Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs
9 Declarație

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Serviciul Parc Auto
PROGRAMATOR AJUTOR
Centrul de Sisteme Informatice
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Compartimentul Administrativ Resita
MUNCITOR CALIFICAT STRUNGAR/TAMPLAR
Compartimentul Administrativ Resita
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Reparatii si Intretinere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Reparatii si Intretinere
SECRETAR
Facultatea de Matematica si Informatica
REFERENT
Facultatea de Matematica si Informatica
REFERENT DE SPECIALITATE
Protectia Datelor cu Caracter Personal
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Administrativ
INGRIJITOARE
Serviciul Administrativ
MUNCITOR CALIFICAT LUCRATOR IN COMERT
Serviciul Restaurante si Cafeterii Studentesti
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
Serviciul Reparatii si Intretinere