Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs
9 Declarație

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ADMINISTRATOR FINANCIAR
Serviciul Salarizare
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Serviciul Parc Auto
REFERENT
Facultatea de Business
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
ADMINISTRATOR SEF FACULTATE
Facultatea de Inginerie
REFERENT DE SPECIALITATE-CULTURA INDIANA
Centrul de Cooperari Internationale
REFERENT DE SPECIALITATE-LIMBA MAGHIARA
Centrul de Cooperari Internationale
REFERENT DE SPECIALITATE
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
INGRIJITOR
Serviciul Administrativ
TEHNICIAN
Facultatea de Teatru si Film
REFERENT
Serviciul Complex Parc Sportiv
INGRIJITOR
Serviciul Complex Parc Sportiv
MUNCITOR CALIFICAT PEISAGIST FLORICULTOR
Gradina Botanica Alexandru Borza
REFERENT DE SPECIALITATE
Facultatea de Litere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU-INGINERIE CIVILA
Serviciul Reparatii si Intretinere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU-INSTALATII
Serviciul Investitii
ADMINISTRATOR PATRIMONIU-INSTALATII
Serviciul Reparatii si Intretinere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Reparatii si Intretinere
ARHITECT
Serviciul Investitii
REFERENT DE SPECIALITATE
Centrul de Management, Transfer tehnologic si Cognitiv
REFERENT DE SPECIALITATE
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE
Serviciul Restaurante si Cafeterii
MUNCITOR CALIFICAT PATISER
Serviciul Restaurante si Cafeterii