Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
SECRETAR
Oficiul Programelor Europene
SECRETAR
Facultatea de Educație Fizică și Sport
MUZEOGRAF
Serviciul Muzee
SECRETAR
Facultatea de Istorie si Filosofie
SECRETAR
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
SPALATOREASA
Serviciul Social
MUNCITOR CALIFICAT STICLAR
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
INGRIJITOR
Serviciul Administrativ
MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST
Serviciul Reparatii si Intretinere
SECRETAR
Facultatea de Matematica si Informatica