Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs
9 Declarație

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ADMINISTRATOR FINANCIAR
Serviciul Salarizare
MUNCITOR CALIFICAT FINISOR IN CONSTRUCTII
Compartimentul Reparatii si Intretinere Resita
INGRIJITOARE
Compartimentul Reparatii si Intretinere Resita
INGINER
Facultatea de Inginerie
PSIHOLOG
Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Facultatea de Geografie
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
INGINER
Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Casa Universitarilor
SECRETAR
Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte
BIBLIOTECAR
Centrul Cultural German
SECRETAR
Facultatea de Matematica si Informatica
REFERENT DE SPECIALITATE
Facultatea de Matematica si Informatica
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Complexul de Natatie
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Complex Parc Sportiv
INSTRUCTOR
Complexul de Natatie
MUNCITOR CALIFICAT LUCRATOR IN COMERT
Serviciul Restaurante si Cafeterii
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Restaurante si Cafeterii
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Restaurante si Cafeterii
SECRETAR
Scoala Doctorala de Relatii Internationale si Studii de Securitate
TEHNICIAN
Facultatea de Teatru si Film
MUNCITOR NECALIFICAT
Gradina Botanica Alexandru Borza
MUNCITOR CALIFICAT PEISAGIST FLORICULTOR
Gradina Botanica Alexandru Borza
LABORANT
Gradina Botanica Alexandru Borza
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Serviciul Parc Auto
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Serviciul Parc Auto