Posturi didactice perioada determinată

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea învățământului superior nr.199/2023, H.G. nr. 1339/2023 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai. 

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

OPIS
DOSAR DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar și privind lipsa sancțiunii comisiei de etică a UBB, prevăzută de Legea învățământului superior nr. 199/2023, art. 172 alin. (3) lit. e) (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului –model Europass (în original).
Curriculum vitae al candidatului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură, care la rubrica “Date personale” să cuprindă doar numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de e-mail. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin datele cu caracter personal (adresă, telefon, e-mail etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, asumată prin semnătură).
Lista de lucrări ale candidatului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevantepentru domeniul disciplinelor postului pentru care candidează, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat ;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare

teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, asumată prin semnătură).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 -Fișă de verificare asistent de cercetare -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific
-formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice, cu excepția postului de asistent universitar , documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia conform cu originalul a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia conform cu originalul a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
b) Pentru postul de asistent universitar : dovada deținerii diplomei de doctor (copia conform cu originalul a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia conform cu originalul a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia) sau dovada înmatriculării la un program de studii doctorale (fără depășirea perioadei maxime de studii, care include prelungirile admisibile conform legii), atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință. Adeverința se depune în copie conform cu originalul.
c) Pentru toate posturile de cercetare, cu excepția postului de asistent de cercetare, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia.

d) Pentru postul de asistent de cercetare dovada deținerii diplomei de doctor (copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia) sau dovada înmatriculării la un program de studii doctorale (fără depășirea perioadei maxime de studii, care include prelungirile admisibile conform legii), atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora); copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea învățământului superior nr. 199/2023 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate (în original) Anexa nr. 5.7-formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat).

 

14.

Doar pentru posturile de:

a) conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, cel puțin 3 scrisori de recomandare ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, exterioare UBB, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitățile profesionale ale candidatului;

b) profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, cel puțin 3 scrisori de recomandare ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitățile profesionale ale candidatului; în cazul domeniilor științifice cu specific românesc, pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, exterioare UBB.

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni) (copie simplă).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original).

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare.

19.

Certificat de cazier judiciar.

20 Certificat de integritate comportamentală, în copie conform cu originalul.
21 Certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății, în copie conform cu originalul.- formular certificat
22 Doar pentru candidații la ocuparea unor posturi didactice, avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice, eliberat conform prevederilor ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, în copie conform cu originalul. – formular aviz
23

Doar pentru candidații la ocuparea unor posturi didactice,

  • a) dovada parcurgerii unui program universitar de formare psihopedagogică pentru învățământul superior, de 30 de credite de studii transferabile ECTS/SECT sau un angajament privind parcurgerea unui astfel de program în termen de 2 ani de la ocuparea postului (în original).-Anexa 5.8

sau

  • b)dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile ECTS/SECT.
Dovada se depune în copie conform cu originalul.
24 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în original).
25 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie, binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
26 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).
27 Declarația candidatului de asumare a condiției ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin datele cu caracter personal și textul integral al publicațiilor. -Anexa 5.9

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul (a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

TOATE DOCUMENTELE CUPRINSE ÎN OPIS SE VOR DEPUNE:

  1. în format letric, (tipărite pe suport de hârtie, îndosariate, atașate în ordinea prevăzută de OPIS, excepție făcând pct. 26 al listei –textul integral al publicațiilor se depune exclusiv în format electronic)
  2. în format electronic, de tip PDF (pe suport CD/DVD sau memorie USB).

Documentele în format electronic vor fi numerotate conform opisului (de ex. 1. Cerere_inscriere; 2. Propunere_dezvoltare_cariera etc.)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

30 aprilie 2024

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 143/30.04.2024, Partea a III-a

30 aprilie 2024

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

30 aprilie 2024- 13 iunie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată

14 mai 2024

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 mai 2024 - 13 iunie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

10 iunie 2024

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

17 iunie 2024 - 18 iunie 2024

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați și publicarea rezoluțiilor comisiilor de evaluare pe site-ul UBB

19 iunie 2024

Depunerea contestațiilor referitoare la rezoluțiile comisiilor de evaluare (contestațiile de depun la Registratura UBB)

20 iunie 2024 - 21 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor referitoare la rezoluțiile comisiilor de evaluare

25 iunie 2024 - 26 iunie 2024

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

27 iunie 2024

Anunţarea candidaţilor, prin afişarea pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

28 iunie 2024

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

8 iulie 2024 – 9 iulie 2024

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

10 iulie 2024 – 12 iulie 2024

Depunerea contestaţiilor (contestațiile de depun la Registratura UBB)

15 iulie 2024 – 16 iulie 2024

Soluționarea contestațiilor

17 iulie 2024 – 18 iulie 2024

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

iulie 2024

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

30 aprilie 2024 14 mai 2024

Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Inginerie

15 mai 2024 - 31 mai 2024

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

3 iunie 2024 13 iunie 2024

Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (ICI-BNS)

*Prezenta planificare este pur orientativă, candidații putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (30 aprilie 2024 -13 iunie 2024 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 14 mai 2024 - 13 iunie 2024 pentru posturile de cercetare).

Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Detalii post
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 64 asistent universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Programare Web (în lb. maghiară); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. maghiară) 3 ani  Detalii
2 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 6 asistent de cercetare Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani  Detalii
3 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 7 asistent de cercetare Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică 3 ani  Detalii
4 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 14 lector universitar Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Electronică I, II; Sisteme și instrumentație cu senzori; Fizica microundelor 2 ani  Detalii
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 12 lector universitar Fizică generală (în lb. maghiară); Practică de specialitate (în lb. maghiară); Proiectare mecanică și electronică (în lb. maghiară); Sisteme și instrumentație cu senzori (în lb. maghiară); Electrotehnică (în lb. maghiară)  2 ani  Detalii
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 33 asistent universitar Limba spaniolă I, II - curs practic limbaj specializat (în lb. spaniolă); Limba spaniolă (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 1/1 (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 1/2 (în lb. spaniolă); Limba spaniolă - curs practic limbaj specializat (în lb. spaniolă);  3 ani  Detalii
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 27 lector universitar Introducere în drept constituțional și administrativ (în lb. română și în lb. engleză); Drept internațional public; Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență 3 ani  Detalii
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 80 asistent universitar Introducere în neuroştiinţe; Genetica comportamentului uman 2 ani  Detalii
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 7 lector universitar Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1); Managementul clasei de elevi; Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal și universitar) 1 an Detalii
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 8 lector universitar Didactica specialității; Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1);  Managementul clasei de elevi; E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice    1 an Detalii
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 34 asistent universitar Economie comportamentală; Macroeconomie; Microeconomie 3 ani  Detalii
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 35 asistent universitar Macroeconomie; Microeconomie 3 ani  Detalii
13 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 40 asistent universitar Orgă (individual) 1, 2, 3, 4, 5, 6  (în lb. maghiară); Pian complementar (individual) 3, 4 (în lb. maghiară) 3 ani  Detalii
14 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 24 asistent universitar Educația expresiei vocale (1), (2), (3), (4) (în lb. maghiară) 3 ani  Detalii
15 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 37 cercetător științific gradul III Activități de documentare, redactare și publicare articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale; Activități de redactare, depunere și derulare de proiecte de cercetareîn domeniul Cinematografie și media; Activități de tutorat a tinerilor cercetători nivel master și doctorat 3 ani  Detalii
16 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 26 șef lucrări Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I; Proiectarea algoritmilor; Sisteme de operare; Baze de date în ingineria electrică; Baze de date 3 ani  Detalii
17 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 27 șef lucrări Tehnici de optimizare (în lb. engleză); Achiziția și procesarea datelor (în lb. engleză); Managementul proiectelor (în lb. engleză); Interacțiunea și comunicarea sistemelor autonome (în lb. engleză) 3 ani  Detalii
18 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 17 cercetător științific gradul I Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică 2 ani
1/2 normă
Detalii

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Candidat Nr. înreg. dosar Detalii Aviz comisie evaluare Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 64 asistent universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Programare Web (în lb. maghiară); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. maghiară) 3 ani  Kepes Tamas-Zsolt 8337/10.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 6 asistent de cercetare Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică (Inteligența Artificială) 3 ani  Moroz-Dubenco Cristiana 8122/6.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Institutul de cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică 7 asistent de cercetare Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legată de informatică 3 ani  Mursa Bogdan-Eduard-Mădălin 8614/12.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 14 lector universitar Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Electronică I, II; Sisteme și instrumentație cu senzori; Fizica microundelor 2 ani -
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 12 lector universitar Fizică generală (în lb. maghiară); Practică de specialitate (în lb. maghiară); Proiectare mecanică și electronică (în lb. maghiară); Sisteme și instrumentație cu senzori (în lb. maghiară); Electrotehnică (în lb. maghiară)  2 ani  Gere Istvan 8233/7.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 33 asistent universitar Limba spaniolă I, II - curs practic limbaj specializat (în lb. spaniolă); Limba spaniolă (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 1/1 (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 1/2 (în lb. spaniolă); Limba spaniolă - curs practic limbaj specializat (în lb. spaniolă);  3 ani  Candale Carmen-Valentina 8209/7.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Stîngă Paula Andreea 8220/7.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Baboi Ada 8576/12.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 27 lector universitar Introducere în drept constituțional și administrativ (în lb. română și în lb. engleză); Drept internațional public; Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență 3 ani  Morar Letiția Mihaela 7865/3.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 80 asistent universitar Introducere în neuroştiinţe; Genetica comportamentului uman 2 ani  Pițur Simina-Andreea 7618/30.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 7 lector universitar Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1); Managementul clasei de elevi; Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal și universitar) 1 an Conțiu Hadrian-Vasile 7748/31.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Costea Cornel 8432/11.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare NU ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Respins neîndeplinire standarde
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Exacte 8 lector universitar Didactica specialității; Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1);  Managementul clasei de elevi; E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice    1 an Maier Mariana-Ioana 7621/30.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 34 asistent universitar Economie comportamentală; Macroeconomie; Microeconomie 3 ani Lehene Cosmin-Florin 7763/31.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Tomoiagă Ecaterina 8424/11.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 35 asistent universitar Macroeconomie; Microeconomie 3 ani Bucur Louisa-Maria 7615/30.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Lehene Cosmin-Florin 7764/31.05.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Pop Teodora-Mădălina 8230/7.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 40 asistent universitar Orgă (individual) 1, 2, 3, 4, 5, 6  (în lb. maghiară); Pian complementar (individual) 3, 4 (în lb. maghiară) 3 ani  Fazakas Adam-Sandor 8292/10.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 24 asistent universitar Educația expresiei vocale (1), (2), (3), (4) (în lb. maghiară) 3 ani  Hary Judit 8533/12.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 37 cercetător științific gradul III Activități de documentare, redactare și publicare articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale; Activități de redactare, depunere și derulare de proiecte de cercetareîn domeniul Cinematografie și media; Activități de tutorat a tinerilor cercetători nivel master și doctorat 3 ani  Ionaș Anda Maria 8635/13.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Toderici Radu 8646/13.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 26 șef lucrări Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I; Proiectarea algoritmilor; Sisteme de operare; Baze de date în ingineria electrică; Baze de date 3 ani   -
17 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 27 șef lucrări Tehnici de optimizare (în lb. engleză); Achiziția și procesarea datelor (în lb. engleză); Managementul proiectelor (în lb. engleză); Interacțiunea și comunicarea sistemelor autonome (în lb. engleză) 3 ani  Bui Thu Hang 8433/11.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 17 cercetător științific gradul I Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică 2 ani
1/2 normă
Fechete Radu 8571/12.06.2024 CV
FV
LP
Comisia de evaluare ACORDĂ avizul referitor la îndeplinirea exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Comisii posturi didactice și de cercetare