Posturi didactice perioada nedeterminată

 

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetaer vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. ....................., partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea învățământului superior nr.199/2023 , H.G. nr. 1339/2023 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

OPIS
DOSAR DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar și privind lipsa sancțiunii comisiei de etică a UBB, prevăzută de Legea învățământului superior nr. 199/2023, art. 172 alin. (3) lit. e) (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului –model Europass (în original).
Curriculum vitae al candidatului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură, care la rubrica “Date personale” să cuprindă doar numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de e-mail. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin datele cu caracter personal (adresă, telefon, e-mail etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, asumată prin semnătură).
Lista de lucrări ale candidatului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevantepentru domeniul disciplinelor postului pentru care candidează, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat ;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare

teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, asumată prin semnătură).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format electronic, de tip PDF, fără semnătură. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 -Fișă de verificare asistent de cercetare -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific
-formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice, cu excepția postului de asistent universitar , documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia conform cu originalul a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia conform cu originalul a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
b) Pentru postul de asistent universitar : dovada deținerii diplomei de doctor (copia conform cu originalul a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia conform cu originalul a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia) sau dovada înmatriculării la un program de studii doctorale (fără depășirea perioadei maxime de studii, care include prelungirile admisibile conform legii), atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință. Adeverința se depune în copie conform cu originalul.
c) Pentru toate posturile de cercetare, cu excepția postului de asistent de cercetare, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia.

d) Pentru postul de asistent de cercetare dovada deținerii diplomei de doctor (copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia) sau dovada înmatriculării la un program de studii doctorale (fără depășirea perioadei maxime de studii, care include prelungirile admisibile conform legii), atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora); copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea învățământului superior nr. 199/2023 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate (în original) Anexa nr. 5.7-formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat).

 

14.

Doar pentru posturile de:

a) conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, cel puțin 3 scrisori de recomandare ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, exterioare UBB, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitățile profesionale ale candidatului;

b) profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, cel puțin 3 scrisori de recomandare ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitățile profesionale ale candidatului; în cazul domeniilor științifice cu specific românesc, pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, exterioare UBB.

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni) (copie simplă).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original).

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare.

19.

Certificat de cazier judiciar.

20 Certificat de integritate comportamentală, în copie conform cu originalul.
21 Certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății, în copie conform cu originalul.- formular certificat
22 Doar pentru candidații la ocuparea unor posturi didactice, avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice, eliberat conform prevederilor ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, în copie conform cu originalul. – formular aviz
23

Doar pentru candidații la ocuparea unor posturi didactice,

  • a) dovada parcurgerii unui program universitar de formare psihopedagogică pentru învățământul superior, de 30 de credite de studii transferabile ECTS/SECT sau un angajament privind parcurgerea unui astfel de program în termen de 2 ani de la ocuparea postului (în original).-Anexa 5.8

sau

  • b)dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile ECTS/SECT.
Dovada se depune în copie conform cu originalul.
24 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în original).
25 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie, binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
26 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).
27 Declarația candidatului de asumare a condiției ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin datele cu caracter personal și textul integral al publicațiilor. -Anexa 5.9

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul (a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

TOATE DOCUMENTELE CUPRINSE ÎN OPIS SE VOR DEPUNE:

  1. în format letric, (tipărite pe suport de hârtie, îndosariate, atașate în ordinea prevăzută de OPIS, excepție făcând pct. 26 al listei –textul integral al publicațiilor se depune exclusiv în format electronic)
  2. în format electronic, de tip PDF (pe suport CD/DVD sau memorie USB).

Documentele în format electronic vor fi numerotate conform opisului (de ex. 1. Cerere_inscriere; 2. Propunere_dezvoltare_cariera etc.)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

30 aprilie 2024

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 143/30.04.2024, Partea a III-a

30 aprilie 2024

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

30 aprilie 2024- 13 iunie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată

14 mai 2024

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 mai 2024 - 13 iunie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

10 iunie 2024

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

17 iunie 2024 - 18 iunie 2024

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați și publicarea rezoluțiilor comisiilor de evaluare pe site-ul UBB

19 iunie 2024

Depunerea contestațiilor referitoare la rezoluțiile comisiilor de evaluare (contestațiile de depun la Registratura UBB)

20 iunie 2024 - 21 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor referitoare la rezoluțiile comisiilor de evaluare

25 iunie 2024 - 26 iunie 2024

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

27 iunie 2024

Anunţarea candidaţilor, prin afişarea pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

28 iunie 2024

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

8 iulie 2024 – 9 iulie 2024

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

10 iulie 2024 – 12 iulie 2024

Depunerea contestaţiilor (contestațiile de depun la Registratura UBB)

15 iulie 2024 – 16 iulie 2024

Soluționarea contestațiilor

17 iulie 2024 – 18 iulie 2024

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

iulie 2024

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

30 aprilie 2024 14 mai 2024

Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Inginerie

15 mai 2024 - 31 mai 2024

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

3 iunie 2024 13 iunie 2024

Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (ICI-BNS)

*Prezenta planificare este pur orientativă, candidații putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (30 aprilie 2024 -13 iunie 2024 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 14 mai 2024 - 13 iunie 2024 pentru posturile de cercetare).

Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Detalii post
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 25 conferențiar universitar Baze de date; Metodologii agile de dezvoltare a aplicațiilor software (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență  detalii
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 61 lector universitar Algoritmica grafelor (în lb. engleză); Fundamentele programării (în lb. engleză); Programare orientată obiecte (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză) detalii
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară); Matematica de bază (în lb. maghiară); Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică (în lb. maghiară) detalii
4 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 7 conferențiar universitar Fizică generală; Biomecanică; Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Fizica și tehnologia materialelor supraconductoare detalii
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 11 lector universitar Informatică aplicată în fizică (în lb. maghiară); Introducere în programare și grafică asistată de calculator (în lb. maghiară); Fundamentele teoretice ale măsurătorilor (în lb. maghiară); Măsurători de precizie. Metrologie (în lb. maghiară); Fizica și tehnologia materialelor magnetice (în lb. maghiară) detalii
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 27 șef de lucrări Biochimie clinică; Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică; Hematologie medicală; Enzimologie specială detalii
7 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 24 șef de lucrări Paleontologie (în lb. maghiară); Geologia României (în lb. maghiară); Combustibili fosili (în lb. maghiară); Analiză de facies (în lb. maghiară); Metodologia întocmirii lucrării de diplomă (în lb. maghiară) detalii
8 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 4 conferențiar universitar Lingvistică generală; Inițiere în metodologia de cercetare științifică; Curs de limbă și literatură română: Stilistică/ Metode și analize literare detalii
9 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 17 asistent universitar Gramatică normativă; Semiotică și științele limbajului detalii
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 23 asistent universitar Limba engleză (Fonetică, Lexicologie) (în lb. engleză); Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze) (în lb. engleză); Limba engleză (Sintaxă/ Introducere în teoria argumentării) (în lb. engleză);  Limba engleză (Sintaxă) (în lb. engleză); Limba engleză (Istoria limbii engleze) (în lb. engleză) detalii
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 21 lector universitar Literaturi francofone europene: literatura română de expresie franceză (în lb. franceză); Cultură și civilizație franceză (în lb. franceză); Experiențe ale comunicării: scriitorii francezi din secolul XX și cinematografia (în lb. franceză); Limba franceză (în lb. franceză); Teoria și practica traducerii (principii generale). Registre stilistice; Seminar de monitorizare a elaborării disertației și etica cercetării (în lb. franceză); Literatură, cultură și civilizație franceză 2 (sec. XVIII) (în lb. franceză) detalii
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 9 lector universitar Limbaje specializate; Civilizație chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent); Limba chineză - curs integrat I; Lecturi aplicate detalii
13 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 4 conferențiar universitar Metode și sisteme de interpretare; Imaginarul folcloric; Curs de literatură comparată: Omul politic și literatura; Curs de literatură universală și comparată: Existențialism, postmodernism; Marginalitate și canon detalii
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 7 conferențiar universitar Organizarea arhivei curente; Ordonarea și inventarierea arhivelor istorice; Istoria etnologiei europene detalii
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 64 cercetător științific gradul I Relații internaționale și studii europene/ Științe politice/ Studii de securitate detalii
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 78 asistent universitar Psihologie judiciară; Profile atipice de dezvoltare I (copilăria timpurie); Profile atipice de dezvoltare II (perioada şcolară şi adolescenţa); Psihocriminalistică  detalii
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 79 asistent universitar Introducere în psihologie I, II; Psihologie generală și educațională detalii
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 5 conferențiar universitar Introducere în psihologia dezvoltării; Terapia copiilor cu dificultăţi de învăţare ; Metode şi tehnici de evaluare complexă a copiilor cu CES; Coaching-ul abilităţilor de comunicare detalii
19 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 15 conferențiar universitar Contabilitate financiară; Contabilitate managerială aplicată; Monitorizare, evaluare, audit; Audit detalii
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 29 lector universitar Managementul ciclului de proiect (în lb. română și în lb. engleză); Managementul proiectelor europene (în lb. română și în lb. engleză) detalii
21 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 30 lector universitar Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene; Managementul proiectelor europene; Transformare digitală în sectorul public și mediul privat detalii
22 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 11 conferențiar universitar Mișcări de protest, radicalizare și crizele lumii actuale (în lb. engleză); Ideologii politice în epoca contemporană (în lb. română și în lb. engleză); Teorii ale relațiilor internaționale detalii
23 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 21 lector universitar Metode de cercetare și de analiză în științele sociale (în lb. engleză); Introducere în științe politice (în lb. germană); Comunicare instituțională în UE (în lb. română și în lb. engleză); Metodologie și epistemologie în științele sociale (în lb. franceză) detalii
24 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 15 lector universitar Cetățenie activă în context global (în lb. engleză); Protocol diplomatic și comunicare instituțională; Diplomație publică și protocol instituțional; Studii de guvernanță și guvernare (în lb. română și în lb. engleză) detalii
25 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 16 lector universitar Globalizare, geopolitică și sistemul internațional (în lb. engleză); Dezvoltare internațională (în lb. engleză); Introducere în economia politică (în lb. engleză); Analiza politicilor publice (în lb. engleză) detalii
26 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 4 conferențiar universitar Asistență medicală în sănătate publică (în lb. engleză); Sănătate publică la nivelul comunității (în lb. engleză); Practica în Sănătate Publică (în lb. engleză); Internship (în lb. engleză) detalii
27 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 37 asistent universitar Principiile marketingului (în lb. română și în lb. engleză); Cercetări de marketing detalii
28 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 36 lector universitar Islamul- religie și cultură; Elemente fundamentaliste în Islam; Filosofia religiei; Teologie comparată între Islam și Creștinism; Istoria și filosofia religiilor I, II detalii
29 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală  7 lector universitar Introducere specială în liturgică (în lb. maghiară); Teologie pastorală sacramentală (în lb. maghiară); Introducere în spiritualitatea creștină (în lb. maghiară); Psihologie pastorală I (Îndrumare și însoțire spirituală de vindecare, crize de viață) (în lb. maghiară); Muzica gregoriană (în lb. maghiară); Liturgie pastorală (în lb. maghiară), Teme fundamentale de teologie spirituală (în lb. maghiară); Metodologia cercetării și integritatea academică (în lb. maghiară) detalii
30 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media  31 lector universitar Docu-drama (în lb. engleză); Producție de film documentar (1) (în lb. engleză); Producție audiovizuală (1): Nonficțiune; Producție audiovizuală (5): Filmul documentar detalii
31 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 27 lector universitar Educația expresiei vocale -canto (1), (2); Istoria muzicii detalii
32 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media  7 conferențiar universitar Fotografie (2) (în lb. maghiară); Docu-drama și pseudo-documentarul (în lb. maghiară) detalii
33 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 25 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul medicină detalii
34 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 26 cercetător științific gradul III
6 ore/zi
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științele pământului detalii
35 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 27 cercetător științific gradul III
6 ore/zi
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științele pământului detalii
36 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 20 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr. înreg. dosar Detalii
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 25 conferențiar universitar Baze de date; Metodologii agile de dezvoltare a aplicațiilor software (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență  Suciu Dan-Mircea 6695/16.05.2024 CV
FV
LP
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 61 lector universitar Algoritmica grafelor (în lb. engleză); Fundamentele programării (în lb. engleză); Programare orientată obiecte (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză) Mihai Andrei 8064/5.06.2024 CV
FV
LP
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară); Matematica de bază (în lb. maghiară); Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică (în lb. maghiară) Mester Agnes 8651/13.06.2024 CV
FV
LP
4 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 7 conferențiar universitar Fizică generală; Biomecanică; Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Fizica și tehnologia materialelor supraconductoare Știufiuc Gabriela Fabiola 8306/10.06.2024 CV
FV
LP
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 11 lector universitar Informatică aplicată în fizică (în lb. maghiară); Introducere în programare și grafică asistată de calculator (în lb. maghiară); Fundamentele teoretice ale măsurătorilor (în lb. maghiară); Măsurători de precizie. Metrologie (în lb. maghiară); Fizica și tehnologia materialelor magnetice (în lb. maghiară) Tyukodi Botond 8114/6.06.2024 CV
FV
LP
6 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 27 șef de lucrări Biochimie clinică; Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică; Hematologie medicală; Enzimologie specială Toma Vlad-Alexandru 6856/20.05.2024 CV
FV
LP
7 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 24 șef de lucrări Paleontologie (în lb. maghiară); Geologia României (în lb. maghiară); Combustibili fosili (în lb. maghiară); Analiză de facies (în lb. maghiară); Metodologia întocmirii lucrării de diplomă (în lb. maghiară) Kövecsi Szabolcs Attila 8450/11.06.2024 CV
FV
LP
8 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 4 conferențiar universitar Lingvistică generală; Inițiere în metodologia de cercetare științifică; Curs de limbă și literatură română: Stilistică/ Metode și analize literare Boc Oana 8444/11.06.2024 CV
FV
LP
9 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 17 asistent universitar Gramatică normativă; Semiotică și științele limbajului Roman Ionuț-Valentin 8324/10.06.2024 CV
FV
LP
10 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 23 asistent universitar Limba engleză (Fonetică, Lexicologie) (în lb. engleză); Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze) (în lb. engleză); Limba engleză (Sintaxă/ Introducere în teoria argumentării) (în lb. engleză);  Limba engleză (Sintaxă) (în lb. engleză); Limba engleză (Istoria limbii engleze) (în lb. engleză) Buzec Mihaela 7220/27.05.2024 CV
FV
LP
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 21 lector universitar Literaturi francofone europene: literatura română de expresie franceză (în lb. franceză); Cultură și civilizație franceză (în lb. franceză); Experiențe ale comunicării: scriitorii francezi din secolul XX și cinematografia (în lb. franceză); Limba franceză (în lb. franceză); Teoria și practica traducerii (principii generale). Registre stilistice; Seminar de monitorizare a elaborării disertației și etica cercetării (în lb. franceză); Literatură, cultură și civilizație franceză 2 (sec. XVIII) (în lb. franceză) Popa Marius 6800/20.05.2024 CV
FV
LP
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 9 lector universitar Limbaje specializate; Civilizație chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent); Limba chineză - curs integrat I; Lecturi aplicate Chen Kai 6965/21.05.2024 CV
FV
LP
13 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 4 conferențiar universitar Metode și sisteme de interpretare; Imaginarul folcloric; Curs de literatură comparată: Omul politic și literatura; Curs de literatură universală și comparată: Existențialism, postmodernism; Marginalitate și canon Tușa-Ilea Laura 8442/11.06.2024 CV
FV
LP
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 7 conferențiar universitar Organizarea arhivei curente; Ordonarea și inventarierea arhivelor istorice; Istoria etnologiei europene Eppel Ioan Marius 8249/7.06.2024 CV
FV
LP
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 64 cercetător științific gradul I Relații internaționale și studii europene/ Științe politice/ Studii de securitate Gherghina Marian Sergiu 8276/7.06.2024 CV
FV
LP
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 78 asistent universitar Psihologie judiciară; Profile atipice de dezvoltare I (copilăria timpurie); Profile atipice de dezvoltare II (perioada şcolară şi adolescenţa); Psihocriminalistică  Prodan Narcisa-Gabriela 7446/28.05.2024 CV
FV
LP
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 79 asistent universitar Introducere în psihologie I, II; Psihologie generală și educațională Matei Alexandra Carina 8124/6.06.2024 CV
FV
LP
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 5 conferențiar universitar Introducere în psihologia dezvoltării; Terapia copiilor cu dificultăţi de învăţare ; Metode şi tehnici de evaluare complexă a copiilor cu CES; Coaching-ul abilităţilor de comunicare David Carmen Viorica 8607/12.06.2024 CV
FV
LP
19 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 15 conferențiar universitar Contabilitate financiară; Contabilitate managerială aplicată; Monitorizare, evaluare, audit; Audit Pop Ana Monica 8227/7.06.2024 CV
FV
LP
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 29 lector universitar Managementul ciclului de proiect (în lb. română și în lb. engleză); Managementul proiectelor europene (în lb. română și în lb. engleză) Joldescu-Stan Gianina 8591/12.06.2024 CV
FV
LP
21 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 30 lector universitar Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene; Managementul proiectelor europene; Transformare digitală în sectorul public și mediul privat -
22 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 11 conferențiar universitar Mișcări de protest, radicalizare și crizele lumii actuale (în lb. engleză); Ideologii politice în epoca contemporană (în lb. română și în lb. engleză); Teorii ale relațiilor internaționale Bogdan Călin-Ciprian 8563/12.06.2024 CV
FV
LP
23 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 21 lector universitar Metode de cercetare și de analiză în științele sociale (în lb. engleză); Introducere în științe politice (în lb. germană); Comunicare instituțională în UE (în lb. română și în lb. engleză); Metodologie și epistemologie în științele sociale (în lb. franceză) Urs Andreea Bianca 7840/3.06.2024 CV
FV
LP
24 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 15 lector universitar Cetățenie activă în context global (în lb. engleză); Protocol diplomatic și comunicare instituțională; Diplomație publică și protocol instituțional; Studii de guvernanță și guvernare (în lb. română și în lb. engleză) Sinea Anca Cristina 7857/3.06.2024 CV
FV
LP
25 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 16 lector universitar Globalizare, geopolitică și sistemul internațional (în lb. engleză); Dezvoltare internațională (în lb. engleză); Introducere în economia politică (în lb. engleză); Analiza politicilor publice (în lb. engleză) Pop Daniel 8123/6.06.2024 CV
FV
LP
26 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 4 conferențiar universitar Asistență medicală în sănătate publică (în lb. engleză); Sănătate publică la nivelul comunității (în lb. engleză); Practica în Sănătate Publică (în lb. engleză); Internship (în lb. engleză) Ungureanu Marius-Ionuț 8647/13.06.2024 CV
FV
LP
27 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 37 asistent universitar Principiile marketingului (în lb. română și în lb. engleză); Cercetări de marketing Cozma Anghel-Tudorel 8060/5.06.2024 CV
FV
LP
28 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 36 lector universitar Islamul- religie și cultură; Elemente fundamentaliste în Islam; Filosofia religiei; Teologie comparată între Islam și Creștinism; Istoria și filosofia religiilor I, II Ivanovici Daniela Luminița 8578/12.06.2024 CV
FV
LP
29 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală  7 lector universitar Introducere specială în liturgică (în lb. maghiară); Teologie pastorală sacramentală (în lb. maghiară); Introducere în spiritualitatea creștină (în lb. maghiară); Psihologie pastorală I (Îndrumare și însoțire spirituală de vindecare, crize de viață) (în lb. maghiară); Muzica gregoriană (în lb. maghiară); Liturgie pastorală (în lb. maghiară), Teme fundamentale de teologie spirituală (în lb. maghiară); Metodologia cercetării și integritatea academică (în lb. maghiară) Kiss Endre 8652/13.06.2024 CV
FV
LP
30 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media  31 lector universitar Docu-drama (în lb. engleză); Producție de film documentar (1) (în lb. engleză); Producție audiovizuală (1): Nonficțiune; Producție audiovizuală (5): Filmul documentar Dragolea Mihai-Gavril 7622/30.05.2024 CV
FV
LP
31 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 27 lector universitar Educația expresiei vocale -canto (1), (2); Istoria muzicii Bogdan Stanca-Maria 8333/10.06.2024 CV
FV
LP
32 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media  7 conferențiar universitar Fotografie (2) (în lb. maghiară); Docu-drama și pseudo-documentarul (în lb. maghiară) Csibi Laszlo 8331/10.06.2024 CV
FV
LP
33 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 25 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul medicină Bartoș Adrian 8446/11.06.2024 CV
FV
LP
34 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 26 cercetător științific gradul III
6 ore/zi
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științele pământului Mereuță Alexandru 7464/28.05.2024 CV
FV
LP
35 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 27 cercetător științific gradul III
6 ore/zi
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științele pământului Deaconu Lucia-Timea 8150/6.06.2024 CV
FV
LP
36 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 20 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale  -