Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
7 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
EXPERT ACHIZITII PUBLICE - RESPONSABIL ACHIZITII
POCU/82/3/7/104902
REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE - RESPONSABIL FINANCIAR
POCU/82/3/7/104902
REFERENT RESURSE UMANE - RESPONSABIL RESURSE UMANE
POCU/82/3/7/104902
FORMATOR
POCU/82/3/7/104902
EVALUATOR PROIECTE - EVALUATOR PLANURI DE AFACERI
POCU/82/3/7/104902