Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
MENTOR CONCURS HACKATON
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate
MENTOR-TUTORE PRACTICA
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate
REFERENT - RESPONSABIL PREMII
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate
EXPERT GRUP țINTă
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
MANAGER PROIECT
„Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetații Deva, ROSCI0136 Padurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Padurea Bejan, 2.518 Dealul Cetații Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zanoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)” – POIM 119707
MANAGER PROIECT
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT OPEN COURS INOVARE GR I
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii