. maghiară); Cultivarea limbajului academic I (în lb. maghiară) ; Informatică (în lb. maghiară) ; Informatică muzicală (în lb. maghiară) ; Orgă (individual) 3 (în lb. maghiară) ; Orgă (individual) 4 (în lb. maghiară); Practica pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar (în lb. maghiară)  3 ani Teologie_Reformata_Pedagogie_Muzicala_34_asistent

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării Candidați Nr. înreg. dosar Informații Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică  41 asistent universitar Sisteme dinamice; Ecuații diferențiale; Ecuații cu derivate parțiale 3 ani Alecsa Cristian-Daniel 7108/3.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 86 asistent universitar Programare web (în lb. engleză); Rețele de calculatoare 3 ani Bădărînză Ioan 9630/7.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 53 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. maghiară); Rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Probleme practice de sisteme de operare și rețele de calculatoare  (în lb. maghiară) 3 ani Sulyok Csaba 9921/12.06.2018 Candidatul nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie  49 asistent universitar Tehnologia produșilor anorganici de bază; Protecția mediului în industria chimică; Chimie generală; Chimia nemetalelor 3 ani Someșan Adrian-Alexandru 9060/30.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 3 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Servicii (inovative) către comunitate; Analiza instrumentală a calității apelor 3 ani Roba Carmen-Andreea 9985/12.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul de Cercetări Aplicate de Mediu 30 cercetător științific gradul I Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Servicii (inovative) către comunitate; Expunerea la radon și impactul asupra sănătății populației 3 ani Cucoș (Dinu) Alexandra-Laura 10023/12.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 53 asistent cercetare științiifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Managementul dezastrelor 3 ani Radovici Andrei-Titus 10058/13.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementului Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 54 asistent cercetare științiifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Managementul dezastrelor 3 ani Crăciun Iulia 10059/13.06.2018

 

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 23 lector universitar Istoria culturală a călătoriei și turismului (în lb. maghiară); Patrimoniu și memorie culturală (în lb. maghiară); Curs special de istorie modernă (II): Istoria vieții cotidiene din Transilvania (sec. XVIII-XIX) (în lb. maghiară); Locuri ale memoriei în Transilvania (în lb. maghiară) 3 ani Feher Andrea 7928/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 24 asistent universitar Limba engleză (Morfologie); Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze); Literatură engleză (Poezia secolului al XVIII-lea și Romantismului); Limba engleză (Sintaxă; Stilistică) 3 ani Novosivschei Claudia Teodora 8408/21.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Ciorogar Alexandru-Ioan 9447/5.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 10 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular 3 ani Tărău Ștefania Lucia 7985/15.05.2018

 

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 30 lector universitar Psihologie școlară (Psihologia educației); Consiliere școlară și orientare în carieră; Psihologia educației și elemente de psihologia dezvoltării (în lb. germană) 3 ani Damian Lavinia Elena 9956/12.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 11 lector universitar Psihologia limbajului; Metode de evaluare a limbajului; Tulburări de limbaj în psihopatologie; Incluziune și intervenție psihopedagogică în contextul tulburărilor emoționale 3 ani Costescu Cristina 9114/30.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 62 lector universitar Organizare de evenimente (în lb. maghiară); Protocol (în lb. maghiară); Elaborarea unui produs de RP cu ajutorul calculatorului (în lb. maghiară) 3 ani Makkai Julia Anna 9801/11.06.2018 Candidata nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs, respectiv criteriile minimale pentru funcția de lector universitar
15 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie transdisciplinară în domeniul relații internaționale și studii europene în limba engleză 3 ani Ianoși Anamaria Loredana 9337/4.06.2018 Candidata nu face dovada stăpânirii limbii engleze, respectiv nu depune documentele necesare în acest sens
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Centrul de Cercetări în Informatică Economică 14 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare de tip dezvoltare/ inovare; Calcul de înaltă performanță 3 ani
1/2 normă
Covaci Florina Livia 9781/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 38 lector universitar Bazele marketingului (în lb. maghiară); Business to business marketing (în lb. maghiară); Marketingul inovării (în lb. maghiară); Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii (în lb. maghiară) 2 ani Seer Laszlo-Csaba 9712/8.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 26 asistent universitar Gimnastică de bază (în lb. maghiară); Gimnastică artistică -teorie și practică (în lb. maghiară); Metodica predării gimnasticii în școală (în lb. maghiară); Educație fizică (1) și (2) (în lb. maghiară) 3 ani Balla Bela Jozsef 9946/12.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 33 asistent universitar Pian complementar 1 (individual) (în lb. maghiară); Pian complementar 2 (individual) (în lb. maghiară); Instrument (pian -individual) III (în lb. maghiară); Instrument (pian -individual) IV (în lb. maghiară); Muzică de cameră (corepetiție) 1 (în lb. maghiară); Muzică de cameră (corepetiție) 2 (în lb. maghiară); Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) (în lb. maghiară);  Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) (în lb. maghiară)  3 ani Toadere Dalma Lidia 9423/5.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 34 asistent universitar Orgă (individual) 1 (în lb. maghiară); Flaut drept (individual) 1 (în lb. maghiară); Canto (individual) 1 (în lb. maghiară); Orgă (individual) 2 (în lb. maghiară); Flaut drept (individual) 2 (în lb. maghiară); Canto (individual) 2 (în lb. maghiară); Cunoștințe biblice 1 (în lb. maghiară); Cultivarea limbajului academic I (în lb. maghiară) ; Informatică (în lb. maghiară) ; Informatică muzicală (în lb. maghiară) ; Orgă (individual) 3 (în lb. maghiară) ; Orgă (individual) 4 (în lb. maghiară); Practica pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar (în lb. maghiară)  3 ani Jordan Eva-Elena 9814/11.06.2018 Candidata nu îndeplinește standardele minimale de participare la concurs

 

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

Comisii_posturi_didactice_durata_determinata_sem_II_2017_2018