Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

 

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ADMINISTRATOR SEF
Facultatea de Geografie
PORTAR
Extensia Universitara Bistrita
SECRETAR
Secretariatul General al Universitatii
SECRETAR
Serviciul Acte de Studii
MUNCITOR CALIFICAT LACATUS
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
Extensia Universitara Bistrita
INGRIJITOR
Serviciul Social
SPALATOREASA
Serviciul Social
SECRETAR
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
INGRIJITOR
Serviciul Administrativ
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Centrul de Practica Arheologica Gradistea de Munte
MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR
Centrul de Practica Arheologica Gradistea de Munte
INGRIJITOR
Serviciul Complex Parc Sportiv "Iuliu Hatieganu"
MUNCITOR CALIFICAT-LUCRATOR IN COMERT
Serviciul Restaurante si Cafeterii Studentesti
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Gradina Botanica "Alexandru Borza"
INGINER
Gradina Botanica "Alexandru Borza"
MUNCITOR NECALIFICAT
Gradina Botanica "Alexandru Borza"
SECRETAR
Scoala Doctorala de Geologie Teoretica si Aplicata