Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs
9 Declarație

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
SECRETAR
Serviciul Acte de Studii
LABORANT
Facultatea de Biologie si Geologie
INGRIJITOR
Gradina Botanica "Alexandru Borza"
LABORANT
Facultatea de Biologie si Geologie
REFERENT
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
OPERATOR TELEFONIST
Serviciul Administrativ
INGRIJITOR
Serviciul Administrativ
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Social
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Social
REFERENT
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
SECRETAR
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
PSIHOLOG
Centrul de Cariera, Orientare Profesionala si Alumni
PSIHOLOG
Centrul de Cariera, Orientare Profesionala si Alumni
REDACTOR
Centrul de Cariera, Orientare Profesionala si Alumni
PSIHOLOG
Centrul de Cariera, Orientare Profesionala si Alumni
DOCUMENTARIST
Serviciul Arhiva Universitatii
SECRETAR
Facultatea de Studii Europene
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Serviciul Parc Auto