Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
PSIHOLOG
Centrul de Cariera, Alumni si Relatia cu Mediul de Afaceri
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice
REDACTOR
Directia Comunicare si PR
SECRETAR
Facultatea de Teologie Ortodoxa
LABORANT
Gradina Botanica Alexandru Borza
LABORANT
Gradina Botanica Alexandru Borza
SECRETAR
Rectoratul UBB-Secretariat General
MUNCITOR CALIFICAT-OPERATOR CHIMIST
Institutul de Cercetari in Chimie Raluca Ripan
SPALATOREASA
Casa Universitarilor
MUNCITOR CALIFICAT OSPATAR
Casa Universitarilor