Posturi didactice perioada nedeterminată

ANUNȚ

În conformitate cu LEGEA Nr. 103/2020 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sunt reluate. Legea își produce efectele începând cu data de 6 iulie 2020.

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS


Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2019-2020

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15.04.2020, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr.5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț
Procedura este descrisă în pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

6 iulie 2020 – 15 iulie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată și nedeterminată

13 iulie 2020

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

16 iulie 2020 – 17 iulie 2020

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

20 iulie 2020 – 21 iulie 2020

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

22 iulie 2020

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

23 iulie 2020

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

30 iulie 2020 – 31 iulie 2020

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

3 august 2020 – 5 august 2020

Depunerea contestaţiilor

6 august 2020 – 7 august 2020

Soluționarea contestațiilor

10 august 2020 – 11 august 2020

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

15 aprilie 2020 - 4 mai 2020

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Business
Facultatea de Educație Fizică și Sport

5 mai 2020 - 19 mai 2020

Facultatea de Litere
Facultatea de Drept
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

20 mai 2020– 3 iunie 2020

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Teatru și Film

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 27 conferențiar universitar Analiză matematică (în lb. engleză); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. engleză)
2 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 6 profesor universitar Fotoni, electroni, neutroni și muoni în fizica stării solide experimentale (în lb. engleză); Mecanică II; Metode experimentale III (în lb. engleză)
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 7 profesor universitar Chimie analitică avansată; Tehnici cromatografice cuplate
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 42 lector universitar Tehnologia proceselor enzimatice și fermentative; Biocataliză; Elemente de biochimie; Biochimie avansată
5 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Biochimia metabolismului; Bionanotehnologii (în lb. engleză); Metode biochimice și biofizice moderne
6 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 5 profesor universitar Drept administrativ I; Drept administrativ II; Dreptul urbanismului și al construirii; Proceduri speciale în dreptul urbanismului
7 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 20 lector universitar Drept procesual civil I; Drept procesual civil II; Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni
8 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 11 conferențiar universitar Proză irlandeză (în lb. engleză); Teatru irlandez (în lb. engleză); Romanul irlandez (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 1: Literatura irlandeză (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 2: Literatura irlandeză (în lb. engleză); Literatura irlandeză (în lb. engleză)
9 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 3 profesor universitar Geografii literare; Curs de literatură universală și comparată: Ideea de roman în secolul al XIX-lea; Ideea de roman în secolul XIX; Curs de literatură comparată: Identități și alterități feminine; Imaginarul feminității
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 7 lector universitar Tehnici de comunicare scrisă; Curs practic de limba română
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 16 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale -Germană (în lb. germană)
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 17 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale -Italiană (în lb. italiană); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală -Italiană (în lb. italiană); Comunicare. Tehnici de comunicare. Media (în lb. italiană); Corespondență profesională (administrativă și comercială) -Italiană (în lb. italiană)
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Sistemele internaționale de la Westphalia până în secolul XXI (în lb.maghiară); Instituții financiare, cooperative și modernizarea societății central-europene și transilvănene în secolele XIX-XX (în lb.maghiară); Guvernanța și politicile internaționale privind minoritățile etnice și naționale (în lb.maghiară) 
14 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 4 conferențiar universitar Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Autocunoaștere și dezvoltare personală; Psihologie clinică judiciară; Psihologia sănătății clinice (Medicină comportamentală)
15 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 11 conferențiar universitar Managementul activității intelectuale și al învățării eficiente; Marketing educațional; Educația incluzivă a elevilor cu cerințe educative speciale; Evaluarea internă și externă a instituțiilor de învățământ
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 5 conferențiar universitar Educație timpurie, integrare și incluziune (în lb. maghiară); Cunoaștere și autocunoaștere profesională (în lb. maghiară); Managementul clasei și politici educaționale și sociale (în lb. maghiară); Consiliere educațională (în lb. maghiară)
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 20 lector universitar Didactica specialității (în lb. franceză); Managementul clasei de elevi; Instruire asistată de calculator; Practică pedagogică I
18 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 14 lector universitar Fundamente ale managementului resurselor umane (în lb.maghiară); Sociologia organizațiilor și a muncii (în lb.maghiară); Sociologie organizațională (în lb.maghiară); Managementul proiectelor UE și al cererilor de finanțare (în lb.maghiară) 
19 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 59 profesor universitar Semantica comunicării (în lb.maghiară) ; Comunicare interculturală (în lb.maghiară); Imagine și stil (în lb.maghiară) 
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 3 profesor universitar Instituții și politici comparate în Europa și America de Nord (în lb.engleză); Politică externă și diplomație (în lb. română și în lb. engleză)
21 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 29 lector universitar Istoria economiei (în lb. franceză); Macroeconomie (în lb. franceză); Microeconomie (în lb. franceză)
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 6 profesor universitar Calcul statistic (în lb. engleză); Calcule financiare și actuariale asistate de calculator; Matematici aplicate în economie. Folosirea Wolfram Alpha
23 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 31 lector universitar Proiectarea sistemelor informatice de gestiune (în lb. română și în lb. engleză)
24 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 14 lector universitar Cultură antreprenorială (în lb. germană); Managementul calității în proiectele industriale (în lb. germană); Managementul strategic al resurselor umane (în lb. germană)
25 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Introducere în programarea calculatoarelor (în lb. maghiară); Proiectarea și managementul sistemelor informatice (în lb. maghiară)
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 27 lector universitar Bazele marketingului online (în lb. maghiară);  Business to business marketing (în lb. maghiară); Marketing on-line (în lb. maghiară)
27 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 3 profesor universitar Comportamentul consumatorului de servicii hoteliere; Dezvoltare durabilă și responsabilitate corporativă; Negocieri în afaceri
28 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 9 lector universitar Bazele generale ale atletismului; Atletism- teorie și practică
29 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale (Bistrița) 43 lector universitar Bazele generale ale atletismului; Atletism- teorie și practică; Baschet -bazele generale; Metodica predării baschetului în școală; Metodica predării atletismului în școală; Escaladă; Management și marketing în educație fizică și sport
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 14 conferențiar universitar Aspecte fundamentale ale antropologiei creștine; Creștinismul. Repere istorice și doctrinare; Teologie dogmatică ortodoxă III; Teologie dogmatică ortodoxă IV
31 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul de Teologie Greco-Catolică Blaj 3 conferențiar universitar Teologie spirituală; Teologie simbolică; Teologie dogmatică: Mariologie 
32 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 2 profesor universitar Istoria creștinismului modern și contemporan (în lb.maghiară); Liturgică generală: Rituri creștine (în lb.maghiară); Liturgică specială: Rituri religioase (în lb.maghiară)
33 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 12 lector universitar Metodologie generală (în lb.maghiară); Etică profesională în consilierea pastorală (în lb.maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb.maghiară); Sociologia religiei (în lb.maghiară); Spiritualitate (în lb.maghiară); Muzică bisericească  (în lb.maghiară)
34 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 28 lector universitar Psihologia religiei/ Psychology of religions (în lb.maghiară); Practica profesională 3 (în lb.maghiară); Practica profesională 4 (în lb.maghiară); Psihopedagogie creștină (pedagogie și credință) (în lb.maghiară); Ecumene (în lb.maghiară)
35 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 profesor universitar Studii de corp, voce și imaginație (2), Teoria dansului; Tehnici de bază pentru energie, ritm și concentrare; Studii aprofundate de improvizație scenică
36 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 34 lector universitar Teatru psihologic; Marketing personal, casting; Tehnici și metode în arta actorului; Producție artistică
37 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 18 lector universitar Elemente de arta actorului (1); Producție Studio (2); Strategii ale creației scenice; Producția proiectului și elaborarea disertației
38 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Scenaristică (1): Adaptarea textului literar; Critică și analiză de film; Teoria filmului - Filmologie (2); Genuri de film (3): Horror, fantasy; Istoria filmului românesc contemporan; Elaborarea lucrării de diplomă
39 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 18 lector universitar Teatrologie (în lb.maghiară); Introducere în cultura vizuală (în lb.maghiară); Mijloace de comunicare audio-vizuală (în lb.maghiară); Managementul proiectelor teatrale (în lb.maghiară); Analiza textului dramatic (în lb.maghiară); Noile media (în lb.maghiară); Scenaristică (în lb.maghiară); Platforme online și mass-media electronică (în lb.maghiară); Teoria comunicării (în lb.maghiară)

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Nume Nr.înreg.dosar Aviz privind îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 27 conferențiar universitar Analiză matematică (în lb. engleză); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. engleză)  -    
2 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 6 profesor universitar Fotoni, electroni, neutroni și muoni în fizica stării solide experimentale (în lb. engleză); Mecanică II; Metode experimentale III (în lb. engleză) Andreica Daniel-Aurelian 6370/30.04.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 7 profesor universitar Chimie analitică avansată; Tehnici cromatografice cuplate Cimpoiu Claudia Valentina 6657/12.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 42 lector universitar Tehnologia proceselor enzimatice și fermentative; Biocataliză; Elemente de biochimie; Biochimie avansată Moisă Mădălina Elena 9264/9.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Biochimia metabolismului; Bionanotehnologii (în lb. engleză); Metode biochimice și biofizice moderne Banciu Manuela 6449/4.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 5 profesor universitar Drept administrativ I; Drept administrativ II; Dreptul urbanismului și al construirii; Proceduri speciale în dreptul urbanismului Podaru Ovidiu-Laurențiu 9296/9.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 20 lector universitar Drept procesual civil I; Drept procesual civil II; Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni Mircioiu Șerban 6663/12.05.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
            Varga Ioana Veronica 6852/15.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 11 conferențiar universitar Proză irlandeză (în lb. engleză); Teatru irlandez (în lb. engleză); Romanul irlandez (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 1: Literatura irlandeză (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 2: Literatura irlandeză (în lb. engleză); Literatura irlandeză (în lb. engleză) Mihalycsa-Banyasz Erika 9266/9.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 3 profesor universitar Geografii literare; Curs de literatură universală și comparată: Ideea de roman în secolul al XIX-lea; Ideea de roman în secolul XIX; Curs de literatură comparată: Identități și alterități feminine; Imaginarul feminității Pop Mihaiela 6884/18.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 7 lector universitar Tehnici de comunicare scrisă; Curs practic de limba română Vesa-Florea Viorica 9451/13.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 16 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale -Germană (în lb. germană) Nicoriuc Beatrice Kristine 6847/15.05.2020 Candidata nu îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu îndeplinește standardele proprii ale Universității
            Conkan Dana 6929/19.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 17 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale -Italiană (în lb. italiană); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală -Italiană (în lb. italiană); Comunicare. Tehnici de comunicare. Media (în lb. italiană); Corespondență profesională (administrativă și comercială) -Italiană (în lb. italiană) Milonean Anamaria-Ancuța 6824/15.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Sistemele internaționale de la Westphalia până în secolul XXI (în lb.maghiară); Instituții financiare, cooperative și modernizarea societății central-europene și transilvănene în secolele XIX-XX (în lb.maghiară); Guvernanța și politicile internaționale privind minoritățile etnice și naționale (în lb.maghiară)  Hunyadi Attila-Gabor 6542/6.05.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 4 conferențiar universitar Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Autocunoaștere și dezvoltare personală; Psihologie clinică judiciară; Psihologia sănătății clinice (Medicină comportamentală) Ștefan Simona-Ioana 9346/10.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 11 conferențiar universitar Managementul activității intelectuale și al învățării eficiente; Marketing educațional; Educația incluzivă a elevilor cu cerințe educative speciale; Evaluarea internă și externă a instituțiilor de învățământ Manea Adriana Denisa 6773/14.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 5 conferențiar universitar Educație timpurie, integrare și incluziune (în lb. maghiară); Cunoaștere și autocunoaștere profesională (în lb. maghiară); Managementul clasei și politici educaționale și sociale (în lb. maghiară); Consiliere educațională (în lb. maghiară) Birta-Szekely Noemi 6891/18.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 20 lector universitar Didactica specialității (în lb. franceză); Managementul clasei de elevi; Instruire asistată de calculator; Practică pedagogică I Porumb Anca 6661/12.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 14 lector universitar Fundamente ale managementului resurselor umane (în lb.maghiară); Sociologia organizațiilor și a muncii (în lb.maghiară); Sociologie organizațională (în lb.maghiară); Managementul proiectelor UE și al cererilor de finanțare (în lb.maghiară)  Daniel Botond 9055/6.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 59 profesor universitar Semantica comunicării (în lb.maghiară) ; Comunicare interculturală (în lb.maghiară); Imagine și stil (în lb.maghiară)  Vincze Hanna Orsolya 6873/18.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 3 profesor universitar Instituții și politici comparate în Europa și America de Nord (în lb.engleză); Politică externă și diplomație (în lb. română și în lb. engleză) Naumescu Valentin 9054/6.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 29 lector universitar Istoria economiei (în lb. franceză); Macroeconomie (în lb. franceză); Microeconomie (în lb. franceză) Mihuț Marius-Ioan 9593/15.07.2020 Candidatul nu îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu îndeplinește standardele proprii ale facultății
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 6 profesor universitar Calcul statistic (în lb. engleză); Calcule financiare și actuariale asistate de calculator; Matematici aplicate în economie. Folosirea Wolfram Alpha Lung Rodica Ioana  9604/15.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 31 lector universitar Proiectarea sistemelor informatice de gestiune (în lb. română și în lb. engleză) Osman Cristina-Claudia 6932/19.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 14 lector universitar Cultură antreprenorială (în lb. germană); Managementul calității în proiectele industriale (în lb. germană); Managementul strategic al resurselor umane (în lb. germană) Ivana Diana 6806/15.05.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Introducere în programarea calculatoarelor (în lb. maghiară); Proiectarea și managementul sistemelor informatice (în lb. maghiară) Avornicului Mihai-Constantin 6861/15.05.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 27 lector universitar Bazele marketingului online (în lb. maghiară);  Business to business marketing (în lb. maghiară); Marketing on-line (în lb. maghiară) Seer Laszlo-Csaba 6790/14.05.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 3 profesor universitar Comportamentul consumatorului de servicii hoteliere; Dezvoltare durabilă și responsabilitate corporativă; Negocieri în afaceri Petrescu Dacinia-Crina 6263/29.04.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 9 lector universitar Bazele generale ale atletismului; Atletism- teorie și practică Pop Alexandra Cristina 6369/30.04.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale (Bistrița) 43 lector universitar Bazele generale ale atletismului; Atletism- teorie și practică; Baschet -bazele generale; Metodica predării baschetului în școală; Metodica predării atletismului în școală; Escaladă; Management și marketing în educație fizică și sport Zanca Raoul Ștefan 6217/28.04.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 14 conferențiar universitar Aspecte fundamentale ale antropologiei creștine; Creștinismul. Repere istorice și doctrinare; Teologie dogmatică ortodoxă III; Teologie dogmatică ortodoxă IV Moș Grigore-Dinu 9548/14.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul de Teologie Greco-Catolică Blaj 3 conferențiar universitar Teologie spirituală; Teologie simbolică; Teologie dogmatică: Mariologie  Rus Anton 9323/10.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 2 profesor universitar Istoria creștinismului modern și contemporan (în lb.maghiară); Liturgică generală: Rituri creștine (în lb.maghiară); Liturgică specială: Rituri religioase (în lb.maghiară) Noda Mozes 9056/6.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 12 lector universitar Metodologie generală (în lb.maghiară); Etică profesională în consilierea pastorală (în lb.maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb.maghiară); Sociologia religiei (în lb.maghiară); Spiritualitate (în lb.maghiară); Muzică bisericească  (în lb.maghiară) Andras Szabolcs 9025/6.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 28 lector universitar Psihologia religiei/ Psychology of religions (în lb.maghiară); Practica profesională 3 (în lb.maghiară); Practica profesională 4 (în lb.maghiară); Psihopedagogie creștină (pedagogie și credință) (în lb.maghiară); Ecumene (în lb.maghiară) Kovacs Szabolcs 9609/15.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 profesor universitar Studii de corp, voce și imaginație (2), Teoria dansului; Tehnici de bază pentru energie, ritm și concentrare; Studii aprofundate de improvizație scenică Cuibus Miriam Simona 9544/14.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 34 lector universitar Teatru psihologic; Marketing personal, casting; Tehnici și metode în arta actorului; Producție artistică Curuțiu-Zoicaș Camelia-Corina 9134/7.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 18 lector universitar Elemente de arta actorului (1); Producție Studio (2); Strategii ale creației scenice; Producția proiectului și elaborarea disertației Mureșan Răzvan Lucian 9619/15.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Scenaristică (1): Adaptarea textului literar; Critică și analiză de film; Teoria filmului - Filmologie (2); Genuri de film (3): Horror, fantasy; Istoria filmului românesc contemporan; Elaborarea lucrării de diplomă Pop-Curșeu Ioan-Simion 9452/13.07.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 18 lector universitar Teatrologie (în lb.maghiară); Introducere în cultura vizuală (în lb.maghiară); Mijloace de comunicare audio-vizuală (în lb.maghiară); Managementul proiectelor teatrale (în lb.maghiară); Analiza textului dramatic (în lb.maghiară); Noile media (în lb.maghiară); Scenaristică (în lb.maghiară); Platforme online și mass-media electronică (în lb.maghiară); Teoria comunicării (în lb.maghiară) Zsigmond Andrea 9289/9.07.2020 Candidata îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Comisii concurs

Comisii contestații concurs

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

HS nr. 11667 privind validarea rezultatelor pe posturile didactice si de cercetare scoase la concurs pe durata nedeterminata