Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2017-2018

Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar:

Nr. crt. Tipuri de taxe Nivelul taxelor (tarifelor)
1

Înmatricularea studenţilor în cazul transferaţilor, indiferent de nivel

100 lei

2

Reînmatriculări pentru studenţii Universităţii noastre exmatriculaţi în anii precedenţi care au primit aprobare pentru reînmatriculare

200 lei

3

Reînmatriculări pentru studenţii înmatriculaţi pe cont propriu valutar ai Universitaţii noastre exmatriculaţi în anii precedenţi care au primit aprobare pentru reînmatriculare

100 euro

4

Taxă pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare
- Candidații cu funcția de bază la UBB beneficiază de 50% reducere.

7.000 lei

3.500 lei

5

Transferul studenţilor-doctoranzi de la alte instituţii la U.B.B. (excepţie: caz de deces al conducătorului de doctorat, de probleme majore de sănătate ale acestuia sau transferul activităţii conducătorului de la altă instituţie la UBB)

200 lei

6

Transferul studenţilor-doctoranzi de la UBB la alte instituţii (excepţie: în cazul decesului sau transferului conducătorului de doctorat, probleme majore de sănătate ale acestuia)

500 lei

7

Intârzieri la plata taxei de şcolarizare

0,04% /zi/ întârziere, conform contractului de şcolarizare

8

Aprobare de transfer către alte instituţii, inclusiv eliberarea documentelor aferente (pentru studenții UBB)

500 lei

9

Examene de diferenţe (indiferent de momentul în care este contractată disciplina)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

Tarif unitar pe credit = taxa anuală de scolarizare/ 60 de credite

10

Evaluarile de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori pentru studenţii străini pe cont propriu valutar

100 euro/ examen

11

Examene nepromovate

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite

12

Examen la disciplina facultativă

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite

13

Colocviu la disciplina obligatorie necreditată din curricula de licenţă (Educație Fizică, etc.) la a doua înscriere în contractul de studiu

100 lei

14

Examen de diferență pentru capitolele necreditate distinct (care au fost introduse prin schimbarea Planului de învățământ, la o disciplină promovată într-un an anterior)

100 lei

15

Colocviu la disciplina obligatorie necreditată din curricula de licenţă (Educație Fizică, etc.) la a doua înscriere în contractul de studii pentru studenții străini pe cont propriu valutar

25 euro/examen

16

Stocarea şi păstrarea atât a dosarelor de concurs cât şi a dosarelor absolvenţilor/exmatriculaților (diplomelor de Bacalaureat în original) peste data de 15 decembrie:
a) pentru primii 2 ani de stocare;
b) peste 2 ani.

 

 

 

60 lei
200 lei

17

Taxă stocare certificate definitivat, grad did. II, grad did. I, modul pedagogic, atestat echivalare studii de scurtă durată cu ciclul I nivel licentă pentru fiecare an de întârziere, începând cu data de 1 octombrie a fiecărui an.

25 lei/ an

Maxim 100 lei-documente stocate mai mult de 4 ani

18

Activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ, solicitate de studenţi şi aprobate de Consiliul facultăţii (în condiţiile întrunirii unei formaţii minime de studiu).

Conform Hotărârii Senatului nr. 23.116/ 06.04.2009 privind realizarea decontului interfacultăţi pentru activităţile didactice prestate.

19

Testarea şi eliberarea de certificate privind competenţa lingvistică (Alpha, Lingua, CIL)

pentru studenţii şi personalul UBB

pentru solicitanții din afara UBB

 

90 lei
150 lei

20

Testarea pentru studenţii străini a cunoştinţelor de limba româna şi străină şi eliberarea atestatului

100 euro

21

Echivalări diferite certificate lingvistice sau acte de studii

10 lei

22

Taxă procesare colocviu admitere la grad didactic I (toate etapele cumulate pe parcursul celor doi ani)

300 lei

23

Taxă procesare dosare, grad didactic II

200 lei

24

Valoarea unui credit la DPPD  nivel I și II (postuniversitar)

35 lei

25

Valoarea unui credit la DPPD nivel I pentru studenți

27 lei

26

Taxă verificare documente arhivate care atestă parcurgerea disciplinelor din Modulul Pedagogic, eliberare adeverințe pentru promoțiile vechi

100 lei

27

Taxă verificare situație școlară pentru disciplinele din modulul pedagogic, nivel I şi II, eliberare adeverințe pentru absolvenţii UBB (la cerere)

30 lei

28

Taxă echivalare doctorat cu grad didactic I

450 lei

29

Taxă eliberare atestate şi certificate Programe Magister I, II şi Program Perfecționare pentru Directori şi Inspectori

30 lei

30

a) Taxă eliberare documente justificative (adeverinţă note, certificate prezenţă la examen, colocviu, certificate înscriere la programele de formare iniţială şi continuă, adeverinţe coordonare practică pedagogică)
b) Taxă eliberare duplicat documente justificative (adeverinţă note, certificate prezenţă la examen, colocviu, certificate înscriere la programele de formare iniţială şi continuă, adeverinţe coordonare practică pedagogică)

0 lei

 

 

30 lei

31

Taxă eliberare adeverinţe pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (adeverinţă participare programe formare continuă, colocviu gr.did.I, coordonare practică pedagogică) ş.a.

30 lei

32

Taxă eliberare atestat echivalare studii de scurtă durată cu ciclul I nivel licență (O. M. 5553/2011)

50 lei

33

Atestat de participare la cursuri obligatorii din curricula de licență sau alte cursuri propuse de facultate (se eliberează la cerere la finalul acestuia și certifică numărul de ore parcurse, credite și nota obținută)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

Tarif unitar pe credit = taxa anuală de scolarizare/ 60 de credite

 

Taxe pentru eliberări de acte:


Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

1.

a) Eliberarea diplomei de finalizare a studiilor + suplimentul la diplomă
b) Eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor + suplimentul la diplomă (maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii)

0 lei

150 lei

2.

a) Eliberarea certificatului de absolvire DPPD împreună cu foaia matricolă (ca anexă)
b) Eliberare în regim de urgenţă a certificatului de absolvire DPPD împreună cu foaia matricolă (ca anexă)

0 lei

50 lei

3.

Adeverinţă de certificare (autenticitate) a diplomei de licenţă/absolvire/master etc.

50 lei

4.

a) Taxă eliberare adeverințe note pentru disciplinele din Modulul Pedagogic pentru studenți
b) Taxă eliberare duplicat adeverințe note pentru disciplinele din Modulul Pedagogic pentru studenți

0 lei

15 lei

5.

Programe analitice eliberate la cerere

200 lei

6. Eliberări:  
duplicat carnet de student; 10 lei
duplicat legitimaţie de student; 10 lei
duplicat legitimaţie reducere transport 10 lei
  • duplicate certificate definitivat, grad didactic II, grad didactic I şi după certificatele de absolvire DPPD
150 lei 
duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică; 50 lei
duplicate diplome 200 lei
adeverință absolvire 200 lei
duplicate foi matricole (anexă la Diplomă) sau suplimente la diplomă; 100 lei
duplicate foi matricole pentru modulul pedagogic; 50 lei
duplicat după atestate de formare continuă 50 lei
duplicate pentru alte acte solicitate de studenţi. 50 lei
duplicat certificat de absolvire an pregătitor pentru studenții străini 200 lei

7.

Acte solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, inclusiv adeverinţe pentru obţinerea vizelor prin UBB:

  • studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă
  • studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și nici bugetați, cu frecvență

 

50 lei

100 lei

8.

Acte solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, (altele decât cele oferite de UBB) inclusiv pentru obţinerea vizelor, precum şi pentru alte scopuri personale:

  • studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă
  • studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și nici bugetați, cu frecvență

 

 

60 lei

120 lei

9.

a) Situaţii şcolare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, prin Universitatea «Babeş-Bolyai» - studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, Erasmus şi a acordurilor UBB - care nu se taxează)
b) Duplicate a situaţiilor şcolare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, prin Universitatea «Babeş-Bolyai» - studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, Erasmus şi a acordurilor UBB - care nu se taxează)

0 lei

 

20 lei/ an de studiu/duplicat

10.

a) Situaţie şcolară solicitată de studenţi înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții fără diplomă/ exmatriculați)
b) Duplicat a situaţiei şcolare solicitată de studenţi înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții fără diplomă)

0  lei

 

20 lei /an de studiu

11.

a) Situații școlare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate altele faţă de cele oferite de Universitatea «Babeş-Bolyai», precum şi pentru alte scopuri personale (pentru studenţi)
b) Duplicat a situației școlare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate altele faţă de cele oferite de Universitatea «Babeş-Bolyai», precum şi pentru alte scopuri personale(pentru studenţi/ exmatriculați)

0 lei

 

20 lei/ an de studiu

12.

a) Adeverinţe pentru studenţii străini (în limba română)
b) Duplicat a adeverinței pentru studenții străini (în limba română)

0 lei

25 lei

Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii

(adeverinţe de student, certificate, diplome de absolvire/ licenţă/ masterat /doctorat, foi matricole) ale absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai care candidează la burse de studii sau locuri de muncă din Uniunea Europeană, SUA, Canada:


Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

  1.

Traducerea actelor de studii
a) tarif traducere
b) tarif multiplicare (în cazul în care studentul / absolventul solicită mai multe exemplare din aceeaşi traducere)

 

20 lei/pag
0,5 lei/pag

2.

Autentificare copii acte de studii

15 lei/ set

3.

Traduceri  (scrise):
(traduceri din limba română într-o limbă străină)

45 lei/pagină
(1 pagină=450-500 cuvinte din sursă)

4.

Traduceri  (scrise):
(traduceri dintr-o limbă străină în limba română)

40 lei/pagină
(1 pagină=450-500 cuvinte din sursă)

5.

Corecturi, revizuiri (de texte în limba română)

20 lei/pagină
(1 pagină=450-500 cuvinte din sursă)

6.

Corecturi, revizuiri ( de texte în limbă străină)

25 lei/pagină
(1 pagină=450-500 cuvinte din sursă)

7.

Consultanță

60 lei/oră


Traducerea şi legalizarea va fi făcută la Centrul pentru Industriile Limbii (Facultatea de Litere) sau la Centru LINGUA (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor). Taxele (tarifele) se achită la casieria Universităţii Babeş-Bolyai.

Taxele (tarifele) percepute solicitanţilor pentru diferite atestări bazate pe documentare din arhiva Universităţii sau a Facultăţilor:


Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

1.

a) Situaţii şcolare solicitate de absolvenţi ¹
b) Duplicate a situaţiilor şcolare solicitate de absolvenţi¹

0 lei
60 lei

2.

Adeverinţe de salarizare pentru o perioadă de peste 5 ani¹

60 lei

  3.

Alte adeverinţe care să ateste diferite aspecte din perioada şcolarizării (exmatriculări pe motive politice, bursieri ai Consiliilor Populare, etc.)¹

60 lei

  4.

Pentru eliberarea în regim de urgenţă (48 de ore) a actelor prevăzute la pct. I. 16, 17, 18; II (excepţie II.1, II.2, II.4, II.6 f), IV (1-3) ¹

taxele se majorează
cu 50 %

¹ Conform art. 161 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu se vor încasa taxe la eliberarea documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.
   Sunt scutiți de plata acestor taxe angajații (în activitate, pensionari sau decedați) care au sau au avut contract de muncă încheiat cu UBB.

Taxe aferente examenelor de selecţie pentru absolventii de învățământ superior particular în vederea accesului la licență:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

1.

Taxa de înscriere la examenul de selecţie
(cf. Legii 60 / 2000)

300 lei

2.

Taxa per probă examen de selecţie
(cf. Legii 60 /2000)

400 lei

Taxe pentru înscrierea la concursurile organizate privind ocuparea posturilor:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

1.

POST DIDACTIC
- pentru personalul UBB
- pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

2.

POST DIDACTIC AUXILIAR
- pentru personalul UBB
- pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

3.

POST NEDIDACTIC
- pentru personalul UBB
- pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

Taxe programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

1.

Taxă de admitere la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

2.

Taxă de școlarizare pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

3.

Taxă de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

4.

Taxă de școlarizare pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării