Posturi didactice perioada nedeterminată

The job description for the academic positions taught in English, Hungarian and German can be found here:

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2020-2021

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României Nr. 782 din 24.11.2020.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Dosarul se verifică ulterior de către biroul de specialitate din cadrul Rectoratului. În situația depunerii unor documente neconforme sau a unor dosare incomplete, candidații sunt contactați de către biroul de specialitate al Rectoratului, prin intermediul e-mailului, la adresa specificată în cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 5.2) şi sunt invitați să depună la Registratura Universității documentele conforme, până la data limită de înscriere prevăzută de calendarul concursului.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț
Procedura este descrisă în pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa pentru înscrierea la concurs se achită prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.
Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL I-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

24 noiembrie 2020

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 782/24.11.2020, Partea a III-a

24 noiembrie 2020– 13 ianuarie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

25 noiembrie 2020

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

25 noiembrie 2020– 13 ianuarie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

14 decembrie 2020

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

14 decembrie 2020 - 13 ianuarie 2021

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

11 ianuarie 2021

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

14 ianuarie 2021- 15 ianuarie 2021

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

18 ianuarie 2021- 20 ianuarie 2021

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

20 ianuarie 2021

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

21 ianuarie 2021

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

28 ianuarie 2021 - 29 ianuarie 2021

Desfăşurarea probelor concursurilor

Afişarea rezultatelor concursurilor

1 februarie 2021 – 3 februarie 2021

Depunerea contestaţiilor

4 februarie 2021 – 5 februarie 2021

Soluționarea contestațiilor

8 februarie 2021 – 9 februarie 2021

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor

Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

februarie 2021

Întrunirea Comisiei pentru resurse umane a Senatului

Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003)

februarie 2021

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI (opțional)

24 noiembrie 2020 – 9 decembrie 2020

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Fizică

Facultatea de Biologie și Geologie

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Facultatea de Geografie

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Business

10 decembrie 2020- 24 decembrie 2020

Facultatea de Litere

Facultatea de Drept

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Teatru și Film

Facultatea de Inginerie

28 decembrie 2020– 13 ianuarie 2021

Facultatea de Istorie și Filosofie

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Grădina Botanică ”Alexandru Borza”

Institutul de Cercetare- Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate

Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I-lea al anului universitar 2020-2021

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 38 lector universitar Geometrie 1 (Geometrie analitică) (în lb. engleză); Geometrie 2 (Geometrie afină) (în lb. română și în lb.engleză)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 28 conferențiar universitar Analiză reală (în lb. română și în lb.engleză)
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 61 lector universitar Programare pentru dispozitive mobile (în lb. germană); Programare orientată obiect (în lb. germană); Fundamentele programării (în lb. germană); Algoritmi și programare
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Aplicații web scalabile și în timp real pentru sisteme distribuite (în lb. maghiară); Programare Web (în lb. maghiară); Medii de proiectare și programare (în lb. maghiară)
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 7 profesor universitar Materiale avansate funcționale (în lb. engleză); Practică de cercetare 1 (în lb. engleză); Rezistența materialelor; Materiale heterogene. Aplicații tehnologice
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 18 conferențiar universitar Intensificarea proceselor de transfer (în lb. engleză); CAD și software specific ingineriei chimice
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 30 lector universitar Carbochimie; Tehnologie chimică; Analiza și sinteza proceselor tehnologice
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 30 lector universitar Analiza și sinteza proceselor tehnologice (în lb. maghiară); Tehnologie chimică organică (în lb. maghiară); Tehnologie chimică (în lb. maghiară); Tehnologia și caracterizarea produșilor farmaceutici și cosmetici (în lb. maghiară)
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 23 lector universitar Chimia metalelor (în lb. maghiară); Aplicații ale compușilor coordinativi și organometalici în medicină (în lb. maghiară); Chimie anorganică avansată (în lb. maghiară); Chimie anorganică (în lb. maghiară)
10 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef lucrări Histologia și anatomia plantelor; Genetică generală și populațională; Genetică moleculară; Biotehnologii vegetale; Evoluționism
11 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 12 șef lucrări Geografia generală a turismului; Prospectare turistică; Turism rural; Conceperea și comercializarea produselor turistice
12 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor -Extensia Bistrița 22 șef lucrări Geografia generală a turismului; Cultură și civilizație; Geografia turismului în România; Organizarea serviciilor în turism; Amenajare turistică
13 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor -Extensia Sighetu Marmației 31 șef lucrări Introducere în geografie; Organizarea serviciilor în turism; Marketing turistic; Regionare și regiuni turistice; Turism rural
14 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 10 conferențiar universitar Drept penal. Partea generală I; Drept internațional penal; Drept penal european
15 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 17 lector universitar Drept penal. Partea specială (I); Drept penal. Partea specială (II); Infracțiuni prevăzute de legi speciale
16 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 6 lector universitar Geografii literare; Mitologii postmoderne; Curs de literatură comparată: Mitul faustic din Renaștere în secolul XIX; Curs de literatură comparată: Mitul faustic din Romantism în secolul XX; Seminar de cercetare
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 7 lector universitar Limba coreeană (Noțiuni de bază) (în lb. română și în lb. coreeană); Limba coreeană (Funcții intrapropoziționale) (în lb. română și în lb. coreeană); Limba coreeană (Funcții interpropoziționale I) (în lb. română și în lb. coreeană); Limba coreeană (Funcții interpropoziționale II) (în lb. română și în lb. coreeană); Lecturi aplicate (Cultură, societate și economie) (în lb. română și în lb. coreeană); Limba coreeană -curs integrat I (în lb. română și în lb. coreeană); Curs de coreeană: Lecturi aplicate (Cultură, societate și economie) (în lb. română și în lb. coreeană); Limba coreeană -curs integrat II (în lb. română și în lb. coreeană); Cultură și societate în Coreea de Nord (în lb. română și în lb. coreeană)
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 20 asistent universitar Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (Germană) (în lb. germană); Traducerea - Mediere lingvistică și culturală (Germană) (în lb. germană); Paradigmele traducerii 1 (A). Tipologia discursurilor (Germană) (în lb. germană); Paradigmele traducerii. Traducere. Limbaje de specialitate (Germană) (în lb. germană); Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive/ simultane (Germană) (în lb. germană); Corespondență profesională (administrativă și comercială) (Germană) (în lb. germană)
19 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 5 conferențiar universitar Interferențe culturale. Culturi etnice și regionale în Transilvania (în lb. maghiară); Etnografie IV. Economie și mod de viață (în lb. maghiară); Antropologie III. Antropologie socială (în lb. maghiară)
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 13 lector universitar Istoria artei universale IV- baroc și neoclasic; Istoria artei în România III -secolele XIX-XX; Istoria artei contemporane
21 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 15 lector universitar Metodologia cercetării în turismul cultural; Managementul proiectelor de dezvoltare- finanțare în turismul cultural
22 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 20 lector universitar Patrimoniu și memorie culturală (în lb. maghiară); Istoria Transilvaniei (epoca modernă) (în lb. maghiară); Istoria cărții (în lb. maghiară); Istoria vieții cotidiene din Transilvania (secolele 18-19) (în lb. maghiară)
23 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 6 conferențiar universitar Securitatea patrimoniului; Sisteme de securitate în istoria lumii (în lb. română și în lb. engleză)
24 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 20 lector universitar Guvernanța Uniunii Europene; Introducere în relații internaționale și studii europene; Guvernanța securității; Istoria integrării europene
25 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 64 cercetător științific gradul II Relații internaționale și studii europene; Științe politice; Studii de securitate
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 6 conferențiar universitar Perspective contemporane asupra culturii; Filosofia culturii; Retorică
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească 3 conferențiar universitar Filosofie politică; Filosofia politică a Evului Mediu; Istoria științei antice și medievale
28 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 34 lector universitar Particularități de dezvoltare a copilului și adolescentului; Vulnerabilitate și risc infracțional; Elaborarea proiectelor și etica cercetării; Profile atipice de dezvoltare I (copilăria timpurie)
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 35 lector universitar Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Psihologia educației
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 36 lector universitar Fundamentele psihologiei (în lb. germană); Promovarea sănătății mintale la copii și adolescenți; Psihologie școlară (Psihologia educației); Consiliere școlară și orientare în carieră
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 12 conferențiar universitar Managementul timpului și stresului școlar; Pedagogia comunicării; Alternative educaționale
32 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 13 conferențiar universitar Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului; Metodologia cercetării în științele educației; Mentoring și coaching educațional
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană 3 conferențiar universitar Limba germană contemporană (în lb. germană); Literatură pentru copii (în lb. germană); Didactica limbii și literaturii germane (învățământul primar și preșcolar) (în lb. germană)
34 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 15 lector universitar Metode cantitative avansate; Bazele statisticii; Demografie și sociologia populațiilor; Statistică socială și analiza datelor
35 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 16 lector universitar Dezvoltare socială și globalizare; Instituții, cetățenie, globalizare; Metode calitative de cercetare sociologică; Introducere în sociologie
36 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 17 lector universitar Metode și tehnici de cercetare sociologică; Designul și practica cercetării aplicate
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 32 lector universitar Planul de acțiune locală -dezvoltare, implementare și evaluare; Managementul proiectelor în sectorul public și non-profit (în lb. engleză); Economie politică; Finanțe publice
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 16 conferențiar universitar E-guvernare (în română și în lb.engleză); Guvernare electronică; Comunicare online
39 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 14 conferențiar universitar Leadership în organizații publice (în lb. engleză); Teorii organizaționale; Introducere în administrația publică
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 21 lector universitar Strategii de publicitate; Proiecte publicitare; Planificare și strategie publicitară; Managementul agenției de publicitate
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 15 conferențiar universitar Modele de sferă publică (în lb. maghiară); Semantica comunicării (în lb. maghiară); Traducere jurnalistică (în lb. maghiară)
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 55 asistent universitar Platforme digitale; Editare în limbaje Web: HTML/ CSS; Sisteme de management de conținut Web; Analiza datelor digitale; Introducere în științele comunicării -Comunicare vizuală; Design editorial; Jurnalism de date
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 cercetător științific gradul III Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare
44 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 26 lector universitar Designul proiectelor; Guvernanță internațională și regională (în lb. română și în lb. engleză); Dezvoltare regională
45 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 9 conferențiar universitar Migrație și refugiați în spațiul transatlantic (în lb. engleză); Probleme fundamentale ale lumii contemporane (în lb. engleză); Crizele Orientului Mijlociu (în lb. engleză)
46 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 26 lector universitar Introducere în studiul relațiilor internaționale (în lb. germană); Ideologii politice în epoca contemporană (în lb. germană); Antropologia Europei (în lb. germană); Politică externă și diplomație (în lb. germană)
47 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 28 lector universitar Microeconomie (în lb. română și în lb. franceză); Macroeconomie (în lb. franceză); Economie. Teorii contemporane
48 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 5 profesor universitar Asigurări de viață și sisteme de pensii; Asigurări (în lb. engleză); Convenții de evitare a dublei impuneri
49 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 10 conferențiar universitar Optimizarea siteurilor web; Tehnologii web front-end; Utilizarea internetului în afaceri
50 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 16 conferențiar universitar Etica în afaceri (în lb. engleză); Management internațional (în lb. engleză); Managementul companiilor în context global (în lb. engleză și în lb. română)
51 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 11 conferențiar universitar Bazele marketingului; Cercetări de marketing; Marketing interorganizațional; Marketingul achizițiilor
52 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Bazele marketingului (în lb. maghiară); Comportamentul consumatorului și managementul experienței (în lb. maghiară); Marketingul serviciilor (în lb. maghiară)
53 Facultatea de Business Departamentul de Business 16 lector universitar Bazele contabilității; Tehnici de analiză și previziuni financiare (în lb. română și în lb. engleză)
54 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 11 conferențiar universitar Managementul vânzărilor în ospitalitate și turism (în lb. engleză); Simulări de marketing și management (în lb. engleză); Managementul relațiilor cu clienții (în lb. engleză)
55 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 31 asistent universitar Management general; Macroeconomie; Economia firmei
56 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 7 profesor universitar Istoria Bisericii Universale I; Istoria Bisericii Universale II; Elemente de geografie religioasă şi confesional creştină; Diaspora ortodoxă şi problemele ei
57 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 16 conferențiar universitar Studiul desenului III, IV; Icoana pe sticlă I; Ritmul - modalitate de exprimare a armoniei în icoană; Mozaic şi vitraliu
58 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Istoria şi spiritualitatea Bizanţului I, II; Limba greacă I, II; Teologia şi arta icoanei; Theological Propaedeutics
59 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 4 profesor universitar Istoria dezvoltării ideilor irenice și a mișcărilor ecumenice (în lb. maghiară); Teoria și tehnica medierii 1 (în lb. maghiară); Istoria modernă și contemporană a bisericii universale (în lb. maghiară)
60 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 22 profesor universitar Tehnici de dezvoltare a performanței actoricești (1); Studii de corp, voce și imaginație (2); Actorul și teatrul nonverbal; Producția proiectului și elaborarea disertației
61 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 16 lector universitar Proiect regizoral (1); Proiect regizoral (2); Teatru extrem contemporan; Regia și teatrul postdramatic
62 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Documentarul New Media (în lb. engleză); Performance Digital Interactiv
63 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 17 conferențiar universitar Cercetare în industriile creative (în lb. engleză); Scriere creativă: limbă și stil în audiovizual; Filmul și industriile creative; Sociologie cinematografică
64 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 32 lector universitar Antropologie în filmul documentar (în lb. engleză); Genuri de documentar: științific, explorare și aventură (în lb. engleză); Etică academică și elaborarea disertației (în lb. engleză); Managementul producției și legislația audiovizuală (în lb. engleză)
65 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 49 lector universitar Etică și legislație în auziovizual (în lb. maghiară); Producție audiovizuală (1): Reportaj (în lb. maghiară); Managementul producției de film (în lb. maghiară); Programe audiovizuale (în lb. maghiară)
66 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Programarea echipamentelor cu comandă numerică/ Programarea mașinilor unelte cu comandă numerică; Programarea echipamentelor cu comandă numerică; Programarea mașinilor unelte cu comandă numerică; Mașini unelte și prelucrări prin așchiere; Fiabilitate și diagnoză
67 Grădina Botanică ”Alexandru Borza” 5 cercetător științific gradul II Botanică sistematică -Taxonomie (Cormofite)/ Ecologia comunităților vegetale
68 Institutul de Cercetare- Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate Laboratorul de Biotehnologii 3 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
69 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 6 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare legat de condițiile vieții în condiții extreme

 

Candidați posturi didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I al anului universitar 2020-2021

Candidații care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Nume Nr. înreg. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 38 lector universitar Țurcaș George-Cătălin 17787/10.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 28 conferențiar universitar Nicolae Adriana-Maria 17885/14.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 61 lector universitar Bența Kuderna-Iulian 18049/18.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 33 lector universitar Sulyok Csaba 17557/3.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 7 profesor universitar Baia Gheorghe Lucian 49/5.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 18 conferențiar universitar Petrescu Letiția 14/4.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 30 lector universitar Coteț Liviu Cosmin 17841/11.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 30 lector universitar Brem Balazs 17989/16.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 23 lector universitar Deak Noemi 18245/29.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef lucrări Cruceriu Daniel 179/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Geografie  Departamentul de Geografie Umană și Turism 12 șef lucrări Conțiu Hadrian-Vasile 17730/9.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Răcășan Bianca Sorina 256/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel 370/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Geografie  Departamentul de Geografie al Extensiilor -Extensia Bistrița 22 șef lucrări Tofan George-Bogdan 18179/22.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Cioanca Lia-Maria 175/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel 371/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Geografie  Departamentul de Geografie al Extensiilor -Extensia Sighetu Marmației 31 șef lucrări Simion Simona Alina 17569/3.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel 372/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 10 conferențiar universitar Nițu Daniel 18124/21.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 17 lector universitar Șerban Doris Alina 18058/18.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Comparată 6 lector universitar Conkan Marius-Dan 18111/21.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Micu (Simuț) Iulia 18199/23.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel 374/13.01.2021 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs, întrucât nu deține doctoratul în domeniul postului pentru care concurează
17 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice 7 lector universitar Kwak Dong Hun 18171/22.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 20 asistent universitar Ferencz Timea 268/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 5 conferențiar universitar Szabo Arpad Tohotom 18162/22.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 13 lector universitar Pușcașiu Voica 42/5.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Damian Cristian-Alexandru 187/11.01.2021 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu se respectă prevederile art. 11 (6) din cadrul Metodologiei UBB
Filipescu Ioana 319/13.01.2021 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, respectiv nu îndeplinește standardele minimale
21 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 15 lector universitar Rusu Cosmin Cătălin 44/5.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel 373/13.01.2021 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu deține titlul de doctor în domeniul postului scos la concurs
22 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 20 lector universitar Feher Andrea 77/6.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 6 conferențiar universitar Găzdac Cristian-Anton 172/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 20 lector universitar Stan Adrian-Daniel 183/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 64 cercetător științific gradul II Gherghina Marian Sergiu 186/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 6 conferențiar universitar Maftei Ștefan-Sebastian 251/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească 3 conferențiar universitar Maga Mihai 81/6.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 34 lector universitar Cheie Lavinia 18012/17.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 35 lector universitar Ștefan Catrinel Alice 17879/14.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 36 lector universitar Damian Lavinia Elena 17992/16.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 12 conferențiar universitar Muste Delia 72/6.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 13 conferențiar universitar Stan Cornelia Afrodita 73/6.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană 3 conferențiar universitar  -
34 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 15 lector universitar Foldes Ionuț 99/7.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 16 lector universitar Mateescu Oana Maria 316/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 17 lector universitar Lehene Cosmin-Florin 17663/8.12.2020 Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu deține titlul de doctor în domeniul postului sau în alt domeniu conex
Tobias Andrada 100/7.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Trifan Elena Iulia 188/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Macarie Iulius-Cezar 189/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 32 lector universitar Pavel Alexandru 258/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 16 conferențiar universitar Urs Nicolae  259/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 14 conferențiar universitar Țiclău Tudor Cristian 309/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
40 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 21 lector universitar Lepădatu Ioana 315/13.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
41 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 15 conferențiar universitar Gyorffy Gabor Zsolt 142/8.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 55 asistent universitar  -
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 cercetător științific gradul III Chiorean Claudia 18218/28.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
44 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 26 lector universitar Grad-Rusu Elena 17968/16.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
45 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 9 conferențiar universitar Moldovan Raluca 15/4.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
46 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane 26 lector universitar Stoenescu Roxana-Alice 139/8.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
47 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 28 lector universitar Mihuț Marius-Ioan 18170/22.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
48 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 5 profesor universitar Dragoș Simona Laura 18056/18.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
49 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 10 conferențiar universitar Mican Daniel 18214/23.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
50 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 16 conferențiar universitar Salanță Irina-Iulia 17848/11.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
51 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 11 conferențiar universitar Scridon Mircea Andrei 263/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
52 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Săplăcan Zsuzsa 18191/23.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
53 Facultatea de Business Departamentul de Business 16 lector universitar Cordoș George-Silviu 17735/9.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
54 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 11 conferențiar universitar Fleșeriu Cristina 17669/8.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
55 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 31 asistent universitar Lehene Cosmin-Florin 17662/8.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Butoi Elisabeta 17741/9.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
56 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 7 profesor universitar Gârdan Gabriel-Viorel 208/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
57 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 16 conferențiar universitar Trif Claudia-Cosmina 301/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
58 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Mitrea Mihail 178/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
59 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 4 profesor universitar Lukacs Olga 278/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
60 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 22 profesor universitar Cozma Diana 18215/24.12.2020 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu se respectă condiția prevăzută la art. 11, alin. (8), lit. c din Metodologia UBB
61 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 16 lector universitar Grecea Monica-Olivia 17864/14.12.2020 Candidata NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, întrucât nu sunt respectate prevederile art. 11 (6) din Metodologie
Iacob Andreea 18125/21.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Teampău Radu Leonard 18201/23.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
62 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Mocan Rodica-Otilia 267/12.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
63 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 17 conferențiar universitar Sălcudean Ileana-Nicoleta 18022/17.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
64 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 32 lector universitar Ivan Oana 18132/21.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
65 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 49 lector universitar Orban Katalin 18052/18.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
66 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Korka Zoltan-Iosif 18153/22.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
67 Grădina Botanică ”Alexandru Borza” 5 cercetător științific gradul II Turtureanu Pavel Dan 16/4.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
68 Institutul de Cercetare- Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate Laboratorul de Biotehnologii 3 asistent de cercetare științifică Bogdan Diana Felicia 177/11.01.2021 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
69 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 6 cercetător științific gradul II Meleg Ioana-Nicoleta 18047/18.12.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

 

Comisii concurs

Comisii posturi didactice durata nedeterminata sem I 2020-2021

Comisii contestații concurs

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I-lea al anului universitar 2020-2021

HS nr. 9/15.02.2021 privind validarea rezultatelor pe posturile didactice si de cercetare scoase la concurs pe durata nedeterminata