Posturi didactice perioada determinată

ANUNȚ

În conformitate cu LEGEA Nr. 103/2020 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sunt reluate. Legea își produce efectele începând cu data de 6 iulie 2020.

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată 2019-2020

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 -
Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a)Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț
Procedura este descrisă în pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. 
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

6 iulie 2020 – 15 iulie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată și nedeterminată

13 iulie 2020

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

16 iulie 2020 – 17 iulie 2020

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

20 iulie 2020 – 21 iulie 2020

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

22 iulie 2020

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

23 iulie 2020

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

30 iulie 2020 – 31 iulie 2020

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

3 august 2020 – 5 august 2020

Depunerea contestaţiilor

6 august 2020 – 7 august 2020

Soluționarea contestațiilor

10 august 2020 – 11 august 2020

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

15 aprilie 2020 - 4 mai 2020

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Business
Facultatea de Educație Fizică și Sport

5 mai 2020 - 19 mai 2020

Facultatea de Litere
Facultatea de Drept
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

20 mai 2020– 3 iunie 2020

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Teatru și Film

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată
în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Informații publice privitoare la concursuri
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 43 asistent universitar Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. engleză) 3 ani detalii
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 85 asistent universitar Ingineria sistemelor soft; Limbaje formale și tehnici de compilare  (în lb. engleză) 3 ani detalii
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 87 asistent universitar Programare paralelă și distribuită; Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani detalii
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 93 asistent universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză) 3 ani detalii
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 95 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză); Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani detalii
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 56 asistent universitar Algoritmi fundamentali (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară); Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. maghiară) 3 ani detalii
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 54 asistent universitar Ingineria bioproceselor; Bioreactoare I; Bioreactoare II; Biotehnologia alimentelor; Biotehnologii în industria alimentară; Biocataliză 3 ani detalii
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 52 asistent universitar Chimie generală; Chimie anorganică teoretică 3 ani detalii
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 31 asistent universitar Cataliză și biocataliză (în lb. maghiară); Elemente de biochimie (în lb. maghiară); Tehnologie chimică organică (în lb. maghiară); Ingrediente și aditivi de uz alimentar (în lb. maghiară); Chimia și tehnologia pesticidelor și coloranților (în lb. maghiară) 3 ani detalii
10 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 10 asistent de cercetare științifică Analiza cantitativă de risc 1 an și
9 luni
detalii
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 24 asistent universitar Limba franceză contemporană 1 (Lexicologie și semantică lexicală; fonetică și exprimare orală) (în lb. franceză); Cultură și civilizație franceză (în lb. franceză); Limba franceză contemporană 4 (sintaxă; redactare de texte) (în lb. franceză); Limbă franceză contemporană 2 (Morfologie; gramatică - retroversiuni) (în lb. franceză); Limba franceză contemporană 3 (morfologie; interpretare de texte; conversație) (în lb. franceză) 3 ani detalii
12 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 11 asistent universitar Introducere în folclor: istorie, metode, terminologie (în lb. maghiară); Introducere în etnografie: istorie, metode, terminologie (în lb. maghiară); Introducere în antropologia culturală și socială (în lb. maghiară); Metodologia și etica cercetării (în lb. maghiară); Zone etno-culturale, diversitate etnoculturală (în lb. maghiară); Simbolizație arhetipală: cultură, religie și politică în societatea umană (în lb. maghiară) 3 ani detalii
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 14 asistent universitar Curs practic de limba română; Limbaj specializat: științe umaniste și arte 3 ani detalii
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 30 asistent universitar Limba engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză (1)- curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză (2)- curs practic limbaj specializat (în lb. engleză)  3 ani detalii
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară 7 lector universitar Logică generală (în lb. maghiară); Teoria argumentării (în lb. maghiară); Logica simbolică - Logica propozițiilor (în lb. maghiară); Logica simbolică - Logica predicatelor (în lb. maghiară) 3 ani detalii
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Practica de profil I; Practica de profil II;  Practica de profil III; Practica de profil IV; Etică în psihologia aplicată 3 ani detalii
17 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II); Practică de specialitate (III) 2 ani detalii
18 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 20 asistent universitar Filosofie politică. Teorie politică modernă (în lb. română și în lb. engleză); Istoria gândirii politice. Teorie politică clasică (în lb. română și în lb. engleză); Tranziție și democratizare în Europa Centrală și de Est; Cetățenie și drepturile omului (în lb. engleză); Ideologii politice. Teoria democrației; Protocol diplomatic și comunicare instituțională; Instituții politice. UE: drept, instituții și politici comunitare (în lb. engleză); Tehnici de cercetare și redactare academică (în lb. engleză) 3 ani detalii
19 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie transdisciplinară în domeniul științe politice/ relații internaționale și managementul cercetării științifice în cadrul ICE 3 ani detalii
20 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 27 asistent universitar Matematici aplicate în economie; Matematici financiare și actuariale 3 ani detalii
21 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 28 asistent universitar Statistică descriptivă; Statistică inferențială 3 ani detalii
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 15 lector universitar Antreprenoriat (în lb. germană); Ciclul de viață al sistemelor soft (în lb. germană); Economia firmelor internaționale (în lb. germană)  3 ani detalii
23 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 15 asistent universitar Istoria filosofiei (în lb. maghiară); Filosofie creștină (în lb. maghiară); Teologie pastorală specială (în lb. maghiară); Catehetică generală (în lb. maghiară); Catehetică specială. Didactica religiei (în lb. maghiară); Didactica specialității (în lb. maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb. maghiară); Sociologia religiei (în lb. maghiară); Spiritualitate (în lb. maghiară); Drept canonic. Funcția Bisericii de a sfinți (în lb. maghiară); Gândire critică și argumentativă (în lb. maghiară) 2 ani detalii
24 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 11 asistent universitar Limbaj teatral non-verbal; Dramatizare; Analiza procesului scenic; Prelucrarea textului de spectacol (1), (2); Semiotica teatrului; Scriitură creativă în artele spectacolului; Scriitură dramaturgică; Dramaturgia secolului XXI 3 ani detalii
25 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 22 asistent universitar Educația expresiei corporale și dans scenic (1) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (2) (în lb. maghiară); Arta actorului: Studiu de mască și caracter (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Colaborare regizor-actor (în lb. maghiară); Arta actorului: Elaborarea personajului teatral (în lb. maghiară) 3 ani detalii

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Nume Nr.înreg.dosar Informații publice despre candidați Aviz privind îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 43 asistent universitar Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. engleză) 3 ani Parajdi Lorand Gabriel 6426/4.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 85 asistent universitar Ingineria sistemelor soft; Limbaje formale și tehnici de compilare  (în lb. engleză) 3 ani Țirban Ionuț Paul 9543/14.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 87 asistent universitar Programare paralelă și distribuită; Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani Mursa Bogdan-Eduard-Mădălin 6374/30.04.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 93 asistent universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză) 3 ani Crivei Liana Maria 6372/30.04.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 95 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză); Sisteme de operare (în lb. engleză) 3 ani Călin Alina-Delia 9426/13.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 56 asistent universitar Algoritmi fundamentali (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară); Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. maghiară) 3 ani  -
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 54 asistent universitar Ingineria bioproceselor; Bioreactoare I; Bioreactoare II; Biotehnologia alimentelor; Biotehnologii în industria alimentară; Biocataliză 3 ani Lăcătuș Mihai Andrei 6564/7.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Tork Souad-Diana 9317/10.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 52 asistent universitar Chimie generală; Chimie anorganică teoretică 3 ani Moraru Ionuț-Tudor 9315/10.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 31 asistent universitar Cataliză și biocataliză (în lb. maghiară); Elemente de biochimie (în lb. maghiară); Tehnologie chimică organică (în lb. maghiară); Ingrediente și aditivi de uz alimentar (în lb. maghiară); Chimia și tehnologia pesticidelor și coloranților (în lb. maghiară) 3 ani Varga Andrea 9275/9.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță 10 asistent de cercetare științifică Analiza cantitativă de risc 1 an și
9 luni
Radovici Andrei-Titus 9132/7.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 24 asistent universitar Limba franceză contemporană 1 (Lexicologie și semantică lexicală; fonetică și exprimare orală) (în lb. franceză); Cultură și civilizație franceză (în lb. franceză); Limba franceză contemporană 4 (sintaxă; redactare de texte) (în lb. franceză); Limbă franceză contemporană 2 (Morfologie; gramatică - retroversiuni) (în lb. franceză); Limba franceză contemporană 3 (morfologie; interpretare de texte; conversație) (în lb. franceză) 3 ani Popa Marius 6488/5.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Lupan Anamaria 6887/18.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Zisman Ana-Gabriela 6920/19.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 11 asistent universitar Introducere în folclor: istorie, metode, terminologie (în lb. maghiară); Introducere în etnografie: istorie, metode, terminologie (în lb. maghiară); Introducere în antropologia culturală și socială (în lb. maghiară); Metodologia și etica cercetării (în lb. maghiară); Zone etno-culturale, diversitate etnoculturală (în lb. maghiară); Simbolizație arhetipală: cultură, religie și politică în societatea umană (în lb. maghiară) 3 ani Bakos Aron 6935/19.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Molnar Beata 6924/19.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 14 asistent universitar Curs practic de limba română; Limbaj specializat: științe umaniste și arte 3 ani Cotoi Amalia-Maria 6772/14.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 30 asistent universitar Limba engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză (1)- curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză (2)- curs practic limbaj specializat (în lb. engleză)  3 ani Czintos Emese 6848/15.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata nu îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, în sensul că nu deține diploma de doctor în domeniul postului pentru care candidează
Lazăr Adriana 6934/19.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară 7 lector universitar Logică generală (în lb. maghiară); Teoria argumentării (în lb. maghiară); Logica simbolică - Logica propozițiilor (în lb. maghiară); Logica simbolică - Logica predicatelor (în lb. maghiară) 3 ani Gergely Peter-Alpar 9443/13.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Practica de profil I; Practica de profil II;  Practica de profil III; Practica de profil IV; Etică în psihologia aplicată 3 ani Șoflău Radu 6947/19.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II); Practică de specialitate (III) 2 ani Pura (Ivașcu) Ramona 9442/13.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Raiu Sergiu-Lucian 9618/15.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Savu Veronica-Ionela 9617/15.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 20 asistent universitar Filosofie politică. Teorie politică modernă (în lb. română și în lb. engleză); Istoria gândirii politice. Teorie politică clasică (în lb. română și în lb. engleză); Tranziție și democratizare în Europa Centrală și de Est; Cetățenie și drepturile omului (în lb. engleză); Ideologii politice. Teoria democrației; Protocol diplomatic și comunicare instituțională; Instituții politice. UE: drept, instituții și politici comunitare (în lb. engleză); Tehnici de cercetare și redactare academică (în lb. engleză) 3 ani Sinea Anca Cristina 6459/4.05.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie transdisciplinară în domeniul științe politice/ relații internaționale și managementul cercetării științifice în cadrul ICE 3 ani Poiană Oana-Ancuța 9607/15.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 27 asistent universitar Matematici aplicate în economie; Matematici financiare și actuariale 3 ani Pall-Szabo Agnes Orsolya 6305/29.04.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 28 asistent universitar Statistică descriptivă; Statistică inferențială 3 ani Purcel Alexandra-Anca 9274/9.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 15 lector universitar Antreprenoriat (în lb. germană); Ciclul de viață al sistemelor soft (în lb. germană); Economia firmelor internaționale (în lb. germană)  3 ani  -
23 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 15 asistent universitar Istoria filosofiei (în lb. maghiară); Filosofie creștină (în lb. maghiară); Teologie pastorală specială (în lb. maghiară); Catehetică generală (în lb. maghiară); Catehetică specială. Didactica religiei (în lb. maghiară); Didactica specialității (în lb. maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb. maghiară); Sociologia religiei (în lb. maghiară); Spiritualitate (în lb. maghiară); Drept canonic. Funcția Bisericii de a sfinți (în lb. maghiară); Gândire critică și argumentativă (în lb. maghiară) 2 ani Geng Noemi-Tunde 9257/9.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 11 asistent universitar Limbaj teatral non-verbal; Dramatizare; Analiza procesului scenic; Prelucrarea textului de spectacol (1), (2); Semiotica teatrului; Scriitură creativă în artele spectacolului; Scriitură dramaturgică; Dramaturgia secolului XXI 3 ani Felseghi Alexandra 9052/6.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Nedelea Patricia 9546/14.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidata nu îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, în sensul că nu face dovada deținerii calității de student-doctorand și nici a atestatului de recunoaștere a diplomei de doctor în domeniul postului pentru care participă la concurs
25 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 22 asistent universitar Educația expresiei corporale și dans scenic (1) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (2) (în lb. maghiară); Arta actorului: Studiu de mască și caracter (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Colaborare regizor-actor (în lb. maghiară); Arta actorului: Elaborarea personajului teatral (în lb. maghiară) 3 ani Gabor Viktor Kozma 9300/9.07.2020 Curriculum Vitae
Fișa de verificare
Lista de lucrări științifice
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

 

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Comisii concurs

Comisii contestații concurs

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2019-2020

HS nr. 11666 privind validarea rezultatelor pe posturile didactice si de cercetare scoase la concurs pe durata determinata