Linia maghiară

Ceea ce înseamnă ochii pentru corp, un astfel de rol are și universitatea într-o țară. Și ceea ce înseamnă mintea pentru om, un astfel de rol au și savanții într-o țară. Corpul fără ochi este întunericul însuși. (...)“ (Apáczai Csere János - 1656)

Prof. univ. dr. MARKÓ Bálint

Prorector

MARKÓ BÁLINT
Linia de studii în limba maghiară, Educație-curriculum, Competitivitate, Extensii
Tel: +40-0264-405300, int. 5107;
Fax: +40-0264-591906
Email: marko.balint@ubbcluj.ro

Prof.univ.dr. SZÁSZ Levente

Prorector

Levente SZÁSZ
Calitate, Antreprenoriat
Tel:+40-0264-405300, int. 5120;
Fax:+40-0264-591906
Email:levente.szasz@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. SILYE Lóránd

Vicepreședinte Senat

SILYE Lóránd
Vicepreședinte Senat

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liniei Maghiare din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai”

PREAMBUL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și cu prevederile Cartei Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Pornind de la tradițiile seculare ale învățământului superior din Transilvania, precum și de la necesitățile învățământului secolului al XXI-lea și de la criteriile de dezvoltare profesională, Linia de Studiu în Limba Maghiară (LSLM/Linia Maghiară) din cadrul UBB își organizează, coordonează și desfășoară activitatea în spiritul Cartei Universității, în concordanță cu cerințele de formare profesională care favorizează construirea, întărirea și prosperarea comunității maghiare din România. Dreptul la existență a Liniei Maghiare din cadrul UBB își are rădăcinile în tradițiile învățământului universitar clujean, în spiritul modern al profilului multicultural și multilingvistic al UBB.

I. DEFINIREA LINIEI MAGHIARE

 • Art. 1 În conformitate cu prevederile articolului 30 din Carta UBB, Linia Maghiară din cadrul UBB este forma organizatorică și de funcționare a structurilor de învățământ, de cercetare și administrative universitare care asigură activitatea universitară desfășurată în limba maghiară și este constituită din comunitatea cadrelor didactice, studenților și personalului didactic auxiliar, participanți la aceste structuri.
 • Art. 2 Ziua Liniei Maghiare este data de 14 octombrie.
 • Art. 3 Linia Maghiară este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale și ale Cartei UBB, în condițiile autonomiei universitare, conform principiului autonomiei liniilor de studiu. Conform Cartei UBB, „...Linia de studii beneficiază de autonomie în organizarea activităților didactice, în politica de resurse umane, în gestiunea financiară și în cooperarea inter-universitară, în conformitate cu principiul autonomiei în cadrul facultății din care face parte.”
 • Art. 4 Aparține Liniei de Studiu în Limba Maghiară:
  • fiecare persoană, indiferent de apartenență etnică sau religioasă, care în cadrul UBB predă, cercetează sau studiază în limba maghiară;
  • fiecare persoană care studiază în cadrul oricăror programe de studii universitare cu predare în limbă străină, coordonate de Linia Maghiară, și se declară că aparține Liniei Maghiare.
 • Art. 5 Linia de Studiu în Limba Maghiară este alcătuită din: persoanele din cadrul facultăților în care funcționează doar departamente cu predare în limba maghiară; persoanele din departamentele cu predare în limba maghiară; persoanele de la liniile de studiu cu predare în limba maghiară care își desfășoară activități didactice în cadrul departamentelor multilingve. Personalul universitar participant în structurile Liniei Maghiare este alcătuit din:
  1. Cadrele didactice universitare titulare, asociate și invitate care, în statele de funcțiuni ale departamentelor, ocupă posturi didactice separate pentru pregătirea în limba maghiară, respectiv cadrele didactice universitare care participă la pregătiri în limba maghiară sau în limba maghiară parțial, în departamente și facultăți unde, în statele de funcțiuni nu există posturi separate pentru pregătirea în limba maghiară, și care își exprimă în scris intenția să aparțină Liniei de Studiu în Limba Maghiară;
  2. Studenții participanți la activitatea didactică universitară cu predare în limba maghiară (nivel licență, master și doctorat), respectiv studenții în cadrul oricăror programe de studii universitare cu predare în limbă străină, coordonate de Linia Maghiară, și care se declară ca atare;
  3. Cercetătorii care fac parte din grupurile de cercetare și departamentele Liniei Maghiare; sau acei cercetătorii care își desfășoară activitatea în institutele sau centrele de cercetare ale universității, și care se declară ca aparținând Liniei de Studiu în Limba Maghiară.
  4. Personalul de conducere, personalul administrativ și didactic auxiliar din departamentele liniei, inclusiv din structurile universității care deservesc și linia maghiară și se declară ca atare.

II. MISIUNEA ȘI ATRIBUȚIILE LINIEI MAGHIARE

 • Art. 6 Linia Maghiară din cadrul UBB, recurgând la mijloacele moderne ce-i stau la dispoziție în domeniul învățământului superior și al cercetării, contribuie la consolidarea condițiilor instituționale care asigură dăinuirea și dezvoltarea culturii maghiare, în spiritul cooperării reciproc avantajoase cu instituțiile celorlalte culturi, comunități lingvistice și confesiuni religioase care conviețuiesc aici, contribuind astfel în mod esențial la dezvoltarea UBB.
 • Art. 7 În concordanță cu îndeplinirea obiectivelor generale ale UBB, atribuțiile Liniei Maghiare sunt următoarele:
  • Asigurarea pregătirii în limba maghiară în cadrul învățământului universitar, la nivelul cerințelor naționale și internaționale contemporane, la nivel de licență, masterat și doctorat, într-un spectru cât mai larg de specializări, având în vedere nevoile de forță de muncă și intelectuale ale comunității maghiare din România, facilitarea inserției pe piața muncii și criteriile competitivității;
  • Asigurarea posibilității formării studenților de limbă maghiară, în limbile de circulație internațională, în cadrul acelor programe de studii unde este cerere în acest sens, permițând însușirea terminologiei de specialitate în limba maghiară, precum și în cadrul taberelor de profil și al competițiilor științifice, organizate în colaborare cu studenții încadrați în activitatea universitară desfășurată în limba maghiară;
  • Asigurarea condițiilor personale și instituționale în scopul desfășurării activității de cercetare științifică la standarde internaționale, care constituie fundamentul pregătirii universitare în limba maghiară;
  • Elaborarea și realizarea structurilor de învățământ, în cadrul UBB, vizând pregătirea universitară în limba maghiară de nivel european, elaborarea strategiei de dezvoltare care integrează condițiile financiare, de infrastructură și de personal ale acestor structuri, precum și a cadrelor instituționale necesare îndeplinirii condițiilor privind formarea și continuarea studiilor în cazul efectivului studenților de limbă maghiară;
  • Asigurarea atractivității pregătirii profesionale și activității de cercetare științifică în limba maghiară desfășurate în cadrul UBB, pentru întreg spațiul lingvistic maghiar;
  • Punerea în valoare a rolului determinant al Liniei de Studiu în Limba Maghiară din cadrul UBB în elaborarea strategiilor de dezvoltare și a viziunii politicii educaționale maghiare din România, precum și în dezvoltarea conținutului și cadrului instituțional al învățământului primar, preuniversitar și superior în limba maghiară armonizată cu condițiile regionale și criteriile europene de dezvoltare;
  • Elaborarea și susținerea cadrului colaborării eficiente cu unitățile de învățământ superior care asigură formarea universitară în limbile română și germană;
  • Susținerea și perfecționarea formelor de cooperare contractuale și instituționale, stabilite cu organizațiile suport care își asumă sprijinirea învățământului superior în limba maghiară;
  • Susținerea și perfecționarea formelor de cooperare contractuale și instituționale, stabilite cu celelalte instituții de învățământ superior din România, Ungaria sau cu alte instituții de învățământ superior partenere din străinătate;
  • Promovarea participării active a cadrelor didactice și studenților de limbă maghiară în programele de schimb internaționale.

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A LINIEI MAGHIARE

 • Art. 8 Linia de Studiu în Limba Maghiară de nivel universitar se organizează în următoarele unități:

  • Facultăți unde funcționează doar departamente cu predare în limba maghiară;
  • Departamente cu predare în limba maghiară;
  • Liniile de studiu la nivel de departament multilingvistic;
  • Linii de studiu la nivel de facultate;
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – linia maghiară;
  • Organizațiile studenților liniilor maghiare de studiu.

  În cadrul acestor structuri se pot organiza:

  1. Unități de cercetare;
  2. Unități prestatoare de servicii;
  3. Biblioteci;
  4. Alte structuri academice relevante.

III.1. Facultățile în cadrul cărora funcționează doar departamente cu predare în limba maghiară

 • Art. 9 Facultățile în cadrul cărora funcționează doar departamente cu predare în limba maghiară sunt organizate și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Cartei UBB referitoare la facultăți, precum și pe baza regulamentelor de organizare și funcționare proprii ale facultății.

III.2. Departamentele cu predare în limba maghiară

 • Art. 10 În temeiul regulamentului de organizare și funcționare a departamentelor universitare, departamentele cu predare în limba maghiară sunt echivalente cu celelalte departamente. Departamentele cu predare în limba maghiară sunt organizate și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Cartei UBB, în baza regulamentului facultății și regulamentului de organizare și funcționare al departamentului.
 • Art. 11 Înființarea departamentelor cu predare în limba maghiară se face în conformitate cu regulamentul universității și legislația în vigoare.

 

III.3. Linia de Studiu în Limba Maghiară în cadrul departamentelor multilingve

 • Art. 12 Linia Maghiară la nivelul departamentului multilingv, din cadrul unor facultăți unde nu există departamente cu predare în limba maghiară, cuprinde personalul didactic, personalul de cercetare și personalul didactic auxiliar, studenții (nivel licență, master și doctorat) participanți la realizarea activității didactice universitare cu predare în limba maghiară.
 • Art. 13 În cadrul acelor facultăți unde activitatea didactică cuprinde mai multe domenii de specialitate, în favoarea exercitării specialităților profesionale, cadrele didactice se organizează, în departamentele multilingve care acoperă aceste domenii, în Linii Maghiare după domenii.
 • Art. 14 În cadrul acelor departamente unde își desfășoară activitatea și o comunitate a cadrelor didactice organizate în cadrul Liniei Maghiare, posturile aferente Liniei Maghiare în statele de funcțiuni ale departamentului vor fi indicate, grupate și numerotate, astfel încât să fie clar evidențiate.
 • Art. 15 Liniile Maghiare la nivelul departamentelor vor funcționa până când la nivelul facultății respective se vor întruni condițiilor necesare pentru a înființa departamente cu predare în limba maghiară de sine stătătoare, conform cu prevederile Legii Educației Naționale.

III.4. Linia de Studiu în Limba Maghiară la nivel de facultate

 • Art. 16 Se înființează în cadrul acelor facultăți unde există mai multe departamente cu predare în limba maghiară, respectiv unde funcționează mai multe Linii Maghiare la nivel de departamente multilingve.
 • Art. 17 Conducerea Liniei Maghiare la nivel de facultate este asigurată de Consiliul Liniei Maghiare și de coordonatorul liniei maghiare la nivel de facultate.

III.5. Unități de cercetare

 • Art. 18 Personalul didactic/de cercetare din cadrul liniei maghiare la nivel de departament sau facultate cu antrenarea studenților (nivel licență, master, doctorat) pot înființa grupuri, centre și institute de cercetare independente, care se angrenează în realizarea proiectelor de cercetare aliniate la conținutul activității de predare desfășurate de linie.

III.6. Unități prestatoare de servicii

 • Art. 19 În conformitate cu prevederile legale și normele universității, în funcție de resursele financiare, în cadrul Liniei de Studiu în Limba Maghiară, prin implicarea personalului didactic auxiliar, pot fi înființate de asemenea unități de consultanță, transfer tehnologic, producție și prestări servicii care facilitează derularea optimă a activității universitare și soluționarea problemelor specifice. În cadrul unităților prestatoare de servicii academice și de suport din cadrul universității se asigură accesul la servicii și în limba maghiară.

III.7. Biblioteci, Muzee și Arhiva Universitară

 • Art. 20 Liniile maghiare la nivel de facultate sau departament pot să înființeze biblioteci de specialitate, baze de informații și de documentare proprii.
 • Art. 21 Dotarea cu cărți de specialitate în limba maghiară a bibliotecilor facultăților din cadrul UBB se va desfășura în raport cu efectivul de studenți de la linia maghiară a facultății respective și corespunzător specializărilor cu predare în limba maghiară.
 • Art. 22 Monitorizarea aprovizionării efective cu cărți de specialitate în limba maghiară a bibliotecilor intră în sarcina decanilor, directorilor de departament și conducătorilor liniilor de studiu, care aparțin Liniei Maghiare.
 • Art. 23 Linia Maghiară este preocupată  ca Muzeul și Arhiva Universitară din cadrul UBB să prelucreze și să prezinte conform tehnicii moderne și în mod profesionist patrimoniul maghiar ale istoriei universității. Linia Maghiară inițiază și monitorizează angajarea, în scopul descoperirii, publicării și expunerii profesioniste, respectiv a prezentării de orice natură a acestor surse documentare, de către universitate a unor specialiști care cunosc limba surselor, au o experiență profesională în privința cercetărilor similare și a practicii muzeologice.

III.8. Comitetele editoriale ale publicațiilor

 • Art. 24 UBB promovează editarea revistelor de specialitate științifice și celorlalte publicații științifice și informative în limba maghiară și în limbi străine, în funcție de necesitățile Liniei de Studiu în Limba Maghiară. Reprezentanții Liniei Maghiare vor primi locuri în Colegiul redacțional al revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai, pentru a asigura un nivel înalt din punct de vedere științific și lingvistic al publicațiilor apărute în limba maghiară.
 • Art. 25 Presa Universitară Clujeană acoperă necesitățile Liniei Maghiare în privința editării de cărți în funcție de resursele disponibile. În acest sens, editura angajează un număr corespunzător de personal care dispune de calificare de specialitate și în domeniul limbii maghiare.

III.9. Administrația și secretariatele Liniei de Studiu în Limba Maghiară

 • Art. 26 Soluționarea problemelor administrative ale Liniei de Studiu în Limba Maghiară este asigurată de secretarii liniei și de Direcția General Administrativă a UBB (DGA). La nivelul DGA se numește o persoană din conducere responsabilă de problemele specifice Liniei Maghiare.
 • Art. 27 În îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu, prorectorul coordonator al Liniei Maghiare este sprijinit de personal de birou. În biroul prorectorului îndeplinirea sarcinilor administrative este asigurată, alături de secretarul liniei de studiu în limba maghiară, de un număr corespunzător de personal.
 • Art. 28 Sarcinile administrative la nivel de facultate vor fi îndeplinite, alături de directorul de departament, de către secretarul liniei maghiare.
 • Art. 29 În cazul în care condițiile financiare sunt asigurate, sarcinile administrative la nivel de departament, alături de directorul de departament și de conducătorul liniei, vor fi îndeplinite de către secretarul liniei maghiare.
 • Art. 30 Personalul de secretariat întocmește la fiecare nivel procesul-verbal al ședințelor Liniei de Studiu în Limba Maghiară.

IV. ORGANELE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE LINIEI DE STUDIU ÎN LIMBA MAGHIARĂ

 • Art. 31 Organele de conducere ale Liniei de Studiu în Limba Maghiară sunt următoarele:
  • Consiliul Director al Liniei Maghiare
  • Grupul Liniei Maghiare din Senat
  • Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare

IV.1. Consiliul Director al Liniei Maghiare

 • Art. 32 Consiliul Director al Liniei Maghiare din cadrul UBB reprezintă forul decizional al Liniei de Studiu în Limba Maghiară privind politica universitară a Liniei Maghiare și elaborarea, aprobarea și modificarea Regulamentului. Consiliul decide asupra regulilor comune și direcțiilor de dezvoltare ale Liniei Maghiare.
 • Art. 33 Membrii Consiliului sunt:
  • Reprezentanții Liniei Maghiare în Senatul UBB;
  • Deținătorii funcțiilor de conducere din cadrul Liniei Maghiare: prorectori; decanul sau prodecanul fiecărei facultăți care reprezintă Linia Maghiară; conducătorii liniei la nivel de departament: directorii departamentelor aparținând liniei maghiare sau responsabilii la nivel de departament comun (în cadrul facultăților unde linia maghiară se organizează în cadrul departamentelor mixte, va fi delegat un reprezentant cu drept de vot raportat la 10 cadre didactice titulare din cadrul liniei maghiare și doi reprezentanți cu drept de vot raportat la peste 10 cadre didactice titulare; în timp ce ceilalți conducători la nivel de departament vor fi prezenți în calitate de invitat permanent la ședințele Consiliului Director); un membru al Direcției Generale Administrative, care se ocupă de problemele administrative ale Liniei Maghiare;
  •  Reprezentanții studenților din cadrul Liniei Maghiare: studenți senatori și cei aleși conform regulamentului elaborat de studenți (25% din numărul total de membri ai Consiliului).
 • Art. 34 Acele aspecte ale alegerilor Liniei de Studiu în Limba Maghiară care nu sunt reglementate de Regulamentul general de alegeri al Universității vor fi reglementate de Regulamentul intern de alegeri.
 • Art. 35 La ședința Consiliului Director al Liniei Maghiare cvorumul este întrunit în cazul în care sunt reprezentate două treimi dintre facultățile unde există linii maghiare (atât cadre didactice cât și studenți, indiferent de proporție), sau dacă sunt prezenți cel puțin 18 membri ale Consiliului Director.
 • Art. 36 Ședințele Consiliului Liniei Maghiare vor fi ținute de regulă lunar, dar cel puțin semestrial.
 • Art. 37 Ședințele vor fi convocate și conduse de prorectorul responsabil al Liniei Maghiare. Pregătirea ședințelor intră în sarcina prorectorului responsabil al Liniei Maghiare. În lipsa lui, ședința va fi convocată de către celălalt prorector propus de Linia Maghiară sau de reprezentantul Liniei în conducerea Senatului Universității.
 • Art. 38 În caz de necesitate, prorectorul responsabil al Liniei Maghiare poate convoca ședințe extraordinare. Se poate convoca o ședință extraordinară și la cererea scrisă a cel puțin unei treimi dintre membrii Consiliului Director al Liniei Maghiare. Membrii Consiliului Liniei Maghiare vor fi înștiințați de secretarul Liniei Maghiare prin trimiterea unui buletin informativ electronic privind ordinea de zi a ședințelor și hotărârile adoptate.
 • Art. 39 Membrii Consiliului care nu pot participa la ședință din motive obiective pot delega în locul lor un reprezentant, angajat titular al facultății respective.
 • Art. 40 Consiliul adoptă hotărârile cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, respectiv cu majoritate calificată, în cazurile stabilite prin prezentul Regulament.
 • Art. 41 Atribuțiile Consiliului Director al Liniei Maghiare:
  1. Elaborează orientările dezvoltării învățământului la nivel de licență, la nivel de masterat și la nivel de doctorat;
  2. Stabilește punctele de reper în baza cărora vor fi reprezentate interesele Liniei Maghiare – în fața celorlalte linii de studiu și organisme de conducere din cadrul UBB, în domeniul profesional, economico-administrativ, respectiv pe planul relațiilor internaționale și cooperărilor interuniversitare naționale;
  3. Stabilește modalitățile specifice controlului profesional și ale evaluării activității didactice desfășurate în limba maghiară;
  4. Adoptă regulamentul care asigură organizarea și funcționarea Liniei Maghiare și îl înaintează spre decizie forurilor competente din universitate;
  5. Stabilește care sunt specializările cu predare în limba maghiară, neprofitabile conform parametrilor de eficiență, a căror susținere necesită finanțare suplimentară, dar sunt considerate importante, din perspectiva cultivării științelor și a susținerii culturii maghiare din România; reglementează gestionarea resurselor specifice atrase în acest scop;
  6. Propune programe de colaborare cu instituțiile de învățământ naționale și internaționale și cu instituții de cercetare;
  7. Inițiază manifestări științifice în limba maghiară, la nivelul universității;
  8. Propune principiile și formele colaborării cu celelalte instituții de învățământ superior cu predare în limba maghiară din Transilvania, precum și pozițiile de principiu care vor trebui susținute în cadrul relațiilor cu instituțiile de învățământ superior maghiare din România;
  9. Propune principiile de bază ale formării personalului didactic în limba maghiară; inițiază noi forme de formare profesională continuă și învățământ pentru adulți;
  10. Propune contracte de colaborare cu instituțiile partenere și instituțiile de suport, care își asumă sprijinirea Liniei Maghiare;
  11. La cererea scrisă a cel puțin unei treimi dintre membrii Consiliului Liniei Maghiare, și pe baza votului majorității de două treimi a celor prezenți la ședință, Consiliul poate iniția revocarea membrilor cu funcții de conducere universitare, care au fost desemnați și aleși în cadrul Liniei Maghiare.
  12. În conformitate cu hotărârile Senatului UBB și standardele de dezvoltare ale sistemului național de învățământ superior, coordonează și organizează activitățile de învățământ și cercetare științifică de limbă maghiară, desfășurate în cadrul diferitelor facultăți și domenii, decide în problemele organizatorice curente ale acestora;
  13. Coordonează dezvoltarea curriculară, elaborează formele cooperării dintre facultăți și programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat;
  14. Coordonează înființarea de noi programe de studii și specializări cu predare în limba maghiară (sau, după caz, de limbă străină);
  15. Coordonează activitățile legate de prezentarea specializărilor și domeniilor din cadrul pregătirii desfășurate la Linia Maghiară, informarea candidaților la admitere, organizarea și desfășurarea admiterii;
  16. Se ocupă de rezolvarea problemelor specifice ale studenților înscriși la Linia Maghiară;
  17. În baza propunerii facultăților, departamentelor, liniilor de studii la nivel de facultate sau de departament, face recomandări privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, a titlurilor și distincțiilor pentru meritele didactice, științifice și de cercetare;
  18. Organizează alegerile pentru forurile și funcțiile de conducere la nivelul Liniei Maghiare;
  19. Organizează procesul de desemnare a reprezentanților și conducătorilor Liniei Maghiare la nivel universității, precum și de propunere a lor pentru organele de conducere ale universității;
  20. Acționează în vederea atragerii resurselor financiare, economice, de infrastructură și de dezvoltare pentru Linia Maghiară;
  21. În vederea asigurării nivelului înalt al calității și eficienței învățământului în limba maghiară, propune forme de participare ale personalului didactic maghiar la activitatea de cercetarea științifică, în proiecte și programe de cercetare;
  22. Asigură reprezentarea simbolică a Liniei Maghiare în spațiul și comunicarea universitară, în armonie cu proporția și realizările Liniei în cadrul universității, respectiv cu tradițiile învățământului universitar din Transilvania, în condițiile reglementărilor existente în universitate;
  23. Numește comisii pentru elaborarea proiectelor, propunerilor de soluționare legate de reglementarea problemelor concrete de organizare și funcționare ale Liniei Maghiare.

IV.2. Grupul Liniei Maghiare din Senat

 • Art. 42 Grupul Liniei Maghiare din Senat se formează din membrii Senatului aleși în cadrul Liniei Maghiare, cu scopul pregătirii deciziilor legate de Linia Maghiară, și al înaintării propunerilor la Senat.
 • Art. 43 Conducătorul Grupului din Senat este un membru al Liniei Maghiare care deține funcție de conducere în Senat, președintele sau vicepreședintele Senatului UBB.
 • Art. 44 Membrii Senatului din cadrul Liniei Maghiare vor primi locuri în Comisiile Senatului în conformitate cu proporția Liniei Maghiare în cadrul universității. În calitate de membri ai comisiilor, vor participa la pregătirea deciziilor universitare comune și la procedura adoptării lor  de către Senat. Ei reprezintă și promovează interesele Liniei Maghiare în cursul luării deciziilor de către comisii și Senat, în fiecare caz în parte.
 • Art. 45 Membrii Senatului din cadrul Liniei Maghiare răspund pentru activitatea lor desfășurată în cadrul Senatului în fața colegilor Liniei Maghiare care i-au ales, și în general în fața întregii comunități universitare maghiare.

IV.3. Prorectorul responsabil al Liniei Maghiare

 • Art. 46  Prorectorul responsabil al Liniei Maghiare are următoarele atribuții:
  • Reprezintă Linia Maghiară în organele de conducere ale Universității și pe planul relațiilor cu alte instituții naționale și internaționale;
  • Răspunde pentru executarea hotărârilor luate de Senat, Consiliul de Administrație și de Consiliul Liniei Maghiare, inclusiv deciziile și dispozițiile Rectorului;
  • Reprezintă Linia Maghiară în negocierile de interes cu celelalte linii de studii, precum și cu conducerea universității;
  • Reprezintă Linia Maghiară în consfătuirile/dezbaterile oficiale cu alte instituții din cadrul învățământului superior;
  • Reprezintă Linia Maghiară la dezbateri și foruri ale diferitelor organizații de învățământ superior, instituții științifice și de suport;
  • Reprezintă Linia Maghiară la dezbaterile și manifestările organizate în comun cu organizațiile studențești locale și naționale;
  • Supraveghează contribuția organizatorică, logistică, financiară sau de altă natură a Liniei Maghiare din cadrul universității, la manifestările comune profesionale sau de promovare a imaginii organizate cu diferiți parteneri;
  • Are rol reprezentativ cu ocazia unor manifestări specifice;
  • Se pronunță în numele Liniei Maghiare în informarea publicului larg, cu informarea și acordul Rectorului;
  • Prezidează Consiliului Director al liniei maghiare;
  • Asigură informarea eficientă a membrilor Liniei Maghiare, recunoașterea  rezultatelor profesionale și științifice ale acestora, respectiv promovarea lor publică în spațiul universitar;
  • În rapoartele anuale sau an universitar, evaluează activitatea desfășurată în cadrul Liniei;
  • Organizează deschiderea festivă a anului universitar în cadrul Liniei Maghiare, unde va invita un cadru didactic cu merite deosebite din cadrul unei facultăți ca să țină prelegerea inaugurală pe o temă din propriul domeniu de activitate.
 • Art.47   În caz de absență a prorectorului coordonator al Liniei Maghiare, Consiliul Director va desemna un înlocuitor în persoana unui alt prorector maghiar, sau a unui membru al Consiliului Director al Liniei Maghiare;

IV.4. Reprezentanții Liniei Maghiare în Consiliul de Administrație al Universității

 • Art. 48 Reprezentanții Liniei Maghiare în Consiliul de Administrație al Universității sunt prorectorii desemnați de rector la propunerea Liniei Maghiare, decanii care aparțin liniei maghiare, iar în calitate de invitați reprezentantul studenților maghiari la nivel universitar.
 • Art. 49 În problemele legate de Linia Maghiară, reprezentanții Liniei în cadrul Consiliului de Administrație al Universității au drept de codecizie. În vederea exercitării acestui drept, se vor consulta în prealabil cu privire la problemele discutabile. Dacă în cursul ședinței sunt nevoiți să decidă în probleme conflictuale, pot solicita suspendarea ședinței sau amânarea votului în vederea consultării. În cursul acesteia vor tinde spre  consens, iar dacă acesta nu este posibil, vor decide prin vot.

IV.5. Colegiile consultative ale Liniei Maghiare

IV.5.1 Colegiul consultativ al prorectorului Liniei Maghiare

 • Art. 50 Colegiul consultativ al Liniei Maghiare este format din echipa operativă formată din personalul didactic, administrativ și studenții care ajută prorectorul liniei în activitatea sa. Numărul membrilor este între 4 și 6 persoane, dintre care cel puțin unul este student.
 • Art. 51 Membrii Colegiului consultativ sunt desemnați de prorectorul responsabil de Linia maghiară. Luările de poziție ale Colegiului consultativ au valoare de recomandare pentru prorector. Mandatul Colegiului este valid până la încetarea mandatului prorectorului.
 • Art. 52 Competențele Colegiului Consultativ:
  1. Sprijină activitatea prorectorului coordonator al liniei cu consultanță de specialitate;
  2. Pregătește, elaborează și evaluează materiale de specialitate la solicitarea prorectorului coordonator al liniei;
  3. Prorectorul poate împuternici membrii Colegiului Consultativ cu reprezentarea unor cauze bine delimitate.

 

IV.5.2. Forul cadrelor didactice din cadrul Liniei Maghiare

 • Art. 53 Forul cadrelor didactice și de cercetare (academică) din cadrul Liniei Maghiare reprezintă o adunarea cu rol consultativ, fără drept de decizie, la care participă cadrele didactice și de cercetare titulare ale Liniei Maghiare, precum și studenții senatori.
 • Art. 54 Se convoacă ocazional, în temeiul hotărârii Consiliului Liniei Maghiare.
 • Art. 55 Forul cadrelor didactice și de cercetare din cadrul Liniei Maghiare va fi convocat de reprezentantul Liniei Maghiare în conducerea Senatului Universității, cu consultarea prorectorului responsabil al liniei în privința pregătirii și desfășurării ședinței (inclusiv ordinea de zi și ordinea luării de cuvânt).

IV.6. Conducerea la nivel de facultate a Liniei Maghiare

IV.6.1 Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare

 • Art. 56 Este structura de reprezentare, de conducere și forul decizional al Liniei Maghiare la nivel de facultate în cazul acelor facultăți unde își desfășoară activitatea mai multe departamente maghiare sau unde se înființează linii maghiare în cadrul mai multor departamente multilingve. În cazul în care linia maghiară se înființează și se organizează într-un singur departament în cadrul facultății, atribuțiile Liniei Maghiare vor fi preluate de Consiliul Departamentului. În aceste cazuri, în problemele privitoare la studenți, la ședințe vor fi invitați obligatoriu reprezentanții studenților, fără drept de vot.
 • Art. 57 Membrii Consiliului Liniei sunt:
  • Reprezentanții Liniei Maghiare în Consiliul Facultății;
  • Conducătorul Liniei Maghiare la nivel de facultate (decan sau prodecan);
  • Directorii Departamentelor maghiare sau responsabilii Liniei Maghiare în cadrul departamentelor multilingve;
  • Reprezentanții studenților maghiari din cadrul facultății;
  • Conducătorii unităților de cercetare și prestatoare de servicii din cadrul Liniei Maghiare din facultate.
 • Art. 58 Consiliul la nivel de facultate al Liniei Maghiare se întrunește minimum o dată pe semestru, la convocarea conducătorului liniei la nivel de facultate, care pregătește și conduce ședințele.
 • Art. 59 Competențele Consiliului Liniei Maghiare la nivel de facultate:
  • Elaborează strategia de dezvoltare a Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  • Coordonează specializările în ciclul de licență, de masterat și doctorat care pot funcționa în cadrul Liniei Maghiare la nivel de facultate; coordonează în cadrul Liniei Maghiare la nivel de facultate prevederile curriculare, identifică disciplinele care pot fi predate comun la nivel de departament și elaborează programe de învățământ interdisciplinare;
  • În cazul acelor facultăți unde linia maghiară nu funcționează în cadrul unor departamente distincte, propune cifrele de școlarizare ale specializărilor în cadrul Liniei Maghiare, respectiv locurile asigurate studenților maghiari în programele de licență și masterat;
  • Elaborează și înaintează propuneri privitoare la formele activității de cercetare specifice, care pot fi organizate în cadrul Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  • Evaluează necesarul de posturi pentru personalul didactic al Liniei Maghiare, monitorizează procesul de înființare și ocupare a posturilor didactice maghiare;
  • Ia măsuri privind organizarea activităților în cadrul liniei (manifestări științifice și culturale, programe profesor-invitat, acorduri de colaborare profesională etc.);
  • Se ocupă de soluționarea problemelor specifice ale studenților din cadrul Liniei Maghiare din facultate;
  • Asigură în spațiul și comunicarea universitară reprezentarea la nivel simbolic a Liniei Maghiare, în armonie cu proporția și realizările sale în cadrul facultății, cu informarea decanului;
  • Înființează comisii de specialitate pentru elaborarea propunerilor și proiectelor legate de probleme de organizare, funcționare și dezvoltare a Liniei Maghiare din facultate.

IV.6.2. Conducătorul Liniei Maghiare la nivel de facultate

 • Art. 60 Această atribuție este îndeplinită de prodecanul mandatat să reprezinte Linia Maghiară.
 • Art. 61 La facultățile unde decanul este membru al Liniei Maghiare, el va îndeplini această funcție.
 • Art. 62 Atribuțiile conducătorului liniei maghiare la nivel de facultate:
  • Răspunde pentru aplicarea deciziilor luate de Consiliul facultății și Consiliul Liniei Maghiare;
  • Monitorizează, la nivel de facultate, procesele de învățământ și cercetare în cadrul Liniei Maghiare; monitorizează coordonarea planurilor de învățământ, acoperirea lor cu personal de specialitate;
  • În cazul acelor facultăți unde linia maghiară nu funcționează în cadrul unor departamente distincte, face propuneri privind cifra de școlarizare, înființarea de noi domenii de formare profesională, și politica de personal la nivelul Liniei Maghiare;
  •  Inițiază organizarea de programe profesor-invitat, lansarea proiectelor de cercetare specifice, elaborarea formelor de colaborare profesională, științifică și culturală;
  • Se preocupă de dezvoltarea infrastructurii Liniei Maghiare, utilizarea rațională a resurselor financiare disponibile, înzestrarea laboratoarelor și sălilor de specialitate, asigurarea aprovizionării bibliotecilor cu literatura de specialitate în limbă maghiară;
  • Convoacă, pregătește și conduce ședințele Consiliului Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  • Coordonează activitatea responsabililor Liniei Maghiare la nivel de departament în cazul în care Linia Maghiară nu funcționează în departamente distincte;
  •  Monitorizează procesul de înființare a posturilor didactice/de cercetare în cadrul Liniei Maghiare;
  • Reprezintă poziția Liniei Maghiare la nivel de facultate, precum și poziția cadrelor didactice și a studenților maghiari în Consiliul de administrație, Consiliul facultății, și Consiliul Director al Liniei Maghiare; înștiințează cadrele didactice universitare și studenții maghiari despre hotărârile adoptate la nivel de facultate și de universitate;
  • Reprezintă Linia Maghiară pe planul colaborărilor profesionale și acordurilor contractuale cu alte instituții partenere naționale și internaționale; îndeplinește un rol reprezentativ cu ocazia unor manifestări festive;
  • Coordonează construirea imaginii liniei (inscripții, pagina web, informare, reprezentare) la nivelul facultății, în acord cu reglementările existente.

IV.7. Conducătorul liniei la nivel de departament: director de departament al liniei maghiare, responsabil la nivel de departament multilingv

 • Art. 63 Conform prevederilor legale în vigoare ale Regulamentului de alegeri al Universității, membrii departamentelor liniilor maghiare sau cadrele didactice titulare care aparțin liniei maghiare vor alege un director de departament/responsabil al liniei din rândul cadrelor didactice titulare ale Liniei Maghiare.
 • Art. 64 În cazul departamentelor în care directorul de departament a fost ales din rândul cadrelor didactice ale Liniei Maghiare, acesta va îndeplini și funcția de responsabil de linie.
 • Art. 65 Atribuțiile responsabilului liniei:
  1. Pregătește, convoacă și conduce ședințele liniei, cel puțin o dată pe trimestru; acestea pot coincide cu ședințele ordinare la nivel de departament al liniei dacă toți participanți aparțin Liniei Maghiare.
  2. Reprezintă interesele liniei în Consiliul Departamentului și Consiliul Facultății, precum și în fața acelor structuri la nivel de facultate sau de universitate în rândul cărora va fi ales;
  3. Reprezintă interesele liniei în Consiliul Liniei Maghiare la nivel de facultate;
  4. Propune politici de salarizare legate de personalul didactic maghiar; se preocupă de prezentarea, recunoașterea și evaluarea rezultatelor de învățământ și de cercetare din cadrul Liniei Maghiare;
  5. Elaborează și înaintează propuneri financiare și de infrastructură, necesare dezvoltării și desfășurării activității Liniei Maghiare;
  6. Cu informarea decanului, reprezintă linia la diferite discuții și forumuri universitare; în relațiile de parteneriat privind învățământul și cercetarea științifică; în relațiile cu organizațiile de suport;
  7. Monitorizează procesul de învățământ desfășurat în cadrul liniei; răspunde de elaborarea planurilor de învățământ ale specializărilor în limba maghiară; răspunde pentru realizarea programelor de formare profesională, a îndrumării de specialitate, a practicii profesionale și examenului de licență și disertație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și regulile universității/facultății, respectiv în baza deciziilor interne ale liniei; răspunde pentru aplicarea deciziilor luate în cadrul ședinței de linie;
  8. Se preocupă de acoperirea procesului de învățământ cu personal de specialitate; monitorizează activitatea cadrelor didactice asociate, invitate și a cadrelor didactice invitate în regim de plata cu ora din cadrul altor departamente, facultăți sau universități;
  9. Organizează programul de activitate anuală, împărțirea sarcinilor și responsabilităților în interiorul liniei de studiu; înaintează propuneri privind participarea în comisii de specialitate a cadrelor didactice universitare care aparțin liniei de studiu; înaintează propuneri în privința structurii comisiei de examen, de nivel diferit;
  10. După consultarea comunității de cadre didactice a liniei de studiu, propune întocmirea statelor de funcțiuni ale personalului didactic, și scoaterea la concurs a posturilor didactice; înaintează în ședința de linie propuneri privind politica de personal, anunțarea posturilor vacante, promovarea personalului didactic universitar, calificarea cadrelor universitare; face propuneri privind continuarea activității în cazul cadrelor didactice aflate la vârsta de pensionare, și acordarea titlului de profesor emerit;
  11. În interesul soluționării problemelor universitare ale studenților, ține legătură sistematică cu reprezentanții acestora din cadrul liniei;
  12. Asigură planificarea și coordonarea optimă a activităților legate de atragerea resurselor și dezvoltarea infrastructurii care deservește activitățile liniei;
  13. Asigură prezentarea corespunzătoare a imaginii profesionale a liniei în spațiul universitar și în fața publicului larg, cu consultarea decanului; asigură recunoașterea realizărilor științifice și profesionale desfășurate în cadrul liniei de studiu;
  14. Înștiințează continuu și la zi membrii liniei de studiu despre hotărârile adoptate la nivelul acelor structuri în care este reprezentant al liniei.

V. ALEGEREA ȘI REVOCAREA DIN FUNCȚIILE DE CONDUCERE

 • Art. 66 Cadrele didactice care dețin funcții de conducere în cadrul Liniei Maghiare sunt alese cu ocazia alegerilor universitare generale, conform prevederilor Cartei universitare. Procedura de alegere în funcții de conducere ale Liniei Maghiare se va desfășura conform Regulamentului de alegeri al Universității, precum și conform Regulamentului intern de alegeri al Liniei Maghiare, care constituie o anexă la prezentul Regulament.
 • Art. 67 Deținătorii funcțiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare devin membri ai structurilor universitare executive comune, cu drepturi depline: prorectorul/prorectorii sunt membrii Biroului Consiliului de Administrație și Consiliului de Administrație al Universității; directorii de departamente ale Liniei Maghiare la nivel de facultate sunt membri în Consiliul Facultății, dacă au fost aleși; conducătorii departamentelor la nivel de linii de studiu (dacă este cazul) sunt membrii Consiliilor de departament, dacă au fost aleși.
 • Art. 68 În cazul fiecărei probleme esențiale privind activitatea liniei de studiu, deținătorii funcțiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare vor menține o comunicare continuă cu comunitatea cadrelor didactice universitare și cu reprezentanții acestora. Deciziile luate vor fi adaptate pozițiilor reprezentate de cadrele didactice universitare și de studenții maghiari; în forurile universitare și în fața publicului reprezintă în toate cazurile interesele Liniei Maghiare. Pentru deciziile luate și activitățile desfășurate, deținătorii funcțiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare răspund în fața colegilor Liniei Maghiare care i-au ales, precum și în fața colegiilor universitare comune.
 • Art. 69 Reprezentanții Liniei Maghiare în Consiliul de Administrație al UBB și în Consiliile la nivel de facultate promovează aplicarea deciziilor majoritare ale reprezentării maghiare, în caz contrar pot fi revocați.
 • Art. 70 Pe parcursul activității, deținătorii funcțiilor de conducere în cadrul Liniei Maghiare pot fi revocați sau demiși, în conformitate cu prevederile Cartei universitare și ale regulamentelor de alegeri. În măsura în care nu îndeplinesc obligațiile ce decurg din funcțiile ocupate, la cererea scrisă a cel puțin o treime dintre membrii structurilor Liniei Maghiare care i-au ales, respectiv care i-au validat, poate fi inițiată revocarea lor. Dacă revocarea unui deținător al unei funcții de conducere este inițiată de forurile de conducere ale universității, procedura de revocare poate fi derulată după consultarea colegiului Liniei Maghiare care l-a ales.

VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL LINIEI MAGHIARE

VI.1. Organizarea procesului de învățământ

 • Art. 71 Programele de formare în limba maghiară pot fi organizate la nivel de licență, masterat, doctorat și postuniversitar. Aceste programe sunt deschise, fără restricții, pentru oricine care dorește să studieze în limba maghiară și dispune de competența lingvistică necesară.
 • Art. 72 În interesul realizării comunicării profesionale și în vederea cerințelor impuse de piața forței de muncă, organizarea programelor de pregătire în cadrul Liniei Maghiare creează condițiile necesare însușirii terminologiei de specialitate, precum și condițiile formării competenței de a folosi limbajul de specialitate în limba română și cel puțin într-o limbă de circulație internațională. Din acest motiv, anumite cursuri opționale pot fi ținute și în limbile celorlalte linii de studiu din universitate și în alte limbi de circulație internațională.
 • Art. 73 În funcție de cerere, în cadrul unor programe de studii pot fi organizate formări și cursuri, inclusiv tabere de profil și competiții științifice, în limbile de circulație internațională, în comun cu departamente care nu aparțin liniei de studiu maghiare. Studenților maghiari care participă la aceste formări va trebui să li se asigure însușirea terminologiei de specialitate în limba maghiară;
 • Art. 74 În interesul utilizării raționale a resurselor financiare disponibile, și al mobilității între domeniile de specialitate și programele de formare, liniile maghiare la nivel de departament și de facultate vor colabora în elaborarea programelor de formare, coordonând conceptele curriculare, eliminând suprapunerile și repetările în planurile de învățământ, identificând disciplinele care pot fi predate la trunchiul comun.

VI.2. Organizarea activității de cercetare științifică dezvoltare-inovare (CDI)

 • Art. 75 Activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Liniei Maghiare a UBB are în vedere necesitatea fundamentării activității didactice pe cercetările științifice, iar în privința obiectivelor și formelor sale de organizare, se încadrează în prevederile reglementărilor generale universitare privind cercetarea.
 • Art. 76 Personalul didactic al Liniei Maghiare participă la realizarea proiectelor comune în cadrul comunităților de cercetători, centrelor de cercetare universitare și departamentelor de cercetare științifică; se asociază în procesele de cercetare la nivel inter universitar regional, național și internațional; realizează proiecte proprii în cadrul unor grupuri, centre sau institute de cercetare sau în mod independent.
 • Art. 77 În cursul desfășurării activității de cercetare, personalul didactic al Liniei Maghiare, în calitate de membru al comunității științifice universitare, folosește în comun dotările, echipamentele, serviciile, sursele de informații, posibilitățile de publicare care asigură condițiile necesare cercetării științifice.
 • Art. 78 Evaluarea realizărilor științifice în cadrul Liniei Maghiare se va face în conformitate cu criteriile generale ale UBB privind activitatea de cercetare științifică. Sistemele de calificare și evaluare aplicate de universitate, în unele cazuri trebuie să aibă în vedere specificul Liniei Maghiare. Ținerea evidenței și evaluarea publicării științifice în limba maghiară se realizează în mod echivalent celei în limba română sau în limbi străine.
 • Art. 79 În conformitate cu proporția sa în structura universității, Linia Maghiară participă la elaborarea strategiilor de cercetare, la organizarea activității de cercetare științifică, și la evaluarea rezultatelor de cercetare. Reprezentanții Liniei Maghiare primesc un număr corespunzător de locuri și funcții în Consiliul Științific al Universității, precum și în comisiile și oficiile aparținând de acesta. Realizarea și evaluarea cercetărilor științifice care, în privința limbajului, tematicii și managementului cercetării se leagă în mod particular de Linia Maghiară, va fi asigurată de personal cu competențe profesionale și lingvistice corespunzătoare.

VI.3. Organizații de suport, instituții partenere

 • Art. 80 În domeniul organizării învățământului și cercetării științifice, în cadrul atribuțiilor proprii, Linia Maghiară din cadrul UBB propune și derulează relații de cooperare în baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu alte instituții partenere naționale și internaționale (universități, facultăți, departamente la nivelul liniei de studiu, departamente de cercetare științifică, departamente academice, asociații profesionale), precum și cu organizații de suport, în condițiile reglementărilor universității.
 • Art. 81 Se consideră organizații de suport toate societățile, fundațiile, asociațiile care, potrivit regulamentelor proprii, își asumă sprijinirea profesională a învățământului superior în limba maghiară și a cercetării științifice aferente în cadrul UBB.

VII. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ A LINIEI MAGHIARE, DOTĂRILE DE INFRASTRUCTURĂ

VII.1. Resursele financiare necesare funcționării Liniei Maghiare

 • Art. 82 Susținerea financiară a activității de învățământ în cadrul Liniei Maghiare este realizată din finanțările de la bugetul de stat, taxe de școlarizare plătite și alte contribuții de la studenți admiși și cadre didactice/de cercetare; încasările obținute din proiecte și contracte de cercetare; încasări obținute din prestări de servicii, precum și alte venituri proprii.
 • Art. 83 La propunerea prorectorului liniei maghiare de studiu se va stabili la fiecare patru ani, cu posibilitatea de modificări anuale, o listă de programe academice strategice pentru Linia Maghiară, care, alături de alte programe similare din celelalte linii de studii, la propunerea Rectorului și după aprobarea Consiliului de Administrație, vor fi susținute în conformitate cu principiul solidarității universitare (care urmează a fi detaliat în alte acte normative ale UBB).

VII.2. Infrastructura folosită de Linia Maghiară

 • Art. 84 Departamentele înființate în cadrul Liniei Maghiare a UBB vor folosi patrimoniul aflat în proprietatea universității, în comun cu celelalte departamente, precum și toate bunurile aparținătoare patrimoniului, inclusiv bunurile imobile, infrastructura universitară care deservește scopurile activității de învățământ și de cercetare, laboratoare, biblioteci, dotări și echipamente, alte instrumente de formare și comunicații. De asemenea, elementele de patrimoniu aflate la dispoziția fiecărei facultăți vor fi folosite în comun de către Linia Maghiară la nivel de facultate și împreună cu celelalte linii de studiu ale facultății.

VIII. COMUNICAREA ÎN CADRUL LINIEI MAGHIARE, UZUL LIMBII, IMAGINE, RELAȚII PUBLICE, RELAȚII CU PRESA

 • Art. 85 Comunicarea scrisă și orală în cadrul Liniei Maghiare se desfășoară în limba maghiară.
 • Art. 86 Cadrele didactice universitare și studenții vor fi înștiințați despre activitatea desfășurată în cadrul Liniei prin trimiterea buletinelor informative electronice. În interesul înștiințării publicului mai larg și cel universitar, Linia Maghiară publică rezumate în limba română și engleză.
 • Art. 87 În cadrul site-ului UBB, structura și activitatea Liniei Maghiare este prezentată distinct în limba maghiară. Linia Maghiară îi informează pe cei interesați despre activitatea universitară și ofertele de învățământ, prin broșuri cu informații despre admitere actualizate anual, prin comunicate de presă, pliante, prospecte, afișe, precum și prin alte materiale publicitare, în conformitate cu reglementările universității.
 • Art. 88 Regulamentele universitare interne și broșurile de prezentare vor fi editate, publicate și în limba maghiară, împreună cu anexele acestora. Regulamentele privind organizarea și funcționarea Liniei Maghiare, împreună cu anexele acestora, vor fi editate, și publicate și în limba română.
 • Art. 89 Poziția Liniei Maghiare din universitate este reprezentată de prorectorul coordonator al Liniei sau de altă persoană mandată de acesta și se exprimă public cu informarea și consultarea rectorului. Atribuțiile pe linia relațiilor cu presă vor fi îndeplinite de persoanele specializate, cu competențe lingvistice aferente, responsabile de relația cu presa, aflate în coordonarea prorectorului responsabil de Linia Maghiară a UBB și subordonate prorectorului responsabil cu comunicarea. În vederea traducerii documentelor și materialelor informative universitare din și în limba maghiară se va angaja personal specializat, aflat în coordonarea prorectorului responsabil de linia maghiară. Pentru realizarea materialelor promoționale se va angaja personal specializat.
 • Art. 90 În toate spațiile universității inscripțiile relevante vor apare și în limba maghiară.
 • Art. 91 În spațiul și comunicarea universitară, precum și în imaginea universității (denumirea sălilor de specialitate, inscripții, expoziții, comemorări, istoria universității, materiale publicitare) se vor reprezenta și la nivel simbolic valorile, realizările și tradițiile Liniei Maghiare, în armonie cu profilul multicultural al universității. În interesul realizării tehnico-profesionale se va angaja personal specializat în domeniu, care va colabora în mod continuu cu compartimentele de specialitate ale universității.

IX. RELAȚII INTERNAȚIONALE

 • Art. 92 Atât la nivel universitar cât și la nivel de facultate sau de departament, Linia Maghiară a UBB participă la realizarea obiectivelor din acordurile și înțelegerile încheiate între UBB și universitățile străine partenere, precum și la extinderea și intensificarea formelor actuale ale colaborării.
 • Art. 93 În cadrul Centrului de Cooperări Internaționale al Universității, Linia Maghiară este reprezentată de persoana responsabilă cu cooperarea cu universitățile străine partenere.

X. DISPOZIȚII FINALE

 • Art. 94 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Liniei Maghiare din cadrul UBB este elaborat de comisia desemnată de Consiliul Director al Liniei Maghiare. Proiectul se supune dezbaterii cadrelor didactice și reprezentanților studenților maghiari, cu scopul completării, modificării sau formulării de opinii. Proiectul finalizat în urma prelucrării propunerilor de modificare se adoptă de către Consiliul Director al Liniei Maghiare, cu dezbatere pe articole, în prezența a cel puțin 50% dintre membrii, cu votul a 2/3 din membrii Consiliului prezenți, care îl va înainta Consiliului de Administrație pentru avizare și Senatului Universității pentru validare.
 • Art. 95 Dacă în cazul anumitor articole nu se întrunește majoritatea necesară a voturilor din Senat, în scopul finalizării acestora Senatul numește o comisie paritară din cele trei linii. Comisia are sarcina de a prezenta Senatului o soluție acceptată de toți membrii comisiei, în termenul indicat. Senatul va pune în aplicare soluția propusă de comisie, și adoptă varianta astfel finalizată a textului.
 • Art. 96 În cazul facultăților și departamentelor care includ mai multe linii de studii, dacă una dintre prevederile hotărârii sau regulamentului înaintat de Linia Maghiară către Consiliul facultății sau Consiliul de departament nu va fi adoptată de majoritatea membrilor se aplica dispozițiile din Carta UBB.
 • Art. 97 În cazul în care modificarea documentelor fundamentale ale universității, pe care se bazează prezentul Regulament, afectează conținutul acestuia, se va modifica Regulamentul. Propunerea de modificare a prezentului Regulament poate avea loc și la inițiativa scrisă a unei treimi din membrii Consiliului Director al Liniei Maghiare.
 • Art. 98 Propunerile de modificare urmează procedura folosită la adoptarea Regulamentului.
 • Art. 99 După adoptarea Regulamentului, documentele de bază, aprobate de Consiliul Liniei Maghiare, constituie anexe la prezentul Regulament. Anexele la prezentul Regulament pot fi modificate prin Hotărârea Consiliului Liniei Maghiare.
 • Art. 100 Liniile Maghiare care se organizează la nivel de facultate sau de departament își vor elabora propriile regulamente de funcționare.
 • Art. 101 Prezentul Regulamentul de Organizare și Funcționare a Liniei Maghiare se va publica în limbile maghiară, română, germană și engleză, acestea fiind echivalente, și se publică pe site-ul Universității, pe pagina de prezentare a Liniei Maghiare, din data validării sale.