Posturi didactice perioada nedeterminată

 

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 391 din 27 aprilie 2022, partea a III-a

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (dintr-o singură mapa) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicați) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus. Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

 • 27 aprilie 2022 Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 391/27.04.2022, Partea a III-a Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată
 • 27 aprilie 2022 - 15 iunie 2022 Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată
 • 16 mai 2022 Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională
 • 16 mai 2022 - 15 iunie 2022 Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare
 • 20 iunie 2022 Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB
 • 16 iunie 2022 - 17 iunie 2022 Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați
 • 20 iunie 2022 - 22 iunie 2022 Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs
 • 22 iunie 2022 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs
 • 23 iunie 2022 Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs
 • 30 iunie 2022 – 1 iulie 2022 Desfăşurarea probelor concursurilor Afişarea rezultatelor concursurilor
 • 4 iulie 2022 - 6 iulie 2022 Depunerea contestaţiilor
 • 7 iulie 2022 - 8 iulie 2022 Soluționarea contestațiilor
 • 11 iulie 2022 - 12 iulie 2022 Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date). Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.
 • iulie 2022 Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

27 aprilie 2022 – 13 mai 2022 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

Facultatea de Geografie 

Facultatea de Drept 

Facultatea de Istorie și Filosofie 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

16 mai 2022- 31 mai 2022 

Facultatea de Litere 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Facultatea de Studii Europene 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Facultatea de Teatru și Film 

2 iunie 2022 – 15 iunie 2022 

Facultatea de Matematică și Informatică 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului  

Facultatea de Inginerie 

Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” 

Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (27 aprilie 2022 - 15 iunie 2022 pentru posturile didactice; 16 mai 2022 - 15 iunie 2022 pentru posturile de cercetare). 

 

Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 16 conferențiar universitar Teoria codurilor (în lb. maghiară); Funcții reale (în lb. maghiară); Analiză complexă (în lb. maghiară)
2 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 21 conferențiar universitar Biochimie; Enzimologie avansată; Principiile enzimologiei clinice și ale tehnicilor imunochimice
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 20 conferențiar universitar Bazele chimiei analitice; Monitorizarea mediului prin metode analitice moderne; Toxicologie
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 55 asistent universitar Tehnologia produșilor anorganici de bază; Tehnologii anorganice specifice; Tehnologia pigmenților anorganici; Materiale anorganice; Chimie anorganică
5 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 50 asistent universitar Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie; Bazele ingineriei reacțiilor chimice; Optimizarea proceselor chimice
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Biochimie structurală; Biochimia metabolismului; Metode biochimice și biofizice moderne
7 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 21 asistent universitar Biologie animală; Anatomia comparată a vertebratelor; Practică de specialitate cu aplicații de teren; Neurobiologie și evoluția creierului
8 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 20 șef de lucrări Petrologie sedimentară; Rezervoare carbonatice; Prospecțiune și explorare geologică; Practică în domeniu și de specialitate
9 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 14 șef de lucrări Organizarea spațiului geografic (în lb. maghiară); Planning rural (în lb. maghiară); Turism cultural (în lb. maghiară); Sisteme turistice internaționale (în lb. maghiară)
10 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 11 conferențiar universitar Contractul - evoluții și perspective; Dreptul consumatorului; Răspunderea civilă în materia protecției datelor cu caracter personal
11 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 17 lector universitar Drept execuțional penal; Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 2 profesor universitar Istoria limbii române (Morfosintaxă istorică și dialectologie); Limbă și cultură (1- Viața cuvintelor)
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 4 conferențiar universitar Limba spaniolă 2 (Morfologie - Sintagma nominală (în lb. spaniolă); Analiza traducerii (spaniolă - română). Practică editorială (în lb. spaniolă); Teoria și practica traducerii/ Curs de limba spaniolă: Teoria și practica traducerii (în lb. spaniolă)
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 10 lector universitar Gramatica normativă; Limbă română contemporană (Lexicologie); Limba română contemporană (Semantică și modele de analiză); Stilistica (tehno)editării
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 11 lector universitar Limba română contemporană (Fonetică și fonologie); Limba română contemporană (Morfologie); Morfosintaxa limbii române contemporane în contextul lingvistic european
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 16 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (C) Germană (în lb. germană)
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 21 asistent universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (B) Engleză (în lb. engleză); Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (B) Franceză (în lb. franceză); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (B) Engleză (în lb. engleză); Traducerea - Mediere lingvistică și culturală (B) Franceză (în lb. franceză); Paradigmele traducerii (A). Traducere. Limbaje de specialitate (B.C) Franceză (în lb. engleză)
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 22 asistent universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (C) Italiană (în lb. italiană); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (C) Italiană (în lb. italiană); Traducerea - Mediere lingvistică și culturală (C) Italiană (în lb. italiană); Paradigmele traducerii 1 (A) Română. Tipologia discursurilor (B, C) Italiană (în lb. italiană); Paradigmele traducerii (A). Traducere. Limbaje de specialitate (B.C) Italiană (în lb. italiană); Comunicare (A). Media (B, C) (în lb. italiană)
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 19 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP -A1); Curs practic de limba română (LRCP -A2); Curs practic de limba română (LRCP -B1); Limbaj specializat: Științe biologice și biomedicale
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 35 asistent universitar Limba engleză I -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză II -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză)
21 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 14 lector universitar Introducere în istoria medie universală; Istoria artei universale II - romanic și gotic; Istoria artei în România I - Ev Mediu și Renaștere; Seminar special (II): Stat, societate, cultură în lumea medievală
22 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 58 lector universitar Introducere în studii de securitate și strategice (în lb. română și în lb. engleză); Probleme fundamentale ale lumii contemporane (în lb. română și în lb. engleză); Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație. Etică și integritate academică
23 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 59 lector universitar Filosofie politică (în lb. engleză); Gândire critică (în lb. română și în lb. engleză)
24 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 29 lector universitar Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologia religiei
25 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 73 asistent universitar Psihologie cognitivă; Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului); Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului și adultului)
26 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 75 asistent universitar Psihologie experimentală (și analiza datelor I); Psihologie experimentală (și analiza datelor II); Psihologie socială (Dinamica grupului); Psihologie socială (Cogniție socială)
27 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 25 lector universitar Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării; Teoria și practica educației civice; Pedagogia învățământului superior
28 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 15 lector universitar Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Tranziția de la adolescență la vârsta tinereții; Specificul elaborării lucrării de licență în asistența socială; Practică de specialitate (IV); Protecția copilului
29 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 17 lector universitar Asistența socială în școală; Calitatea vieții și politici anti-sărăcie; Adopție și plasament familial; Practică II; Practică de specialitate
30 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 9 conferențiar universitar Introducere în studiul relațiilor internaționale (în lb. română și în lb. engleză); Sisteme politice și parlamentare în Asia (în lb. franceză)
31 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 13 lector universitar Metode de cercetare în științele comunicării; PR sectorial - ONG
32 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 8 lector universitar Introducere în sănătate publică (în lb. engleză); Fundamentele sociale ale sănătății publice (în lb. engleză); Aspecte sociale și comportamentale ale sănătății publice (în lb. engleză)
33 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 17 conferențiar universitar Contabilitate aprofundată; Evaluarea afacerilor (în lb. engleză); Evaluarea proprietăților imobiliare
34 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 17 conferențiar universitar Asigurări și protecție socială; Finanțele întreprinderii; Gestiune financiară
35 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 10 lector universitar Management logistic (în lb. germană); Managementul proiectelor de afaceri (în lb. germană); Sisteme informatice de asistare a deciziilor (în lb. germană) 
36 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 13 lector universitar Bazele generale ale atletismului (în lb. maghiară); Atletism - teorie și practică (în lb. maghiară);  Metodica predării atletismului în școală (în lb. maghiară); Educație fizică 1, 2 (în lb. maghiară)
37 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 14 lector universitar Gimnastica de bază; Comunicare în educație fizică și sport; Gimnastica artistică - teorie și practică; Metodica predării gimnasticii în școală
38 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 34 lector universitar Morala creștină I, II; Fundamentele bioeticii creștine; Bioetica și taina persoanei; Proiect de intervenţie. Practică de specialitate
39 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 29 lector universitar Dirijat coral 1,2,3,4,5,6 (în lb. maghiară); Practică artistică 1,2 (în lb. maghiară)
40 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 conferențiar universitar Educația expresiei vocale - vorbire (3),(4); Educația expresiei vocale (5),(6)
41 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 29 lector universitar Educația expresiei corporale (3),(4); Improvizație scenică (3),(4)
42 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 11 conferențiar universitar Experiment vizual în filmul scurt; Videoart și filmul experimental; Scenografie de film și TV; Efecte speciale și tehnici de animație
43 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Atelier de creație teatrală (1),(2) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3), (4) (în lb. maghiară); Machiaj (în lb. maghiară); Arta actorului de film (în lb. maghiară)
44 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 2 profesor universitar Experiment regizoral în filmul de scurtmetraj (în lb. maghiară); Scurtmetrajul de animație (în lb. maghiară); Tehnici de animație (în lb. maghiară); Efecte speciale (în lb. maghiară)
45 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic; Fizică; Vibrațiile mașinilor și utilajelor

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

Candidații care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Nume Informații Nr. înreg. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 16 conferențiar universitar Teoria codurilor (în lb. maghiară); Funcții reale (în lb. maghiară); Analiză complexă (în lb. maghiară) Laszlo Tamas 6723/7.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 21 conferențiar universitar Biochimie; Enzimologie avansată; Principiile enzimologiei clinice și ale tehnicilor imunochimice Bencze Laszlo-Csaba 6548/3.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 20 conferențiar universitar Bazele chimiei analitice; Monitorizarea mediului prin metode analitice moderne; Toxicologie Hosu Anamaria Delia 5497/16.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 55 asistent universitar Tehnologia produșilor anorganici de bază; Tehnologii anorganice specifice; Tehnologia pigmenților anorganici; Materiale anorganice; Chimie anorganică Kapronczai Erzsebet-Eleonora 5338/12.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 50 asistent universitar Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie; Bazele ingineriei reacțiilor chimice; Optimizarea proceselor chimice Sandu Vlad-Cristian 6961/10.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 25 șef de lucrări Biochimie structurală; Biochimia metabolismului; Metode biochimice și biofizice moderne Rauca Valentin-Florian 6955/10.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 21 asistent universitar Biologie animală; Anatomia comparată a vertebratelor; Practică de specialitate cu aplicații de teren; Neurobiologie și evoluția creierului Cristea Adorjan  6960/10.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 20 șef de lucrări Petrologie sedimentară; Rezervoare carbonatice; Prospecțiune și explorare geologică; Practică în domeniu și de specialitate Mircescu Cristian Victor 4987/5.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 14 șef de lucrări Organizarea spațiului geografic (în lb. maghiară); Planning rural (în lb. maghiară); Turism cultural (în lb. maghiară); Sisteme turistice internaționale (în lb. maghiară) Nagy Julia Angela 5282/11.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 11 conferențiar universitar Contractul - evoluții și perspective; Dreptul consumatorului; Răspunderea civilă în materia protecției datelor cu caracter personal Goicovici Ana-Juanita 6605/6.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 17 lector universitar Drept execuțional penal; Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II Curt Ioana Paula 7059/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 2 profesor universitar Istoria limbii române (Morfosintaxă istorică și dialectologie); Limbă și cultură (1- Viața cuvintelor) Chircu-Buftea Adrian 5822/23.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 4 conferențiar universitar Limba spaniolă 2 (Morfologie - Sintagma nominală (în lb. spaniolă); Analiza traducerii (spaniolă - română). Practică editorială (în lb. spaniolă); Teoria și practica traducerii/ Curs de limba spaniolă: Teoria și practica traducerii (în lb. spaniolă) Moraru Sanda-Valeria 6362/31.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 10 lector universitar Gramatica normativă; Limbă română contemporană (Lexicologie); Limba română contemporană (Semantică și modele de analiză); Stilistica (tehno)editării Pașcalău Iosif-Cristian 6950/10.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 11 lector universitar Limba română contemporană (Fonetică și fonologie); Limba română contemporană (Morfologie); Morfosintaxa limbii române contemporane în contextul lingvistic european Macaveiu (ex.Peica) căs. Ҫavaș Cipriana-Elena 6163/27.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 16 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (C) Germană (în lb. germană) Nicoriuc Beatrice Kristine 6954/10.06.2022 Candidata NU îndeplinește standardele minimale ale UBB pentru ocuparea postului de lector universitar
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 21 asistent universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (B) Engleză (în lb. engleză); Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (B) Franceză (în lb. franceză); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (B) Engleză (în lb. engleză); Traducerea - Mediere lingvistică și culturală (B) Franceză (în lb. franceză); Paradigmele traducerii (A). Traducere. Limbaje de specialitate (B.C) Franceză (în lb. engleză) Sărmașiu Andreea-Maria 7184/15.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 22 asistent universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (C) Italiană (în lb. italiană); Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (C) Italiană (în lb. italiană); Traducerea - Mediere lingvistică și culturală (C) Italiană (în lb. italiană); Paradigmele traducerii 1 (A) Română. Tipologia discursurilor (B, C) Italiană (în lb. italiană); Paradigmele traducerii (A). Traducere. Limbaje de specialitate (B.C) Italiană (în lb. italiană); Comunicare (A). Media (B, C) (în lb. italiană) Mărginean Irina-Cristina 6145/27.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 19 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP -A1); Curs practic de limba română (LRCP -A2); Curs practic de limba română (LRCP -B1); Limbaj specializat: Științe biologice și biomedicale Sacalîș Anca-Lorena 6751/7.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 35 asistent universitar Limba engleză I -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză II -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză) Colțoiu Raluca-Elena 6160/27.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Mezei Adina-Maria 6207/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Părău-Olar Călina 7047/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 14 lector universitar Introducere în istoria medie universală; Istoria artei universale II - romanic și gotic; Istoria artei în România I - Ev Mediu și Renaștere; Seminar special (II): Stat, societate, cultură în lumea medievală Kovacs Robert 5203/10.05.2022 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare întrucât nu îndeplinește standardele minimale
Năstăsoiu Dragoș-Gheorghe 7050/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Firea Elena 7183/15.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 58 lector universitar Introducere în studii de securitate și strategice (în lb. română și în lb. engleză); Probleme fundamentale ale lumii contemporane (în lb. română și în lb. engleză); Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație. Etică și integritate academică Luțai Raluca Codruța 6520/3.06.2022 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu deține un certificat de competență lingvistică valabil
23 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 59 lector universitar Filosofie politică (în lb. engleză); Gândire critică (în lb. română și în lb. engleză) Popa Paul 6172/27.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 29 lector universitar Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologia religiei Buzgar Nicoleta-Ramona 6627/6.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 73 asistent universitar Psihologie cognitivă; Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului); Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului și adultului) Mone Ionuț-Sergiu 6243/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 75 asistent universitar Psihologie experimentală (și analiza datelor I); Psihologie experimentală (și analiza datelor II); Psihologie socială (Dinamica grupului); Psihologie socială (Cogniție socială) Trif Sabina Ramona 7067/14.06.2022 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu deține titlul de doctor (nu face dovada deținerii titlului)
27 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 25 lector universitar Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării; Teoria și practica educației civice; Pedagogia învățământului superior Oltean Alexandra-Ioana 6629/6.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 15 lector universitar Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Tranziția de la adolescență la vârsta tinereții; Specificul elaborării lucrării de licență în asistența socială; Practică de specialitate (IV); Protecția copilului Telegdi-Csetri Viorela 6232/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Damian Ovidiu-Corneliu 6727/7.06.2022 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu deține titlul de doctor în domeniul postului
29 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 17 lector universitar Asistența socială în școală; Calitatea vieții și politici anti-sărăcie; Adopție și plasament familial; Practică II; Practică de specialitate Filip Oana-Lavinia 6796/8.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 9 conferențiar universitar Introducere în studiul relațiilor internaționale (în lb. română și în lb. engleză); Sisteme politice și parlamentare în Asia (în lb. franceză) Pantea Ana Gabriela 7156/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 13 lector universitar Metode de cercetare în științele comunicării; PR sectorial - ONG Culic Iulia-Lorina 6807/8.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 8 lector universitar Introducere în sănătate publică (în lb. engleză); Fundamentele sociale ale sănătății publice (în lb. engleză); Aspecte sociale și comportamentale ale sănătății publice (în lb. engleză) Coman Mădălina Adina 5765/20.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Moldovan Lăcrămioara Ana 6543/3.06.2022 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs, respectiv NU îndeplinește standardul științific - art. 11 (6) din Metodologia UBB
33 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 17 conferențiar universitar Contabilitate aprofundată; Evaluarea afacerilor (în lb. engleză); Evaluarea proprietăților imobiliare Cuzdriorean-Vladu Dan-Dacian 6230/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 17 conferențiar universitar Asigurări și protecție socială; Finanțele întreprinderii; Gestiune financiară Văidean Viorela-Ligia 6209/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 10 lector universitar Management logistic (în lb. germană); Managementul proiectelor de afaceri (în lb. germană); Sisteme informatice de asistare a deciziilor (în lb. germană)  Irimiaș Tudor 6216/30.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 13 lector universitar Bazele generale ale atletismului (în lb. maghiară); Atletism - teorie și practică (în lb. maghiară);  Metodica predării atletismului în școală (în lb. maghiară); Educație fizică 1, 2 (în lb. maghiară) Szabo Peter-Zsolt 5362/13.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 14 lector universitar Gimnastica de bază; Comunicare în educație fizică și sport; Gimnastica artistică - teorie și practică; Metodica predării gimnasticii în școală Rus Romulus Virgil 6521/3.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 34 lector universitar Morala creștină I, II; Fundamentele bioeticii creștine; Bioetica și taina persoanei; Proiect de intervenţie. Practică de specialitate Noje Gabriel-Alexandru 6872/9.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 29 lector universitar Dirijat coral 1,2,3,4,5,6 (în lb. maghiară); Practică artistică 1,2 (în lb. maghiară) Toadere Dalma-Lidia 7058/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
40 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 24 conferențiar universitar Educația expresiei vocale - vorbire (3),(4); Educația expresiei vocale (5),(6) Similar Anca Elisabeta 7198/15.06.2022 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare întrucât nu îndeplinește standardele minimale
41 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 29 lector universitar Educația expresiei corporale (3),(4); Improvizație scenică (3),(4) Lupan Raluca 6084/26.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Nedelea Patricia 7188/15.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Strâmtu Adrian 7190/15.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 11 conferențiar universitar Experiment vizual în filmul scurt; Videoart și filmul experimental; Scenografie de film și TV; Efecte speciale și tehnici de animație Smarandache Ligia 6367/31.05.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
43 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Atelier de creație teatrală (1),(2) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (3), (4) (în lb. maghiară); Machiaj (în lb. maghiară); Arta actorului de film (în lb. maghiară) Pal Emoke 7194/15.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
44 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 2 profesor universitar Experiment regizoral în filmul de scurtmetraj (în lb. maghiară); Scurtmetrajul de animație (în lb. maghiară); Tehnici de animație (în lb. maghiară); Efecte speciale (în lb. maghiară) Toth Geza 7075/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
45 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic; Fizică; Vibrațiile mașinilor și utilajelor Hațiegan Cornel 7100/14.06.2022 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea alanului universitar 2021-2022