Linia maghiară

Ceea ce înseamnă ochii pentru corp, un astfel de rol are și universitatea într-o țară. Și ceea ce înseamnă mintea pentru om, un astfel de rol au și savanții într-o țară. Corpul fără ochi este întunericul însuși. (...)“ (Apáczai Csere János - 1656)

Conf.univ.dr. SOÓS ANNA

Prorector

SOÓS ANNA
Linia de studii în limba maghiară, curriculum
Tel: +40-0264-405300, int. 5120;
Fax: +40-0264-591906
Email: asoos@math.ubbcluj.ro
Web: Web page

Prof. univ. dr. MARKÓ BÁLINT

Prorector

MARKÓ BÁLINT
Calitate, competitivitate, învățământ netradițional
Tel: +40-0264-405300, int. 5107;
Fax: +40-0264-591906
Email: marko.balint@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. KÁDÁR MAGOR ELEK

Vicepreședinte Senat

KÁDÁR MAGOR
Vicepreședinte Senat

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”

1. DEFINIREA LINIEI MAGHIARE

 • În conformitate cu prevederile din Carta Universității Babeș–Bolyai, Linia Maghiară (LM) din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” (UBB) este forma organizatorică şi de funcţionare ale structurilor de învăţământ, de cercetare şi administrative universitare, care asigură activitatea universitară desfăşurată în limba maghiară, precum şi comunitatea cadrelor didactice, studenţilor şi personalului didactic auxiliar, participanţi la aceste structuri. Aparţine Liniei Maghiare fiecare persoană, indiferent de apartenenţa etnică sau religioasă, care din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” predă sau studiază în limba maghiară, respectiv studiază în cadrul oricăror programe de studii universitare cu predare în limbă străină, coordonate de Linia Maghiară.
 • Linia Maghiară este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Cartei Universităţii „Babeş–Bolyai”, în condiţiile autonomiei universitare, pe principiul autonomiei liniilor de studiu.
 • Structura Liniei Maghiare include: facultăţile cu predare în limba maghiară; departamentele cu predare în limba maghiară; departamentele liniilor de studiu cu predare în limba maghiară care îşi desfăşoară activităţi didactice în cadrul departamentelor multilingve; personalul didactic membru al structurii Liniei Maghiare:
  • cadrele didactice universitare titulare, asociate şi invitate care, în modelul-cadru pentru fişa postului ale departamentelor ocupă posturi didactice separate pentru pregătirea în limba maghiară, respectiv cadrele didactice universitare care participă la pregătiri în limba maghiară sau în limba maghiară parţial, în departamente şi facultăţi unde, în modelul-cadru pentru fişa postului nu există posturi separate pentru pregătirea în limba maghiară, şi care îşi exprimă în scris intenţia să aparţină Liniei Maghiare;
  • studenţii şi studenţii-doctoranzi participanţi la activitatea didactică universitară cu predare în limba maghiară, respectiv studenţii în cadrul oricăror programe de studii universitare cu predare în limbă străină, coordonate de Linia Maghiară;
  • personalul de conducere, personalul de cercetare, personalul administrativ şi didactic auxiliar, personalul de secretariat al Liniei Maghiare.

2. MISIUNEA ŞI ATRIBUŢIILE LINIEI MAGHIARE

 • Pornind de la tradiţiile seculare ale învăţământului superior din Transilvania, precum şi de la necesităţile învăţământului secolului al XXI-lea şi criteriile de dezvoltare profesională, Linia Maghiară din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” îşi organizează, coordonează şi desfăşoară activitatea în spiritul Cartei Universităţii, în concordanţă cu cerinţele de formare profesională care favorizează construirea, întărirea şi prosperarea comunităţii maghiare din România. Dreptul la existenţă al Liniei Maghiare autonome din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” îşi are rădăcinile în tradiţiile învăţământului superior clujean.
 • Linia Maghiară din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”, recurgând la mijloacele moderne ce-i stau la dispoziţie în domeniul învăţământului superior şi al cercetării, îşi declară intenţia de a contribui la consolidarea condiţiilor instituţionale care asigură supravieţuirea şi dezvoltarea culturii maghiare din Transilvania, în spiritul cooperării reciproc avantajoase cu instituţiile celorlalte culturi, comunităţi lingvistice şi confesiuni religioase care trăiesc aici împreună.
 • În concordanţă cu îndeplinirea obiectivelor generale, atribuţiile Liniei Maghiare sunt următoarele:
  • asigurarea pregătirii în limba maghiară în cadrul învăţământului universitar, la nivelul noilor cerinţe naţionale şi internaţionale, în ciclul I de studii universitare – licenţă, în ciclul II de studii universitare – masterat, şi în ciclul III de studii universitare – doctorat, într-un spectru cât mai larg de specializări, având în vedere necesităţile de forţă de muncă şi intelectuale ale comunităţii maghiare din România, precum şi exercitarea principiului de piaţă şi al competitivităţii;
  • asigurarea posibilităţii formării studenţilor de limbă maghiară, în limbile de circulaţie internaţională, în cadrul acelor programe de studii unde sunt solicitări cu privire la aceasta, făcând posibilă însuşirea terminologiei de specialitate în limba maghiară, precum şi participarea la taberele de profil şi competiţii ştiinţifice, organizate în colaborare cu studenţii încadraţi în activitatea universitară desfăşurată în limba maghiară;
  • asigurarea condiţiilor personale şi instituţionale în favoarea desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel internaţional, care constituie fundamentul pregătirii universitare în limba maghiară;
  • elaborarea şi realizarea structurilor de învăţământ, în cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”, privind pregătirea universitară în limba maghiară la nivel european, elaborarea strategiei de dezvoltare care integrează condiţiile financiare, infrastructurale şi personale ale acestor structuri, precum şi cadrele instituţionale necesare îndeplinirii condiţiilor privind formarea şi continuarea studiilor în cazul efectivului studenţilor de limbă maghiară;
  • asigurarea puterii de atracţie privind pregătirea profesională şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în limba maghiară din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”, extinse pe întregul teritoriu lingvistic maghiar; exercitarea cu consecvenţă a rolului Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” în privinţa elaborării strategiilor de dezvoltare şi a viziunii pentru politicile educaţionale maghiare din România, precum şi în privinţa proiectării coordonate cu condiţiile regionale şi criteriile europene de dezvoltare, a conţinutului şi cadrului instituţional al învăţământului primar, preuniversitar şi superior în limba maghiară;
  • elaborarea şi susţinerea cadrului colaborării eficiente cu unităţile de învăţământ superior care asigură pregătirea universitară în limbile română şi germană;
  • susţinerea şi perfecţionarea formelor de cooperare contractuale şi instituţionale, elaborate cu organizaţiile non-profit cu caracter ştiinţific-universitar care îşi asumă sprijinirea învăţământului superior în limba maghiară;
  • susţinerea şi perfecţionarea formelor de cooperare contractuale şi instituţionale, elaborate cu mai multe instituţii de învăţământ superior din România, Ungaria sau cu alte instituţii de învăţământ superior partenere;
  • favorizarea participării active ale cadrelor didactice şi studenţilor de limbă maghiară în programele internaţionale de schimb.

3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A LINIEI MAGHIARE

 • Structura organizatorică a Liniei Maghiare de nivel universitar include următoarele unităţi:
  • facultăţi cu predare în limba maghiară;
  • departamente cu predare în limba maghiară;
  • linii de studiu la nivel de facultate, sau liniile de studiu la nivel de departament cu predare în limba maghiară, unde nu au fost înfiinţate departamente
  • unităţi de cercetare
  • unităţi prestatoare de servicii
  • biblioteci
  • publicaţii
  • personalul administrativ şi secretariatele Liniei Maghiare
  • organizaţiile studenţilor liniilor maghiare de studiu.

3.1. Facultăţile cu predare în limba maghiară

 • Facultăţile cu predare în limba maghiară constituie componenţa integrantă a Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”.
 • Facultăţile cu predare în limba maghiară sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii „Babeş–Bolyai” referitoare la facultăţi, precum şi pe baza regulamentelor proprii ale facultăţii.

3.2. Departamentele cu predare în limba maghiară

 • În temeiul regulamentului de organizare şi funcţionare al departamentelor universitare, departamentele cu predare în limba maghiară sunt echivalente cu celelalte departamente cu predare în limba română şi cu cele ale liniilor de studiu. Departamentele cu predare în limba maghiară sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii „Babeş–Bolyai”, în baza regulamentului facultăţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al departamentului.

3.3. Linia Maghiară în cadrul departamentelor liniilor de studiu multilingve

 • Linia Maghiară la nivelul departamentului cuprinde personalul didactic, personalul de cercetare şi personalul didactic auxiliar, studenţii şi studenţii-doctoranzi participanţi la realizarea activităţii didactice universitare cu predare în limba maghiară, în cadrul anumitor facultăţi şi departamente (unde nu a fost înfiinţat departament cu predare în limba maghiară, respectiv facultate).
 • În cadrul acelor facultăţi unde activitatea didactică cuprinde mai multe domenii de specialitate, în favoarea exercitării specialităţilor profesionale, cadrele didactice se organizează în Linii Maghiare după domenii, respectiv în departamente care acoperă acestea.
 • În cadrul acelor departamente unde îşi desfăşoară activitatea şi o comunitate a cadrelor didactice organizate în cadrul Liniei Maghiare, posturile aferente Liniei Maghiare vor fi menţionate fiind unităţi separate, vor fi grupate şi numerotate.
 • Liniile Maghiare la nivelul departamentului vor funcţiona până în momentul asigurării tuturor condiţiilor necesare pentru a înfiinţa facultăţi sau departamente conforme cu prevederile Legii educaţiei naţionale.

3.4. Linia Maghiară la nivel de facultate

 • Se înfiinţează în cadrul acelor facultăţi unde s-au format mai multe departamente cu predare în limba maghiară, respectiv unde funcţionează mai multe Linii Maghiare la nivel de departament.
 • Conducerea Liniei Maghiare la nivel de facultate este asigurată de Consiliul şi conducătorul liniei maghiare la nivel de facultate.

3.5. Unităţi de cercetare

 • În cazul în care condiţiile personale şi financiare fac posibil acest lucru, personalul didactic din cadrul liniei maghiare la nivel de departament sau facultate are dreptul să înfiinţeze grupuri, centre şi instituţii de cercetare independente, cu antrenarea studenţilor-doctoranzi şi studenţilor.

3.6. Unităţi prestatoare de servicii

 • Serviciile administrative ale Liniei Maghiare vor fi coordonate de directorul adjunct angajat al direcţiei economico-administrative. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare care îi stau la dispoziţie, în cadrul Liniei Maghiare pot fi înfiinţate unităţi de consultanţă, transfer tehnologic, producţie şi prestări servicii care, prin angajarea personalului didactic auxiliar, permit aranjarea activităţii universitare şi rezolvarea problemelor specifice.

3.7. Biblioteci, muzeul şi arhiva universitară

 • Aprovizionarea cu cărţile de specialitate în limba maghiară ale bibliotecilor facultăţilor din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”, se va extinde în raport cu efectivul de studenţi la linia maghiară al facultăţii respective, corespunzător specializărilor cu predare în limba maghiară. Liniile maghiare la nivel de facultate sau departament au dreptul să înfiinţeze biblioteci de specialitate, baze informaţionale şi documentare interne.
 • Supravegherea aprovizionării efective cu cărţile de specialitate în limba maghiară ale bibliotecilor intră în sarcina decanilor, directorilor de departament şi conducătorilor liniilor de studiu, de limbă maghiară.
 • Linia Maghiară pretinde ca Muzeul şi Arhiva Universitară din cadrul UBB să elaboreze şi să reprezinte conform noilor tehnologii, în mod profesional referinţele maghiare ale istoriei universităţii. Linia Maghiară iniţiază şi totodată controlează ca în scopul descoperirii, publicării şi reprezentării profesionale ale acestor surse documentare, universitatea să angajeze astfel de specialişti care cunosc limba surselor, au o experienţă profesională ceea ce priveşte cercetările similare şi practica muzeologică.
 • Linia Maghiară iniţiază înfiinţarea comisiei de specialitate, formată din cadrele didactice universitare, care în viitor va sprijini şi va supraveghea, în calitate de colegiu consultativ, publicarea surselor documentare de limbă maghiară privitoare la istoria universităţii, în publicaţiile editate de universitate, respectiv prezentarea acestor surse în cadrul expoziţiilor organizate.

3.8. Publicaţii

 • Universitatea „Babeş–Bolyai” promovează editarea revistelor ştiinţifice în limba maghiară şi în limbi străine, precum şi a celorlalte publicaţii ştiinţifice şi informative care corespund necesităţilor Liniei Maghiare. Reprezentanţii Liniei Maghiare vor primi locuri în Colegiul redacţional al revistei Studia Universitatis Babeş–Bolyai, asigurând astfelpublicaţiilor apărute în limba maghiarănivelul înalt din punct de vedere ştiinţific şi lingvistic.
 • Presa Universitară Clujeană satisface necesităţile Liniei Maghiare în privinţa editării cărţilor. Cu acest scop, editura angajează un număr corespunzător de personal care posedă cunoştinţe de specialitate în domeniul limbii maghiare.

3.9. Personalul administrativ şi secretariatele Liniei Maghiare

 • Soluţionarea problemelor administrative ale Liniei Maghiare este asigurată de personalul administrativ şi prestator de servicii privind administraţia învăţământului şi administraţia economică a liniei.
 • În îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu, prorectorul coordonator al Liniei Maghiare este ajutat de personal de birou. Alături de secretarul liniei maghiare, soluţionarea problemelor administrative în biroul prorectorului este asigurată de un număr corespunzător de personal.
 • Sarcinile administrative la nivel de facultate, alături de directorul de departament vor fi îndeplinite de secretarul liniei maghiare.
 • Personalul de secretariat scrie pentru fiecare nivel procesul-verbal al şedinţelor Liniei Maghiare.

4. ORGANELE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ALE LINIEI MAGHIARE

4.1. Consiliul Liniei Maghiare

 • Consiliul Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” reprezintă organismul conceptual decizional suprem al Liniei, din punctul de vedere al politicii universitare, al aprobării, respectiv modificării regulamentului. Consiliul decide asupra regulilor comune, direcţiilor de dezvoltare şi scopurilor strategice.
 • Membrii Consiliului: membrii care reprezintă Linia Maghiară din cadrul Senatului Universităţii „Babeş–Bolyai”; deţinătorii funcţiilor de conducere din cadrul Liniei Maghiare: prorectori, decani, prodecani, directori ai departamentelor maghiare, precum şi conducători ai liniei de studiu în cazul acelor facultăţi unde linia maghiară se organizează sub forma de departament; directorul adjunct, membru al Direcţiei Generale Administrative, care se preocupă de problemele administrative ale Liniei Maghiare; reprezentanţii studenţilor din cadrul Liniei Maghiare, prin procedura de alegere făcută conform regulamentului de alegere întocmit de studenţi (un procent de 25% de studenţi din totalul membrilor).
 • Alegerea membrilor Consiliului Liniei Maghiare se face conform Regulamentului intern de alegeri al Liniei Maghiare în mod armonizat cu dispoziţiile Regulamentului de alegeri al Universităţii.
 • Şedinţele Consiliului Liniei Maghiare vor fi ţinute cel puţin semestrial. Şedinţele vor fi convocate şi conduse de membrul maghiar care deţine funcţie de conducere în Senatul Universităţii. El este cel care se preocupă de pregătirea şedinţelor, împreună cu prorectorul coordonator al Liniei Maghiare. În caz de trebuinţă, la cererea Consiliului Director al Liniei Maghiare sau a prorectorului coordonator al Liniei, se va ţine şedinţă extraordinară. Se convocă şedinţă extraordinară la cererea în scris a cel puţin o treime dintre membrii Consiliului. Membrii Consiliului Liniei Maghiare vor fi înştiinţaţi de Secretariatul Liniei Maghiare prin trimiterea unui buletin informativ electronic despre ordinea de zi şi hotărârile adoptate de Consiliu.
 • Atribuţiile Consiliului Liniei Maghiare:
  • adoptă standardele dezvoltării învăţământului în ciclul I de studii universitare – licenţă, în ciclul II de studii universitare – masterat, şi în ciclul III de studii universitare – doctorat;
  • stabileşte poziţiile de principiu în baza cărora vor trebui reprezentate interesele Liniei Maghiare – în faţa celorlalte linii de studiu şi organisme de conducere din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”, în domeniul profesional, administrativ şi economico-gospodăresc, precum şi pe planul relaţiilor internaţionale şi cooperărilor interuniversitare naţionale;
  • stabileşte modalităţile de realizare ale controlului profesional şi ale evaluării activităţii de învăţământ desfăşurat în limba maghiară;
  • adoptă regulamentul intern care asigură organizarea şi funcţionarea Liniei Maghiare;
  • îndeplineşte funcţia organului de apel în privinţa promovării personalului didactic şi conferirii titlurilor didactice din învăţământul superior în cadrul Liniei Maghiare, în favoarea liniilor de studiu la nivel de facultate cu predare în limba maghiară;
  • stabileşte specializările cu predare în limba maghiară, neprofitabile conform parametrilor de eficienţă, ale căror întreţinere necesită finanţare suplimentară, dar care se consideră necesare în privinţa cultivării ştiinţelor şi a susţinerii culturii maghiare din Transilvania; reglementează gestionarea fondurilor separate pentru acest scop;
  • propune programe de colaborare cu instituţiile de învăţământ naţionale şi internaţionale, şi cu instituţii de cercetare; va lua iniţiative în privinţa organizaţiilor ştiinţifice maghiare, la nivel universitar;
  • acceptă principiile şi formele colaborării cu celelalte instituţii de învăţământ superior din Transilvania, precum şi poziţiile de principiu generale care vor trebui reprezentate în cadrul relaţiilor cu departamentele de învăţământ superior maghiare din România;
  • acceptă principiile de bază ale formării cadrelor didactice maghiare; iniţiază şi organizează noile forme de realizare ale formării profesionale continue, formării continue (postuniversitare) şi învăţământului pentru adulţi;
  • aprobarea contractelor de colaborare încheiate cu instituţiile partenere şi organizaţiile non-profit cu caracter ştiinţific-universitar, care îşi asumă sprijinirea învăţământului superior în limba maghiară;
  • La cererea în scris a cel puţin o treime dintre membrii Consiliului Liniei Maghiare, şi pe baza votului majorităţii simple de două treimi a celor prezenţi la şedinţă, Consiliul are dreptul la iniţierea revocării membrilor din funcţiile de conducere universitare, care au fost desemnaţi şi aleşi în cadrul Liniei Maghiare.
  • Cvorumul şedinţelor este de două treimi din totalul membrilor Consiliului Liniei Maghiare. Membrii Consiliului sunt îndreptăţiţi la numirea şi delegarea unui reprezentant în calitate de înlocuitor la şedinţă, titular angajat al facultăţii respective.
  • Consiliul adoptă hotărârile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, respectiv, în unele cazuri, cu aplicarea votului cu majoritate calificată, stabilită prin prezentul Regulament.

4. 2. Consiliul Director al Liniei Maghiare

 • Consiliul Director al Liniei Maghiare reprezintă organismul suprem de conducere, de execuţie şi organizare.
 • Consiliul Director al Liniei Maghiare este alcătuit din prorectorul coordonator al Liniei Maghiare, alţi prorectori desemnaţi de Linia Maghiară, deţinătorii funcţiilor de conducere la nivel de decanat al Liniei Maghiare – câte unul din cadrul fiecărei facultăţi, directorul adjunct al Direcţiei Generale Administrative care se preocupă de problemele administrative ale Liniei Maghiare, studentul desemnat în calitate de reprezentant suprem al studenţilor maghiari.
 • Consiliul Director al Liniei Maghiare se întruneşte în caz de trebuinţă, cel puţin lunar la iniţiativa membrilor sau al prorectorului coordonator al Liniei. Şedinţele lunare vor fi convocate şi conduse de prorectorului coordonator al Liniei. La şedinţele Consiliului Director al Liniei Maghiare pot participa în calitate de invitat alte cadre didactice maghiare, conducătorii organizaţiilor non-profit cu caracter ştiinţific-universitar, şi alţi reprezentanţi ai studenţilor maghiari, fără drept de vot. În calitate de membru preşedinţial, invitatul permanent al şedinţelor este membrul maghiar care deţine funcţie de conducere în Senatul Universităţii.
 • Consiliul Director al Liniei Maghiare are următoarele atribuţii:
  • în conformitate cu hotărârile Senatului Universităţii „Babeş–Bolyai”, şi standardele de dezvoltare ale sistemului naţional al învăţământului superior, în temeiul hotărârilor Consiliului Liniei Maghiare, coordonează şi organizează activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de limbă maghiară, desfăşurate în cadrul diferitelor facultăţi şi domenii, totodată decide în problemele organizatorice actuale;
  • elaborează standardele dezvoltării învăţământului în ciclul I de studii universitare – licenţă, în ciclul II de studii universitare – masterat, şi în ciclul III de studii universitare – doctorat;
  • elaborează regulamentul intern care asigură organizarea şi funcţionarea Liniei Maghiare;
  • elaborează principiile şi formele colaborării cu celelalte instituţii de învăţământ superior din Transilvania, precum şi poziţiile de principiu generale care vor trebui reprezentate în cadrul relaţiilor cu departamentele de învăţământ superior maghiare din România;
  • pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de Curriculumul naţional coordonează standardele dezvoltării curriculare, elaborează formele cooperării dintre facultăţi şi programe de studii în ciclul I de studii universitare – licenţă, în ciclul II de studii universitare – masterat, şi în ciclul III de studii universitare – doctorat;
  • coordonează înfiinţarea noilor programe de studii şi specializări cu predare în limba maghiară (sau de limbă străină);
  • coordonarea activităţilor legate de prezentarea specializărilor din cadrul pregătirii desfăşurate la Linia Maghiară, informarea candidaţilor, sau organizarea şi desfăşurarea admiterii;
  • se preocupă de rezolvarea problemelor specifice ale studenţilor înscrişi la Linia Maghiară;
  • în baza propunerii facultăţilor, departamentelor, liniilor de studii la nivel de facultate sau de departament, înaintează Consiliului Director recomandări privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, a titlurilor pentru excelenţa didactică, ştiinţifică şi de cercetare;
  • la nivelul Liniei Maghiare organizează alegerile pentru organismele şi funcţiile de conducere;
  • organizează procesul de desemnare a reprezentanţilor şi conducătorilor Liniei Maghiare la nivel universitar, precum şi propunerea acestora de a fi aleşi în organismele de conducere a universităţii;
  • reglementează gestionarea şi distribuirea resurselor financiare, economice, infrastructurale şi de dezvoltare, disponibile pentru Linia Maghiară, – inclusiv descoperirea şi atragerea resurselor extrabugetare;
  • în favoarea asigurării nivelului înalt al calităţii şi eficienţei învăţământului în limba maghiară, coordonează formele de participare ale personalului didactic maghiar în cercetarea ştiinţifică, în proiecte şi programe de cercetare;
  • asigură reprezentarea în mod simbolic a Liniei Maghiare în spaţiul şi comunicarea universitară, în armonie cu proporţia şi realizările Liniei în cadrul universităţii, respectiv cu tradiţiile învăţământului universitar din Transilvania;
  • numeşte comisii pentru elaborarea proiectelor, propunerilor de rezolvare legate de reglementările problemelor concrete de organizare şi funcţionare.

4. 3. Grupul Liniei Maghiare din Senat

 • Conducătorul Grupului din Senat este membrul Liniei Maghiare care deţine funcţie de conducere în Senat, preşedintele sau vicepreşedintele Senatului Universităţii „Babeş–Bolyai”.
 • Grupul Liniei Maghiare din Senat se formează din membrii Senatului aleşi în cadrul Liniei Maghiare, cu scopul pregătirii deciziilor legate de Linia Maghiară, şi al înaintării propunerilor la Senat.
 • Membrii Senatului din cadrul Liniei Maghiare vor primi locuri în Comisiile Senatului în conformitate cu proporţia Liniei Maghiare în cadrul universităţii. În calitate de membru al comisiilor, vor participa în pregătirea deciziilor universitare comune, şi în procedura lor de adoptare de către Senat. În urma luării deciziilor de către comisii şi Senat, în fiecare caz în parte reprezintă şi impun interesele Liniei Maghiare.
 • Membrii Senatului din cadrul Liniei Maghiare, trebuie să răspundă în faţa colegiului Liniei Maghiare de care au fost aleşi, dar în generalitate şi în faţa comunităţii universitare maghiare, pentru activităţile lor desfăşurate în cadrul Senatului.

4.4. Prorectorul coordonator al Liniei Maghiare

 • reprezintă Linia Maghiară în faţa organismelor de conducere ale Universităţii şi pe planul relaţiilor cu alte instituţii naţionale şi internaţionale;
 • răspunde pentru aplicarea deciziilor luate de Senat şi Consiliul Liniei Maghiare;
 • reprezintă Linia Maghiară pe planul impunerii intereselor în raport cu celelalte linii de studii, precum şi cu conducerea universităţii;
 • reprezintă Linia Maghiară în purtarea tratativelor oficiale cu alte departamente din cadrul învăţământului superior;
 • reprezintă Linia Maghiară la diferitele discuţii şi foruri de învăţământ superior, de organizaţii ştiinţifice şi non-profit cu caracter ştiinţific-universitar;
 • reprezintă Linia Maghiară în discuţiile purtate cu organizaţiile studenţeşti locale şi naţionale, precum şi în cadrul manifestărilor comune;
 • supraveghează contribuţia organizatoare, logistică, financiară sau de altă natură din partea universităţii, în organizarea cu ceilalţi parteneri a manifestărilor comune, profesionale sau de promovare a imaginii;
 • are rol reprezentativ cu ocazia unor manifestări;
 • se pronunţă în numele Liniei Maghiare informând publicul larg;
 • şedinţele Consiliului Director se ţin sub preşedinţia lui;
 • în cazul unei plângeri depuse în scris convocă Comisia de Etică a Liniei Maghiare;
 • în caz de absenţă al prorectorului coordonator al Liniei Maghiare, se va desemna un înlocuitor în persoana unui alt prorector maghiar, sau unui membru al Comisiei Liniei Maghiare;
 • asigură informarea eficientă a membrilor Liniei Maghiare, recunoaşterea şi evaluarea rezultatelor profesionale şi ştiinţifice ale acestora, respectiv reprezentarea în mod simbolic în spaţiul şi comunicarea universitară;
 • în rapoartele anuale elaborate la începutul anului universitar, înaintate către Consiliul Liniei Maghiare, evaluează activitatea desfăşurată în cadrul Liniei;
 • organizează deschiderea festivă a anului universitar în cadrul Liniei Maghiare, unde, recunoscându-i meritele va invita un cadru didactic al uneia dintre facultăţi la ţinerea prelegerii festive.

4.5. Membrul Liniei Maghiare cu funcţie de conducere în Senat

 • conducătorul Grupului din Senat este membrul Liniei Maghiare care deţine funcţie de conducere în Senat, preşedintele sau vicepreşedintele Senatului Universităţii „Babeş–Bolyai”;
 • preşedintele Consiliului Liniei Maghiare;
 • se preocupă de pregătirea şedinţelor, împreună cu prorectorul coordonator al Liniei Maghiare;
 • organizează pregătirea deciziilor luate de Senat privind Linia Maghiară, şi înaintarea propunerilor la Senat, împreună cu prorectorul coordonator al Liniei Maghiare;

4.6. Reprezentanţii Liniei Maghiare în Consiliul Director al Universităţii

 • Membrii Consiliul Director al Universităţii sunt prodecanii desemnaţi de Linia Maghiară, decanii facultăţilor cu predare în limba maghiară, directorul adjunct care se preocupă de problemele administrative ale Liniei Maghiare, reprezentantul studenţilor maghiari la nivel universitar.
 • În problemele legate de Linia Maghiară, reprezentanţii Liniei în cadrul Consiliului Director al Universităţii urmează principiul consensualismului. În interesul exercitării acestui drept, se vor coordona în prealabil cu privire la problemele discutabile. Dacă în cursul şedinţei sunt nevoiţi să decidă în probleme neaşteptate, se vor retrage pentru consultare. În cursul acesteia vor tinde spre consimţământ general, iar dacă acesta nu este posibil, vor vota.

4.7. Comisia de Etică a Liniei Maghiare

 • Comisia de Etică a Liniei Maghiare este alcătuită din 5 membri. Membrii comisiei sunt aleşi de Consiliul Director al Liniei Maghiare dintre cadrele didactice cu prestigiu profesional şi autoritate morală. În cazurile în care Comisia Etică analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară referitoare la studenţi sau conflicte profesor-student, vor participa cu drept de vot la şedinţă doi reprezentanţi ai studenţilor. Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi de studenţi.
 • Comisia îşi alege, cu majoritate de voturi, un preşedinte care pregăteşte şi conduce şedinţele convocate. 
 • Comisia de Etică este convocată de prorectorul coordonator al liniei.
 • Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi.
 • Atribuţiile Consiliului de Etică includ abaterile disciplinare şi etice săvârşite în cadrul Liniei Maghiare, ale căror soluţionare nu a fost posibilă la nivel de departament sau facultate. În cazul oricărei suspiciuni de neregularitate legată de alegerile la nivelul Liniei Maghiare organul consultativ competent este Comisia de Etică.

4.8. Colegiile consultative ale Liniei Maghiare

4.8.1 Colegiul consultativ al prorectorului Liniei Maghiare

 • Colegiul consultativ al Liniei Maghiare este formată din echipa operativă cuprinzând personalul didactic, administrativ şi studenţi care îl ajută prorectorul liniei în privinţa desfăşurării activităţii sale. Numărul membrilor este între 4 şi 6 persoane, dintre care cel puţin unul este student.
 • Propunerea cu privire la membrii Colegiului consultativ va fi înaintată de prorectorul liniei, spre aprobare către Consiliul Liniei Maghiare. Prorectorul coordonator al Liniei dispune de dreptul autonom privind invitarea jumătăţii membrilor în Colegiu, pentru îndeplinirea acestei atribuţii, cu excepţia membrului student. Recomandările Colegiului consultativ au valoare de recomandare pentru prorector. Mandatul Colegiului este valid până la încetarea mandatului prorectorului.
 • Atribuţiile:
  • sprijină activitatea desfăşurată a prorectorului coordonator al liniei cu consultări profesionale;
  • pregăteşte, elaborează şi evaluează materiale de specialitate la solicitarea prorectorului coordonator al liniei;
  • prorectorul are dreptul de a împuternici membrii Colegiului consultativ cu reprezentanţa domeniilor bine delimitate (comisar linii de studiu).

4. 8. 2. Forul cadrelor didactice în cadrul Liniei Maghiare

 • şedinţă consultativă fără drept de decizie, de accesaşi natură cu audierea publică, unde vor fi invitaţi cadrele titulare ale Liniei Maghiare şi studenţii senatori;
 • în conformitate cu decizia luată de Consiliul Liniei Maghiare, se va organiza anual şi va fi pregătită de prorectorul coordonator al liniei. Ordinea de zi şi ordinea luării de cuvânt vor fi elaborate de prorectorul coordonator al liniei, cu aprobarea Consiliului Director al Liniei Maghiare.

4. 9. Conducerea la nivel de facultate al Liniei Maghiare

4. 9. 1. Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare

 • este colegiul de reprezentare, de conducere şi forul decizional al Liniei Maghiare la nivel de facultate în cazul acelor facultăţi unde îşi desfăşoară activitatea mai multe departamente maghiare, sau unde se înfiinţează linii maghiare în cadrul mai multor departamente. În cazul în care linia maghiară se înfiinţează şi se organizează într-un singur departament în cadrul facultăţii, atribuţiile Liniei Maghiare vor fi preluate de Consiliul Departamentului. În aceste cazuri, în problemele privitoare la studenţi, la şedinţe vor fi invitaţi obligatoriu reprezentanţii studenţilor, şi vor fi ascultaţi.
 • Membrii Consiliului Liniei: reprezentanţii Liniei Maghiare în Consiliul Liniei; conducătorul liniei maghiare la nivel de facultate (decan sau prodecan); directorii de departament maghiari, sau responsabilii Liniei Maghiare la nivel de departament (în cazul departamentelor mixte); reprezentanţii studenţilor maghiari; conducătorii unităţilor de cercetare şi prestatoare de servicii din cadrul Liniei Maghiare.
 • Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare ţine şedinţele lunar, la convocarea conducătorul liniei la nivel de facultate, care totodată pregăteşte şi conduce şedinţele.
 • Atribuţiile Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare:
  • elaborează strategia de dezvoltare a Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  • propune şi organizează specializările în ciclul de licenţă, de masterat şi doctorat care pot funcţiona în cadrul Liniei Maghiare la nivel de facultate; coordonează prevederile curriculare; identifică disciplinele care pot fi predate comun la nivel de departament; elaborează programe de învăţământ interdisciplinare;
  • înaintează solicitări privind cifrele de şcolarizare ale specializărilor în cadrul Liniei Maghiare, respectiv locurile asigurate studenţilor maghiari în programele de masterat şi doctorat;
  • elaborează şi înaintează propuneri privitoare la formele activităţii de cercetare, care pot fi organizate în cadrul Liniei Maghiare;
  • evaluează numărul de posturi pentru personalul didactic al Liniei Maghiare, supraveghează procesul de înfiinţare şi ocupare a posturilor didactice maghiare;
  • ia măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul liniei (manifestări ştiinţifice şi culturale, programe profesor-invitat, acorduri de colaborare profesională);
  • se preocupă de soluţionarea problemelor studenţilor din cadrul Liniei Maghiare;
  • asigură în spaţiul şi comunicarea universitară reprezentarea în mod simbolic a Liniei Maghiare, în armonie cu proporţia şi realizările sale în cadrul facultăţii;
  • înfiinţează comisii de specialitate pentru elaborarea propunerilor şi proiectelor legate de probleme de funcţionare şi dezvoltare.

4.9.2. Conducătorul liniei maghiare la nivel de facultate

 • Această atribuţie este îndeplinită de prodecanul mandatat să reprezinte Linia Maghiară.
 • La facultăţile unde decanul este membrul Liniei Maghiare, el va îndeplini această funcţie.
 • Atribuţiile conducătorului liniei maghiare la nivel de facultate:
  • răspunde pentru aplicarea deciziilor luate de Consiliul facultăţii şi Consiliul Liniei Maghiare;
  • organizează şi controlează, la nivel de facultate, procesele de învăţământ şi cercetare în cadrul Liniei Maghiare: asigură coordonarea planurilor de învăţământ, acoperirea lor cu personal de specialitate; propune cifre de şcolarizare; iniţiază înfiinţarea noilor domenii de formare profesională; înaintează propuneri pentru dezvoltarea privind cadrul postului la nivelul Liniei Maghiare; iniţiază organizarea de programe profesor-invitat, lansarea proiectelor de cercetare, elaborarea formelor de colaborare profesională, ştiinţifică şi culturală;
  • se preocupă de dezvoltarea infrastructurală a Liniei Maghiare, utilizarea raţională a resurselor financiare disponibile, înzestrarea laboratoarelor şi sălilor de specialitate, asigurarea aprovizionării bibliotecilor cu literatura de specialitate în limbă maghiară;
  • convoacă, pregăteşte şi conduce şedinţele Consiliului Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  • coordonează activitatea responsabililor Liniei Maghiare la nivel de departament, supraveghează procesul de înfiinţare a posturilor didactice în cadrul Liniei Maghiare;
  • reprezintă poziţia Liniei Maghiare la nivel de facultate, precum şi poziţia cadrelor didactice şi a studenţilor maghiari în Consiliul Decanilor, Consiliul facultăţii, şi Consiliul Director al Liniei Maghiare; înştiinţează cadrele didactice universitare şi studenţii maghiari despre hotărârile adoptate la nivel de facultate şi de universitate;
  • în cazul cadrelor didactice universitare din cadrul Liniei Maghiare, înaintează propuneri privind acordarea primelor şi salariilor de merit, respectiv iniţierea anchetelor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale facultăţii respective;
  • reprezintă Linia Maghiară pe planul colaborărilor profesionale şi acordurilor contractuale cu alte instituţii partenere naţionale şi internaţionale; îndeplineşte rol reprezentativ cu ocazia unor manifestări festive;
  • coordonează construirea imaginii liniei (inscripţii, pagina web, informare, reprezentare).

4.9.3. Responsabilul Liniei Maghiare la nivel de departament comun unde nu s-a înfiinţat departament maghiar

 • Participanţii şedinţei la nivel de linie vor alege responsabilul liniei din rândul cadrelor didactice ai Liniei Maghiare, iar alegerea se face conform prevederilor legale în vigoare ale Regulamentului de alegeri al Universităţii.
 • În cazul departamentelor în care directorul de departament a fost ales din rândul cadrelor Liniei Maghiare, acesta va îndeplini şi funcţia responsabilului de linie.
 • Atribuţiile responsabilului de linie:
  • pregăteşte, convoacă şi conduce şedinţele de linie, cel puţin o dată pe trimestru;
  • reprezintă interesele liniei în Consiliul Departamentului, precum şi în faţa acelor colegii la nivel de facultate sau de universitate, în rândul cărora va fi ales;
  • reprezintă interesele liniei în Consiliul Liniei Maghiare la nivel de facultate, şi în Consiliul Director al Liniei Maghiare;
  • supraveghează condiţiile de salarizare legate de personalul didactic maghiar; elaborează formele de control şi de evaluare ale activităţii desfăşurate; se preocupă de prezentarea, recunoaşterea şi evaluarea rezultatelor de învăţământ şi de cercetare din cadrul Liniei Maghiare;
  • elaborează şi înaintează condiţiile financiare şi infrastructurale, necesare dezvoltării şi desfăşurării activităţii Liniei Maghiare;
  • reprezintă linia la diferitele discuţii şi foruri universitare; în relaţiile de parteneriat privind învăţământul şi cercetarea ştiinţifică; în relaţiile cu non-profit cu caracter ştiinţific-universitar; în acele domenii ale publicităţii la care va fi mandatat la şedinţa de linie;
  • conduce procesul de învăţământ şi de cercetare desfăşurată în cadrul liniei; răspunde pentru realizarea programelor de formare profesională, a îndrumării de specialitate, a practicii profesionale şi examenului final, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi regulile universităţii, respectiv în baza deciziilor interne ale liniei; răspunde pentru aplicarea deciziilor luate în cadrul şedinţei de linii;
  • asigură acoperirea procesului de învăţământ cu personal de specialitate; coordonează activitatea cadrelor didactice titulare, cadrelor didactice asociate invitate şi profesorilor invitaţi din cadrul altor departamente, facultăţii sau universităţi;
  • organizează programul de activitate anuală, împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în interiorul liniei de studiu; înaintează propuneri privind participarea în comisii de specialitate a cadrelor didactice universitare care aparţin liniei de studiu; înaintează propuneri în privinţa structurii comisiei de examen, de nivel diferit;
  • după consultarea cu comunitatea cadrelor didactice a liniei de studiu, asigură întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic, şi ocuparea posturilor didactice; înaintează spre şedinţa de linie propuneri privind politica de personal, despre anunţarea posturilor vacante, promovarea personalului didactic universitar, titlurile universitare şi salarizarea diferenţiată; prelungirea limitei de pensionare în cazul cadrelor didactice, acordarea titlului de profesor consultant;
  • asigură condiţiile privind realizarea respectării disciplinei de muncă şi controlului calităţii; în caz de trebuinţă, iniţiază proceduri de control al calităţii şi cercetări disciplinare;
  • în interesul soluţionării problemelor studenţilor, ţine legătură sistematică cu reprezentanţii acestora din cadrul liniei;
  • asigură proiectarea şi coordonarea raţională a activităţilor legate de utilizarea resurselor financiare disponibile şi dezvoltarea infrastructurii liniei;
  • asigură prezentarea corespunzătoare a imaginii profesionale a liniei în spaţiul universitar şi în faţa publicului larg; asigură recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale desfăşurate în cadrul liniei de studiu;
  • înştiinţează continuu şi la zi membrii liniei de studiu despre hotărârile adoptate la nivelul acelor colegii în care este reprezentant al liniei.

5. Alegerea şi schimbarea din funcţiile de conducere

 • Cadrele didactice care vor deţine funcţii de conducere în cadrul Liniei Maghiare, sunt alese cu ocazia alegerilor universitare generale, conform prevederilor Cartei universitare. Procedura de alegere în funcţii de conducere ale Liniei Maghiare se va desfăşura conform Regulamentului de alegeri al Universităţii, precum şi conform Regulamentului intern de alegeri al Liniei Maghiare, care constituie anexa la prezentul Regulament.
 • Deţinătorii funcţiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare devin membrii colegiilor universitare executive comune, cu drepturi depline: prorectorul/prorectorii sunt membrii Consiliului Rectoral şi Consiliului Director al Universităţii; directorul de departament al Liniei Maghiare la nivel de facultate este membrul Consiliului Decanilor; conducătorii departamentelor la nivel de linii de studiu (dacă este cazul) sunt membrii Consiliilor de departament.
 • În cazul fiecărei probleme esenţiale privind activitatea liniei de studiu, deţinătorii funcţiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare vor menţine o comunicare regulată cu comunitatea cadrelor didactice universitare şi cu reprezentanţii acestora. Deciziile luate vor fi adaptate poziţiilor reprezentate de cadrele didactice universitare şi de studenţii maghiari; în forurile universitare şi în faţa publicului reprezintă în toate cazurile interesele Liniei Maghiare. Pentru deciziile luate şi activităţile lor desfăşurate, deţinătorii funcţiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare trebuie să răspundă în faţa colegiului Liniei Maghiare de care au fost aleşi, dar şi în faţa colegiilor universitare comune.
 • Pe parcursul activităţii, deţinătorii funcţiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare pot fi rechemaţi sau desărcinaţi, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi ale regulamentelor de alegeri. Dacă nu îndeplinesc obligaţiile ce decurg din funcţiile ocupate, la cererea în scris a cel puţin o treime dintre membrii colegiilor Liniei Maghiare, poate fi iniţiată rechemarea lor. Dacă rechemarea oricărui deţinător al funcţiei de conducere este iniţiată de colegiile colective de conducere ale universităţii, procedura de rechemare poate fi efectuată numai cu acordul colegiului Liniei Maghiare.
 • Reprezentanţii Liniei Maghiare îşi exercită atribuţiile privind deciziile majoritare ale reprezentării maghiare, în Consiliul Director al Universităţii „Babeş–Bolyai” şi în Consiliile Director la nivel de facultate, în caz contrar pot fi rechemaţi.
 • Deţinătorii funcţiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare, în funcţie de condiţiile şi posibilităţile financiare, vor fi remunerate pentru activitatea desfăşurată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL LINIEI MAGHIARE

6. 1. Organizarea procesului de învăţământ

 • Programele de formare în limba maghiară pot fi organizate în aceeaşi măsură la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Aceste programe sunt deschise, fără restricţii, în favoarea tuturora care doresc să studieze în limba maghiară, şi dispun de competenţa lingvistică necesară.
 • În interesul realizării comunicării profesionale, şi datorită organizării activităţilor în funcţie de cerinţele impuse de piaţa forţei de muncă, structura programului de pregătire în cadrul Liniei Maghiare creează condiţiile necesare însuşirii terminologiei de specialitate, precum şi condiţiile formării competenţei de a folosi limbajul de specialitate în limba română sau cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională. Din acest motiv, anumite cursuri opţionale pot fi ţinute şi în limbile de circulaţie internaţională.
 • Dacă sunt solicitări cu privire la aceasta, în cadrul unor programe de studii pot fi organizate formări şi în limbile de circulaţie internaţională, chiar în comun cu departamentele care nu aparţin liniei de studiu. Studenţilor maghiari care participă la aceste formări, va trebui asigurată însuşirea terminologiei de specialitate în limba maghiară, precum şi participarea la taberele de profil şi competiţii ştiinţifice, organizate în colaborare cu studenţii încadraţi în activitatea universitară desfăşurată în limba maghiară;
 • În interesul utilizării raţionale ale resurselor financiare disponibile, şi al trecerii libere între programele de studii şi programele de formare, liniile maghiare la nivel de departament şi de facultate vor colabora în privinţa elaborării programelor de formare, coordonând concepţiile curriculare, eliminând suprapunerile şi repetările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ, identificând disciplinele care pot fi predate la trunchiul comun.

6. 2. Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică

 • Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Liniei Maghiare al Universităţii „Babeş–Bolyai”, are în vedere necesitatea fundamentării activităţii didactice în cercetările ştiinţifice, iar în privinţa obiectivelor şi formelor sale de organizare, se încadrează în prevederile reglementărilor generale universitare privind cercetările.
 • Personalul didactic al Liniei Maghiare participă la realizarea proiectelor comune în cadrul comunităţilor de cercetători, centrelor de cercetare universitare şi departamentelor de cercetare ştiinţifică; se asociază în procesele de cercetare la nivel regional, naţional, interuniversitar şi internaţional; dacă i se oferă posibilitatea, se angajează să realizeze proiecte proprii în cadrul unui grup de cercetare sau în cadrul centrelor de cercetare.
 • În cursul desfăşurării activităţii de cercetare, personalul didactic al Liniei Maghiare, în calitate de membru al comunităţii ştiinţifice universitare, are dreptul să folosească în comun dotările, echipamentele, serviciile, sursele de informaţii, posibilităţile de publicare care garantează condiţiile necesare privind cercetarea ştiinţifică.
 • Evaluarea realizărilor ştiinţifice în cadrul Liniei Maghiare se va face în conformitate cu criteriile universale privind activitatea de cercetare ştiinţifică. Ţinerea în evidenţă, reprezentarea, evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi remunerarea cercetătorilor distinşi se realizează conform nivelului ştiinţific al realizărilor. Sistemele de calificare şi evaluare aplicate de universitate, în unele cazuri trebuie să aibă în vedere specificităţile tematice şi procedeele particulare. Ţinerea în evidenţă şi evaluarea publicării ştiinţifice în limba maghiară se realizează în mod echivalent celei în limba română sau în limba străină.
 • Veniturile obţinute în cadrul programelor de cercetare ştiinţifică vor fi folosite de Linia Maghiară, în proporţia contribuţiei cercetării privind realizarea acestora.
 • În conformitate cu proporţia în structura universităţii, Linia Maghiară participă la elaborarea strategiilor de cercetare, la organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, şi la evaluarea rezultatelor de cercetare. Reprezentanţii Liniei Maghiare primesc un număr corespunzător de locuri şi deţin funcţii în Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii, precum şi în consiliile, oficiile aparţinătoare. Executarea şi evaluarea cercetărilor ştiinţifice care, în privinţa limbajului, tematicii şi managementului cercetării se leagă particular de Linia Maghiară, va fi asigurată de personalul cu competenţe profesionale şi lingvistice corespunzătoare. Ţinerea în evidenţă, prezentarea şi evaluarea rezultatelor legate activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Liniei Maghiare, intră în atribuţiile prorectorului coordonator al Liniei, sau ale conducătorilor de facultate, de departament, şi ale şefilor de linii de studiu.

6.3. Organizaţii non-profit cu caracter ştiinţific-universitar, instituţii partenere

 • În domeniul organizării învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în cadrul atribuţiilor proprii, Linia Maghiară din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” este îndreptăţită la susţinerea colaborărilor profesionale în baza contractelor bilaterale sau multilaterale, cu alte instituţii partenere naţionale şi internaţionale (universităţi, facultăţi, departamente la nivelul liniei de studiu, departamente de cercetare ştiinţifică, departamente academice, asociaţii profesionale), precum şi cu organizaţii non-profit cu caracter ştiinţific-universitar.
 • Se consideră organizaţii non-profit cu caracter ştiinţific-universitar toate societăţile, fundaţiile, asociaţiile care, potrivit regulamentelor proprii, îşi asumă sprijinirea profesională a învăţământului superior în limba maghiară, precum şi a cercetării ştiinţifice, fiind în relaţie strânsă cu aceasta. Iar în interesul acestuia, creează condiţii pentru proiecte şi programe de cercetare, şi acţionează un sistem instituţional.
 • La solicitarea colegiilor de conducere ale Liniei Maghiare, au dreptul să emite acte care dovedesc statutul lor de instituţie parteneră sau organizaţie non-profit cu caracter ştiinţific-universitar.

7. SITUAŢIA FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ A LINIEI MAGHIARE, CONDIŢIILE INFRASTUCTURALE

7.1.  Resursele financiare necesare funcţionării Liniei Maghiare

 • Susţinerea financiară a activităţii de învăţământ în cadrul Liniei Maghiare este realizată din finanţările nerambursabile de la bugetul de stat, şi din următoarele resurse extrabugetare obţinute din: taxe de şcolarizare de la studenţii admişi încasări de la cadre didactice; încasări obţinute din proiecte şi contracte de cercetare; încasări obţinute din prestări de servicii, precum şi alte resurse extrabugetare.
 • Fondurile rămase după reţinerea elementelor venitului, folosite în comun la nivel universitar şi de facultate, potrivit principiului autonomiei universitare stau la dispoziţia Liniei Maghiare, şi vor fi gospodărite în mod autonom. În cazul în care linia maghiară nu se organizează în departamente cu buget propriu, Consiliile liniei maghiare la nivel de facultate vor decide asupra modului de folosire a fondurilor financiare ale departamentelor, defalcarea lor între liniile la nivel de departament.
 • Fondurile rămase după reţinerea elementelor venitului – folosite în comun la nivel universitar – din finanţarea suplimentară asigurată din bugetul de stat, alocată pe baza numărului de studenţi în cadrul Liniei Maghiare, se vor folosi pentru acoperirea deficitului bugetar datorat ca urmare a efectivului de studenţi mai redus.
 • În cazul programelor de studii în limba maghiară, care funcţionează cu efectiv de studenţi mai redus, în interesul susţinerii lor datorate importanţei în cadrul sistemului de învăţământ maghiar, în conformitate cu principiul solidarităţii între linii de studiu, deficitul bugetar poate fi completat din fondurile bugetare comune ale Liniei Maghiare, cu aprobarea Comisiei Director al Liniei. Prorectorul coordonator al liniei sau Consiliul Director al liniei este îndreptăţit să solicite în prealabil un plan de eficienţă, întocmit de unitatea care recurge la finanţare.

7.2. Condiţiile infrastructurale ale Liniei Maghiare

 • Departamentele înfiinţate în cadrul Liniei Maghiare a Universităţii „Babeş–Bolyai” vor folosi patrimoniul aflat în proprietatea universităţii, în comun cu celelalte departamente, precum şi toate bunurile aparţinătoare patrimoniului, inclusiv bunurile imobile, infrastructura universitară care deserveşte scopurile activităţii de învăţământ şi de cercetare, laboratoare, biblioteci, dotări şi echipamente, alte instrumente de formare şi comunicaţii. De asemenea, elementele de patrimoniu aflate la dispoziţia fiecărei facultăţi vor fi folosite în comun de către Linia Maghiară la nivel de facultate şi celelalte linii de studiu ale facultăţii.
 • Bunurile achiziţionate de Linia Maghiară pentru folosinţă privată, obţinute din surse bugetare şi extrabugetare, din proiecte şi contracte de cercetare, din subvenţii financiare, după inventariere rămân în folosinţa Liniei Maghiare, iar folosirea lor în alt scop este posibilă numai cu acordul prealabil al achiziţionarului.
 • Obiectele de inventar, achiziţionate de Linia Maghiară în scopuri de învăţământ şi de cercetare, vor fi înregistrate în inventarul Liniei Maghiare.

8. COMUNICAREA ÎN CADRUL LINIEI MAGHIARE, UZUL LIMBII, IMAGINE, RELAŢII PUBLICE, RELAŢII CU PRESA, RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Comunicarea scrisă şi orală în cadrul Liniei Maghiare se desfăşoară în limba maghiară.
 • Cadrele didactice universitare şi studenţii vor fi înştiinţaţi despre activitatea desfăşurată în cadrul Liniei prin trimiterea buletinelor informative electronice şi prin publicaţia periodică, apărută sub numele de Buletinul Informativ al Liniei Maghiare a Universităţii „Babeş–Bolyai”. În interesul înştiinţării publicului mai larg şi cel universitar, Linia Maghiară publică prospecte în limba română şi engleză.
 • În interiorul site-ului Universităţii „Babeş–Bolyai”, structura şi activitatea Liniei Maghiare este prezentată pe sub-pagina în limba maghiară. Linia Maghiară informează pe cei interesaţi despre activitatea universitară şi ofertele de învăţământ, prin broşuri cu informaţii despre admitere actualizate anual, prin comunicate de presă, pliante, prospecte, afişe, precum şi prin alte materiale publicitare.
 • Regulamentele universitare interne şi broşurile de prezentare vor fi editate, publicate şi în limba maghiară, împreună cu anexele acestora. Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Liniei Maghiare, împreună cu anexele acestora, vor fi editate, publicat şi în limba română.
 • Atribuţiile pe linia relaţiilor cu presă vor fi îndeplinite de persoana specializată, responsabilă de relaţia cu presă, aflată în subordonarea directă a conducerii la nivel de universitate a Liniei Maghiare. În numele Liniei Maghiare la nivel de universitate, prorectorul coordonator al Liniei are dreptul exclusiv să se declare în faţa presei, ori persoana mandatată de acesta, prin ordin cu caracter ocazional. Atribuţiile privind traducerea documentelor şi materialelor informative universitare vor fi îndeplinite de personalul specializat în domeniu, angajat de universitate, responsabil pentru traducerea textelor în limbile maghiară, română şi engleză.
 • În toate spaţiile interioare ale universităţii aflate în folosinţa proprie a Liniei Maghiare, sau care sunt folosite în comun cu alte linii de studiu, inscripţiile instalate vor apare şi în limba maghiară. În spaţiul şi comunicarea universitară, precum şi în imaginea universităţii (denumirea sălilor de specialitate, inscripţii, expoziţii, comemorări, istoria universităţii, materiale publicitare) se vor reprezenta şi în mod simbolic valorile, realizările şi tradiţiile Liniei Maghiare, în armonie cu proporţia Liniei în cadrul universităţii. În interesul realizării tehnice profesionale se va angaja personal specializat în domeniu, care colaborează continuu cu Departamentul de Imagine al Universităţii „Babeş–Bolyai”.

9. RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Atât la nivel universitar cât şi la nivel de facultate sau de departament, Linia Maghiară a Universităţii „Babeş–Bolyai” participă la realizarea obiectivelor acordurilor şi înţelegerilor încheiate între UBB şi universităţile străine partenere, precum şi la extinderea şi intensificarea formelor actuale ale colaborării.
 • În cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii, interesele Liniei Maghiare sunt reprezentate de persoana desemnată să supravegheze cooperarea cu universităţile partenere.

10. DISPOZIŢII FINALE

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” este elaborat de comisia desemnată de Consiliul Director al Liniei Maghiare. Proiectul se supune pentru adoptare dezbaterii cadrelor didactice şi reprezentanţilor studenţilor maghiari, cu scopul completării, modificării sau iniţierii propunerilor de ameliorare sau amendare. Proiectul finalizat în urma prelucrării propunerilor de modificare, se adoptă de Consiliul Director al Liniei Maghiare, cu dezbatere pe articole, prin vot cu majoritate absolută, în prezenţă a 2/3 din membrii Consiliului, care îl va înainta către Senatul Universităţii spre aprobare de principiu.
 • Dacă în cazul anumitor articole nu este suficientă majoritatea absolută necesară a voturilor din Senat, în scopul finalizării acestora Senatul numeşte o comisie paritară. Comisia are sarcina de a prezenta Senatului o soluţie acceptată de toţi membrii comisiei, în termenul indicat. Senatul va pune în aplicare soluţia propusă de comisie, şi adoptă varianta finalizată a textului.
 • În cazul facultăţilor şi departamentelor care includ mai multe linii de studii, dacă unul dintre prevederile hotărârii sau al regulamentului înaintat de Linia Maghiară către Consiliul facultăţii sau Consiliul de departament nu va fi adoptată de majoritatea membrilor, soluţionarea problemei intră în sarcina comisiei paritare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în articolul precedent. Consiliul facultăţii, respectiv Consiliul de departament este obligat să pune în aplicare soluţia propusă de comisie.
 • În cazul în care modificarea documentelor fundamentale, pe care se bazează prezentul Regulament, influenţează conţinutul acestuia, se va modifica Regulamentul. Propunerea de modificare a prezentului Regulament se face la iniţiativa a cel puţin 5 reprezentanţi ai comunităţilor din cadrul Liniei Maghiare, sau a 1/3 din membrii Consiliului Director al Liniei Maghiare.
 • Propunerile de modificare urmează procedura folosită la adoptare.
 • După intrarea în vigoare a Regulamentului, documentele fundamentale, adoptate de Consiliul Liniei Maghiare, constituie anexe la prezentul Regulament. Anexele la prezentul Regulament pot fi modificate prin Hotărâre de Senat.
 • Liniile Maghiare la nivel de facultate sau de departament îşi vor elabora propriile regulamente de funcţionare. După adoptare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liniei Maghiare se traduce în limbile maghiară, română şi engleză, acestea fiind echivalente, şi se transmite publicului. Regulamentul intră în vigoare începând cu data adoptării sale prin hotărâre, şi se publică pe site-ul Universităţii, precum şi pe pagina de prezentare a Liniei Maghiare.