Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2017-2018

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 24.04.2018, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură, în intervalul orar 9-12).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE: I MAPA DE DOCUMENTE II MAPA DE LUCRĂRI

I. MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

 

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). - formular cerere_inscriere_concurs_posturi_didactice

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

Anexa_2_1_Fisa_verificare_asistent_cercetare
Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII
Fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII_specificatii_intocmire
Instructiuni_completare_fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii în țara / limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

18.

Pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare

II  MAPA DE LUCRĂRI formular coperta

 

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

24 aprilie 2018

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 345/24.04.2018, Partea a III-a

24 aprilie 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

26 aprilie 2018

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

26 aprilie 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

14 mai 2018

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 mai 2018 - 13 iunie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 mai 2018

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

14 iunie 2018 - 15 iunie 2018

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

18 iunie 2018 - 20 iunie 2018

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

20 iunie 2018

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2018 -22 iunie 2018

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

28 iunie 2018- 29 iunie 2018

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

2 iulie 2018 – 6 iulie 2018

Depunerea contestaţiilor

9 iulie 2018 - 10 iulie 2018

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

13 iulie 2018

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

16 iulie 2018

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB(propunere)

 

REZULTATE

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, publicate în MO 345/24.04.2018

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

24 aprilie - 15 mai 2018

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

16 mai - 30 mai 2018

Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

31 mai - 13 iunie 2018

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Business
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

 

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, publicată în MO 345/24.04.2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 6 profesor universitar Metode experimentale (în lb. engleză); Fenomene de transport în solid (în lb. engleză); Tehnologii criogenice
2 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 16 lector universitar Fizica metalelor și aliajelor (în lb.engleză); Electronică; Microunde; Sisteme și instrumentație cu senzori
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 20 lector universitar Analiza structurală chimică (în lb. maghiară); Analiza retrosintetică (în lb. maghiară); Chimie organică: funcțiuni simple (în lb. maghiară); Medicamente de sinteză (în lb. maghiară)
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 5 profesor universitar Condiționarea produselor din industria alimentară; Sinteze electrochimice de materiale cu aplicații în protecția mediului; Materiale cu proprietăți de recunoaștere ionică și moleculară
5 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 11 conferențiar universitar Histologia și anatomia plantelor; Inginerie genetică
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 12 conferențiar universitar Tehnologia ADN recombinat I; Genetică medicală; Genetica generală II
7 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 12 șef de lucrări Geografia turismului în România; Stagiu de practică 2
8 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 12 șef de lucrări Potențialul hidro-climatic și valorificarea lui în turism (în lb. maghiară); Amenajarea bazinelor hidrografice (în lb. maghiară); Pedogeografie (în lb. maghiară); Hidrologie (în lb. maghiară)
9 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor- Extensia Zalău 42 conferențiar universitar Potențialul turistic al reliefului și valorificarea lui în turism; Geografia regională a României; Geografia continentelor. Europa; Geografia turismului în România
10 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 10 conferențiar universitar Paleografie latină (I); Paleografie latină (II); Istoria Transilvaniei în Evul Mediu; Seminar special 2: Stat, societate, cultură în lumea medievală
11 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 9 lector universitar Istoria populației Europei în secolele XVIII-XXI și demografie istorică; Magie și familie în Transilvania (secolele XIX-XXI); Politici demografice și migrații internaționale în secolele XIX-XXI; Seminar de cercetare (II);  Imaginarul corpului uman
12 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 10 lector universitar Transilvania de la Iluminism la Romantism. O istorie culturală; Introducere în istoria modernă a României; Introducere în istoria modernă universală; Arhive personale și familiale
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 22 lector universitar Arhitectura Renașterii în Transilvania (în lb. maghiară); Metode de cercetare în reabilitarea monumentelor  (în lb. maghiară); Iconografia artei  (în lb. maghiară); Istorismul în arta Europei Centrale (în lb. maghiară); Altare poliptice. Evoluție și probleme stilistice (în lb. maghiară); Arhitectura Transilvaniei în perioada habsburgică. Prezentare generală, metodica cercetării (în lb. maghiară)
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Contemporană 19 lector universitar Securitatea patrimoniului; Securitatea documentelor
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 10 lector universitar Limba germană contemporană (Lexicologie) seminar B (în lb.germană); Limba germană contemporană (Lexicologie) curs practic A (în lb.germană);  Limba germană contemporană (Lexicologie) curs practic B (în lb.germană); Literatura germană (Iluminism, Sturm und Drang) seminar (în lb.germană) ; Filosofia germană și literatura în dialog (în lb.germană); Anglicisme și americanisme (în lb.germană)
16 Facultatea de Litere Departamentul de Literatura Maghiară 16 lector universitar Introducere în istoria socială a literaturii (în lb. maghiară); Introducere în metodologia literaturii universale și comparate (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare IV: 1849-1908 (în lb. maghiară);  Istoria literaturii maghiare (1849-1908) (în lb. maghiară); Literatură comparată (în lb. maghiară)
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 5 lector universitar Limba norvegiană (1) - Fonologie și morfologie; Cultură și civilizație scandinavă; Limba norvegiană - Morfologie; Literatura norvegiană (1) - Epoci literare; Limba norvegiană - curs facultativ; Limba norvegiană (3) - Sintaxa; Limba norvegiană (4) - Lexicologie; Limbă norvegiană (6) Analiză semantică și traducere; Noțiuni de limba și cultura norvegiană; Noțiuni de limbă norvegiană
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 16 lector universitar Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici de redactare creativă (în lb. engleză)
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 21 lector universitar Practică 1; Practică 2; Psihologia sănătății clinice (Medicină comportamentală); Practică 3; Practică 4
20 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 23 lector universitar Practică de profil II; Consiliere pastorală (în lb. engleză); Practică clinică IV; Psihologie pozitivă; Retorică și teoria argumentării
21 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 4 conferențiar universitar Metode de dezvoltare cognitivă (în lb. maghiară); Psihologie organizațională I (în lb. maghiară)
22 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 12 lector universitar Psihopedagogia deficienților de intelect (în lb. maghiară); Psihologia educației (în lb. maghiară); Managementul agresivității școlare (în lb. maghiară)
23 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 6 conferențiar universitar Economie socială (în lb. maghiară); Sociologie economică (în lb. maghiară); Sociologia antreprenoriatului (în lb. maghiară)
24 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 33 lector universitar Managementul instituțiilor publice; Leadership și networking în Europa Central-Răsăriteană (în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management public; Managementul calității; Management strategic: oportunități europene, provocări globale
25 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 2 profesor universitar Identitate, populism, extremism (în lb. franceză); Stat, societate și politică în Africa centrală și de est (în lb. franceză); Teorii ale relațiilor internaționale
26 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 15 lector universitar Microeconomie (în lb. română și în lb. engleză)
27 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 17 conferențiar universitar Contabilitate aplicată (în lb. română și în lb. engleză); Contabilitate financiară; Responsabilitate socială și raportări de mediu; Bazele contabilității
28 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 16 conferențiar universitar Banking/ Tehnică bancară (în lb. română și în lb. engleză); Micro și macroprudențialitate bancară
29 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 26 lector universitar Management financiar (în lb. maghiară); Management organizațional (în lb. maghiară); Planul de afaceri (în lb. maghiară)
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Drept canonic ortodox. Administrație și legislație bisericească I, II; Dimensiunea canonică a lucrării sacramentale; Dimensiunea canonică a relațiilor bisericești; Teologie socială: documente, atitudini şi tendinţe; Teologie socială: introducere, metodologie, fundamente şi principii; Teologie socială: mijloace, teme şi probleme
31 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Studiul Vechiului Testament I; Studiul Vechiului Testament II; Studiul Vechiului Testament I; Studiul Vechiului Testament II; Arheologie biblică I; Arheologie biblică II
32 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 25 lector universitar Canto coral I (în lb. maghiară); Educarea auzului muzical 1 (în lb. maghiară); Canto coral II (în lb. maghiară); Educarea auzului muzical 2 (în lb. maghiară); Istoria artei 1 (în lb. maghiară); Tehnica cercetării și redactării științifice în muzică 1 (în lb. maghiară); Istoria artei 2 (în lb. maghiară); Tehnica cercetării și redactării științifice în muzică 2 (în lb. maghiară); Canto individual (în lb. maghiară); Canto (individual) 3 (în lb. maghiară); Canto (individual) 4 (în lb. maghiară); Istoria artei 3 (în lb. maghiară); Istoria artei 4 (în lb. maghiară)
33 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 4 conferențiar universitar Structuri narative în teatrul și filmul contemporan; Managementul companiei independente; Scriere creativă pentru artele performative și vizuale
34 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 31 lector universitar Educația expresiei vocale (3) și (4)
35 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 25 lector universitar Producție audiovizuală (1): Regie pentru televiziune; Teoria și practica mass-media (1, 2); Programe audiovizuale; Telejurnalism; Atelier de producție film/video (2)
36 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Improvizație scenică aprofundată (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (4) (în lb. maghiară); Practica spectacolului teatral (3) (în lb. maghiară); Practică profesională (în lb. maghiară); Teatrul psihologic (în lb. maghiară); Producție artistică (1) (în lb. maghiară); Tehnici și metode în arta actorului (în lb. maghiară)

 

Candidați posturi didactice scoase pentru la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, publicate în MO 345/24.04.2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidați Nr. înreg. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 6 profesor universitar Metode experimentale (în lb. engleză); Fenomene de transport în solid (în lb. engleză); Tehnologii criogenice Deac Iosif-Grigore 8500/22.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 16 lector universitar Fizica metalelor și aliajelor (în lb.engleză); Electronică; Microunde; Sisteme și instrumentație cu senzori Mican Sever 8514/22.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 20 lector universitar Analiza structurală chimică (în lb. maghiară); Analiza retrosintetică (în lb. maghiară); Chimie organică: funcțiuni simple (în lb. maghiară); Medicamente de sinteză (în lb. maghiară) Gal Emese 8770/24.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 5 profesor universitar Condiționarea produselor din industria alimentară; Sinteze electrochimice de materiale cu aplicații în protecția mediului; Materiale cu proprietăți de recunoaștere ionică și moleculară Turdean Graziella Liana 9709/8.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 11 conferențiar universitar Histologia și anatomia plantelor; Inginerie genetică Podar Dorina 9056/30.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 12 conferențiar universitar Tehnologia ADN recombinat I; Genetică medicală; Genetica generală II Lupan Iulia 8943/29.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 12 șef de lucrări Geografia turismului în România; Stagiu de practică 2 Oprea Marius George 8933/29.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 12 șef de lucrări Potențialul hidro-climatic și valorificarea lui în turism (în lb. maghiară); Amenajarea bazinelor hidrografice (în lb. maghiară); Pedogeografie (în lb. maghiară); Hidrologie (în lb. maghiară) Czellecz Boglarka Timea 9054/30.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor- Extensia Zalău 42 conferențiar universitar Potențialul turistic al reliefului și valorificarea lui în turism; Geografia regională a României; Geografia continentelor. Europa; Geografia turismului în România Pop Olimpiu Traian 9323/4.06.2018 Candidatul nu îndeplinește standardele minimale naționale
10 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 10 conferențiar universitar Paleografie latină (I); Paleografie latină (II); Istoria Transilvaniei în Evul Mediu; Seminar special 2: Stat, societate, cultură în lumea medievală Dincă Adinel Ciprian 9831/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 9 lector universitar Istoria populației Europei în secolele XVIII-XXI și demografie istorică; Magie și familie în Transilvania (secolele XIX-XXI); Politici demografice și migrații internaționale în secolele XIX-XXI; Seminar de cercetare (II);  Imaginarul corpului uman Eppel Ioan Marius 8004/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 10 lector universitar Transilvania de la Iluminism la Romantism. O istorie culturală; Introducere în istoria modernă a României; Introducere în istoria modernă universală; Arhive personale și familiale Turcu Lucian Dorel 7641/10.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 22 lector universitar Arhitectura Renașterii în Transilvania (în lb. maghiară); Metode de cercetare în reabilitarea monumentelor  (în lb. maghiară); Iconografia artei  (în lb. maghiară); Istorismul în arta Europei Centrale (în lb. maghiară); Altare poliptice. Evoluție și probleme stilistice (în lb. maghiară); Arhitectura Transilvaniei în perioada habsburgică. Prezentare generală, metodica cercetării (în lb. maghiară) Pal Emese 7927/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Contemporană 19 lector universitar Securitatea patrimoniului; Securitatea documentelor Găzdac Cristian-Anton 7976/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 10 lector universitar Limba germană contemporană (Lexicologie) seminar B (în lb.germană); Limba germană contemporană (Lexicologie) curs practic A (în lb.germană);  Limba germană contemporană (Lexicologie) curs practic B (în lb.germană); Literatura germană (Iluminism, Sturm und Drang) seminar (în lb.germană) ; Filosofia germană și literatura în dialog (în lb.germană); Anglicisme și americanisme (în lb.germană) Wittstock Ursula Monica 7982/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Litere Departamentul de Literatura Maghiară 16 lector universitar Introducere în istoria socială a literaturii (în lb. maghiară); Introducere în metodologia literaturii universale și comparate (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare IV: 1849-1908 (în lb. maghiară);  Istoria literaturii maghiare (1849-1908) (în lb. maghiară); Literatură comparată (în lb. maghiară) Berki Timea 7973/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Nagy Marta 9339/4.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 5 lector universitar Limba norvegiană (1) - Fonologie și morfologie; Cultură și civilizație scandinavă; Limba norvegiană - Morfologie; Literatura norvegiană (1) - Epoci literare; Limba norvegiană - curs facultativ; Limba norvegiană (3) - Sintaxa; Limba norvegiană (4) - Lexicologie; Limbă norvegiană (6) Analiză semantică și traducere; Noțiuni de limba și cultura norvegiană; Noțiuni de limbă norvegiană Răduț Raluca-Daniela 7926/15.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 16 lector universitar Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici de redactare creativă (în lb. engleză) Oltean-Cîmpean Alexandru 7812/14.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 21 lector universitar Practică 1; Practică 2; Psihologia sănătății clinice (Medicină comportamentală); Practică 3; Practică 4 Păsărelu Costina-Ruxandra 9276/31.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 23 lector universitar Practică de profil II; Consiliere pastorală (în lb. engleză); Practică clinică IV; Psihologie pozitivă; Retorică și teoria argumentării Cândea Diana-Mirela 9829/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 4 conferențiar universitar Metode de dezvoltare cognitivă (în lb. maghiară); Psihologie organizațională I (în lb. maghiară)  -    
22 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 12 lector universitar Psihopedagogia deficienților de intelect (în lb. maghiară); Psihologia educației (în lb. maghiară); Managementul agresivității școlare (în lb. maghiară) Farcas Susana 8584/23.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 6 conferențiar universitar Economie socială (în lb. maghiară); Sociologie economică (în lb. maghiară); Sociologia antreprenoriatului (în lb. maghiară) Csata Zsombor  9055/30.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 33 lector universitar Managementul instituțiilor publice; Leadership și networking în Europa Central-Răsăriteană (în lb. engleză); Managementul resurselor umane; Management public; Managementul calității; Management strategic: oportunități europene, provocări globale Matiș Cosmin-Dumitru 10081/13.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 2 profesor universitar Identitate, populism, extremism (în lb. franceză); Stat, societate și politică în Africa centrală și de est (în lb. franceză); Teorii ale relațiilor internaționale Mișcoiu Sergiu 9203/31.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 15 lector universitar Microeconomie (în lb. română și în lb. engleză) Bode Oana Ruxandra 9959/12.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 17 conferențiar universitar Contabilitate aplicată (în lb. română și în lb. engleză); Contabilitate financiară; Responsabilitate socială și raportări de mediu; Bazele contabilității Ienciu Ionel-Alin 9611/7.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 16 conferențiar universitar Banking/ Tehnică bancară (în lb. română și în lb. engleză); Micro și macroprudențialitate bancară Nistor Simona 10060/13.06.2018 Candidata nu a prezentat dovada certificării lingvistice în limba de predare la nivel european C1
29 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 26 lector universitar Management financiar (în lb. maghiară); Management organizațional (în lb. maghiară); Planul de afaceri (în lb. maghiară) Racz Bela-Gergely 9461/5.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Drept canonic ortodox. Administrație și legislație bisericească I, II; Dimensiunea canonică a lucrării sacramentale; Dimensiunea canonică a relațiilor bisericești; Teologie socială: documente, atitudini şi tendinţe; Teologie socială: introducere, metodologie, fundamente şi principii; Teologie socială: mijloace, teme şi probleme Perșa Răzvan Tudor 9824/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Studiul Vechiului Testament I; Studiul Vechiului Testament II; Studiul Vechiului Testament I; Studiul Vechiului Testament II; Arheologie biblică I; Arheologie biblică II Pașca-Tușa Stelian 9823/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Pogor Constantin 9997/12.06.2018 Candidatul nu a depus la dosar copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei de doctor
32 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 25 lector universitar Canto coral I (în lb. maghiară); Educarea auzului muzical 1 (în lb. maghiară); Canto coral II (în lb. maghiară); Educarea auzului muzical 2 (în lb. maghiară); Istoria artei 1 (în lb. maghiară); Tehnica cercetării și redactării științifice în muzică 1 (în lb. maghiară); Istoria artei 2 (în lb. maghiară); Tehnica cercetării și redactării științifice în muzică 2 (în lb. maghiară); Canto individual (în lb. maghiară); Canto (individual) 3 (în lb. maghiară); Canto (individual) 4 (în lb. maghiară); Istoria artei 3 (în lb. maghiară); Istoria artei 4 (în lb. maghiară) Sofalvi Emese 10043/13.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 4 conferențiar universitar Structuri narative în teatrul și filmul contemporan; Managementul companiei independente; Scriere creativă pentru artele performative și vizuale Sas-Marinescu Raluca-Ioana 9612/7.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 31 lector universitar Educația expresiei vocale (3) și (4) Gheorghe-Milea Luminița 10042/13.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 25 lector universitar Producție audiovizuală (1): Regie pentru televiziune; Teoria și practica mass-media (1, 2); Programe audiovizuale; Telejurnalism; Atelier de producție film/video (2) Ilea Mihaiela 8831/25.05.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Improvizație scenică aprofundată (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (4) (în lb. maghiară); Practica spectacolului teatral (3) (în lb. maghiară); Practică profesională (în lb. maghiară); Teatrul psihologic (în lb. maghiară); Producție artistică (1) (în lb. maghiară); Tehnici și metode în arta actorului (în lb. maghiară) Szilagyi-Palko Csaba 9841/11.06.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

Comisii_posturi_didactice_durata_nedeterminata_sem_II_2017_2018