Posturi didactice perioada nedeterminată

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2020-2021

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI din CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 368 din 6.05.2021, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;

*pentru postul de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă (în original) care să certifice statutul de student doctorand SAU copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;

În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț
Procedura este descrisă în pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/

b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand (în original).

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

6 mai 2021

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 368/6.05.2021, Partea a III-a

6 mai 2021– 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

7 mai 2021

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

7 mai 2021– 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

24 mai 2021

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

24 mai 2021 - 23 iunie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 iunie 2021

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

24 iunie 2021 - 25 iunie 2021

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

28 iunie 2021 - 30 iunie 2021

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

30 iunie 2021

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

1 iulie 2021

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

8 iulie 2021 - 9 iulie 2021

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

12 iulie 2021 - 14 iulie 2021

Depunerea contestaţiilor

15 iulie 2021 - 16 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

19 iulie 2021 - 20 iulie 2021

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

iulie 2021

Întrunirea Comisiei pentru resurse umane a Senatului
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003)

iulie 2021

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

6 mai 2021 21 mai 2021

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Business

24 mai 2021 - 7 iunie 2021

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Teatru și Film

8 iunie 2021 – 23 iunie 2021

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Inginerie
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)

 

Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 11 profesor universitar Mecanică teoretică (în lb. engleză); Introducere în mecanica fluidelor calculatorie (în lb. engleză)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 55 asistent universitar Sisteme dinamice; Probabilități și statistică
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 56 asistent universitar Analiză numerică (în lb. engleză); Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. engleză)
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 7 profesor universitar Calitatea sistemelor software (în lb. engleză); Proiect de cercetare în inginerie software (în lb. engleză); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. engleză)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 22 conferențiar universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare web (în lb. engleză); Rețele dinamice și sisteme de operare specializate
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul; Programare web; Rețele de calculatoare
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Programare web (în lb. engleză); Rețele de calculatoare; Sisteme de operare
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Baze de date (în lb. română și în lb. engleză); Programare web;
Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză)
9 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 7 profesor universitar Biosenzori; Nanomedicină și diagnostic molecular; Fizica atomului
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 8 profesor universitar Electronica solidului (în lb. engleză); Fenomene de transport în solid (în lb. engleză); Nanostructuri și aplicații (în lb. engleză); Practică de cercetare (în lb. engleză)
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 8 profesor universitar Chimie anorganică teoretică; Chimie supramoleculară avansată; Chimie generală 
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 19 conferențiar universitar Structura chimică; Medicină moleculară și celulară prin tehnici de imagistică 
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 7 conferențiar universitar Chimie organică: funcțiuni simple (în lb. maghiară); Analiză structurală în chimie (în lb. maghiară); Medicamente de sinteză (în lb. maghiară)
14 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 8 conferențiar universitar Genetică I (în lb. maghiară); Genetică II (în lb. maghiară); Genetică (în lb. maghiară)
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Histologia și anatomia omului; Tehnologia ADN recombinat I; Genetică generală și populațională
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 26 șef de lucrări Microbiologie medicală; Microbiologie generală
17 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 23 conferențiar universitar Fizica mediului (în lb. maghiară); Informatică aplicată (în lb. maghiară); Radioactivitatea mediului (în lb. maghiară)
18 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări
Aplicate de Mediu (CERAM)
22 cercetător științific gradul II
(normă 2 ore/zi)
Măsurarea, controlul şi remedierea radonului din interiorul clădirilor şi reducerea riscurilor de sănătate publică
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală 11 asistent universitar Introducere în lingvistică (în lb. maghiară); Limba maghiară (în lb. maghiară); Lingvistică cognitivă (în lb. maghiară); Semiotica și științele limbajului (în lb. maghiară)
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 8 lector universitar Tehnici de comunicare orală; Curs practic de limba română (LRCP – A1); Curs practic de limba română (LRCP – B1); Curs practic de limba română (LRCP – B2)
21 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 22 asistent universitar Limba finlandeză (în lb. finlandeză); Literatura finlandeză (în lb. finlandeză); Cultură și civilizație finlandeză (în lb. finlandeză); Traducere şi literatură comparată (în lb. maghiară)
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 5 conferențiar universitar Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Engleză (în lb. engleză); Paradigmele traducerii 1 (A) Română. Tipologia discursurilor (EN) (în lb. engleză); Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Engleză (în lb. engleză); Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive/simultane (B) Engleză (în lb. engleză); Comunicare. Tehnici de comunicare(A). Media(EN) (în lb. engleză); Corespondenţă profesională administrativă şi comercială (B) Engleză (în lb. engleză); Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive /simultane (C) Engleză (în lb. engleză); Corespondenţă profesională administrativă şi comercială (B) Engleză (în lb. engleză)
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 8 lector universitar Limba japoneză (Noţiuni de bază) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Funcţii intrapropoziţionale) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Funcţii interpropoziţionale) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Curs integrat I) (în lb. română și în lb. japoneză)
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 27 asistent universitar Limba engleză 1 (în lb. engleză); Limba engleză 2 (în lb. engleză)
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 31 asistent universitar Limba franceză I - curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză II - curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză (în lb. franceză); Limba franceză -curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză 1 (în lb. franceză); Limba franceză 2 (în lb. franceză); Limba franceză - curs practic limbaj specializat I (în lb. franceză); Limba franceză - curs practic limbaj specializat II (în lb. franceză); Limba franceză – curs practic limbaj specializat (I) (în lb. franceză)
26 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română şi Teoria Literaturii 2 profesor universitar Curentele literare şi poezia perioadei 1900-1950; Proza şi critica literară în perioada 1900-1950; Spaţii culturale europene
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 3 profesor universitar Religia în Dacia Romană; Arheologia mileniului I. Spațiul carpato-danubian în secolele III-XI; Istoria artei universale antice
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 5 profesor universitar Științele auxiliare ale istoriei; Teoria și dreptul Cruciadei; Heraldică medievală și premodernă
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 8 conferențiar universitar România în diplomația Europei Centrale; Seminar special (I): Construcția instituțională în România în secolul XX; Izvoarele istoriei contemporane (I);  Izvoarele istoriei contemporane (II)
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Logică generală; Teoria argumentării; Argumentare și gândire critică
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 12 conferențiar universitar Metode avansate de cercetare I; Psihologie antreprenorială; Metode de cercetare în sănătate și boală
32 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 4 profesor universitar Coaching cognitiv-comportamental; Intervenții cognitiv-comportamentale în domeniul muncii - organizațional (coaching cognitiv-comportamental); Intervenții cognitiv-comportamentale în domeniul educațional; Tehnici de negociere și management al conflictului
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 53 asistent universitar Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării
34 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 16 lector universitar Dezvoltare socială și globalizare; Instituții, cetățenie, globalizare; Metode calitative de cercetare sociologică; Introducere în sociologie
35 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 1 profesor universitar Asistență socială și consiliere în școli; Muncile copiilor; Metodologia cercetării calitative în asistența socială; Etica cercetărilor cu copiii
36 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 9 conferențiar universitar Statistică socială și analiză computerizată a datelor; Metode de asistență socială (III): Grup; Dezvoltarea comunităților și asistenței sociale rurale
37 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II); Practică de specialitate (III)
38 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanță 14 conferențiar universitar Comunicare instituțională în UE; Comunicare de criză (în lb. engleză); Comunicare interculturală (în lb. franceză)
39 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanță 27 lector universitar Metodologii de cercetare în științele sociale (în lb. engleză); Metodologii de cercetare în științele sociale -1; Gândire critică (în lb. engleză); Scriere academică (în lb. engleză); Tehnica elaborării lucrărilor de licență; Tehnica elaborării lucrărilor științifice 
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 31 lector universitar Metode și tehnici de cercetare în științele sociale; Managementul proiectelor (în lb. engleză); Politici şi instrumente ale Uniunii Europene; Scriere academică (în lb. engleză)
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 15 conferențiar universitar Metode aplicate de analiză urbană (în lb. engleză); Politici publice; Analiza politicilor publice (în lb. engleză); Procese de luare a deciziilor (în lb. engleză)
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 profesor universitar Jurnalism de investigație (în lb. engleză); Protocol și diplomație (în lb. maghiară); Jurnalism politic (în lb. engleză)
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 14 conferențiar universitar Managementul comunicării organizațiilor politice; PR în media digitală; Tehnica discursului public 
44 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 55 asistent universitar Platforme digitale; Introducere în științele comunicării-Comunicare vizuală; Editare în limbaje Web: HTML/CSS; Sisteme de management de conținut Web; Analiza datelor digitale; Design editorial; Jurnalism de date 
45 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 56 asistent universitar Tehnici de cercetare și redactare academică (în lb. engleză); Metodologia cercetării științifice; Jurnalism TV; Tehnici de redactare: Stilistică și mass-media; Istoria presei românești; Metode de cercetare media 
46 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 7 lector universitar Negociere (în lb. engleză); Analiza conflictelor (în lb. engleză); Negociere avansată (în lb. engleză); Metode și tehnici de cercetare în științele sociale; Introducere în studiile de conflict
47 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 43 asistent universitar Competențe digitale; PR online; Publicitate online; Fotografia în publicitate; Publicitatea în social media
48 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 7 profesor universitar Demografie; Econometrie spațială; Statistică regională
49 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 28 lector universitar Analiză financiară; Asigurări; Buget și trezorerie publică
50 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 27 lector universitar Asigurări (în lb. maghiară); Finanțele întreprinderii (în lb. maghiară); Investiții directe și finanțarea lor (în lb. maghiară); Managementul investițiilor (în lb. maghiară)
51 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 21 cercetător științific gradul III Economie comportamentală; Management organizațional; Antreprenoriat și managmentul resurselor umane; Management educațional și psihologie educațională
52 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 16 lector universitar Leadership; Managementul lanțului logistic (în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management operațional (în lb. engleză)
53 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 15 conferențiar universitar Spiritualitate ortodoxă: Ascetică și Mistică I, II, III; Călăuzire și paternitate duhovnicească; Spovedanie și duhovnicie: coordonate practice
54 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 32 lector universitar Etiopatogenia operei de artă; Expertiza ştiinţifică a operelor de artă; Chimia pentru restaurare; Fizica pentru investigarea operelor de artă; Biologie pentru restaurare; Chimie
55 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 33 lector universitar Muzică bisericească și Ritual I, IV, V, VI, VII; Practică 1, 2; Psihologia pastorală
56 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 36 lector universitar Educația expresiei vocale - vorbire (1); Educația expresiei vocale (4)
57 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 14 conferențiar universitar Cultură vizuală (în lb. engleză); Pre-producție: Documentare și scenariu (în lb. engleză); Producția filmului documentar (1) (în lb. engleză); Post-producție: sunet, montaj (în lb. engleză)
58 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 18 conferențiar universitar Locative media și conținut generat de utilizatori (în lb. engleză); Introducere în limbajul vizual; Modele curatoriale în media digitală
59 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 13 lector universitar Teoria comunicării (în lb. maghiară); Comunicare nonverbală în audiovizual (în lb. maghiară); Teoria și practica mass-media (în lb. maghiară); Noile media (în lb. maghiară)
60 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 20 șef de lucrări Construcția și proiectarea structurilor; Stabilitatea și dinamica structurilor; Mașini de ridicat și transportat; Măsurări, traductoare, instrumentație II; Grafică asistată de calculator II; Mașini unelte și agregate

 

Candidați posturi didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Candidații care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Nume Nr. înreg. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 11 profesor universitar Mecanică teoretică (în lb. engleză); Introducere în mecanica fluidelor calculatorie (în lb. engleză) Groșan Teodor Silviu   4927/19.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 55 asistent universitar Sisteme dinamice; Probabilități și statistică Parajdi Lorand Gabriel 4973/20.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Cîmpean Andrada 5739/7.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 56 asistent universitar Analiză numerică (în lb. engleză); Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. engleză) Magdaș Adrian 5495/2.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 7 profesor universitar Calitatea sistemelor software (în lb. engleză); Proiect de cercetare în inginerie software (în lb. engleză); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. engleză)  -
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 22 conferențiar universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare web (în lb. engleză); Rețele dinamice și sisteme de operare specializate Sterca Adrian-Ioan 5028/21.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul; Programare web; Rețele de calculatoare Șotropa Diana-Florina 4843/18.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Programare web (în lb. engleză); Rețele de calculatoare; Sisteme de operare Bădărînză Ioan 4855/18.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Baze de date (în lb. română și în lb. engleză); Programare web;
Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză)
Pop Emilia Loredana 4438/11.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 7 profesor universitar Biosenzori; Nanomedicină și diagnostic molecular; Fizica atomului Nicolae Leopold 4981/20.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 8 profesor universitar Electronica solidului (în lb. engleză); Fenomene de transport în solid (în lb. engleză); Nanostructuri și aplicații (în lb. engleză); Practică de cercetare (în lb. engleză) Tiușan Coriolan Viorel 4588/13.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 8 profesor universitar Chimie anorganică teoretică; Chimie supramoleculară avansată; Chimie generală  Nemeș Gabriela Nicoleta 5129/24.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 19 conferențiar universitar Structura chimică; Medicină moleculară și celulară prin tehnici de imagistică  Lupan Alexandru 4961/20.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 7 conferențiar universitar Chimie organică: funcțiuni simple (în lb. maghiară); Analiză structurală în chimie (în lb. maghiară); Medicamente de sinteză (în lb. maghiară) Gal Emese 5191/25.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 8 conferențiar universitar Genetică I (în lb. maghiară); Genetică II (în lb. maghiară); Genetică (în lb. maghiară) Szekely Gyongyi 5306/27.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Histologia și anatomia omului; Tehnologia ADN recombinat I; Genetică generală și populațională Rusu Ioana 6267/15.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 26 șef de lucrări Microbiologie medicală; Microbiologie generală Mircea Cristina 6228/15.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 23 conferențiar universitar Fizica mediului (în lb. maghiară); Informatică aplicată (în lb. maghiară); Radioactivitatea mediului (în lb. maghiară) Begy Robert-Csaba 5680/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări
Aplicate de Mediu (CERAM)
22 cercetător științific gradul II
(normă 2 ore/zi)
Măsurarea, controlul şi remedierea radonului din interiorul clădirilor şi reducerea riscurilor de sănătate publică Cucoș (Dinu) Alexandra-Laura 5675/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală 11 asistent universitar Introducere în lingvistică (în lb. maghiară); Limba maghiară (în lb. maghiară); Lingvistică cognitivă (în lb. maghiară); Semiotica și științele limbajului (în lb. maghiară)  -
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 8 lector universitar Tehnici de comunicare orală; Curs practic de limba română (LRCP – A1); Curs practic de limba română (LRCP – B1); Curs practic de limba română (LRCP – B2) Arieșan-Simion Antonela-Carmen 5562/3.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 22 asistent universitar Limba finlandeză (în lb. finlandeză); Literatura finlandeză (în lb. finlandeză); Cultură și civilizație finlandeză (în lb. finlandeză); Traducere şi literatură comparată (în lb. maghiară) Furu Adel 6138/14.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Fekete Csenge-Andrea 6472/18.06.2021 Candidata NU îndeplinește standardele minimale/suplimentare specifice pentru ocuparea postului
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 5 conferențiar universitar Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Engleză (în lb. engleză); Paradigmele traducerii 1 (A) Română. Tipologia discursurilor (EN) (în lb. engleză); Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Engleză (în lb. engleză); Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive/simultane (B) Engleză (în lb. engleză); Comunicare. Tehnici de comunicare(A). Media(EN) (în lb. engleză); Corespondenţă profesională administrativă şi comercială (B) Engleză (în lb. engleză); Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive /simultane (C) Engleză (în lb. engleză); Corespondenţă profesională administrativă şi comercială (B) Engleză (în lb. engleză) Muthu Liana 5287/27.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 8 lector universitar Limba japoneză (Noţiuni de bază) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Funcţii intrapropoziţionale) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Funcţii interpropoziţionale) (în lb. română și în lb. japoneză); Limba japoneză (Curs integrat I) (în lb. română și în lb. japoneză) Bîrlea Oana-Maria 5661/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 27 asistent universitar Limba engleză 1 (în lb. engleză); Limba engleză 2 (în lb. engleză) Papuc Oana-Teodora 6092/11.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 31 asistent universitar Limba franceză I - curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză II - curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză (în lb. franceză); Limba franceză -curs practic limbaj specializat (în lb. franceză); Limba franceză 1 (în lb. franceză); Limba franceză 2 (în lb. franceză); Limba franceză - curs practic limbaj specializat I (în lb. franceză); Limba franceză - curs practic limbaj specializat II (în lb. franceză); Limba franceză – curs practic limbaj specializat (I) (în lb. franceză) Dobroiu Vlad 5707/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Lupan Anamaria 5731/7.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Bartoș Bianca-Livia 6575/23.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română şi Teoria Literaturii 2 profesor universitar Curentele literare şi poezia perioadei 1900-1950; Proza şi critica literară în perioada 1900-1950; Spaţii culturale europene Teutișan Călin-Horațiu 5789/7.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 3 profesor universitar Religia în Dacia Romană; Arheologia mileniului I. Spațiul carpato-danubian în secolele III-XI; Istoria artei universale antice Nemeti Sorin 5480/2.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 5 profesor universitar Științele auxiliare ale istoriei; Teoria și dreptul Cruciadei; Heraldică medievală și premodernă Turcuș Șerban 5243/26.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 8 conferențiar universitar România în diplomația Europei Centrale; Seminar special (I): Construcția instituțională în România în secolul XX; Izvoarele istoriei contemporane (I);  Izvoarele istoriei contemporane (II) Nicoară Mihai-Teodor 5233/26.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Logică generală; Teoria argumentării; Argumentare și gândire critică Rusu Mihai 5743/7.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 12 conferențiar universitar Metode avansate de cercetare I; Psihologie antreprenorială; Metode de cercetare în sănătate și boală Pintea Ovidiu Sebastian 5181/25.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 4 profesor universitar Coaching cognitiv-comportamental; Intervenții cognitiv-comportamentale în domeniul muncii - organizațional (coaching cognitiv-comportamental); Intervenții cognitiv-comportamentale în domeniul educațional; Tehnici de negociere și management al conflictului David Oana Alexandra 6488/22.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 53 asistent universitar Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării Moldovan Denisa Monica 5365/28.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 16 lector universitar Dezvoltare socială și globalizare; Instituții, cetățenie, globalizare; Metode calitative de cercetare sociologică; Introducere în sociologie Mateescu Oana Maria 6580/23.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 1 profesor universitar Asistență socială și consiliere în școli; Muncile copiilor; Metodologia cercetării calitative în asistența socială; Etica cercetărilor cu copiii Pantea Maria-Carmen 5587/3.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 9 conferențiar universitar Statistică socială și analiză computerizată a datelor; Metode de asistență socială (III): Grup; Dezvoltarea comunităților și asistenței sociale rurale Faludi Cristina 6601/23.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II); Practică de specialitate (III) Hideg Mădălina 6520/22.06.2021 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu sunt îndeplinite standardele proprii ale facultății
38 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanță 14 conferențiar universitar Comunicare instituțională în UE; Comunicare de criză (în lb. engleză); Comunicare interculturală (în lb. franceză) Pop-Flanja Delia 5793/7.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanță 27 lector universitar Metodologii de cercetare în științele sociale (în lb. engleză); Metodologii de cercetare în științele sociale -1; Gândire critică (în lb. engleză); Scriere academică (în lb. engleză); Tehnica elaborării lucrărilor de licență; Tehnica elaborării lucrărilor științifice  Ludușan Adrian 6324/16.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 31 lector universitar Metode și tehnici de cercetare în științele sociale; Managementul proiectelor (în lb. engleză); Politici şi instrumente ale Uniunii Europene; Scriere academică (în lb. engleză) Haruța Cristina 6388/17.06.2021 Având în vedere adresa Comisiei de avizare a posturilor de la nivelul FSPAC înregistrată cu nr. 7159/1.07.2021, avizul de legalitate se modifică, devenind pozitiv
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 15 conferențiar universitar Metode aplicate de analiză urbană (în lb. engleză); Politici publice; Analiza politicilor publice (în lb. engleză); Procese de luare a deciziilor (în lb. engleză) Radu Bianca Veronica 6325/16.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 profesor universitar Jurnalism de investigație (în lb. engleză); Protocol și diplomație (în lb. maghiară); Jurnalism politic (în lb. engleză) Tibori-Szabo Zoltan 6158/14.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 14 conferențiar universitar Managementul comunicării organizațiilor politice; PR în media digitală; Tehnica discursului public  Irimieș Laura Maria 6468/18.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
44 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 55 asistent universitar Platforme digitale; Introducere în științele comunicării-Comunicare vizuală; Editare în limbaje Web: HTML/CSS; Sisteme de management de conținut Web; Analiza datelor digitale; Design editorial; Jurnalism de date   -
45 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 56 asistent universitar Tehnici de cercetare și redactare academică (în lb. engleză); Metodologia cercetării științifice; Jurnalism TV; Tehnici de redactare: Stilistică și mass-media; Istoria presei românești; Metode de cercetare media  Szilagyi Alexandra-Catalina 6500/22.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
46 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 7 lector universitar Negociere (în lb. engleză); Analiza conflictelor (în lb. engleză); Negociere avansată (în lb. engleză); Metode și tehnici de cercetare în științele sociale; Introducere în studiile de conflict Sandu Constantin-Ciprian 5856/8.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
47 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 43 asistent universitar Competențe digitale; PR online; Publicitate online; Fotografia în publicitate; Publicitatea în social media  -
48 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 7 profesor universitar Demografie; Econometrie spațială; Statistică regională Mare Codruța 5594/3.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
49 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 28 lector universitar Analiză financiară; Asigurări; Buget și trezorerie publică Mureșan Gabriela-Mihaela 5348/28.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
50 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 27 lector universitar Asigurări (în lb. maghiară); Finanțele întreprinderii (în lb. maghiară); Investiții directe și finanțarea lor (în lb. maghiară); Managementul investițiilor (în lb. maghiară) Benedek Botond 6510/22.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
51 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 21 cercetător științific gradul III Economie comportamentală; Management organizațional; Antreprenoriat și managmentul resurselor umane; Management educațional și psihologie educațională Lehene Cosmin-Florin 5364/28.05.2021 Candidatul NU îndeplinește condițiile de participare la concurs întrucât nu îndeplinește standardele proprii ale FSEGA
Mihalca Ioana Loredana 6605/23.06.2021 dosar retras
52 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 16 lector universitar Leadership; Managementul lanțului logistic (în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management operațional (în lb. engleză) Săvan Emanuel-Emil 4895/19.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
53 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 15 conferențiar universitar Spiritualitate ortodoxă: Ascetică și Mistică I, II, III; Călăuzire și paternitate duhovnicească; Spovedanie și duhovnicie: coordonate practice Vesa Valentin-Cosmin 6381/17.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
54 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 32 lector universitar Etiopatogenia operei de artă; Expertiza ştiinţifică a operelor de artă; Chimia pentru restaurare; Fizica pentru investigarea operelor de artă; Biologie pentru restaurare; Chimie Nemeș Olivia Florena 6513/22.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
55 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 33 lector universitar Muzică bisericească și Ritual I, IV, V, VI, VII; Practică 1, 2; Psihologia pastorală Mocanu Daniel 6382/17.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
56 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 36 lector universitar Educația expresiei vocale - vorbire (1); Educația expresiei vocale (4) Ursa Iulia Ana Maria 5666/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Corb Elena 5796/7.06.2021 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu sunt îndeplinite standardele prevăzute de Metodologia proprie a UBB
Nedelea Patricia 6509/22.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
57 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 14 conferențiar universitar Cultură vizuală (în lb. engleză); Pre-producție: Documentare și scenariu (în lb. engleză); Producția filmului documentar (1) (în lb. engleză); Post-producție: sunet, montaj (în lb. engleză) Grgic Ana 5660/4.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
58 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 18 conferențiar universitar Locative media și conținut generat de utilizatori (în lb. engleză); Introducere în limbajul vizual; Modele curatoriale în media digitală Avram Horea 6586/23.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
59 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 13 lector universitar Teoria comunicării (în lb. maghiară); Comunicare nonverbală în audiovizual (în lb. maghiară); Teoria și practica mass-media (în lb. maghiară); Noile media (în lb. maghiară) Makkai Julia Anna 5231/26.05.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
60 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 20 șef de lucrări Construcția și proiectarea structurilor; Stabilitatea și dinamica structurilor; Mașini de ridicat și transportat; Măsurări, traductoare, instrumentație II; Grafică asistată de calculator II; Mașini unelte și agregate Praisach Zeno-Iosif 6375/17.06.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

Comisii posturi didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Comisii concurs durată nedeterminată sem. II 2020-2021