Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

 

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
SEF BIROU
Departament pentru pregatirea personalului didactic
SEF SERVICIU
Directia Financiar Contabila-Serviciul Financiar
SEF BIROU
Directia Administrativa-Parc Auto
REDACTOR
Centrul de Cooperari Internationale
PATISER
Serviciul Restaurante si Cafeterii Studentesti
MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE
Serviciul Restaurante si Cafeterii Studentesti
SECRETAR
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Directia Juridica si Achizitii Publice-Serviciul Achizitii
CONSILIER JURIDIC
Directia Juridica si Achizitii Publice-Biroul Juridic
LABORANT
Facultatea de Fizica-Institutul de Fizica "Ioan Ursu"