Posturi didactice perioada nedeterminată

 

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus. Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

24 noiembrie 2022

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1251/24.11.2022, Partea a III-a

25 noiembrie 2022

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

24 noiembrie 2022 -11 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

25 noiembrie 2022 -11 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

12 decembrie 2022

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

12 decembrie 2022 - 11 ianuarie 2023

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

12 ianuarie 2023 - 13 ianuarie 2023

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

16 ianuarie 2023

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

16 ianuarie 2023- 17 ianuarie 2023

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

18 ianuarie 2023

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs
Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

26 ianuarie 2023– 27 ianuarie 2023

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

30 ianuarie 2023- 1 februarie 2023

Depunerea contestaţiilor

2 februarie 2023- 3 februarie 2023

Soluționarea contestațiilor

6 februarie 2023- 7 februarie 2023

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

februarie 2023

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

24 noiembrie 2022 – 13 decembrie 2022

Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business

14 decembrie 2022- 28 decembrie 2022

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

29 decembrie 2022 – 11 ianuarie 2023

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (24/25 noiembrie 2022 - 11 ianuarie 2023 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 12 decembrie 2022 - 11 ianuarie 2023 pentru posturile de cercetare).

 

Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Info
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 7 profesor universitar Analiză numerică; Calcul numeric (în lb. engleză)  
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 33 lector universitar Analiză matematică (în lb. engleză); Analiză numerică  
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 44 asistent universitar Analiză matematică (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. engleză)  
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 22 conferențiar universitar Structuri de date; Metode avansate de programare; Elaborarea lucrării de licență  
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 55 lector universitar Structuri de date (în lb. engleză); Structuri de date și algoritmi; Programare logică și funcțională; Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză)  
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 56 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. germană); Programare orientată obiect (în lb. germană); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. germană); Elaborarea lucrării de licență (în lb. germană)  
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 6 profesor universitar Biomateriale și Bionanostructuri; Practică de cercetare I; Spectroscopie și laseri; Tehnologii energetice nepoluante  
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 10 profesor universitar Procesarea produselor de origine animală; Relația structură-activitate biologică  
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 43 lector universitar Microbiologie; Biologie celulară și genetică moleculară; Biochimie aplicată  
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 37 lector universitar Chimie analitică; Bazele chimiei analitice; Chimie analitică avansată; Chimie analitcă - Analiză instrumentală  
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 40 lector universitar Modelare și design molecular (în lb. engleză); Chimie anorganică teoretică; Chimie generală  
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 4 profesor universitar Analiza dinamică a proceselor complexe; Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie  
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și  Inginerie Chimică al Liniei Maghiare  18 lector universitar Biotransformări selective (în lb. maghiară); Elemente de biochimie (în lb. maghiară); Chimie bioanorganică (în lb. maghiară)  
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și  Inginerie Chimică al Liniei Maghiare  19 lector universitar Ecuații generale ale proceselor de transport și transfer (în lb. maghiară); Mecanica fluidelor și transfer de impuls (în lb. maghiară); Mecanica fluidelor și transfer de impuls- proiect (în lb. maghiară);Transfer termic și aparate termice (în lb. maghiară); Operații unitare cu transfer de masă (în lb. maghiară); Coroziune și protecție anticorozivă (în lb. maghiară)   
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 24 șef de lucrări Histopatologie (în lb. engleză); Culturi de celule; Fiziologie animală generală: Integrarea și coordonarea organismului animal; Fiziologie animală: Funcții de relație, nutriție și reproducere la animale  
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 3 conferențiar universitar Zoologia protozoarelor și metazoarelor acelomate; Zoologia nevertebratelor eucelomate; Biologie animală; Biospeologie  
17 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 3 profesor universitar Meteorologie- Climatologie; Microclimatologie și topoclimatologie; Climatologie urbană  
18 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 10 conferențiar universitar Managementul calității aerului (în lb. engleză); Analiza, evaluarea și monitorizarea calității aerului; Teledetecție aplicată (în lb. engleză)   
19 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 16 lector universitar Managementul siturilor contaminate (în lb. engleză); Procese microbiologice în biodegradarea deșeurilor; Situri contaminate; Elemente de biologie și microbiologie; Practica de cercetare 2 (în lb. engleză)  
20 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 2 profesor universitar Teoria literaturii (în lb. maghiară); Literatură și mediu - teorie și practică (în lb. maghiară); Literatură comparată II (în lb. maghiară)  
21 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 2 conferențiar universitar Literatura japoneză (epoci și genuri literare) I, II; Proza japoneză contemporană  
22 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 16 lector universitar Fețele modernismului în literatura finlandeză (în lb. finlandeză); Literatura finlandeză contemporană (în lb. finlandeză); Traduceri literare (în lb. finlandeză); Traducere și literatură comparată (în lb. maghiară); Literatura și cultura Antichității (în lb. maghiară)  
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 17 lector universitar Scriere creativă (în lb. franceză); Limbă franceză contemporană 2 (Morfologie 1 Grupul nominal; CP 1 gramatică - retroversiuni; CP 2 exprimare orală) (în lb. franceză); Literatură, cultură și civilizație franceză 3 (sec. XIX) (în lb. franceză); Experimente scripturale/ Limbă și cultură (în lb. franceză); Pragmatica textului literar/ Interferențe artă-literatură (în lb. franceză)  
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 32 asistent universitar Limba engleză - curs practic limbaj specializat (I) (în lb. engleză)  
25 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 15 lector universitar Introducere în istoria veche universală (în lb. maghiară); Istoria culturii și civilizației (în lb. maghiară); Muzeologie: cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural (seminar de cercetare) (în lb. maghiară); Curs special (I) - Istoria arheologiei (în lb. maghiară)  
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 25 lector universitar Introducere în studii de intelligence (în lb. română și în lb. engleză); Intelligence din surse deschise; Instrumente și tehnologii de analiză online; Introducere în intelligence din surse deschise (în lb. engleză)  
27 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 7 profesor universitar Particularități de dezvoltare: aplicații în context judiciar (în lb. engleză); Particularităţi de dezvoltare a copilului şi adolescentului; Evaluarea funcționării cognitive și socioemoționale la copil și adolescent   
28 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 76 asistent universitar Psihologie experimentală (și analiza datelor I); Psihologie experimentală (și analiza datelor II); Psihologie socială (Dinamica grupului); Psihologie socială (Cogniție socială)  
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 2 conferențiar universitar Psihologie experimentală și analiza datelor I (în lb. maghiară); Etică și integritate academică (în lb. maghiară); Psihologie clinică și psihoterapii 2 (în lb. maghiară)  
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 21 asistent universitar Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi; Introducere în logopedie; Psihopedagogia intervenţiei timpurii; Psihopedagogia dizabilităților auditive; Tehnici speciale de terapia limbajului; Metode şi tehnici de recuperare a deficienţilor de auz; Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II)  
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 25 lector universitar Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Istoria doctrinelor pedagogice; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării; Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar  
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 3 profesor universitar Tehnici de consiliere individuală (în lb. maghiară); Prevenție, terapie și reabilitare în adicții (în lb. maghiară); Prevenirea specială a dependenței de substanțe (în lb. maghiară)  
33 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 2 profesor universitar Idiosincrasie și procesul decizional în politica externă (în lb. engleză); Negocieri și relații interculturale (în lb. engleză); Negociere și mediere în relații internaționale   
34 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 10 conferențiar universitar Securitate societală și de mediu (în lb. engleză); Studii de caz de diplomație culturală -patrimoniul Europei central-răsăritene (în lb. engleză); Gândire critică  
35 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 33 asistent universitar Introducere în studiul relațiilor internaționale (în lb. română și în lb.  engleză); Analiza conflictelor internaționale (în lb. română și în lb.  engleză); Gândire critică  
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 10 conferențiar universitar Tipologia discursurilor publicitare (în lb. engleză); Metode de cercetare în relații publice și publicitate (în lb. germană și în lb. engleză); Comunicare de marca (în lb. germană și în lb. engleză); Branding instituțional (în lb. germană)  
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 26 lector universitar Introducere în relații publice (în lb. maghiară); PR sectorial: turism (în lb. maghiară); Social media management (în lb. maghiară); Media planning (în lb. maghiară)  
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 24 asistent universitar Introducere în metodologia cercetării științelor sociale (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în științe politice; Partide și sisteme electorale; Sociologie politică (în lb. română și în lb. engleză); Comportament politic și teoria alegerilor raționale (în lb. română și în lb. engleză); Studii de guvernanță și guvernare; Etică aplicată  
39 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 6 profesor universitar Comportament investițional; Finanțe comportamentale (în lb. română și în lb. engleză); Piețe financiare (în lb. engleză)  
40 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 4 profesor universitar Branding; Economia turismului; Marketingul locurilor  
41 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 12 lector universitar Comunicare în afaceri L1 -germană (în lb. germană); Comunicare interculturală -germană (în lb. germană); Limbă modernă în afaceri- Competențe aplicate -germană (în lb. germană); Limbaj specializat aplicat -germană L1 (în lb. germană)  
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 19 lector universitar Bazele marketingului; Fundamentele serviciilor; Marketing strategic; Marketingul serviciilor  
43 Facultatea de Business Departamentul de Business 31 asistent universitar Contabilitate financiară; Contabilitate managerială  
44 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 11 conferențiar universitar Microeconomie (în lb. română și în lb. engleză); Macroeconomie (în lb. română și în lb. engleză)  
45 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 17 lector universitar Management general (în lb. română și în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Competențe interculturale în ospitalitatea și turismul internațional (în lb. engleză)  
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 18 conferențiar universitar Patrologie și literatură post-patristică II, III, IV; Terminologie trinitară și hristologică în perioada Sinoadelor ecumenice. O privire diacronică  
47 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 36 lector universitar Tehnici pentru pictura murală; Studiul compoziției I, II, III; Studiul culorii II, IV  
48 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 15 lector universitar Fondurile arhivelor protopopiale (în lb. maghiară); Fondurile arhivelor eparhiale (în lb. maghiară); Istoria bisericii protestante (secolul 16) (în lb. maghiară); Istoria bisericii protestante (secolul 17-18) (în lb. maghiară)  
49 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 25 lector universitar Cronică și analiză de spectacol (1), (2); Studii de public; Teoria și practica mass-media; Scriere creativă pentru artele performative și vizuale; Teatrologie (3)  
50 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 26 lector universitar Metode avansate de cercetare (în lb. engleză); Practici colaborative: tehnici și abordări avansate de lucru în echipă (în lb. engleză); Analiza procesului scenic (4), (5); Regie de teatru (4)  
51 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 4 conferențiar universitar Teorii contemporane ale narațiunii filmice (în lb. engleză); Antropologie vizuală (în lb. engleză); Estetica filmului (în lb. maghiară)  
52 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 5 conferențiar universitar Introducere în limbajul cinematografic (în lb. maghiară); Narațiune vizuală în era digitală (în lb. maghiară); Filmul observațional (în lb. maghiară)  
53 Centrul de Studiere a Populației 1 cercetător științific gradul I Istoria familiei și copilăriei; Istorie socială; Creare și administrare baze de date istorice  
54 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul Compozite Polimerice 30 asistent de cercetare științifică Biomateriale; Știința materialelor  
55 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul de Cercetare/ Producție Compuși Organici 16 cercetător științific gradul III Chimie organică; Știința materialelor  
56 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 5 cercetător științific gradul I Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul health și data science  
57 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 16 cercetător științific gradul III
50 %
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul
evoluționism și ecologie comportamentală
 
58 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 9 cercetător științific gradul I
50 %
Cercetări în bio-nano-științe  
59 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 11 cercetător științific gradul I
50 %
Cercetări în bio-nano-științe  
60 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 16 cercetător științific gradul II
50 %
Cercetări în bio-nano-științe  
61 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe 17 cercetător științific gradul II
50 %
Cercetări în bio-nano-științe  

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

 

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2022-2023

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2022-2023