Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2023-2024

Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți/ Centre*/ DPPD

 1.  

Înmatricularea studenților în cazul transferaţilor, indiferent de nivel (mobilitate internă și definitive)

  200 lei

23%

77%

 1.  

Reînmatriculări pentru studenţii Universităţii noastre exmatriculaţi în anii precedenţi care au primit aprobare pentru reînmatriculare

300 lei

23%

77%

 1.  

Reînmatriculări pentru studenţii înmatriculaţi pe cont propriu valutar ai Universitaţii noastre exmatriculaţi în anii precedenţi care au primit aprobare pentru reînmatriculare

100 euro

23%

77%

 1.  

Taxă pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare
- Candidații cu funcția de bază la UBB beneficiază de 50% reducere.

7.000 lei

3.500 lei

23%

23%

77%

77%

 1.  

Transferul studenţilor - doctoranzi de la alte instituţii la UBB (excepţie: caz de deces al conducătorului de doctorat, de probleme majore de sănătate ale acestuia sau transferul activităţii conducătorului de la altă instituţie la UBB)

200 lei

100%

-

 1.  

Transferul studenţilor-doctoranzi de la UBB la alte instituţii (excepţie: în cazul decesului sau transferului conducătorului de doctorat, probleme majore de sănătate ale acestuia)

500 lei

100%

-

 1.  

Întârzieri la plata taxei de şcolarizare

0,04% /zi/ întârziere, conform contractului de studii universitare

23%

77%

 1.  

Aprobare de mobilitate către alte instituții, inclusiv eliberarea documentelor aferente (pentru studenții UBB)

500 lei

23%

77%

 1.  

Examene de diferenţe (indiferent de momentul în care este contractată disciplina)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

23%

77%

Tarif unitar pe credit = taxa anuală de școlarizare/ 60 de credite

 1.  

Evaluarile de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori pentru studenţii străini pe cont propriu valutar

100 euro/examen

23%

77%

 1.  

Examene nepromovate

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

23%

77%

Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite

 1.  

Examen la disciplina facultativă exceptând disciplinele facultative transversale (Fundamente de antreprenoriat și Fundamente de educație umanistă  - Teoria argumentării)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

23%

77%

Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite

 1.  

Taxă de participare la activitățile didactice de către persoane care nu dețin calitatea de student (participare în regim de audient)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

23%

77%

Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite

 

 

 1.  

Colocviu la disciplina obligatorie necreditată din curricula de licenţă (Educație Fizică etc.) la a doua înscriere în contractul de studiu

100 lei

23%

77%

 1.  

Examen de diferență pentru capitolele necreditate distinct (care au fost introduse prin schimbarea Planului de învățământ, la o disciplină promovată într-un an anterior)

100 lei

23%

77%

 1.  

Colocviu la disciplina obligatorie necreditată din curricula de licenţă (Educație Fizică etc.) la a doua înscriere în contractul de studii pentru studenții străini pe cont propriu valutar

25 euro/examen

23%

77%

 •  

Activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ, solicitate de studenţi şi aprobate de Consiliul facultăţii (în condiţiile întrunirii unei formaţii minime de studiu).

Conform Hotărârii Senatului nr. 23.116/ 06.04.2009 privind realizarea decontului interfacultăţi pentru activităţile didactice prestate.

23%

77%

 1.  

Testarea şi eliberarea de certificate privind competenţa lingvistică (Alpha, Lingua, CIL)
Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

 

250 lei

 

23%

 

77%

 1.  

Testarea pentru studenţii străini a cunoştinţelor de limba româna şi străină şi eliberarea atestatului (și studenți români cu studii în străinătate)

100 euro

23%

77%

 1.  

Echivalări diferite certificate lingvistice sau acte de studii

10 lei

23%

77%

 1.  

Taxă procesare colocviu admitere la grad didactic I (toate etapele cumulate pe parcursul celor doi ani)

400 lei

23%

77%

 1.  

Taxă procesare dosare, grad didactic II

200 lei

23%

77%

 1.  

Taxă cursuri de pregătire examen grad didactic II

100 lei

23%

77%

 1.  

Taxă admitere DPPD Nivel I/ Nivel II (sunt scutiți de această taxă studenții UBB)

50  lei

23%

77%

 1.  

Valoarea unui credit la DPPD nivel I și II (postuniversitar)

50 lei

23%

77%

 1.  

Valoarea unui credit la DPPD nivel I și II pentru studenți

40 lei

23%

77%

 1.  

Taxă echivalare doctorat cu grad didactic I

600  lei

23%

77%

 1.  

Atestat de participare la cursuri obligatorii din curricula de licență sau alte cursuri propuse de facultate (se eliberează la cerere la finalul acestuia și certifică numărul de ore parcurse, credite și nota obținută)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei

23%

77%

Tarif unitar pe credit = taxa anuală de școlarizare/ 60 de credite

Taxe recuperare activități practice la Facultatea de Inginerie

 • Laborator și proiect (licență)
 • Practică semestrială (licență)
 • Laborator și proiect (master)

 

30 lei/oră programată
10 lei/oră programată
40 lei/oră programată

23%

77%

Taxă recuperare laborator la Facultatea de Biologie și Geologie

50 lei/2 ore laborator

23%

77%

Taxă recuperare lucrări practice la Facultatea de Teatru și Film                                  

50 lei/ședință lucrări practice

23%

77%

*În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, repartizarea taxelor se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate gestionar și 7% cota Centrului.

Taxe pentru eliberări de acte:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți/
Centre*/ DPPD

1.

 • Eliberarea diplomei/certificatului de finalizare a studiilor + anexa (suplimentul la diplomă/foaia matricolă)
 • Eliberarea în regim de urgență a diplomei/certificatului de finalizare a studiilor + anexa (suplimentul la diplomă/foaia matricolă) (maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii)

0 lei

 

150 lei

 

 

77%

 

 

23%

2.

Taxă eliberare adeverințe autenticitate pentru certificatele eliberate de către DPPD

50 lei

23%

77%

3.

Adeverinţă de autenticitate a actelor de studii (diplome/certificate/atestate) și a documentelor universitare anexă, eliberate de către Serviciul de Acte de Studii

50 lei

100%

-

4.

Taxă eliberare adeverințe note, la cerere pentru absolvenții Modulul Pedagogic niv. I și niv. II

30 lei

23%

77%

5.

Taxă eliberare adeverinţe de participare la colocviu de admitere gr.did.I

30 lei

23%

77%

6.

Taxă eliberare atestat echivalare studii de scurtă durată cu ciclul I nivel licență (O. M. 5553/2011)

50   lei

23%

77%

7.  

Programe analitice eliberate la cerere

200 lei

23%

77%

8.

Eliberări:

 • duplicat carnet de student;
 • duplicat legitimaţie de student;
 • duplicat legitimaţie reducere transport
 • duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică;
 • duplicate acte de studii (diplome/certificate/atestate):
 • întocmite  de Serviciul Acte de Studii
 • întocmite de DPPD
 • duplicat Anexa 2 la Diploma de licență/absolvire Seria P (rezultatele la examenul de licență/absolvire)
 • adeverință de finalizare a studiilor solicitată în cazul pierderii sau distrugerii
 • foi matricole (anexă la diplomă) sau suplimente la diplomă solicitate în cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii;
 • foi matricole pentru modulul pedagogic solicitate în cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii;
 • duplicat după atestate de formare continuă
 • duplicate pentru alte acte solicitate de studenţi
 • duplicate adeverințe note pentru disciplinele din Modulul pedagogic pentru studenți
 • duplicat certificat de absolvire an pregătitor pentru studenții străini

 

20 lei
10 lei
20 lei
50 lei

 

200 lei
200 lei
100 lei

 

200 lei

200 lei

 

50 lei

 

50 lei
50 lei
50 lei

200 lei

 

23%
23%
23%
23%

 

100%
23%
100%

 

23%

23%

 

23%

 

23%
23%
23%

23%

 

77%
77%
77%
77%

 

-
77%
-

 

77%

77%

 

77%

 

77%
77%
77%

77%

9.

Taxă stocare certificate definitivat, grad did. II, grad did. I, atestat echivalare studii de scurtă durată cu ciclul I nivel licență, modul pedagogic niv. I și niv. II (până la promoția 2019 inclusiv), începând cu data de 1 octombrie a fiecărui an universitar pentru fiecare an de întârziere.

25 lei/an

23%

77%

10.

Taxă stocare acte de studii emise de Serviciul Acte de Studii începând cu sesiunea iunie 2022. Taxa se percepe după 3 ani universitari de la data promovării examenului de finalizare

200 lei

100%

 

11.

Acte solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, inclusiv adeverinţe pentru obţinerea vizelor prin UBB:

 • studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă
 • studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și nici bugetați, cu frecvență

 

 

50 lei

100 lei

 

 

100%

100%

 

 

-

-

12.

Acte solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate (altele decât cele oferite de UBB), inclusiv pentru obţinerea vizelor, precum şi pentru alte scopuri personale:

 • studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă
 • studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și nici bugetați, cu frecvență

 

 

60 lei

120 lei

 

 

100%

100%

 

 

-

-

13.

 • Situaţii şcolare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, prin Universitatea Babeş-Bolyai studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, Erasmus şi a acordurilor UBB – care nu se taxează)
 • Duplicate a situaţiilor şcolare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate, prin Universitatea Babeş-Bolyai studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, Erasmus şi a acordurilor UBB – care nu se taxează)

0 lei

 

20 lei/an de studiu/duplicat

 

 

23%

 

 

77%

14.

 • Situaţie şcolară solicitată înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții fără diplomă/ exmatriculați)
 • Duplicat al situaţiei şcolare solicitată înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții fără diplomă)

0 lei

 

20 lei/an de studiu

 

 

23%

 

 

77%

15.

 • Situații școlare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate altele faţă de cele oferite de Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi pentru alte scopuri personale (pentru studenţi)
 • Duplicat al situației școlare solicitate pentru candidaturi la burse în străinătate altele faţă de cele oferite de Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi pentru alte scopuri personale (pentru studenţi/ exmatriculați)

0 lei

 

20 lei/an de studiu

 

 

23%

 

 

77%

16.

 • Adeverinţe pentru studenţii străini (în limba română)
 • Duplicat al adeverinței pentru studenții străini (în limba română)

0 lei

25 lei

 

23%

 

77%

* În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, repartizarea taxelor se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate gestionar și 7% cota Centrului.

Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii

(adeverinţe de student, certificate, diplome de absolvire/ licenţă/ masterat /doctorat, foi matricole) ale absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai care candidează la burse de studii sau locuri de muncă din Uniunea Europeană, SUA, Canada:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

CIL / Centrul Lingua, Alpha*

  1.

Traducerea actelor de studii

 1. tarif traducere
 2. tarif multiplicare (în cazul în care studentul/absolventul solicită mai multe exemplare din aceeași traducere)

 

20 lei/pag
0,5 lei/pag

 

23%
23%

 

77%
77%

2.

Autentificare copii acte de studii

15 lei/set

100 %

-

3.

Traduceri (scrise):
(traduceri din limba română într-o limbă străină)

60 lei/pagină

23%

77%

4.

Traduceri (scrise):
(traduceri dintr-o limbă străină în limba română)

55 lei/pagină

23%

77%

5.

Corecturi, revizuiri (de texte în limba română)

25 lei/pagină

23%

77%

6.

Corecturi, revizuiri ( de texte în limbă străină)

30 lei/pagină

23%

77%

7.

Consultanță

80 lei/oră

23%

77%


* În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, repartizarea taxelor (tarifelor) se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate gestionar și 7% cota Centrului.
Traducerea şi legalizarea va fi făcută la Centrul pentru Industriile Limbii (Facultatea de Litere) sau la Centru LINGUA (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor). Taxele (tarifele) se achită la casieria Universităţii Babeş-Bolyai.

Taxele (tarifele) percepute solicitanţilor pentru diferite atestări bazate pe documentare din arhiva Universităţii sau a Facultăţilor:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți/
Centre*/ DPPD

1.

 • a) Situaţii şcolare solicitate de absolvenţi ¹
 • b) Duplicate ale situaţiilor şcolare solicitate de absolvenţi¹

0 lei
60 lei

 

23%

 

77%

2.

Adeverinţe de salarizare pentru o perioadă de peste 5 ani¹

60 lei

100%

-

  3.

Pentru eliberarea în regim de urgenţă (48 de ore) a actelor prevăzute la pct. I. 16, 17, 18; II (excepţie II.1, II.2, II.4, II.6 f), IV (1-3) ¹

taxele se majorează cu 50 %

23%

77%

¹ Conform art. 161 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu se vor încasa taxe la eliberarea documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.
   Sunt scutiți de plata acestor taxe angajații (în activitate, pensionari sau decedați) care au sau au avut contract de muncă încheiat cu UBB.
* În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, repartizarea taxelor (tarifelor) se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate gestionar și 7% cota Centrului.


Taxe aferente examenelor de selecţie pentru absolventii de învățământ superior particular în vederea accesului la licență:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți

1.

Taxa de înscriere la examenul de selecţie
(cf. Legii 60 / 2000)

300 lei

23%

77%

2.

Taxa per probă examen de selecţie
(cf. Legii 60 /2000)

400 lei

23%

77%

Taxe pentru înscrierea la concursurile organizate privind ocuparea posturilor:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți

1.

POST DIDACTIC
pentru personalul UBB
pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

 

23%
23%

 

77%
77%

2.

POST DIDACTIC AUXILIAR
pentru personalul UBB
pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

 

23%
23%

 

77%
77%

3.

POST NEDIDACTIC
pentru personalul UBB
pentru persoane din afara UBB

 

25 lei
50 lei

 

23%
23%

 

77%
77%

Taxe programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar:

Nr. crt.

Tipuri de taxe

Nivelul taxelor (tarifelor)

UBB

Facultăți

1.

Taxă de admitere la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

23%

77%

2.

Taxă de școlarizare pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

23%

77%

3.

Taxă de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

23%

77%

4.

Taxă de școlarizare pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Conform solicitării facultății, aprobată de Senat în momentul acreditării

23%

77%

 

VEZI Modalități de plată

Menţiuni:
1. Plăţile se fac la oficiile poştale, prin mandat poştal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la B.N. Trezoreria Cluj sau la casieriile facultăţilor, în numerar sau cu card bancar. În primul caz, plătitorul va solicita dovada plăţii sumei, cu specificarea facultăţii, anului şi destinaţiei acesteia. Dovada depunerii sumei se prezintă la Secretariatul facultăţii respective.

2. Pentru taxele (tarifele) percepute de Centrul Alpha (actele prevăzute la Pct. I, 16, 18; pct. II, 6 e) – duplicat Certificate competenţă lingvistică; pct. IV, 4 – regim de urgenţă), plata se face fie prin mandat poştal, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849, fie la Casieria UBB, str. I. C. Brătianu nr. 14 sau la Casieria facultăţii de Litere, cu specificarea: Pentru Centrul Alpha.

3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare privind aceste categorii de taxe.

4. Fondurile rezultate din taxe vor fi utilizate potrivit reglementărilor în vigoare.