Posturi didactice perioada nedeterminată

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2020-2021

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI din CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 1242 din 3.12.2021, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

3 decembrie 2021

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr.1242/3.12.2021, Partea a III-a
Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

3 decembrie 2021 – 19 ianuarie 2022

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată

20 decembrie 2021

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

20 decembrie 2021 - 19 ianuarie 2022

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

17 ianuarie 2022

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

20 ianuarie 2022- 21 ianuarie 2022

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

25 ianuarie 2022- 26 ianuarie 2022

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

27 ianuarie 2022

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

27 ianuarie 2022

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

3 februarie 2022 - 4 februarie 2022

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

7 februarie 2022 - 9 februarie 2022

Depunerea contestaţiilor

10 februarie 2022 - 11 februarie 2022

Soluționarea contestațiilor

14 februarie 2022

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

februarie 2022

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

3 decembrie 2021 20 decembrie 2021

Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Drept
Facultatea de Istorie și Filosofie

21 decembrie 2021- 4 ianuarie 2022

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Teatru și Film

5 ianuarie 2022 – 19 ianuarie 2022

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)

Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 34 lector universitar Geometrie (în lb. germană); Analiză complexă
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 44 asistent universitar Sisteme dinamice; Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 6 profesor universitar Algoritmi și programare (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză); Inteligență artificială
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 7 profesor universitar Calitatea sistemelor software (în lb. engleză); Proiect de cercetare în inginerie software (în lb. engleză); Limbaje formale și tehnici de compilare (în lb. engleză)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 21 conferențiar universitar Proiectarea sistemelor software interactive (în lb. engleză); Medii de proiectare și programare; Limbaje formale și tehnici de compilare
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 22 conferențiar universitar Radiochimie; Chimie organometalică avansată (în lb. engleză)
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 38 lector universitar Poluanți industriali; Protecția mediului în industria chimică; Chimie coordinativă și organometalică; Chimie anorganică
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 55 asistent universitar Tehnologia produșilor anorganici de bază; Tehnologii anorganice specifice; Tehnologia pigmenților anorganici; Materiale anorganice; Chimie anorganică
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 17 conferențiar universitar Materiale ceramice, liante și vitroase și metode de procesare avansată (în lb. engleză); Chimia și tehnologia ceramicii și refractarelor; Glazuri și pigmenți ceramici
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 27 lector universitar Materiale cu proprietăți de recunoaștere ionică și moleculară; Termodinamică; Analiza și sinteza proceselor tehnologice; Chimia coloizilor și interfețelor
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 11 conferențiar universitar Microbiologie generală; Biotehnologii în industria cosmetică; Microbiologie industrială
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 21 șef de lucrări Geofizică; Grafică asistată de calculator; Proiect semestrial 3 (Grafică asistată de calculator); Geologia zăcămintelor de hidrocarburi
13 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 21 lector universitar Garantarea executării obligațiilor; Drept civil. Obligații; Drept civil. Drepturi reale
14 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 1 profesor universitar Teme medievale irlandeze (în lb. engleză); Literatură engleză (Literatură engleză veche și a Renașterii) (în lb. engleză); Ideea de monarhie în piesele istorice ale lui Shakespeare (în lb. engleză)
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 15 lector universitar Limba engleză (Morfologie) (în lb. engleză); Limba engleză (Semantică) (în lb. engleză); Literatură engleză (Poezia secolului al XVIII-lea și Romantismul) (în lb. engleză); Reprezentări ale postumanului în proza contemporană britanică (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 1: Reprezentări ale postumanului în proza contemporană britanică (în lb. engleză)
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 3 conferențiar universitar Limba engleză -curs practic limbaj specializat (în lb. engleză); Terminologie creștină. O perspectivă ecumenică (în lb. engleză)
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 6 lector universitar Limbă norvegiană (în lb. norvegiană); Cultură și civilizație scandinavă (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (în lb. norvegiană)
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 7 asistent universitar Limbă norvegiană (în lb. norvegiană); Cultură și civilizație scandinavă (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (în lb. norvegiană)
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală 11 asistent universitar Introducere în lingvistică (în lb. maghiară); Limba maghiară (în lb. maghiară); Lingvistică cognitivă (în lb. maghiară); Semiotica și științele limbajului (în lb. maghiară)
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 57 lector universitar Comunicare și relații publice; Public Speaking și comunicare internațională; Marketing de imagine - crearea și protejarea brandului online (în lb. engleză); Negocieri și protocol în organizații; Comunicare și decizie în elaborarea politicilor europene 
21 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 60 lector universitar Introducere în studii de intelligence (în lb. engleză); Introducere în științe politice; Intelligence din surse deschise (în lb. română și în lb. engleză)
22 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 3 profesor universitar Filosofie pentru copii; Etică aplicată; Etica comunicării
23 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 27 lector universitar Dezvoltarea adolescentului: caracteristici și mecanisme; Dezvoltarea copilului și adolescentului: caracteristici și mecanisme; Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului); Psihologia vârstelor
24 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 28 lector universitar Psihologia educației; Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la adulții tineri; Practică 1; Practică 2
25 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 14 conferențiar universitar Teoria și metodologia consilierii școlare; Metodologia cercetării în științele educației; Integrare și incluziune la vârstele mici (educație timpurie și învățământ primar)
26 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 16 conferențiar universitar Strategii și programe de dezvoltare socio-emoțională; Training în organizații; Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării
27 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 8 lector universitar Psihologia dezvoltării în contextul dizabilității; Tulburări de limbaj în psihopatologie; Incluziune și intervenție psihopedagogică în contextul tulburărilor emoționale; Proiecte de cercetare-acțiune și studii de caz
28 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 9 lector universitar Tehnologia informației, comunicării și tehnologii de acces; Orientarea școlară și profesională a persoanelor cu dizabilități; Sistemul Braille; Instruire asistată de calculator; Metode și tehnici de recuperare a deficienților vizuali
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 9 conferențiar universitar Fundamentele psihopedagogiei speciale - integrare și incluziune (în lb. maghiară); Educație timpurie și pedagogia învățământului primar și preșcolar (în lb. maghiară); Jocul didactic - teorie și aplicații (în lb. maghiară); Psihopedagogie pentru clasele pregătitoare (în lb. maghiară) 
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană 16 asistent universitar Managementul învățării eficiente (în lb. germană); Managementul clasei de elevi (în lb. germană); Managementul clasei, grupei, instituției (în lb. germană); Tehnologii informaționale și de comunicare (în lb. germană); Instruire asistată de calculator (în lb. germană); Istoria și didactica istoriei (în lb. germană); Didactica domeniului Om și societate (învățământul primar și preșcolar) (în lb. germană); Practică pedagogică 3 (în lb. germană); Practică pedagogică 4 (în lb. germană)
31 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 19 lector universitar Sociologie generală; Paradigme sociologice; Sociologie publică
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 16 lector universitar Metode și tehnici de cercetare socială; Gerontologie socială; Îmbătrânirea astăzi. Perspective sociologice; Probleme sociale
33 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 17 lector universitar Asistența socială în școală; Calitatea vieții și politici anti-sărăcie; Adopție și plasament familial; Practică II; Practică de specialitate
34 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 26 lector universitar Comunicare instituțională în UE; Tehnici de comunicare (în lb. engleză); Politici și practici lingvistice în context multilingual (în lb. engleză); Comunicare interculturală (în lb. franceză)
35 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 16 conferențiar universitar Economie politică (în lb. română și în lb. engleză); Dezvoltare economică locală (în lb. engleză); Finanțe publice
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 31 lector universitar Introducere în administrație publică; Scriere academică; Training, coaching, mentoring; Managementul carierei
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 42 asistent universitar Competențe digitale; PR online; Publicitate on-line
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 14 lector universitar Comunicare internă în organizații; Societate și mass-media; PR și comunicare în sectorul politic
39 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 15 lector universitar Bazele PR; Tehnici și instrumente de PR și publicitate; Branding și brand management
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 60 profesor universitar Tehnici de prezentare (în lb. maghiară); Tehnici de negociere (în lb. maghiară); Tehnici de campanie (în lb. maghiară)
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 24 lector universitar Platforme digitale; Editare în limbaje Web: HTML/ CSS; Sisteme de management de conținut Web; Analiza datelor digitale; Jurnalism de date
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 4 profesor universitar Managementul muncii (în lb. engleză); Managementul resurselor umane (în lb. engleză); Psihologia muncii
43 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 10 conferențiar universitar Algebră liniară și probabilități (în lb. engleză); Matematici financiare și actuariale; Modelare matematică
44 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 20 cercetător științific gradul III Economie comportamentală; Management organizațional; Antreprenoriat și managementul resurselor umane; Management educațional și psihologie educațională
45 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 17 conferențiar universitar Studiul Noului Testament I, II, IV; Exegeza Noului Testament
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 33 lector universitar Teologie liturgică I, II; Mistagogie liturgică și iconografie; Practică liturgică
47 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 8 lector universitar Corpus Paulinum (în lb. maghiară); Pentateuchul (în lb. maghiară); Limba ebraică biblică: Morfologie (în lb. maghiară); Limba ebraică biblică: Sintaxă (în lb. maghiară); Evangheliile sinoptice (în lb. maghiară)
48 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 3 profesor universitar Renașterea universului armonic în creația secolului XX 1 (în lb. maghiară); Renașterea universului armonic în creația secolului XX 2 (în lb. maghiară); Armonie 3 (în lb. maghiară); Aranjamente corale 1 (în lb. maghiară); Armonie 4 (în lb. maghiară); Aranjamente corale 2 (în lb. maghiară)
49 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 8 lector universitar Managementul companiei independente; Management cultural; Management de proiect: arte performative (2); Producția proiectului și elaborarea disertației; Managementul proiectului cultural; Politici culturale
50 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 12 conferențiar universitar Genuri de film (1): Aventură, acțiune; Istoria filmului românesc (2); Genuri de film (2): Comedie; Istoria filmului românesc contemporan
51 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 25 lector universitar Fundamentele scenariului de film și televiziune; Bazele regiei de film și TV; Critică și analiză de film
52 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 12 lector universitar Muzica de film (în lb. maghiară); Procesarea digitală a sunetului (în lb. maghiară); Sound design (în lb. maghiară); Sunet de film și TV (în lb. maghiară)
53 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul Compozite Polimerice 1 cercetător științific gradul II Biomateriale
54 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laboratorul de Cercetare/ Producție Chimie Anorganică 4 cercetător științific gradul III Chimie anorganică/ Știința materialelor
55 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 12 cercetător științific gradul I Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul bioinformaticii