Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2018-2019

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 456 din 3.05.2019, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură, în intervalul orar 9-12).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr.5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar)

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. II AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

3 mai 2019

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 456/3.05.2019, Partea a III-a

3 mai 2019 – 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

3 mai 2019

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

3 mai 2019 – 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

20 mai 2019

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

20 mai 2019 - 19 iunie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

10 iunie 2019

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

20 iunie 2019 - 21 iunie 2019

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

24 iunie 2019 - 26 iunie 2019

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

26 iunie 2019

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

27 iunie 2019

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

4 iulie – 5 iulie 2019

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

8 iulie 2019 – 10 iulie 2019

Depunerea contestaţiilor

11 iulie 2019 – 12 iulie 2019

Soluționarea contestațiilor

12 iulie/ 15 iulie 2019

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

19 iulie 2019

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

22 iulie 2019

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB (propunere)

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

 

3 mai 2019 - 20 mai 2019

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

21 mai 2019- 4 iunie 2019

Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată

5 iunie 2019 – 19 iunie 2019

Facultatea de Fizică
Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe
Institutul Star-Ubb
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul II al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 37 lector universitar Sisteme dinamice (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. germană)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 28 lector universitar Sisteme dinamice (în lb. maghiară); Sisteme dinamice discrete (în lb. maghiară); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară)
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 29 lector universitar Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Algoritmi  și programare (în lb. maghiară); Algoritmi și structuri de date (în lb. maghiară)
4 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 14 conferențiar universitar Histologia și anatomia omului; Educație pentru sănătate
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 3 profesor universitar Radioactivitatea mediului; Radiații și radioizotopi. Dozimetrie și radioprotecție; Fizica mediului
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 20 lector universitar Cultură și civilizație spaniolă și hispanoamericană (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (în lb. spaniolă); Literatură hispanoamericană (în lb. spaniolă); Istoria gândirii critice în Spania (în lb. spaniolă)
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 11 lector universitar Introducere în istoria modernă universală; Introducere în istoria modernă a României; Aplicații de teren (5); Imaginarul corpului uman
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie Didactică și Aplicată 1 profesor universitar Educație tehnologică în învățământul alternativ (în lb. engleză); Matematică în învățământul primar și preșcolar (în lb. maghiară); Metodica activităților matematice și metodica predării aritmeticii (în lb. maghiară) 
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 19 lector universitar Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar); Didactica specialității (în lb. română și în lb. engleză); Managementul clasei de elevi
10 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 21 lector universitar Sociologia relațiilor internaționale (în lb.română și în lb. germană); Analiza relațiilor internaționale (în lb.română, în lb. engleză și în lb. germană)
11 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 63 lector universitar Organizare de evenimente (în lb.maghiară); Protocol (în lb.maghiară); Comunicarea cu presa (în lb. maghiară)
12 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 28 lector universitar Tehnici de redactare creativă; Genuri și formate în media digitală; Media și cultura populară; Media and Popular Culture (în lb. engleză); Teoria noilor media; New Media Theory (în lb. engleză)
13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 6 lector universitar Politici și practici bazate pe dovezi/ Evidence based practice and standards (în lb. engleză); Managementul serviciilor de sănătate/ Healthcare management (în lb. engleză); Sisteme și servicii de sănătate/ Health systems (în lb. engleză)
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 28 lector universitar Economie comportamentală (în lb. română și în lb. engleză); Investiții internaționale (în lb. română și în lb. engleză)
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 31 lector universitar Managementul proiectelor europene (în lb. engleză); Managementul proiectelor (în lb. română și în lb. engleză)
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 30 lector universitar Algoritmi și structuri de date; Medii de programare și dezvoltare
17 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 10 conferențiar universitar Elemente de M-Business; Proiectare și programare în E-Business; Proiectarea și realizarea site-urilor și portalurilor Web
18 Facultatea de Business Departamentul de Business 16 lector universitar Statistică aplicată în business; Matematică aplicată în economie; Introducere în econometrie
19 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Misiologie ortodoxă II, III; Paradigme contemporane în teologia misionară; Religie și societate; Emigrație și convertire. Consilierea pastoral-misionară a emigranților din diaspora și a convertiților la ortodoxie; Fundamentele biblice ale misiunii creștine
20 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 8 lector universitar Teatrologie: Publicitate; Management cultural; Studii de public; Istoria regiei românești; Marketing cultural; Politici culturale
21 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 14 conferențiar universitar Docutainment (în lb. engleză); Bazele imaginii de film și TV; Managementul producției proiectului (în lb. engleză); Narațiune vizuală (în lb. engleză)
22 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 15 conferențiar universitar Paradigme critice contemporane  (în lb. engleză); Critică și analiză de film
23 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 16 lector universitar Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (3) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (4) (în lb. maghiară); Teatrul psihologic (în lb. maghiară); Machiaj (în lb. maghiară)
24 Centrul de Studiere a Populației 9 cercetător științific
gradul III
1/2 normă
Istoria Transilvaniei (sec. XIX); Paleografie maghiară
25 Centrul de Studiere a Populației 10 cercetător științific
1/2 normă
Gestiunea bazelor de date istorice
26 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 18 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Dezvoltarea de nano(bio)senzori plasmonici şi (nano)dispositive microfluidice plasmonice integrate pentru detecţia şi identificarea de biomarkeri sau fluide biologice de interes în timp real
27 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 19 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Noi metode de procesare, caracterizare și optimizare a relației microstructură-proprietăți optoelectronice a sistemelor polimerice conjugate si hibride
28 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfeţe 5 cercetător științific gradul II Sinteza și caracterizarea unor materiale nanostructurate. Microscopie electronică de baleiaj și transmisie
29 Institutul Star-Ubb 1 cercetător științific gradul III  1/2 normă Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
30 Institutul Star-Ubb 2 cercetător științific gradul III  1/2 normă Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
31 Institutul Star-Ubb 3 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
32 Institutul Star-Ubb 4 cercetător științific gradul III
1/2 normă
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
33 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Chimie Analitică 9 cercetător științific  Chimie organică/ Chimia feromonilor
34 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Compozite Polimerice 7 cercetător științific  Chimie anorganică/ Biomateriale
35 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Organici 6 cercetător științific  Chimie organică/ Chimia terpenelor
36 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Anorganici 9 cercetător științific  Chimie anorganică/ Știința materialelor

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul II al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 37 lector universitar Sisteme dinamice (în lb. engleză); Calcul numeric (în lb. germană) Adrian Viorel 8202/20.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 28 lector universitar Sisteme dinamice (în lb. maghiară); Sisteme dinamice discrete (în lb. maghiară); Ecuații cu derivate parțiale (în lb. maghiară) Lukacs Andor 8689/24.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 29 lector universitar Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Algoritmi  și programare (în lb. maghiară); Algoritmi și structuri de date (în lb. maghiară) Kolumban Sandor 8288/20.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 14 conferențiar universitar Histologia și anatomia omului; Educație pentru sănătate Kelemen Beatrice 10264/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 3 profesor universitar Radioactivitatea mediului; Radiații și radioizotopi. Dozimetrie și radioprotecție; Fizica mediului Gabor Alida Iulia 8667/24.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 20 lector universitar Cultură și civilizație spaniolă și hispanoamericană (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (în lb. spaniolă); Literatură hispanoamericană (în lb. spaniolă); Istoria gândirii critice în Spania (în lb. spaniolă) Tunsoiu Luminița Felicia 9228/29.05.2019 Candidata nu  îndeplinește condițiile legale de participare la concurs, respectiv nu îndeplinește prevederile art. 11, alin. (6) și alin. (10) din Metodologia UBB
Nemeș Alina-Lucia 9315/30.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 11 lector universitar Introducere în istoria modernă universală; Introducere în istoria modernă a României; Aplicații de teren (5); Imaginarul corpului uman Popovici Vlad Vasile 9015/28.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie Didactică și Aplicată 1 profesor universitar Educație tehnologică în învățământul alternativ (în lb. engleză); Matematică în învățământul primar și preșcolar (în lb. maghiară); Metodica activităților matematice și metodica predării aritmeticii (în lb. maghiară)  Zsoldos-Marchiș Iuliana-Hortensia 9501/3.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 19 lector universitar Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar); Didactica specialității (în lb. română și în lb. engleză); Managementul clasei de elevi Pop Raluca 9319/30.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 21 lector universitar Sociologia relațiilor internaționale (în lb.română și în lb. germană); Analiza relațiilor internaționale (în lb.română, în lb. engleză și în lb. germană) Gyongy Antonela-Crina 9498/3.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 63 lector universitar Organizare de evenimente (în lb.maghiară); Protocol (în lb.maghiară); Comunicarea cu presa (în lb. maghiară) Keszeg Anna 7998/16.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 28 lector universitar Tehnici de redactare creativă; Genuri și formate în media digitală; Media și cultura populară; Media and Popular Culture (în lb. engleză); Teoria noilor media; New Media Theory (în lb. engleză) Boca Ionuț-Paul 10962/19.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 6 lector universitar Politici și practici bazate pe dovezi/ Evidence based practice and standards (în lb. engleză); Managementul serviciilor de sănătate/ Healthcare management (în lb. engleză); Sisteme și servicii de sănătate/ Health systems (în lb. engleză) Ungureanu Marius-Ionuț 8134/17.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 28 lector universitar Economie comportamentală (în lb. română și în lb. engleză); Investiții internaționale (în lb. română și în lb. engleză) Rus Adina Viorica 7973/16.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 31 lector universitar Managementul proiectelor europene (în lb. engleză); Managementul proiectelor (în lb. română și în lb. engleză) Beleiu Ioana Natalia 7869/15.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 30 lector universitar Algoritmi și structuri de date; Medii de programare și dezvoltare Covaci Florina Livia 8185/20.05.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 10 conferențiar universitar Elemente de M-Business; Proiectare și programare în E-Business; Proiectarea și realizarea site-urilor și portalurilor Web Jecan Sergiu 10869/18.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Business Departamentul de Business 16 lector universitar Statistică aplicată în business; Matematică aplicată în economie; Introducere în econometrie Luca Traian Ionuț 9580/3.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Misiologie ortodoxă II, III; Paradigme contemporane în teologia misionară; Religie și societate; Emigrație și convertire. Consilierea pastoral-misionară a emigranților din diaspora și a convertiților la ortodoxie; Fundamentele biblice ale misiunii creștine Siladi Paul-Bogdan 9584/3.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 8 lector universitar Teatrologie: Publicitate; Management cultural; Studii de public; Istoria regiei românești; Marketing cultural; Politici culturale Tătar-Vîstraș Ivona-Maria 10240/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 14 conferențiar universitar Docutainment (în lb. engleză); Bazele imaginii de film și TV; Managementul producției proiectului (în lb. engleză); Narațiune vizuală (în lb. engleză) Curean Dan Radu 10622/13.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 15 conferențiar universitar Paradigme critice contemporane  (în lb. engleză); Critică și analiză de film Turcuș Claudiu 10554/12.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 16 lector universitar Improvizație scenică (3) (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (3) (în lb. maghiară); Improvizație scenică (4) (în lb. maghiară); Teatrul psihologic (în lb. maghiară); Machiaj (în lb. maghiară)
-
 
24 Centrul de Studiere a Populației 9 cercetător științific
gradul III
1/2 normă
Istoria Transilvaniei (sec. XIX); Paleografie maghiară Hegedus Nicoleta Maria 10795/14.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Centrul de Studiere a Populației 10 cercetător științific
1/2 normă
Gestiunea bazelor de date istorice
-
 
26 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 18 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Dezvoltarea de nano(bio)senzori plasmonici şi (nano)dispositive microfluidice plasmonice integrate pentru detecţia şi identificarea de biomarkeri sau fluide biologice de interes în timp real Focșan Monica Olivia 10809/14.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 19 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Noi metode de procesare, caracterizare și optimizare a relației microstructură-proprietăți optoelectronice a sistemelor polimerice conjugate si hibride Botiz Ioan 10083/7.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfeţe 5 cercetător științific gradul II Sinteza și caracterizarea unor materiale nanostructurate. Microscopie electronică de baleiaj și transmisie Lazăr Adriana 11016/19.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Institutul Star-Ubb 1 cercetător științific gradul III  1/2 normă Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare Niță Dan Constantin 10396/11.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Institutul Star-Ubb 2 cercetător științific gradul III  1/2 normă Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare Pap Zsolt 10984/19.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Institutul Star-Ubb 3 cercetător științific Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare Voina Andreea-Nicoleta 10195/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Institutul Star-Ubb 4 cercetător științific gradul III
1/2 normă
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare Varga Rada-Maria 10836/18.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Chimie Analitică 9 cercetător științific  Chimie organică/ Chimia feromonilor Gorgan Monica 10249/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Compozite Polimerice 7 cercetător științific  Chimie anorganică/ Biomateriale Cuc Stanca 10242/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Istrate Corina-Lăcrămioara 10985/19.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Organici 6 cercetător științific  Chimie organică/ Chimia terpenelor Andreica Adriana-Maria 10250/10.06.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Anorganici 9 cercetător științific  Chimie anorganică/ Știința materialelor
-
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs.

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Comisia de concurs Comisia de contestații
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 37 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Octavian Agratini
Membri:
Conf.dr. Adriana Buică
Conf.dr. Hannelore Lisei
Conf.dr. Sanda Micula
Conf.dr. Marcel Șerban
Membri supleanți:
Lect.dr. Veronica Ilea
Lect.dr. Anca Grad

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Conf.dr. Anca Andreica
Membri:
Conf.dr. Brigitte Breckner
Conf.dr. Ioana Chiorean
Conf.dr. Natalia Roșca
Conf.dr. Radu Trîmbițaș
Membri supleanți:
Prof.dr. Nicolae Popovici
Lect.dr. Monica Bota

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 28 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Andras Szilard
Membri:
Conf.dr. Soos Anna
Conf.dr. Szenkovits Ferenc
Conf.dr. Finta Zoltan
Lect.dr. Somogyi Ildiko
Membri supleanți:
Lect.dr. Mezei Ildiko
Conf.dr. Gasko Noemi

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Kassay Gabor
Membri:
Prof.dr. Teodor Bulboacă
Conf.dr. Szanto Csaba
Conf.dr. Roth Agoston
Lect.dr. Ștefan Lucian Șuteu-Szollosi
Membri supleanți:
Lect.dr. Molnar Andrea-Eva
Conf.dr. Robu Judit

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 29 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Robu Judit
Membri:
Prof.dr. Csato Lehel
Conf.dr. Bodo Zalan
Conf.dr. Darvay Zsolt
Conf.dr. Gasko Noemi
Membri supleanți:
Conf.dr. Libal Andras
Lect.dr. Molnar Andrea-Eva

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Andras Szilard
Membri:
Conf.dr. Varga Viorica
Conf.dr. Soos Anna
Lect.dr. Simon Karoly
Lect.dr. Sandor Reka
Membri supleanți:
Conf.dr. Roth Agoston
Lect.dr. Ștefan Lucian Șuteu-Szollosi

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
4 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 14 conferențiar universitar Președinte:
Prof.dr. Horia Banciu
Membri:
Conf.dr. Corina Roșioru
Prof.dr. Adela Pintea

Conf.dr. Horea Matei

Conf.dr. Radu Popp

Membri supleanți:
Conf.dr. Anca Butiuc
Prof.dr. Ioan Marcus

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Octavian Popescu
Membri:
Conf.dr. Lucian Barbu
Prof.dr. Alexandru Babeș
Conf.dr. Ovidiu Sârbu

Conf.dr. Lucian Gorgan
Membri supleanți:
Conf.dr. Dorina Podar

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea din București
Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișora
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
5 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 3 profesor universitar Președinte:
Prof.dr.ing. Alexandru Ozunu
Membri:
Prof.dr. Damian Grigore
Prof.dr. Radu Fechete
Prof.dr. Cristian George Panaiotu
Prof.dr. Marius-Horia Păulescu
Membri supleanți:
Prof.dr. Traian Petrișor
CS I dr. Cecilia Roman

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea din București
Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică -Filiala Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Călin Baciu
Membri:
Prof.dr. Mihai Todică
Prof.dr. Coriolan-Viorel Tiușan
Prof.dr. Felicia Iacomi
Prof.dr. Alexandru Jipa
Membri supleanți:
CS I dr. Marin Șenilă

CS I dr. George Borodi

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Universitatea din București

Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică -Filiala Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 20 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Cristiana Papahagi
Membri:
Conf.dr. Olivia Petrescu
Lect.dr. Mirela Lazăr
Lect.dr. Sanda Moraru
Lect.dr. Iulia Bobăilă
Membri supleanți:
Lect.dr. Diana Moțoc
Lect.dr. Cecilia Policsek

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Corin Braga
Membri:
Conf.dr. Monica Fekete
Conf.dr. Adrian Chircu
Conf.dr. Dorin Chira
Lect.dr. Delia Morar
Membri supleanți:
Lect.dr. Veronica Manole
Lect.dr. Andrei Lazăr

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 11 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Sorin Mitu
Membri:
Conf.dr. Constantin Bărbulescu
Conf.dr. Ion Cârja
Conf.dr. Ana Sima
Lect.dr. Lucian Turcu
Membri supleanți:
Prof.dr. Toader Nicoară
Conf.dr. Nagy Robert

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Ovidiu Ghitta
Membri:
Prof.dr. Ioan Bolovan
Prof.dr. Pal Judit
Prof.dr. Ioan Marius Bucur
Lect.dr. Marius Eppel
Membri supleanți:
Prof.dr. Simona Nicoară
Conf.dr. Radu Mârza

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie Didactică și Aplicată 1 profesor universitar Președinte:
Prof.dr. Liliana Ciascai
Membri:
Prof.dr. Valentin Cosmin Blândul
Prof.dr. Pusztai Gabriella
Prof.dr. Daniela Roșca
Prof.dr. Kassay Gabor
Membri supleanți:
Prof.dr. Mușata Bocoș
Prof.dr. Carmen Popa-Berce

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea din Oradea
Universitatea din Debrecen, Ungaria
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea din Oradea
Președinte:
Prof.dr. Nicolae-Adrian Opre
Membri:
Prof.dr. Teodor Bulboacă
Prof.dr. Keri Katalin
Prof.dr. Daniel Mara
Prof.dr. Simona Sava
Membri supleanți:
Prof.dr. Radu Peter
Prof.dr. Vamos Agnes

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea din Pecs, Ungaria
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea ”Eotvos Lorand”, Budapesta, Ungaria
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 19 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Cosmin Prodea
Membri:
Conf.dr. Dorin Chira
Conf.dr. Ramona Taciu-Răduț
Lect.dr. Bianca Doris Bretan
Lect.dr. Ioana Gioconda Tămâian
Membri supleanți:
Conf.dr. Mircea Breaz
Lect.dr. Anamaria Marc
Lect.dr. Daniel Andronache

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Călin Felezeu
Membri:
Prof.dr. Alina Pamfil
Conf.dr. Sorina Bolovan
Conf.dr. Nicoleta Marțian
Conf.dr. Cătălin Glava
Membri supleanți:
Lect.dr. Livia Georgeta Suciu
Lect.dr. Mihaela Oros

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
10 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 21 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Mircea Maniu
Membri:
Conf.dr. Szegedi Edit
Conf.dr. Laura Herța
Lect.dr. Dana Conkan
Lect.dr. Ana Pantea
Membri supleanți:
Lect.dr. Vlad Mureșan
Lect.dr. Șerban Văetiși

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Ovidiu Pecican
Membri:
Conf.dr. Liviu Țîrău
Lect.dr. Mihaela Oprescu
Lect.dr. Raluca Moldovan
Lect.dr. Monica Pop
Membri supleanți:
Lect.dr. Gabriel Gherasim

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
11 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 63 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Ioan Hosu
Membri:
Conf.dr. Kadar Magor
Conf.dr. Vincze Orsolya
Lect.dr. Gyorffy Gabor
Lect.dr. Gyorgyjakab Izabella
Membri supleanți:
Lect.dr. Vallasek Julia

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Delia Balaban
Membri:
Conf.dr. Tibori-Szabo Zoltan
Conf.dr. Ioana Iancu
Lect.dr. Bothazi Maria
Lect.dr. Peter Arpad
Membri supleanți:
Lect.dr. Corina Rotar

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
12 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 28 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Elena Abrudan
Membri:
Conf.dr. Radu Mihai Meza
Conf.dr. Ramona Hosu
Lect.dr. Viorel Nistor
Lect.dr. Constantin Trofin
Membri supleanți:
Lect.dr. Andrei Costina
Lect.dr. Gyorffy Gabor

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Cristina Nistor-Beuran
Membri:
Prof.dr. Ilie Rad
Conf.dr. Vallasek Julia
Lect.dr. Bothazi Maria
Lect.dr. Peter Arpad
Membri supleanți:
Lect.dr. Rareș Beuran

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 6 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Răzvan Cherecheș
Membri:
Conf.dr. Ioan Hosu
Conf.dr. Cosmin Marian
Prof.dr. Cătălin Baba
Lect.dr. Diana Dulf
Membri supleanți:
Lect.dr. Tudor Țiclău

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Gabriel Bădescu
Membri:
Lect.dr. Nicolae Urs
Lect.dr. Bogdan Moldovan
Conf.dr. Cristina Hințea
Conf.dr. Viorel Stănică
Membri supleanți:
Conf.dr. Raluca Antonie

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 28 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Dana Elena Bako
Membri:
Prof.dr. Mihaela Mariana Luțaș
Prof.dr. Monica Ioana Silaghi
Conf.dr. Cătălin Postelnicu
Lect.dr. Ștefana Alexandra Diana Varvari
Membri supleanți:
Conf.dr. Octavian Jula
Conf.dr. Mihaela Daciana Rovinaru

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Paul Stelian Cocioc
Membri:
Conf.dr. Gabriela Bodea
Conf.dr. Flavius Ioan Rovinaru
Lect.dr. Liviu Daniel Deceanu
Lect.dr. Ioana Sorina Mihuț
Membri supleanți:
Prof.dr. Ioan Lumperdean
Lect.dr. Nela Steliac

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 31 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Răzvan Liviu Nistor
Membri:
Prof.dr. Anca Borza
Conf.dr. Maria Mortan
Conf.dr. Cătălin Afrăsinei-Zevoianu
Conf.dr. Ovidiu Nicolae Bordean
Membri supleanți:
Lect.dr. Lucia Monica Scorțar
Lect.dr. Irina Iulia Salanță

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Romolica Mihaiu
Membri:
Conf.dr. Cătălina Silvia Crișan
Conf.dr. Mirela Popa
Lect.dr. Anamaria Petre
Lect.dr. Dan Călin Lungescu
Membri supleanți:
Conf.dr. Roxana Stegerean
Conf.dr. Vincențiu Andrei Vereș

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 30 lector universitar Președinte:
Lect.dr. Cristian Sorin Bologa
Membri:
Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi
Prof.dr. Robert Andrei Buchmann
Lect.dr. Ana Maria Ghiran
Lect.dr. Alexandru Ioan Stan
Membri supleanți:
Conf.dr. Dan Andrei Sitar-Tăut

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Lucia Maria Rusu
Membri:
Conf.dr. Loredana Mocean
Lect.dr. Sergiu Jecan
Lect.dr. Daniel Mican
Lect.dr. Paul Breșfelean
Membri supleanți:
Lect.dr. Darie Moldovan

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
17 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 10 conferențiar universitar Președinte:
Prof.dr. Lucia Maria Rusu
Membri:
Prof.dr. Paul Pocatilu
Prof.dr. Mihaela Muntean
Conf.dr. Claudiu Brandas
Conf.dr. Liana Maria Stanca
Membri supleanți:
Conf.dr. Mihai Doinea
Conf.dr. Monica Iuliana Ciaca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Academia de Studii Economice din București
Universitatea de Vest din Timișoara
Universitatea de Vest din Timișoara
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Academia de Studii Economice din București
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Conf.dr. Dan Andrei Sitar-Tăut
Membri:
Conf.dr. Cătălin Boja
Conf.dr. Cristian Ciurea
Prof.dr. Doina Fotache
Prof.dr. Robert Andrei Buchmann
Membri supleanți:
Prof.dr. Marin Fotache
Conf.dr. Ramona Lacurezeanu

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Academia de Studii Economice din București
Academia de Studii Economice din București
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
18 Facultatea de Business Departamentul de Business 16 lector universitar Președinte:
Conf.dr. Ioan-Alin Nistor
Membri:
Prof.dr. Ioan Cristian Chifu
Conf.dr. Marcel Șerban
Lect.dr. Anca Grad
Lect.dr. Alexandru Darius Filip
Membri supleanți:
Lect.dr. Constantin Cosmin Todea

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Cornelia Pop
Membri:
Prof.dr. Octavian Agratini
Conf.dr. Ioana Chiorean
Prof.dr. Dorian Popa
Conf.dr. Georgia Irina Oros
Membri supleanți:
Prof.dr. Florica Matei

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea din Oradea

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
19 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Președinte:
Pr.prof.dr. Vasile Stanciu
Membri:
Pr.prof.dr. Ștefan Iloaie
Pr.conf.dr. Cristian Sonea
Pr.lect.dr. Grigore Moș
Arhim.lect.dr. Valentin (Benedict) Vesa
Membri supleanți:
Pr.lect.dr. Liviu Vidican
Pr.lect.dr. Răzvan Perșa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Arhim.prof.dr. Teofil Tia
Membri:
Pr.prof.dr. Ioan Vasile Leb
Pr.lect.dr. Gheorghe Șanta
Pr.lect.dr. Cosmin Cosmuța
Pr.lect.dr. Olimpiu Benea
Membri supleanți:
Pr.conf.dr. Patriciu Vlaicu
Lect.dr. Stelian Pașca-Tușa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
20 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 8 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Liviu Malița
Membri:
Prof.dr. Daniela Gologan
Prof.dr. Laura Pavel-Teutișan
Lect.dr. Mihai Pedestru
Lect.dr. Anca Hațiegan
Membri supleanți:
Conf.dr. Gelu Badea

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Anca Măniuțiu
Membri:
Conf.dr. Filip Odangiu
Conf.dr. Miriam Cuibus
Conf.dr. Ștefana Pop-Curșeu
Conf.dr. Radu Nica
Membri supleanți:
Lect.dr. Cristian Rusu

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
21 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 14 conferențiar universitar Președinte:
Conf.dr. Rodica Mocan
Membri:
Prof.dr. Dorel Găină
Prof.dr. Karoly Feleki
Conf.dr. Doru Nițescu

Conf.dr. Florin Țolaș
Membri supleanți:
Prof.dr. Xantus Gabor

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Liviu Malița
Membri:
Prof.dr. Doru Pop
Conf.dr. Andrei Terian
Conf.dr. Ovidiu Georgescu

Conf.dr. Marius Georgescu
Membri supleanți:
Conf.dr. Batori Anna

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
22 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 15 conferențiar universitar Președinte:
Conf.dr. Rodica Mocan
Membri:
Conf.dr. Ovidiu Georgescu

Conf.dr. Liviu Luțaș
Conf.dr. Doru Nițescu

Conf.dr. Ioan Pop-Curșeu
Membri supleanți:
Prof.dr. Xantus Gabor

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti
Linneaus University Vaxjo, Suedia
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Liviu Malița
Membri:
Prof.dr. Doru Pop
Conf.dr. Andrei Terian
Prof.dr. Dorel Găină
Conf.dr. Marius Georgescu
Membri supleanți:
Conf.dr. Batori Anna

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
23 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 16 lector universitar Președinte:
Prof.dr. Hathazi Andras
Membri:
Conf.dr. Tompa Andrea
Lect.dr. Herczog Noemi
Lect.dr. Szilagyi-Palko Csaba
Lect.dr. Katalin Agnes
Membri supleanți:
Conf.dr. Incze Gergely Katalin

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Conf.dr. Visky Andras
Membri:
Conf.dr. Bodolay Geza
Conf.dr. Sorin Leoveanu
Conf.dr. Bodo Otto
Lect.dr. Palocsay Kiso Kata
Membri supleanți:
Conf.dr. Zagoni Balazs

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
24 Centrul de Studiere a Populației 9 cercetător științific
gradul III
1/2 normă
Președinte:
CS II dr. Mihaela Hărăguș
Membri:
Prof.dr. Ioan Bolovan
Conf.dr. Nagy Robert
CS II Madly Lorand

Membri supleanți:
CS III dr. Diana Covaci

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
CS II dr. Elena-Crinela Holom
Membri:
CS II dr. Daniela Mârza

CS II dr. Luminița Dumănescu
Lect.dr. Vlad Popovici
Membri supleanți:
CS II dr. Marius Eppel

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
25 Centrul de Studiere a Populației 10 cercetător științific
1/2 normă
Președinte:
CS II dr. Mihaela Hărăguș
Membri:
Prof.dr. Ioan Bolovan
CS II dr. Daniela Mârza

Membri supleanți:
CS III dr. Diana Covaci

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
CS II dr. Elena-Crinela Holom
Membri:
CS II dr. Luminița Dumănescu
Lect.dr. Vlad Popovici
Membri supleanți:
CS II dr. Marius Eppel

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
26 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 18 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Președinte:
CS I dr. Alida Iulia Gabor
Membri:
CS I dr. Lucian Baia
Prof.dr. Eugen Culea
Prof.dr. Felicia Iacomi
CS I dr. Ioan Bratu


Membri supleanți:
Prof.dr. Cristian George Panaiotu
CS I dr. Begy Robert

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Universitatea din București
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Octavian Popescu
Membri:
Prof.dr. Mihai Todica
Prof.dr. Traian Petrișor
CS I dr. Gheorghe Borodi

CS I dr. Zaharie Moldovan

Membri supleanți:
CS I dr. Ioan Turcu

CS I dr. Raluca Ciceo-Lucăcel

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
27 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser 19 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Președinte:
CS I dr. Alida Iulia Gabor
Membri:
CS I dr. Lucian Baia
Prof.dr. Eugen Culea
Prof.dr. Felicia Iacomi
CS I dr. Ioan Bratu


Membri supleanți:
Prof.dr. Cristian George Panaiotu
CS I dr. Begy Robert

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Universitatea din București
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Octavian Popescu
Membri:
Prof.dr. Mihai Todica
Prof.dr. Traian Petrișor
CS I dr. Gheorghe Borodi

CS I dr. Zaharie Moldovan

Membri supleanți:
CS I dr. Ioan Turcu

CS I dr. Raluca Ciceo-Lucăcel

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
28 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfeţe 5 cercetător științific gradul II Președinte:
CS I dr. Alida Iulia Gabor
Membri:
CS I dr. Lucian Baia
Prof.dr. Eugen Culea
Prof.dr. Felicia Iacomi
CS I dr. Ioan Bratu


Membri supleanți:
Prof.dr. Cristian George Panaiotu
CS I dr. Begy Robert

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Universitatea din București
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Octavian Popescu
Membri:
Prof.dr. Mihai Todica
Prof.dr. Traian Petrișor
CS I dr. Gheorghe Borodi

CS I dr. Zaharie Moldovan

Membri supleanți:
CS I dr. Ioan Turcu

CS I dr. Raluca Ciceo-Lucăcel

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
29 Institutul Star-Ubb 1 cercetător științific gradul III  1/2 normă Președinte:
Prof.dr. Marko Balint
Membri:
CS II dr. Carmen Roba
Lect.dr. Constantin Balica
Lect.dr. George Pleș
Membri supleanți:
CS I dr. Virginia Coman

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Daniel David
Membri:
Conf.dr. Nicolae Har
Conf.dr. Victor Bocoș-Bințințan
CS III dr. Miuța Rafila Filip
Membri supleanți:
Șef lucr.dr. Tudor Tămaș

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
30 Institutul Star-Ubb 2 cercetător științific gradul III  1/2 normă Președinte:
Prof.dr. Marko Balint
Membri:
Conf.dr. Lucian Baia
Lect.dr. Constantin Balica
CS III dr. Ioana Fort
Membri supleanți:
CS III dr. Veronica Coșoveanu
CS II dr. Virginia Danciu

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
Prof.dr. Daniel David
Membri:
Prof.dr. Vasile Chiș
CS III dr. Cosmin Coteț
Lect.dr.ing. Lucian-Cristian Pop
Membri supleanți:
Conf.dr. Monica Baia
Lect.dr. Emese Gal

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
31 Institutul Star-Ubb 3 cercetător științific Președinte:
Prof.dr. Marko Balint
Membri:
Prof.dr. Ioan Hosu
CS dr. Daniela Angi
Membri supleanți:
Conf.dr. Mirela Abrudan
Lect.dr. Meda Mucundorfeanu

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Daniel David
Membri:
Prof.dr. Delia Cristina Bălaș (Balaban)
CS III Florin Feșnic
Membri supleanți:
Conf.dr. Vincze Hanna Orsolya
Lect.dr. Corina Rotar

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
32 Institutul Star-Ubb 4 cercetător științific gradul III
1/2 normă
Președinte:
Prof.dr. Marko Balint
Membri:
Prof.dr. Ioan Piso
CS I dr. Ioan Stanciu

Lect.dr. Christian Schuster
Membri supleanți:
Conf.dr. Florin Fodorean

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Președinte:
Prof.dr. Daniel David
Membri:
Conf.dr. Sorin Nemeti
CS III dr. Victor Vizauer

Lect.dr. Carmen Fenechiu
Membri supleanți:
Lect.dr. Silvia Mustață

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
33 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Chimie Analitică 9 cercetător științific  Președinte:
CS I dr. Maria-Virginia Coman
Membri:
CS III dr. Ștefania Totos
CS III dr. Ana Balea
Membri supleanți:
CS II dr. Maria Pojar-Feneșan
CS III dr. Mihaela Vlassa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Mărioara Moldovan
Membri:
CS III dr. Miuța-Rafila Filip
CS III dr. Irina Ciotlăuș
Membri supleanți:
CS III dr. Codruța Saroși

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
34 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Compozite Polimerice 7 cercetător științific  Președinte:
CS I dr. Maria-Virginia Coman
Membri:
CS II dr. Laura Mureșan
CS I dr. Cristina Prejmerean
Membri supleanți:
CS II dr. Maria Pojar-Feneșan
CS III dr. Mihaela Vlassa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Mărioara Moldovan
Membri:
CS III dr. Miuța-Rafila Filip
CS III dr. Irina Ciotlăuș
Membri supleanți:
CS III dr. Codruța Saroși

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
35 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Organici 6 cercetător științific  Președinte:
CS I dr. Maria-Virginia Coman
Membri:
CS III dr. Ștefania Totos
CS III dr. Ana Balea
Membri supleanți:
CS II dr. Maria Pojar-Feneșan
CS III dr. Mihaela Vlassa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Mărioara Moldovan
Membri:
CS III dr. Miuța-Rafila Filip
CS III dr. Irina Ciotlăuș
Membri supleanți:
CS III dr. Codruța Saroși

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
36 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Anorganici 9 cercetător științific  Președinte:
CS I dr. Maria-Virginia Coman
Membri:
CS II dr. Laura Mureșan
CS I dr. Cristina Prejmerean
Membri supleanți:
CS II dr. Maria Pojar-Feneșan
CS III dr. Mihaela Vlassa

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Președinte:
CS I dr. Mărioara Moldovan
Membri:
CS III dr. Miuța-Rafila Filip
CS III dr. Irina Ciotlăuș
Membri supleanți:
CS III dr. Codruța Saroși

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

 

 

Nr. crt.

 

 

Facultate/ Institut

 

 

Departament/ Centru

 

 

Poziţie în statul de  funcții

 

 

Funcţie
didactică/ de cercetare

 

 

Candidat

 

 

Punctaj standard minimal

 

 

Punctaj realizat de candidat

 

 

Notă con- curs

 

Comisie de concurs

 

Consiliu facultate/ Consiliu științific

 

 

 

SENAT

 

 

 

Voturi

Voturi respectare metodologie

 

Voturi respectare metodologie

P

C

P

C

A

P

C

A

I

N

 

1

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Matematică

 

37

 

lector universitar

 

Adrian Viorel

 

alternativ (a, b sau c): a) I ≥8 (4)
b) I ≥1 (S/N)/ 2 Top10
c) I ≥2 (1)/ 4 (2)/ 1 (1)+2 (1)

 

a) I = 13 (13)

 

10

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

71

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

 

28

 

lector universitar

 

Lukacs Andor

 

alternativ (a, b sau c): a) I ≥8 (4)
b) I ≥1 (S/N)/ 2 Top10
c) I ≥2 (1)/ 4 (2)/ 1 (1)+2 (1)

 

a) I = 8 (6)

 

9.95

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

71

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

 

29

 

lector universitar

 

Kolumban Sandor

 

alternativ (a, b sau c): a) I ≥8 (4)
b) I ≥1 (S/N)/ 2 Top10
c) I ≥2 (1)/ 4 (2)/ 1 (1)+2 (1)

 

a) I = 11 (6)

 

9.87

 

5

 

0

 

22

 

0

 

0

 

71

 

0

 

0

 

0

 

0