Posturi didactice perioada nedeterminată

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Comisii_posturi_didactice_durata_nedeterminata_sem_I_2018_2019

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2018-2019

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1359 din 5.12.2018, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante in Universitatea Babes-Bolyai.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură, în intervalul orar 9-12).
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr.5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

In vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sauechivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie-extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18. Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

5 decembrie 2018

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1359/5.12.2018, Partea a III-a

5 decembrie 2018- 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

10 decembrie 2018

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

10 decembrie 2018- 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

21 decembrie 2018

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

21 decembrie 2018 - 21 ianuarie 2019

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

14 ianuarie 2019

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

22 ianuarie 2019- 23 ianuarie 2019

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

23 ianuarie 2019- 25 ianuarie 2019

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

25 ianuarie 2019

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

28 ianuarie 2019 -29 ianuarie 2019

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

5 februarie 2019- 6 februarie 2019

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

6 februarie 2019 – 8 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor

11 februarie 2019 – 12 februarie 2019

Soluționarea contestațiilor
Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

15 februarie 2019

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

18 februarie 2019

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

 

5 decembrie 2018 – 24 decembrie 2018

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Teatru și Film
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

27 decembrie 2018 - 10 ianuarie 2019

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

11 ianuarie 2019 – 21 ianuarie 2019

Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 10 profesor universitar Algebră 2 (Structuri algebrice de bază); Teme de algebră I (pentru perfecționarea profesorilor)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 28 conferențiar universitar Probabilități; Statistică matematică
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 57 lector universitar Programare orientată obiect; Algoritmi și programare
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică și informatică; Fundamentele programării; Inteligență artificială
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 18 conferențiar universitar

Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Analiza de date masive (în lb. maghiară); Programare orientată obiect (în lb. maghiară)


Detalii HU

6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 24 conferențiar universitar Chimie organometalică avansată; Proprietăți magnetice și spectrale ale combinațiilor coordinative și organometalice; Chimie anorganică
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 42 lector universitar Chimia oxizilor și aplicații industriale; Chimia metalelor; Chimie generală; Poluarea radioactivă, deșeuri nucleare și radioprotecție
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică  26 lector universitar Modelarea matematică a proceselor și inteligență atificială (în lb. engleză); Automatizarea proceselor chimice
9 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef de lucrări Biologie celulară și moleculară; Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare
10 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 1 profesor universitar

Sociobiologie (în lb. engleză); Parazitologie (în lb. maghiară)


Detalii HU

11 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 14 șef de lucrări Sisteme informatice geografice (GIS); GIS aplicat; Aplicații GIS în planificarea teritorială; GIS în turism
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 7 conferențiar universitar Traducere specializată. Proiect traductologic (în lb. franceză); Interpretare simultană (în lb. franceză); Interpretare simultană cu text (în lb. franceză); Traducerea- profesie europeană (2); Comunicare. Tehnici de comunicare. Media
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească  5 lector universitar Tehnici de comunicare orală; Curs practic de limba română: a. fonetică, gramatică și vocabular b. receptarea textului scris și oral c. producerea textului scris și oral; Limbaj specializat: Științe biologice și biomedicale
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 18 lector universitar Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici și metode de negociere și comunicare (engleză) (în lb. engleză)
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Limba engleză I -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză II -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză -curs practic (în lb. engleză); Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici de comunicare și redactare academică (limba engleză) (în lb. engleză)
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 22 lector universitar Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze) (în lb.engleză); Limba engleză (Morfologie) (în lb.engleză); Limba engleză (Sintaxă, Stilistică) (în lb.engleză); Limba engleză (Semantică) (în lb.engleză)
17 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar

Izvoare și arhive transilvane (în lb. maghiară); Istoria Transilvaniei (epoca modernă) (în lb. maghiară); Mișcări de capital în Europa Centrală în secolele XIX-XX (în lb. maghiară); Patrimoniul industrial (în lb. maghiară)


Detalii HU

18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 10 conferențiar universitar Consiliere vocațională; Motivație și performanță: dezvoltare și intervenții aplicative; Consiliere școlară și orientare în carieră; Consiliere și orientare în carieră
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 23 lector universitar Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului; Managementul activității intelectuale și al învățării eficiente; Teologia și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării; Metodologia cercetării pedagogice; Practică pedagogică 5
20 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 24 lector universitar Tehnologia informației și comunicării; Documentare și utilizarea bazelor de date; Instruire asistată de calculator și platforme educaționale on-line
21 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 21 conferențiar universitar

Teoria și metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Formarea competenței sociale (în lb. maghiară); Jocul didactic- teorie și aplicații (în lb. maghiară)


Detalii HU

22 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 16 lector universitar Ideologii politice; Publicitate politică; Comunicare internă în organizații; Comunicare în organizații publice (în lb. engleză)
23 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 15 conferențiar universitar Politici publice; UE în economia globală; Modelarea Noii Europe; Sisteme economice contemporane
24 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 27 lector universitar Economie europeană (în lb.română și în lb. engleză)
25 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 16 conferențiar universitar Banking (în lb. română și în lb. engleză); Micro și macroprudențialitate bancară
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 3 profesor universitar Elemente de marketing (în lb. germană); Marketing internațional
27 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 25 lector universitar Bazele econometriei; Statistică descriptivă; Statistică inferențială
28 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 2 profesor universitar

Management operațional (în lb. maghiară); Managementul producției (în lb. maghiară)


Detalii HU

29 Facultatea de Business Departamentul de Business 10 conferențiar universitar Analiză economico-financiară în ospitalitate și turism (în lb. engleză); Analiză economică și financiară (în lb. română și în lb. engleză)
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 15 conferențiar universitar Metafizică și teologie; Probleme, controverse și provocări actuale în Apologetică; Teologie neopatristică și filosofie contemporană. Perspective apologetice; Istoria filosofiei și noțiuni de filosofie creștină I;  Istoria filosofiei și noțiuni de filosofie creștină II
31 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Istoricitatea Persoanei lui Iisus Hristos în cercetarea biblică modernă; Mariologia Evangheliilor. Problema ”fraților Domnului” -repere exegetice; Studiul Noului Testament III; Studiul Noului Testament IV; Exegeza Noului Testament; Teologia Noului Testament
32 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 7 conferențiar universitar

Filosofia și istoria religiilor (în lb. maghiară); Dogmatică (Teologia creației și cristologia) (în lb. maghiară); Dogmatică (soteriologie și escatologie) (în lb. maghiară); Apologetică (în lb. maghiară)


Detalii HU

33 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 15 conferențiar universitar Limbaj teatral non-verbal; Regie de teatru (1); Dramatizare;  Producție Studio (1); Prelucrarea textului de spectacol (1);  Prelucrarea textului de spectacol (2)
34 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 40 conferențiar universitar

Antropologie vizuală (în lb. maghiară); Filmul de ficțiune  (în lb. maghiară); Producția proiectului și elaborarea disertației  (în lb. maghiară)


Detalii HU

35 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 48 lector universitar Fundamentele scenariului de film și televiziune  (în lb. maghiară); Istoria filmului și a televiziunii (2)  (în lb. maghiară); Scriere creativă  (în lb. maghiară); Eseul cinematografic (în lb. maghiară)
36 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 14 lector universitar Istoria teatrului universal și maghiar (1) (în lb. maghiară); Istoria teatrului universal și maghiar (2) (în lb. maghiară); Teatru și comunitate (în lb. maghiară); Pedagogia artei (în lb. maghiară); Spectacologie contemporană (în lb. maghiară)
37 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 15 lector universitar Teatrologie (în lb. maghiară); Analiza de spectacol (1) (în lb. maghiară); Genuri jurnalistice (în lb. maghiară); Prelucrarea textului de spectacol (1) (în lb. maghiară); Scenaristică (în lb. maghiară); Prelucrarea textului de spectacol (2) (în lb. maghiară); Teoria și practica presei (în lb. maghiară); Marketing cultural (în lb. maghiară)
38 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bio-Nano-Interfețe 12 cercetător științific gradul III Sinteza și caracterizarea particulelor folosite ca agenți de contrast în Imagistica de Rezonanță Magnetică
39 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bio-Nano-Interfețe 16 cercetător științific  Imagistica de Rezonanță Magnetică preclinică

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 10 profesor universitar Algebră 2 (Structuri algebrice de bază); Teme de algebră I (pentru perfecționarea profesorilor) Breaz Simion-Sorin 23927/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 28 conferențiar universitar Probabilități; Statistică matematică Roșca Natalia-Carmen 27/4.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 57 lector universitar Programare orientată obiect; Algoritmi și programare Ionescu Vlad-Sebastian 23643/18.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică și informatică; Fundamentele programării; Inteligență artificială Mircea Ioan-Gabriel 798/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 18 conferențiar universitar Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Analiza de date masive (în lb. maghiară); Programare orientată obiect (în lb. maghiară) Darvay Zsolt 24025/27.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 24 conferențiar universitar Chimie organometalică avansată; Proprietăți magnetice și spectrale ale combinațiilor coordinative și organometalice; Chimie anorganică Raț Ciprian-Ionuț 721/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 42 lector universitar Chimia oxizilor și aplicații industriale; Chimia metalelor; Chimie generală; Poluarea radioactivă, deșeuri nucleare și radioprotecție Șeptelean Raluca-Anamaria 266/10.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică  26 lector universitar Modelarea matematică a proceselor și inteligență atificială (în lb. engleză); Automatizarea proceselor chimice Timiș (Ani) Elisabeta-Cristina 42/4.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef de lucrări Biologie celulară și moleculară; Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare Suciu Maria 234/10.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 1 profesor universitar Sociobiologie (în lb. engleză); Parazitologie (în lb. maghiară) Marko Balint 726/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 14 șef de lucrări Sisteme informatice geografice (GIS); GIS aplicat; Aplicații GIS în planificarea teritorială; GIS în turism Hognogi Gheorghe-Gavrilă 24049/28.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Domnița Matei 235/10.01.2019 Candidatul nu îndeplinește standardele minime UBB de participare la concurs
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 7 conferențiar universitar Traducere specializată. Proiect traductologic (în lb. franceză); Interpretare simultană (în lb. franceză); Interpretare simultană cu text (în lb. franceză); Traducerea- profesie europeană (2); Comunicare. Tehnici de comunicare. Media Georgescu Renata-Simona 24026/27.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească  5 lector universitar Tehnici de comunicare orală; Curs practic de limba română: a. fonetică, gramatică și vocabular b. receptarea textului scris și oral c. producerea textului scris și oral; Limbaj specializat: Științe biologice și biomedicale Bocoș Cristina-Mihaela 23978/21.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 18 lector universitar Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici și metode de negociere și comunicare (engleză) (în lb. engleză) Mezei Vlad-Georgian 23922/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Limba engleză I -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză II -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Limba engleză -curs practic (în lb. engleză); Limba engleză (în lb. engleză); Tehnici de comunicare și redactare academică (limba engleză) (în lb. engleză) Zglobiu-Sandu Octavia-Raluca 23365/14.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 22 lector universitar Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze) (în lb.engleză); Limba engleză (Morfologie) (în lb.engleză); Limba engleză (Sintaxă, Stilistică) (în lb.engleză); Limba engleză (Semantică) (în lb.engleză) Cotoc Alexandra 23614/18.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Izvoare și arhive transilvane (în lb. maghiară); Istoria Transilvaniei (epoca modernă) (în lb. maghiară); Mișcări de capital în Europa Centrală în secolele XIX-XX (în lb. maghiară); Patrimoniul industrial (în lb. maghiară) Nagy Robert-Miklos 672/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 10 conferențiar universitar Consiliere vocațională; Motivație și performanță: dezvoltare și intervenții aplicative; Consiliere școlară și orientare în carieră; Consiliere și orientare în carieră Negru-Subțirică Oana-Maria 168/9.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 23 lector universitar Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului; Managementul activității intelectuale și al învățării eficiente; Teologia și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării; Metodologia cercetării pedagogice; Practică pedagogică 5 Andronache Daniel-Cosmin 30/4.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 24 lector universitar Tehnologia informației și comunicării; Documentare și utilizarea bazelor de date; Instruire asistată de calculator și platforme educaționale on-line Baciu Ciprian 169/9.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 21 conferențiar universitar Teoria și metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Formarea competenței sociale (în lb. maghiară); Jocul didactic- teorie și aplicații (în lb. maghiară) Peter Lilla 239/10.01.2019 Candidata nu îndeplinește standardele minime UBB de participare la concurs
22 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 16 lector universitar Ideologii politice; Publicitate politică; Comunicare internă în organizații; Comunicare în organizații publice (în lb. engleză) Stoica Mihnea-Simion 671/18.01.219 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 15 conferențiar universitar Politici publice; UE în economia globală; Modelarea Noii Europe; Sisteme economice contemporane Reianu Diana-Gabriela 472/15.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 27 lector universitar Economie europeană (în lb.română și în lb. engleză) Mihuț Ioana-Sorina 23763/19.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 16 conferențiar universitar Banking (în lb. română și în lb. engleză); Micro și macroprudențialitate bancară Nistor Simona 728/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 3 profesor universitar Elemente de marketing (în lb. germană); Marketing internațional Dabija Dan-Cristian 23617/18.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 25 lector universitar Bazele econometriei; Statistică descriptivă; Statistică inferențială Todea Mihaela Anita 23901/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 2 profesor universitar Management operațional (în lb. maghiară); Managementul producției (în lb. maghiară) Szasz Levente 23930/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Business Departamentul de Business 10 conferențiar universitar Analiză economico-financiară în ospitalitate și turism (în lb. engleză); Analiză economică și financiară (în lb. română și în lb. engleză) Bătrâncea Larissa-Margareta 674/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 15 conferențiar universitar Metafizică și teologie; Probleme, controverse și provocări actuale în Apologetică; Teologie neopatristică și filosofie contemporană. Perspective apologetice; Istoria filosofiei și noțiuni de filosofie creștină I;  Istoria filosofiei și noțiuni de filosofie creștină II Turcan Nicușor 606/17.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Istoricitatea Persoanei lui Iisus Hristos în cercetarea biblică modernă; Mariologia Evangheliilor. Problema ”fraților Domnului” -repere exegetice; Studiul Noului Testament III; Studiul Noului Testament IV; Exegeza Noului Testament; Teologia Noului Testament Benea Nicolae-Olimpiu 670/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 7 conferențiar universitar Filosofia și istoria religiilor (în lb. maghiară); Dogmatică (Teologia creației și cristologia) (în lb. maghiară); Dogmatică (soteriologie și escatologie) (în lb. maghiară); Apologetică (în lb. maghiară) Pusok Sarolta 727/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 15 conferențiar universitar Limbaj teatral non-verbal; Regie de teatru (1); Dramatizare;  Producție Studio (1); Prelucrarea textului de spectacol (1);  Prelucrarea textului de spectacol (2) Nica Radu Alexandru 296/11.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 40 conferențiar universitar Antropologie vizuală (în lb. maghiară); Filmul de ficțiune  (în lb. maghiară); Producția proiectului și elaborarea disertației  (în lb. maghiară) Batori Anna 23907/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 48 lector universitar Fundamentele scenariului de film și televiziune  (în lb. maghiară); Istoria filmului și a televiziunii (2)  (în lb. maghiară); Scriere creativă  (în lb. maghiară); Eseul cinematografic (în lb. maghiară) Zagoni Balazs 23771/19.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 14 lector universitar Istoria teatrului universal și maghiar (1) (în lb. maghiară); Istoria teatrului universal și maghiar (2) (în lb. maghiară); Teatru și comunitate (în lb. maghiară); Pedagogia artei (în lb. maghiară); Spectacologie contemporană (în lb. maghiară) Bartha Katalin Agnes 23916/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 15 lector universitar Teatrologie (în lb. maghiară); Analiza de spectacol (1) (în lb. maghiară); Genuri jurnalistice (în lb. maghiară); Prelucrarea textului de spectacol (1) (în lb. maghiară); Scenaristică (în lb. maghiară); Prelucrarea textului de spectacol (2) (în lb. maghiară); Teoria și practica presei (în lb. maghiară); Marketing cultural (în lb. maghiară) Zsigmond Andrea 23953/20.12.2018 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Herczog Noemi 695/18.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bio-Nano-Interfețe 12 cercetător științific gradul III Sinteza și caracterizarea particulelor folosite ca agenți de contrast în Imagistica de Rezonanță Magnetică Mureșan-Pop Marieta 722/21.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bio-Nano-Interfețe 16 cercetător științific  Imagistica de Rezonanță Magnetică preclinică Petrișor Dina Mariana 600/17.01.2019 Candidatul  îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs