Posturi didactice perioada nedeterminată

 

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 24 aprilie 2023, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus. Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

24 aprilie 2023

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 152/24.04.2023, Partea a III-a

25 aprilie 2023

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

24 aprilie 2023 - 14 iunie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

25 aprilie 2023 - 14 iunie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

15 mai 2023

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

15 mai 2023 - 14 iunie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

22 mai 2023

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

15 iunie 2023 - 16 iunie 2023

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

19 iunie 2023 - 21 iunie 2023

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2023

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

22 iunie 2023

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

29 iunie 2023 – 30 iunie 2023

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

3 iulie 2023 – 5 iulie 2023

Depunerea contestaţiilor

6 iulie 2023 – 7 iulie 2023

Soluționarea contestațiilor

10 iulie 2023 – 11 iulie 2023

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

iulie 2023

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

24 aprilie 2023 12 mai 2023

Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Business
Facultatea de Inginerie

15 mai 2023- 30 mai 2023

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

31 mai 2023 14 iunie 2023

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (24/25 aprilie - 14 iunie pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 15 mai – 14 iunie pentru posturile de cercetare).

 

Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 21 conferențiar universitar Baze de date (în lb. germană); Structuri de date și algoritmi (în lb. germană); Elaborarea lucrării de licență (în lb. germană)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 23 conferențiar universitar Protocoale de securitate în comunicații; Programare web; Rețele de calculatoare
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 57 lector universitar Sisteme de operare (în lb. română și în lb. engleză); Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză)
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 15 conferențiar universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Structuri de date (în lb. maghiară); Algoritmi și programare (în lb. maghiară)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 30 lector universitar Analiză matematică (în lb. maghiară); Geometrie 2
(Geometrie afină) (în lb. maghiară); Tehnici de
demonstrare (în lb. maghiară)
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Baze de date (în lb. maghiară); Ingineria sistemelor soft (în lb. maghiară);
Verificarea şi validarea sistemelor soft (în lb. maghiară)
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 11 conferențiar universitar Complemente de spectroscopie moleculară; Practică de cercetare I; Aparatură medicală; Aplicații tehnologice ale laserilor. Biofotonică; Aplicațiile laserilor în tehnologie și biofotonică
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 56 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Controlul analitic al calitățíi produselor organice; Metode și tehnici de separare; Chimie analitică - Analiza instrumentală 
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 17 conferențiar universitar Operații și utilaje în industria alimentară; Transfer termic și aparate termice
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și  Inginerie Chimică al Liniei Maghiare  2 profesor universitar Materiale biocompatibile (în lb. engleză); Transfer termic și aparate termice (în lb. maghiară)
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Bioinformatică; Structura și evoluția genomului; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare  16 șef de lucrări Fiziologia animalelor și a omului I (în lb. maghiară); Fiziologia animalelor și a omului II (în lb. maghiară); Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare (în lb. maghiară)
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 10 conferențiar universitar Petrologie sedimentară (în lb. maghiară); Stratigrafie (în lb. maghiară); Micropaleontologie (în lb. maghiară); Metodologia întocmirii lucrării de diplomă
14 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 9 conferențiar universitar Fizica mediului; Fizică I; Fizică II; Energii neconvenționale
15 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 17 lector universitar Bazele ingineriei mediului; Monitoringul integrat al mediului; Energii neconvenționale; Achiziția și interpretarea datelor de mediu; Practica de cercetare 3 (în lb. engleză)
16 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 18 lector universitar Drept constituțional. Instituții și proceduri; Drept constituțional. Libertăți publice; Drept penal. Partea specială (I); Drept penal. Partea specială (II)
17 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 27 asistent universitar Drept procesual penal (I); Drept procesual penal (II); Criminalistică
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 7 profesor universitar Drept internațional privat european; Drept internațional privat
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 1 profesor universitar Identitatea culturală românească; Fundamentele românei ca limbă străină/ nematernă; Cultură și civilizație românească
20 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 7 conferențiar universitar Tehnici de redactare și editare filologică (1), (2), (3); Istoria literaturii române (curs monografic)
21 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 11 lector universitar Lectură intensivă, scriere și lexic (Noțiuni de bază); Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel începător II); Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel preintermediar I și II)
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 18 lector universitar Limba italiană 1, 2, 3 (în lb. italiană); Literatură italiană 2, 2 (B), 5 (în lb. italiană); Limbaje sectoriale 1/ Teatrul italian de la Campanella la Dario Fo (în lb. italiană); Curs de limba și literatura italiană - Redactări de texte/ Umanismul (în lb. italiană); Limbaje sectoriale/ Lirica secolelor XV-XVI (în lb. italiană); Curs de limbă italiană: Limbaje sectoriale 2 (în lb. italiană); Curs de limbă și literatură italiană: Tehnici de comunicare/ Renașterea (în lb. italiană); Curs de literatură italiană: Renașterea (în lb. italiană)
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 17 lector universitar Limba engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Engleza pentru știință și tehnologie (în lb. engleză)
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Limbă engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Analiza și didactica limbajelor specializate (Engleza pentru științele exacte) (în lb. engleză)
25 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 9 asistent universitar Istoria ideilor; Literatură și creștinism; Ideea de roman până în secolul al XVIII-lea; Teatrul baroc și clasic; Geografii literare; Mitologii postmoderne; Curs de literatură comparată: Poetici corporale; Curs de literatură comparată: Identități și alterități feminine; Teatrul secolului XX; Curs de literatură universală și comparată: Existențialism, postmodernism; Centralitate și dispersie în imaginarul secolului XX
26 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 14 asistent universitar Limba chineză – Noţiuni de bază I (în lb chineză); Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I (în lb chineză); Limba chineză – Noţiuni de bază II (în lb chineză); Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II (în lb chineză); Civilizaţie chineză II (De la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)(în lb chineză); Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I (în lb chineză); Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)(în lb chineză); Traduceri si retroversiuni (în lb chineză)
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 12 lector universitar Introducere în istoria veche a României; Preistorie generală; Seminar special: Etică și integritate academică; Seminar de cercetare în arheologie (III); Seminar special (II): Protoistorie europeană: arheologie socială și funerară
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie  3 profesor universitar Cultură tradițională, cultură modernă; Modernizarea lumii rurale; Antropologie istorică
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 14 lector universitar Istoria poporului maghiar (secolul XX) (în lb. maghiară); Aplicații informatice în știintele sociale și politice (în lb. maghiară); Războiul rece. Cultură și politici strategice (în lb. maghiară); Izvoarele istoriei contemporane I (în lb. maghiară)
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 7 conferențiar universitar Introducere în studii internaționale și de securitate; Cetățenie și stat în Uniunea Europeană; Modele și strategii de leadership
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 24 lector universitar Surse și metode de cercetare în istoria contemporană și recentă; Seminar de cercetare (I); Seminar de cercetare (II); Metode cantitative și calitative de analiză; Securitatea documentelor
32 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 26 lector universitar Politici și strategii anticorupție (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în drept constituțional și administrativ; Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertatie. Etică și integritate academică
33 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 62 asistent universitar Introducere în istoria contemporană universală; Introducere în istoria contemporană a României
34 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Semiotică gestuală; Teorii ale comunicării; Studii transumaniste și postumaniste; Filosofia religiei -tematizări actuale
35 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară 8 lector universitar Logică generală (în lb. maghiară); Teoria argumentării (în lb. maghiară); Logică simbolică - Logica propozițiilor (în lb. maghiară); Logică simbolică - Logica predicatelor (în lb. maghiară)
36 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 14 conferențiar universitar Metode de optimizare a performanței grupurilor (în lb. engleză); Diagnoză organizațională (în lb. engleză); Dezvoltare organizaţională
37 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Introducere în științe cognitive (în lb. engleză); Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup; Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Practica de profil IV
38 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 3 conferențiar universitar Dezvoltarea comportamentului sanogen la școlari (în lb. maghiară); Psihologie clinică 1 (în lb. maghiară)
39 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 27 lector universitar Competențe digitale; PR online; Publicitate on-line; Fotografia în publicitate; Publicitate în social media
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 5 profesor universitar Media și construcția socială a realității (în lb. engleză); Introducere în studii media; Bazele fotografiei. Fotojurnalism
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 26 lector universitar Introducere în studii media (în lb. engleză); Evoluția tehnologiilor media; Istoria presei românești; Metode de cercetare media (în lb. engleză)
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 19 lector universitar Bazele marketingului; Fundamentele serviciilor; Marketing strategic; Marketingul serviciilor
43 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 12 conferențiar universitar Management general; Management și finanțare prin proiecte europene; Finanțarea proprietăților hoteliere din fonduri europene; Ecoturism și turism rural
44 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 18 lector universitar Informatică pentru afaceri (în lb. română și în lb. engleză)
45 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 15 lector universitar Gimnastica de bază (în lb. maghiară); Gimnastică artistică -teorie și practică (în lb. maghiară); Metodica predării gimnasticii în școală (în lb. maghiară)
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 35 lector universitar Studiul Noului Testament I, II; Teologia Noului Testament; Istoricitatea Persoanei lui Iisus Hristos în cercetarea biblică modernă; Misteriologia vieții Bisericii primare - O perspectivă noutestamentară; Mariologia Evangheliilor. Problema ”fraților Domnului” - repere exegetice
47 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 16 lector universitar Teologia biblică Vechiul Testament- Tora (în lb. maghiară); Teologie biblică- Istoriografia Vechiului Testament și literatura profetică (în lb. maghiară); Pastorație- Diaconie (în lb. maghiară); Teologie biblică Vechiul Testament -Literatura înțelepciunii (în lb. maghiară)
48 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 lector universitar Studii de corp, voce și imaginație (în lb. engleză); Practici colaborative în teatrul contemporan; Regia și teatrul postdramatic; Producția proiectului și elaborarea disertației
49 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  7 conferențiar universitar Educația expresiei vocale (1) (în lb. maghiară); Educația expresiei vocale (2) (în lb. maghiară); Arta actorului păpușar (în lb. maghiară); Teatrul de păpuși contemporan (în lb. maghiară)
50 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  18 lector universitar Arta actorului: Limbaj teatral nonverbal (în lb. maghiară); Studiul cuvântului în arta actorului (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (2) (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (5) (în lb. maghiară)
51 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 6 profesor universitar Chimie; Metode și tehnici de cercetare experimentală; Materiale electrotehnice
52 Centrul de Studiere a Populației 7 cercetător științific gradul III Paleografie germană sec. XVIII; Arhitectura baza de date istorice; Metode cantitative pentru cercetarea de istorie socială
53 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul de Cercetare/ Producție Compuși Organici 16 cercetător științific gradul III Chimie generală; Știința materialelor
54 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 20 cercetător științific gradul III Cercetări în radioactivitatea mediului și datare nucleară
55 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 7 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul biologiei medicale, științelor medicale

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susținerea probelor de concurs
HS nr. 89 privind validarea rezultatelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar INFO Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 21 conferențiar universitar Baze de date (în lb. germană); Structuri de date și algoritmi (în lb. germană); Elaborarea lucrării de licență (în lb. germană) Cristea Diana 7500/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 23 conferențiar universitar Protocoale de securitate în comunicații; Programare web; Rețele de calculatoare Bufnea Darius-Vasile 7524/12.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 57 lector universitar Sisteme de operare (în lb. română și în lb. engleză); Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare logică și funcțională (în lb. engleză) Călin Alina Delia 6034/16.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 15 conferențiar universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Structuri de date (în lb. maghiară); Algoritmi și programare (în lb. maghiară) Vass Balazs 7441/8.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 30 lector universitar Analiză matematică (în lb. maghiară); Geometrie 2
(Geometrie afină) (în lb. maghiară); Tehnici de
demonstrare (în lb. maghiară)
Szilagyi Geza Zsolt 7736/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Baze de date (în lb. maghiară); Ingineria sistemelor soft (în lb. maghiară); Verificarea şi validarea sistemelor soft (în lb. maghiară) Lazar-Lorincz Beata 6702/26.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 11 conferențiar universitar Complemente de spectroscopie moleculară; Practică de cercetare I; Aparatură medicală; Aplicații tehnologice ale laserilor. Biofotonică; Aplicațiile laserilor în tehnologie și biofotonică Focșan Monica Olivia 7551/12.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 56 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Controlul analitic al calitățíi produselor organice; Metode și tehnici de separare; Chimie analitică - Analiza instrumentală  Simion Ileana Maria 7613/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 17 conferențiar universitar Operații și utilaje în industria alimentară; Transfer termic și aparate termice Fogarasi Szabolcs 7473/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și  Inginerie Chimică al Liniei Maghiare  2 profesor universitar Materiale biocompatibile (în lb. engleză); Transfer termic și aparate termice (în lb. maghiară) Barabas Reka 6279/19.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Bioinformatică; Structura și evoluția genomului; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică Pătraș Laura-Ioana 7735/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare  16 șef de lucrări Fiziologia animalelor și a omului I (în lb. maghiară); Fiziologia animalelor și a omului II (în lb. maghiară); Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare (în lb. maghiară) Kovacs Levente 7110/6.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 10 conferențiar universitar Petrologie sedimentară (în lb. maghiară); Stratigrafie (în lb. maghiară); Micropaleontologie (în lb. maghiară); Metodologia întocmirii lucrării de diplomă Silye Lorand 7294/7.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 9 conferențiar universitar Fizica mediului; Fizică I; Fizică II; Energii neconvenționale Dicu Tiberius 7009/31.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 17 lector universitar Bazele ingineriei mediului; Monitoringul integrat al mediului; Energii neconvenționale; Achiziția și interpretarea datelor de mediu; Practica de cercetare 3 (în lb. engleză) Ștefănie Horațiu Ioan 7666/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 18 lector universitar Drept constituțional. Instituții și proceduri; Drept constituțional. Libertăți publice; Drept penal. Partea specială (I); Drept penal. Partea specială (II) Bugnar-Coldea Oana Laura 7623/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Tomuleț Cristina Ligia 7641/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 27 asistent universitar Drept procesual penal (I); Drept procesual penal (II); Criminalistică Suian Mihai Alexandru 6819/29.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Negru Anca Ioana 7642/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 7 profesor universitar Drept internațional privat european; Drept internațional privat Popescu Dan-Andrei 7731/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 1 profesor universitar Identitatea culturală românească; Fundamentele românei ca limbă străină/ nematernă; Cultură și civilizație românească Platon Elena 7526/12.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 7 conferențiar universitar Tehnici de redactare și editare filologică (1), (2), (3); Istoria literaturii române (curs monografic) Goldiș Alexandru Vasile 7467/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 11 lector universitar Lectură intensivă, scriere și lexic (Noțiuni de bază); Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel începător II); Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel preintermediar I și II) Tudorică Ioana-Ciliana 7138/6.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 18 lector universitar Limba italiană 1, 2, 3 (în lb. italiană); Literatură italiană 2, 2 (B), 5 (în lb. italiană); Limbaje sectoriale 1/ Teatrul italian de la Campanella la Dario Fo (în lb. italiană); Curs de limba și literatura italiană - Redactări de texte/ Umanismul (în lb. italiană); Limbaje sectoriale/ Lirica secolelor XV-XVI (în lb. italiană); Curs de limbă italiană: Limbaje sectoriale 2 (în lb. italiană); Curs de limbă și literatură italiană: Tehnici de comunicare/ Renașterea (în lb. italiană); Curs de literatură italiană: Renașterea (în lb. italiană) Damian Otilia-Ștefania 7462/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 17 lector universitar Limba engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Engleza pentru știință și tehnologie (în lb. engleză) Lazar Adriana 7637/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Limbă engleză - curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Analiza și didactica limbajelor specializate (Engleza pentru științele exacte) (în lb. engleză) Mudure-Iacob Ioana 7685/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 9 asistent universitar Istoria ideilor; Literatură și creștinism; Ideea de roman până în secolul al XVIII-lea; Teatrul baroc și clasic; Geografii literare; Mitologii postmoderne; Curs de literatură comparată: Poetici corporale; Curs de literatură comparată: Identități și alterități feminine; Teatrul secolului XX; Curs de literatură universală și comparată: Existențialism, postmodernism; Centralitate și dispersie în imaginarul secolului XX Modoc Alexandra-Daiana 7289/7.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 14 asistent universitar Limba chineză – Noţiuni de bază I (în lb chineză); Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I (în lb chineză); Limba chineză – Noţiuni de bază II (în lb chineză); Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II (în lb chineză); Civilizaţie chineză II (De la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)(în lb chineză); Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I (în lb chineză); Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)(în lb chineză); Traduceri si retroversiuni (în lb chineză) Chen Kai 5707/11.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 12 lector universitar Introducere în istoria veche a României; Preistorie generală; Seminar special: Etică și integritate academică; Seminar de cercetare în arheologie (III); Seminar special (II): Protoistorie europeană: arheologie socială și funerară Vasilache Ștefan 6918/30.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie  3 profesor universitar Cultură tradițională, cultură modernă; Modernizarea lumii rurale; Antropologie istorică Bărbulescu Constantin 6058/16.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 14 lector universitar Istoria poporului maghiar (secolul XX) (în lb. maghiară); Aplicații informatice în știintele sociale și politice (în lb. maghiară); Războiul rece. Cultură și politici strategice (în lb. maghiară); Izvoarele istoriei contemporane I (în lb. maghiară) Fodor Janos 7012/31.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 7 conferențiar universitar Introducere în studii internaționale și de securitate; Cetățenie și stat în Uniunea Europeană; Modele și strategii de leadership Marian Claudiu 7476/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 24 lector universitar Surse și metode de cercetare în istoria contemporană și recentă; Seminar de cercetare (I); Seminar de cercetare (II); Metode cantitative și calitative de analiză; Securitatea documentelor Grama Sidonia 7733/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 26 lector universitar Politici și strategii anticorupție (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în drept constituțional și administrativ; Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertatie. Etică și integritate academică Bora Alexandrina-Augusta 6590/24.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 62 asistent universitar Introducere în istoria contemporană universală; Introducere în istoria contemporană a României Mureșan Marius 6908/30.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Semiotică gestuală; Teorii ale comunicării; Studii transumaniste și postumaniste; Filosofia religiei -tematizări actuale Schussler Aura-Elena 6627/25.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară 8 lector universitar Logică generală (în lb. maghiară); Teoria argumentării (în lb. maghiară); Logică simbolică - Logica propozițiilor (în lb. maghiară); Logică simbolică - Logica predicatelor (în lb. maghiară) Gergely Peter-Alpar 7745/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 14 conferențiar universitar Metode de optimizare a performanței grupurilor (în lb. engleză); Diagnoză organizațională (în lb. engleză); Dezvoltare organizaţională Fodor Oana Cătălina 7480/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Introducere în științe cognitive (în lb. engleză); Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup; Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup; Practica de profil IV Șoflău Radu 7479/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 3 conferențiar universitar Dezvoltarea comportamentului sanogen la școlari (în lb. maghiară); Psihologie clinică 1 (în lb. maghiară) Kalcza Janosi Kinga 6263/19.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 27 lector universitar Competențe digitale; PR online; Publicitate on-line; Fotografia în publicitate; Publicitate în social media Spoaller Francisc Dorin 6481/23.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 5 profesor universitar Media și construcția socială a realității (în lb. engleză); Introducere în studii media; Bazele fotografiei. Fotojurnalism Mogoș Andreea Alina 7469/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 26 lector universitar Introducere în studii media (în lb. engleză); Evoluția tehnologiilor media; Istoria presei românești; Metode de cercetare media (în lb. engleză) Szilagyi Alexandra-Catalina 7645/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 19 lector universitar Bazele marketingului; Fundamentele serviciilor; Marketing strategic; Marketingul serviciilor Bejan Brîndușa Mariana 7470/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
43 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 12 conferențiar universitar Management general; Management și finanțare prin proiecte europene; Finanțarea proprietăților hoteliere din fonduri europene; Ecoturism și turism rural Lazăr Paul Sorin 7627/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
44 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 18 lector universitar Informatică pentru afaceri (în lb. română și în lb. engleză) Manciu Guran Liliana 5490/8.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
45 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 15 lector universitar Gimnastica de bază (în lb. maghiară); Gimnastică artistică -teorie și practică (în lb. maghiară); Metodica predării gimnasticii în școală (în lb. maghiară) Balla Bela Jozsef 6828/29.05.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 35 lector universitar Studiul Noului Testament I, II; Teologia Noului Testament; Istoricitatea Persoanei lui Iisus Hristos în cercetarea biblică modernă; Misteriologia vieții Bisericii primare - O perspectivă noutestamentară; Mariologia Evangheliilor. Problema ”fraților Domnului” - repere exegetice Neacșu Ovidiu Mihai 7471/9.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
47 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 16 lector universitar Teologia biblică Vechiul Testament- Tora (în lb. maghiară); Teologie biblică- Istoriografia Vechiului Testament și literatura profetică (în lb. maghiară); Pastorație- Diaconie (în lb. maghiară); Teologie biblică Vechiul Testament -Literatura înțelepciunii (în lb. maghiară) Marton Ioan Nicolae 7729/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
48 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 lector universitar Studii de corp, voce și imaginație (în lb. engleză); Practici colaborative în teatrul contemporan; Regia și teatrul postdramatic; Producția proiectului și elaborarea disertației Teampău Radu Leonard 7644/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu a depus certificat de competență lingvistică
49 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  7 conferențiar universitar Educația expresiei vocale (1) (în lb. maghiară); Educația expresiei vocale (2) (în lb. maghiară); Arta actorului păpușar (în lb. maghiară); Teatrul de păpuși contemporan (în lb. maghiară) Palocsay-Kiso Kata 7144/6.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
50 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  18 lector universitar Arta actorului: Limbaj teatral nonverbal (în lb. maghiară); Studiul cuvântului în arta actorului (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (2) (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (5) (în lb. maghiară) Kozma Gabor Viktor 7412/8.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
51 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 6 profesor universitar Chimie; Metode și tehnici de cercetare experimentală; Materiale electrotehnice Rotaru Andrei 7722/14.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
52 Centrul de Studiere a Populației 7 cercetător științific gradul III Paleografie germană sec. XVIII; Arhitectura baza de date istorice; Metode cantitative pentru cercetarea de istorie socială Sorescu-Iudean Oana-Valentina 7643/13.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
53 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul de Cercetare/ Producție Compuși Organici 16 cercetător științific gradul III Chimie generală; Știința materialelor Botar Bogdan 7135/6.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
54 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 20 cercetător științific gradul III Cercetări în radioactivitatea mediului și datare nucleară Aditi Krishna 7523/12.06.2023 CV
FV
LP
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
55 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 7 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul biologiei medicale, științelor medicale  -

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

descarca fisier

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023