Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă afectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentu perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau alte unităţi sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. certificat de cazier judiciar sau, după caz,extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale de natură să atragă incompatibilitatea în raport cu funcţia pentru care se candidează;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare; 
 9. curriculum vitae (model european);
 10. dovada plății taxei de participare la concurs în cuantum de 50 de lei  (taxa de participare se achită în contul Universității Babeș-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cu mențiunea “participare concurs post”);
 11. declarație pe proprie răspundere .

 

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 1336/2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Anunț important

Toate concursurile pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice ale căror anunțuri sunt afișate pe pagina de internet a Universității Babeș-Bolyai vor continua potrivit calendarului comunicat prin anunțul de concurs.

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
LABORANT
Gradina Botanica Alexandru Borza
INGRIJITOARE
Serviciul Complex Parc Sportiv
INGRIJITOARE
Serviciul Complex Parc Sportiv, Complex Natatie Universitas
LABORANT
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Departamentul de Chimie
REFERENT DE SPECIALITATE
Institutul STAR-UBB
INGINER DE SISTEM
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
SECRETAR
Facultatea de Studii Europene
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Statiunea Stiintifica UBB-Danubius
LABORANT
Gradina Botanica Alexandru Borza
REFERENT DE SPECIALITATE
Centrul de Cooperari Internationale