Unități administrative DGA

Direcţia Financiar - Contabilă are în compunere două servicii:

Serviciul Contabilitate:

 • efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii;
 • conduce evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare;
 • întocmeşte şi depune trimestrial bilanţuri contabile;

Serviciul Financiar:

 • asigură efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetele anuale:finanţare de bază, complementară, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări);
 • asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite.

Director financiar - contabil

ec. PUSOK Istvan

Program de audienţe: 10.00 - 14.00
tel: 0264-405300 int. 5309
e-mail: istvan.pusok@ubbcluj.ro

Şef serviciu financiar

ec. Diana Codruța MUREȘAN

Program de audienţe: 10.00-14.00
tel.: 0264-405300 - int 5406
e-mail: diana.muresan@ubbcluj.ro

Serviciul Financiar

Adresa: Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14
Tel.: 0264-405300 - int 5453
Tel.: 0264-405300 - int 5146 - Birou Financiar Fonduri Europene
E-mail: financiar@ubbcluj.ro
Program public: 10.00 - 14.00

Serviciul Contabilitate

Adresa: Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14
Tel.: 405300 int 5405, 5407, 5408, 5409, 5454
Program public: 10.00 - 14.00

Casierie

Adresa Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14
Tel. 0264 - 405360 ; 0264 - 405300, int. 5360
Program public 10.00 - 15.00

Serviciul Social

 • asigură căminizarea studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice tinere;
 • efectuează operaţiuni de plată a burselor pe categorii de burse, a subvenţiei individuale de cazare;
 • asigură ordinea şi curăţenia în Complexul Studenţesc;
 • asigură prin compartimentul de spălătorie buna funcţionare a spaţiilor de cazare, a restaurantelor şi cafetăriilor studenţeşti;

Şef Serviciu Social

admin.patr. Mihaela Monica Ghiolţan

Program de audienţe: Luni - Vineri, între orele: 9.00 - 11.00
tel: 0264-405300 int. 5315 , 0264-405315
e-mail: monica.ghioltan@ubbcluj.ro

Serviciu Social

Program public: Luni - Vineri, între orele: 9.00 - 15.00
e-mail: social@ubbcluj.ro
tel.: 0264-405315

Direcţia Administrativă

asigură întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii, prin următoarele servicii:

Serviciul Administrativ:

 • gestionează şi administrează bunurile din dotarea clădirilor;
 • asigură paza şi curăţenia în clădirile din universitate;
 • asigură desfăşurarea licitaţiilor pentru:
 • închirierea de spaţii, achiziţii de servicii, achiziţii de produse alimentare
 • urmăreşte contractele care se află în derulare şi întocmeşte altele noi, rezultate din adjudecarea licitaţiilor privind închirierea unor spaţii;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru plata utilităţilor şi serviciilor;
 • urmăreşte încasarea chiriilor;

Serviciul Pază

 

Serviciul Restaurante Studenţeşti si Cafetării:

 • se compune din două restaurante studenţeşti, trei cafetării şi asigură hrana studenţilor după un meniu bogat şi diversificat.

Serviciul Parc-Auto

 

Serviciul Complex Sportiv "Iuliu Haţieganu":

 • asigură cazarea studenţilor şi oaspeţilor Universităţii "Babeş-Bolyai" cuprinşi în diferite programe de colaborare cu universitatea;
 • administrează şi întreţine, pe o suprafaţă de aprox. 24 ha, spaţiile verzi şi bazele sportive din complex;
 • întreţine şi administrează spaţiile verzi din incinta facultăţilor;
 • răspunde de buna desfăşurare a activităţilor rezultate din închirierea bazelor sportive, corelate cu programul activităţilor didactice ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Serviciul Complex Arcalia:

 •  asigură cazarea studenţilor şi oaspeţilor Universităţii "Babeş-Bolyai" cuprinşi în diferite programe de colaborare cu universitatea;
 • administrează şi întreţine un parc dendrologic cu suprafaţă de aprox. 16,5 ha;
 • asigură administrarea bazei materiale pentru practica de specialitate a studenţilor şi pentru desfăşurarea simpozioanelor ştiinţifice,  conferinţelor,  cursurilor de vară, etc.;

Director administrativ

Florin FĂRĂGĂU-DRAGOȘ

Program audiențe: 09.00-12.00
tel: 0264-405300 int. 5316
e-mail: florin.faragau@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Administrativ

Ana-Flavia UNGUREAN

Program de audienţe: 9.00 - 12.00
tel: 0264-405300 int. 5325
e-mail: flavia.ungurean@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Parc-Auto

admin.patr. Oliviu STOICA

tel: 0264-405300 int. 5431
email: stoica.oliviu@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Pază

admin.patr. Ambrozie BAL

tel: 0264-405300 int. 5378

Şef Serviciu Multiplicare

admin.patr. Nelu COLDEA

Program de audienţe: 9.00 - 12.00
tel: 0264-405300 int. 5429

Şef Serviciu Restaurante-Cafetării

admin.patr. Mihaela-Dorina MAIER

Program de audienţe: 9.00 - 12.00
tel: 0264-594360

Şef Serviciu Complex Sportiv "I.H."

Constantin RADUTA

Program de audienţe: 12.00 - 15.00
tel: 0264-405300 int. 6001

Şef Serviciu Complex Arcalia

admin.patr. Elisabeta-Maria MIHUŢ

tel: 0263-277073

Direcţia Tehnică

asigură întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii, prin următoarele servicii:
 • Serviciul Investiții
 • Serviciul Reparații și Întreținere

Director tehnic

Silviu-Ionuc CORPODEAN

Program Audienţe:12.00-15.00
tel: 0264-405300 int. 5306
e-mail: silviu.corpodean@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Investiții

admin.patr. Valentin TAUȚAN

Program audienţe: 12.00-15.00
tel: 0264-405300 int 5401
email:valentin.tautan@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Reparații și Întreținere

admin.patr. Andrei-Ioan BERENDI

Program de audienţe: 12.00 - 15.00
tel: 0264-405300 int. 5312
email: andrei.berendi@ubbcluj.ro

Direcţia Resurse Umane 
deserveşte întreg personalul universităţii prin cele două servicii:

Serviciul Resurse Umane:

 • asigură implementarea strategiilor şi politicilor instituţionale în domeniul resurselor umane,
 • asigură evidenţa personalului instituţiei  în concordanţă cu prevederile legale în materie şi cu reglementările interne,
 • organizează procesul de recrutare şi selecţie pentru posturile didactice auxiliare şi nedidactice vacante,
 • asigură elaborarea și gestionarea documentației aferente încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă,
 • organizează examenele de promovare în grade/trepte profesionale sau funcţii superioare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic,
 • coordonează procesul de elaborare şi revizuire a fişelor de post, și de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic,
 • asigură completarea  şi transmiterea  Registrului electronic de evidență a salariaților și Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112),

Serviciul Salarizare:

 • întocmește statele de plată conform reglementarilor legale in vigoare,
 • gestionează informațiile privind concediile si drepturile salariale,
 • calculează și plătește lunar drepturile salariale ale angajaților,
 • întocmește diverse adeverințe care atestă veniturile salariale realizate de către angajați,
 • elaborează recomandări și verifică legalitatea întocmirii statelor de funcții,
 • administrează remunerațiile personalului universității prin politica de carduri.

Director resurse umane

ec. Mircea-Sabin RAŢIU

Program de audienţe: 9,00 - 12,00
tel: 0264-405300 int. 5313
e-mail: mircea.ratiu@ubbcluj.ro

şef serviciu salarizare

Angelica ŞIŞOE

Program de audienţe: 9,00 - 12,00
email: angelica.sisoe@ubbcluj.ro
tel: 0264-405300 int. 5446

şef serviciu resurse umane

Ioana Ramona RAŢIU

Program de audienţe: 9,00 - 12,00
email: ioana.ratiu@ubbcluj.ro
tel: 0264-405300 int. 5448

Serviciul Salarizare

Pers. Contact: Angelica ŞIŞOE

Program public: 9,00 - 12,00
Adresa: Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14
Tel.: - 0264 - 405300, int. 5446, 5418, 5314, 5412
Fax : 0264 - 430061
E-mail: angelica.sisoe@ubbcluj.ro
Tel persoana de contact: 405300 int 5446

Serviciul Resurse Umane

Pers. Contact: Ioana Ramona RAȚIU

Program public: 8, 00 - 16, 00
tel : 0264 - 405300
 • int.5413 secretariat,
 • int.5417 angajări, modificări/încetări contracte de muncă evidență stagii de cotizare, impozit pe venit,
 • int.5447 evidență informatizată salariați (REVISAL), suspendări contracte de muncă, plata cu ora, deduceri personale, coasigurați,
 • int.5449 dosare de personal, concursuri, examene de promovare, evaluare personal, fișe de post.
Fax : 0264 - 430061
Tel persoana de contact: 405300 int 5448

Biroul Audit Public Intern

 • asigură şi consiliază conducerea pentru buna gestionare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei, în baza unui program anual;
 • ajută instituţia să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică;
 • evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare

Documente - Birou Audit Public Intern

birou audit public intern

Pers. contact: Dan MOCAN

Program public: 9,00 - 12,00
Adresa: Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14

şef birou audit public intern

Dan MOCAN

dan.mocan@ubbcluj.ro
0264405384 sau int. 5384

birou auditori

Adriana ROMAN
adriana.roman@ubbcluj.ro
Andreia PINTEA
andreia.pintea@ubbcluj.ro
0264-405300 int. 5445
Anca Livia ZOLLER
anca.zoller@ubbcluj.ro
Tel.: 0264-405300 int. 5445

Serviciul intern de prevenire şi protecţie

 • se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi a celor de protecţie a sănătăţii, ţinând seama de mărimea subunităţilor şi de riscurile la care sunt expuşi salariaţii.
 • asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare.

şef serviciu

Serviciul intern de prevenire şi protecţie

Pers. Contact : Călin COSTEA

Program public 9,00 - 12,00
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 13
Tel.: 0264 598 731

Direcţia Juridică și Achiziţii Publice

Biroul juridic al universităţii

 • asigură consultanţă şi reprezintă universitatea, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile pe care le are cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

Serviciul de Achiziţii Publice

 • achiziționează conform legislației în vigoare lucrările,produsele și serviciile necesare activității instituției;
 • efectuează formalităţile de vămuire pentru importuri şi donaţii pentru universitate;
 • asigură contractarea de servicii pentru editări de cărţi;

Director Direcţia Juridică și Achiziţii Publice

Ana-Maria SPINEAN

Program de audienţe: 08.00 - 09.00
e-mail: ana.spinean@ubbcluj.ro
tel.: 0264-405300 int. 5279

Consilier juridic

Ana-Maria SPINEAN

Tel.: 0264-405300, Int. 5279
e-mail: ana.spinean@ubbcluj.ro

Consilier juridic

Valentina RADU

Tel.: 0264-405300, Int. 5104
e-mail: valentina.radu@ubbcluj.ro

Şef Serviciu Achiziţii Publice

admin.patr. Liviu SAVA

tel: 0264 - 405300,int. 5262
email: liviu.sava@ubbcluj.ro

Şef Birou Achiziţii de Produse, Servicii şi Lucrări

admin. patr. Diana-Monica ANDREA

Program audienţe:12,00-15,00
tel: 0264 - 405300,int. 5310
email: monica.andrea@ubbcluj.ro

Şef Birou Aprovizionare

admin.patr. Liliana PETREA

Program de audienţe: 12,00 - 15,00
tel: 0264-405300 int. 5339
e-mail: liliana.petrea@ubbcluj.ro

Serviciu Achiziţii

Program public 9,00 - 12,00
Adresa Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr.14
Telefon:
 • secretară : 0264 - 405300,int. 5262
 • birou aprovizionare : 0264 - 405300 int. 5411
 • fax : 0264 - 590592

Casa Universitarilor

Șef birou Casa Universitarilor

Adrian-Cosmin ROȘCA

tel.: 0264-405300 int. 5435
email: adrian.rosca@ubbcluj.ro