Posturi didactice perioada nedeterminată

 

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 438/29.11.2023, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de înscriere (format dintr-o singură mapă) se depune la Registratura Universității “Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. Kogălniceanu nr. 1, în intervalul orar 9-12, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută de Anexa nr. 5.1-Opis dosar de concurs.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.”

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de ME.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS, CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE –FORMULAR COPERTĂ:

 

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.3 - Fișă de verificare asistent de cercetare științifică -formular
Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția postului de asistent universitar și asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;


b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată pentru studii universitare de doctorat printr-o adeverință care să certifice statutul de student doctorand. Adeverința se depune în original.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”; (Pe fiecare pagină a copiilor documentelor, candidatul notează textul "Conform cu originalul" și semnează.)
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14, sau prin bancă, iar confirmarea de plată se atașază la dosarul de concurs (Cont: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU). Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar) și o adeverință medicală.

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UBB (în original) -formular
21 Doar pentru posturile de la facultățile de teologie,  binecuvântarea ierarhului sub a cărui autoritate canonică se află facultatea.
22 Doar pentru posturile de CS I și CS II, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către MCID (în original) -formular
23 Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic (pe suport CD/DVD sau memorie USB), selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii (text integral, în forma în care a fost publicat).

DOSARUL va fi completat de către candidat, doar acolo unde este cazul, cu documentele prevăzute de standardele minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul

(a se vedea rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul secțiunii ”LEGISLAȚIE”)

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus. Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește pe coperta dosarului.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații ) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

29 noiembrie 2023

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 438/29.11.2023, Partea a III-a

29 noiembrie 2023

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată determinată

29 noiembrie 2023 - 15 ianuarie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată și nedeterminată

15 decembrie 2023

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

16 ianuarie 2024- 17 ianuarie 2024

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

18 ianuarie 2024- 22 ianuarie 2024

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

22 ianuarie 2024

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

22 ianuarie 2024

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

23 ianuarie 2024

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

30 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2024

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor

1 februarie 2024 – 5 februarie 2024

Depunerea contestaţiilor

6 februarie 2024 – 7 februarie 2024

Soluționarea contestațiilor

8 februarie 2024– 9 februarie 2024

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat, până la această dată.

februarie 2024

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

 

PLANIFICAREA ORIENTATIVĂ* A ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI INTERN DE PRELUARE A DOSARELOR

29 noiembrie 2023 14 decembrie 2023

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Inginerie

15 decembrie 2023 - 29 decembrie 2023

Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

3 ianuarie 2024 15 ianuarie 2024

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Business
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film
Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB)
Platforma INSPIRE

*Prezenta planificare este pur orientativa, candidatii putând să depună dosarele de înscriere pe întreaga perioadă de înscriere prevazută prin lege (29 noiembrie 2023-15 ianuarie 2024 pentru posturile didactice pe durată nedeterminată/determinată; 15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024 pentru posturile de cercetare).

Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare INFO
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 21 conferențiar universitar Sisteme dinamice (în lb. germană); Ecuații diferențiale; Tehnici de optimizare detalii
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 33 lector universitar Teoria probabilităților (în lb. engleză); Statistică matematică (în lb. engleză) detalii
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 24 conferențiar universitar Metode avansate de programare; Fundamentele programării (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză) detalii
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Sisteme de gestiune a bazelor de date; Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare web (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență detalii
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Metode avansate de programare (în lb. engleză); Fundamentele programării (în lb. engleză); Ingineria sistemelor soft (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză)  detalii
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 102 asistent universitar Fundamentele programării; Logică computațională (în lb. engleză); Programare orientată obiecte (în lb. engleză); Structuri de date și algoritmi (în lb. engleză) detalii
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 3 profesor universitar Algebră 1 (Algebră liniară) (în lb. maghiară); Algebră 2 (Structuri algebrice de bază) (în lb. maghiară) detalii
8 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 10 lector universitar Oscilații și unde; Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Fizica solidului; Tehnologia materialelor; Fizica și tehnologia materialelor magnetice detalii
9 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 5 profesor universitar Biofizică moleculară și celulară; Practică de cercetare 2; Metode și tehnici moderne de analiză microscopică detalii
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 14 lector universitar Bioinformatică și satistică medicală; Practică de cercetare 2; Fizica moleculei; Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice detalii
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 8 profesor universitar Mecanisme de reacție; Elemente de stereochimie; Stereochimia avansată; Activități practice de cercetare-dezvoltare II detalii
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 48 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Chimie analitică; Controlul analitic al calității produselor organice; Chimie analitică-Analiza instrumentală detalii
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 17 conferențiar universitar Grafică asistată de calculator; Elemente de inginerie mecanică detalii
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 5 conferențiar universitar Chimie fizică avansată (în lb. maghiară); Electrochimie (în lb. maghiară); Metode de acoperire a suprafețelor (în lb. maghiară); Coroziune și protecție anticorozivă (în lb. maghiară) detalii
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Biotehnologii generale I; Introducere în biotehnologii detalii
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 26 șef de lucrări Etica și comunicarea cercetării (în lb. engleză); Fiziologie animală generală: Integrarea și coordonarea organismului animal; Fiziologie animală: Funcții de relație, nutriție și reproducere la animale detalii
17 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 27 șef de lucrări Biochimie clinică; Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică; Hematologie medicală; Enzimologie specială detalii
18 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 1 profesor universitar Botanică sistematică (Criptogame II, Fanerogame); Filogeografie detalii
19 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 16 șef de lucrări Chimie generală (în lb. maghiară); Chimie organică (în lb. maghiară); Biochimie I (în lb. maghiară); Biochimie II (în lb. maghiară); Ecotoxicologie (în lb. maghiară) detalii
20 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 19 șef de lucrări Geologia zăcămintelor de hidrocarburi; Prospecțiune și explorare geologică; Geofizică; Grafică asistată de calculator; Practică 1; Practică în domeniu detalii
21 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 7 conferențiar universitar Sisteme informatice geografice (GIS); Fundamente GIS; GIS aplicat în abordări regionale detalii
22 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 17 șef de lucrări Introducere în geografie; Biogeografie; Strategii de amenajare a teritoriului; Pedogeografie detalii
23 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 14 lector universitar Managementul integrat al resurselor de apă și procedee de depoluare a apelor (în lb. engleză); Fenomene de transfer și operații unitare în ingineria mediului I; Chimia III; Tehnologii de depoluare și protecție a mediului detalii
24 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 15 lector universitar Monitoringul integrat al mediului; Teledetecție atmosferică; Bazele managementului situațiilor de urgență; Teledetecție aplicată detalii
25 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 8 conferențiar universitar Știința solului; Evaluarea calității și protecția solurilor detalii
26 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 12 conferențiar universitar Contracte de afaceri interne și internaționale; Dreptul comerțului internațional; Drept internațional privat detalii
27 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 34 asistent universitar Dreptul muncii detalii
28 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 35 asistent universitar Introducere în dreptul civil II; Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni detalii
29 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 1 profesor universitar  Studii de gen (în lb. franceză); Literatură franceză - Romanul francez actual (în lb. franceză); Literaturi francofone europene: literatura română de expresie franceză (în lb. franceză); Seminar de monitorizare a elaborării disertaţiei și etica cercetării (în lb. franceză); Curs de literatură franceză: Teatrul secolului XX (în lb. franceză) detalii
30 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 3 profesor universitar Critică literară. Idei literare româneşti în context european; Teoria literaturii detalii
31 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 7 conferențiar universitar Limba engleză (Semantică) (în lb. engleză); Limba engleză (Gramatică generativă) (în lb. engleză) detalii
32 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 6 conferențiar universitar Literatura germană din Transilvania şi Banat (în lb. germană);
Competența lingvistică/ Arta și literatura în sec. XX (în lb. germană);
Curs de literatură germană: Arta și literatura în sec. XX (în lb. germană); Literatura germană (Modernismul) (în lb. germană)
detalii
33 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 22 lector universitar Literatură spaniolă (Evul Mediu şi Renaşterea) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă 2 (Evul Mediu şi Renaşterea) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (Barocul) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (Iluminismul) (în lb. spaniolă); Scurtă istorie a literaturii hispanoamericane de la origini până în secolul XIX (în lb. spaniolă); Dificultăţi ale vorbitorilor români de limba spaniolă/Romanul spaniol postbelic (secolul XX) (în lb. spaniolă) detalii
34 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice 6 lector universitar Limba greacă veche (fonetică, morfologie 1); Limba greacă veche (morfologie 2); Limba greacă veche (morfologie 3); Limba greacă veche (morfologie 4); Curs de limba și literatura greacă: Limba greacă a Noului Testament 2 detalii
35 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 7 lector universitar  Introducere în etnografia Transilvaniei (în lb. maghiară); Antropologia religiei, antropologia sacrului (în lb. maghiară); Calendare, sărbători şi rituri (în lb. maghiară); Antropologie socială (în lb. maghiară) detalii
36 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 13 lector universitar Curentele literare şi poezia perioadei 1900-1950; Proza şi critica literară în perioada 1900-1950; Curs de limbă şi literatură română: Probleme controversate de morfosintaxă a limbii române contemporane/Formă și structură în literatura română a sec. XIX și XX; Spaţii culturale europene detalii
37 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 22 asistent universitar  Curs practic de limba română (LRCP- A1); Curs practic de limba română (LRCP– A2); Curs practic de limba română (LRCP– B1); Curs practic de limba română (LRCP– B2) detalii
38 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 10 conferențiar universitar Introducere în istoria medie universală; Istoria Transilvaniei în Evul Mediu; Seminar special I: Cultul sfinților în epoca medievală detalii
39 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 63 asistent universitar Teorii ale relațiilor internaționale; Metodologii de cercetare în științele sociale (în lb. engleză); Introducere în geopolitică; Metodologii de cercetare în științele sociale detalii
40 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 4 profesor universitar Filosofie socială; Cultură și comunicare digitală; Filosofie contemporană - sec. XX detalii
41 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească 5 lector universitar Istoria logicii clasice; Tradiția manualelor medievale de logică în secolul al XIII-lea și al XIV-lea; Aristotelism antic și medieval; Limbaj și ontologie în Antichitate și Evul mediu detalii
42 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 76 asistent universitar Psihologie experimentală (şi analiza datelor) 1; Psihologie experimentală (şi analiza datelor) 2; Psihologia sănătăţii detalii
43 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 77 asistent universitar Introducere în Psihologie (în lb. engleză); Psihologie cognitivă (în lb. engleză); Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologie cognitivă detalii
44 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 14 lector universitar Psihologie clinică și psihoterapii individuale și de grup; Autocunoaștere si dezvoltare personală; Practică clinică III; Etică în psihologia aplicată detalii
45 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 13 lector universitar Consiliere familială (în lb. maghiară); Programe de prevenire a agresivității școlare (în lb. maghiară); Psihologia educației (în lb. maghiară) detalii
46 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 4 conferențiar universitar Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii; Metodologia cercetării psihopedagogice şi clinice; Incluziune şi intervenţie psihopedagogică în contextul tulburărilor emoţionale detalii
47 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 4 profesor universitar Managementul dificultăților de învățare noncategoriale și tranzitorii; Teoria şi metodologia instruirii; Dezvoltarea profesională și managementul carierei didactice  detalii
48 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 21 lector universitar Practică pedagogică - învățământ preșcolar (în lb. maghiară); Educaţie timpurie și pedagogia învățământului primar și preșcolar (în lb. maghiară); Practica pedagogică - învăţământul primar (în lb. maghiară); Teoria şi metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Psihopedagogia jocului (în lb. maghiară) detalii
49 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 18 lector universitar Servicii sociale pentru copiii aflați în dificultate; Psihologie socială; Copiii și noile tehnologii. Utilizare, beneficii și riscuri; Practică de specialitate (IV); Practică de specialitate (V) detalii
50 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Introducere în sociologie (în lb. maghiară); Sociologia dezvoltării rurale (în lb. maghiară); Socioantropologia comunităților rurale  (în lb. maghiară) detalii
51 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 14 conferențiar universitar Designul proiectelor; Comunicare interculturală (în lb. engleză); Europa regiunilor. Cooperarea transfrontalieră; Guvernanță internațională și regională detalii
52 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 28 lector universitar Europa: istorie și modernitate; Procesul decizional în Uniunea Europeană (în lb. engleză); Crizele UE; Sisteme economice contemporane (în lb. română și în lb. engleză) detalii
53 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 11 conferențiar universitar Ideologii politice. Perspective comunicaționale; Publicitate politică; Strategii de PR organizațional (în lb. engleză); Societate europeană, identități culturale și comunicare detalii
54 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 28 lector universitar Strategii și instrumente multimedia; Publicitate și globalizare; Tehnici de promovare în social media; Comunicare publicitară detalii
55 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 3 profesor universitar Aplicații web pentru crearea și dezvoltarea afacerilor online; Tehnologii web front-end; Utilizarea internetului în afaceri detalii
56 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 4 profesor universitar Elemente avansate de baze de date; Introducere în Business Analytics detalii
57 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 8 profesor universitar Econometria panelului; Econometrie aprofundată; Statistică aplicată pentru baze mari de date detalii
58 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 19 lector universitar Dreptul afacerilor; Regimul juridic al afacerilor detalii
59 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 13 lector universitar Comunicare în afaceri L1 -engleză (în lb. engleză); Comunicare interculturală -engleză (în lb. engleză); Limba modernă în afaceri 3 -engleză (în lb. engleză); Limbaj specializat aplicat -engleză L1 (în lb. engleză) detalii
60 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 23 lector universitar Dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și globalizarea; Economie și politică agrară; Etica în afaceri; Management detalii
61 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița 12 lector universitar Analiză financiară; Finanțele întreprinderii; Standarde de raportare financiar contabilă; Standarde internaționale de evaluare detalii
62 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița 13 lector universitar Analiza situațiilor financiare; Contabilitate financiară; Coordonare fiscală; Finanțe publice; Raportări financiare detalii
63 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 42 cercetător științific Management operațional; Managementul producției și al serviciilor; Digitalizare; Inovare și sustenabilitate; Supply chain management detalii
64 Facultatea de Business Departamentul de Business 5 profesor universitar Afaceri de familie; Analiză economico-financiară în ospitalitate și turism (în lb. engleză); Analiză economică și financiară (în lb. română și în lb. engleză) detalii
65 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 7 profesor universitar Biserica Ortodoxă Răsăriteană în dialog. Dialogul inter-religios și inter-creștin contemporan (The Eastern Orthodox Church in Dialogue. The contemporary inter-religious and inter-Christian Dialogue); Misiologie ortodoxă I, III; Practică I detalii
66 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 35 lector universitar Managementul serviciilor de sănătate; Teologie socială: introducere, metodologie, fundamente și principii; Teologie socială: documente, atitudini și tendințe; Teologie socială: mijloace, teme și probleme; Introducere în bioetică; Fundamentele bioeticii creștine detalii
67 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 26 lector universitar Dramatizare; Producția proiectului și elaborarea disertației (în lb. engleză); Scriere creativă (în lb. engleză); Dramaturgia secolului XXI; Secretariat literar și consiliere artistică detalii
68 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  9 conferențiar universitar Istoria teatrului (2) (în lb. maghiară); Funcții ale spațiului teatral (2) (în lb. maghiară); Teatrologie (4): Modele de teatru participativ și comunitar (în lb. maghiară); Etică și integritate academică (în lb. maghiară); Spectacologie contemporană (în lb. maghiară) detalii
69 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media  6 conferențiar universitar Adaptare în film (în lb. maghiară); Scriere creativă (în lb. maghiară); Scriere publicitară (în lb. maghiară) detalii
70 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic; Fizică; Circuite electronice liniare I; Circuite electronice liniare II; Electronică analogică și digitală II detalii
71 Institutul STAR-UBB 7 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
72 Institutul STAR-UBB 8 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
73 Institutul STAR-UBB 9 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
74 Institutul STAR-UBB 10 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
75 Institutul STAR-UBB 20 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
76 Institutul STAR-UBB 21 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
77 Institutul STAR-UBB 22 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale detalii
78 Institutul STAR-UBB 24 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul dezvoltării durabile detalii

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susținerea probelor de concurs
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr. înreg. dosar Dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 21 conferențiar universitar Sisteme dinamice (în lb. germană); Ecuații diferențiale; Tehnici de optimizare Bota Monica-Felicia 383/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 33 lector universitar Teoria probabilităților (în lb. engleză); Statistică matematică (în lb. engleză) Lang Oana-Andrea 17387/8.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 24 conferențiar universitar Metode avansate de programare; Fundamentele programării (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză) Molnar Arthur-Jozsef 213/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Sisteme de gestiune a bazelor de date; Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză); Programare web (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență Petrescu Manuela Andreea 17767/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Metode avansate de programare (în lb. engleză); Fundamentele programării (în lb. engleză); Ingineria sistemelor soft (în lb. engleză); Elaborarea lucrării de licență (în lb. engleză)  Zsigmond Imre 17750/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 102 asistent universitar Fundamentele programării; Logică computațională (în lb. engleză); Programare orientată obiecte (în lb. engleză); Structuri de date și algoritmi (în lb. engleză) Briciu Anamaria 17706/14.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 3 profesor universitar Algebră 1 (Algebră liniară) (în lb. maghiară); Algebră 2 (Structuri algebrice de bază) (în lb. maghiară) Szanto Csaba-Lehel 138/8.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 10 lector universitar Oscilații și unde; Practică de cercetare 2 (în lb. engleză); Fizica solidului; Tehnologia materialelor; Fizica și tehnologia materialelor magnetice Hirian Răzvan 17331/7.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 5 profesor universitar Biofizică moleculară și celulară; Practică de cercetare 2; Metode și tehnici moderne de analiză microscopică Zoltan Balint 17454/11.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 14 lector universitar Bioinformatică și satistică medicală; Practică de cercetare 2; Fizica moleculei; Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice Iancu Ștefania-Dana 219/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 8 profesor universitar Mecanisme de reacție; Elemente de stereochimie; Stereochimia avansată; Activități practice de cercetare-dezvoltare II Hădade Niculina Daniela 437/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 48 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Chimie analitică; Controlul analitic al calității produselor organice; Chimie analitică-Analiza instrumentală Dudu Adrian-Ioan 301/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Avram Alexandra 432/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 17 conferențiar universitar Grafică asistată de calculator; Elemente de inginerie mecanică Chelaru Julieta Daniela 388/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 5 conferențiar universitar Chimie fizică avansată (în lb. maghiară); Electrochimie (în lb. maghiară); Metode de acoperire a suprafețelor (în lb. maghiară); Coroziune și protecție anticorozivă (în lb. maghiară) Szabo Gabriella Stefania 17877/19.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Biotehnologii generale I; Introducere în biotehnologii Butiuc Anca-Livia 17687/14.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 26 șef de lucrări Etica și comunicarea cercetării (în lb. engleză); Fiziologie animală generală: Integrarea și coordonarea organismului animal; Fiziologie animală: Funcții de relație, nutriție și reproducere la animale Stoica Anca-Daniela 17709/14.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 27 șef de lucrări Biochimie clinică; Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică; Hematologie medicală; Enzimologie specială  -
18 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 1 profesor universitar Botanică sistematică (Criptogame II, Fanerogame); Filogeografie Pușcaș Mihai 318/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 16 șef de lucrări Chimie generală (în lb. maghiară); Chimie organică (în lb. maghiară); Biochimie I (în lb. maghiară); Biochimie II (în lb. maghiară); Ecotoxicologie (în lb. maghiară) Pap Zsolt 17763/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs întrucât nu deține diploma de doctor în domeniul postului scos la concurs
20 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 19 șef de lucrări Geologia zăcămintelor de hidrocarburi; Prospecțiune și explorare geologică; Geofizică; Grafică asistată de calculator; Practică 1; Practică în domeniu Tămaș Alexandra 17722/14.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 7 conferențiar universitar Sisteme informatice geografice (GIS); Fundamente GIS; GIS aplicat în abordări regionale Hognogi Gheorghe-Gavrilă 17765/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 17 șef de lucrări Introducere în geografie; Biogeografie; Strategii de amenajare a teritoriului; Pedogeografie Roșca Sanda-Maria 370/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 14 lector universitar Managementul integrat al resurselor de apă și procedee de depoluare a apelor (în lb. engleză); Fenomene de transfer și operații unitare în ingineria mediului I; Chimia III; Tehnologii de depoluare și protecție a mediului Roba Carmen-Andreea 368/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 15 lector universitar Monitoringul integrat al mediului; Teledetecție atmosferică; Bazele managementului situațiilor de urgență; Teledetecție aplicată Radovici Andrei-Titus 17640/13.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 8 conferențiar universitar Știința solului; Evaluarea calității și protecția solurilor Bălc Ramona 367/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 12 conferențiar universitar Contracte de afaceri interne și internaționale; Dreptul comerțului internațional; Drept internațional privat Oprea Elena-Alina 40/4.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 34 asistent universitar Dreptul muncii Albanezi Albert Istvan 435/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 35 asistent universitar Introducere în dreptul civil II; Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni Balea Dumitru 433/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 1 profesor universitar  Studii de gen (în lb. franceză); Literatură franceză - Romanul francez actual (în lb. franceză); Literaturi francofone europene: literatura română de expresie franceză (în lb. franceză); Seminar de monitorizare a elaborării disertaţiei și etica cercetării (în lb. franceză); Curs de literatură franceză: Teatrul secolului XX (în lb. franceză) Jișa Simona-Alina 17808/21.12.2023

CV

FV

LP

Candidata NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs deoarece nu întrunește standardele minimale ale UBB prevăzute în Metodologia de concurs
30 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 3 profesor universitar Critică literară. Idei literare româneşti în context european; Teoria literaturii Poenar Horia-Flavius 377/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 7 conferențiar universitar Limba engleză (Semantică) (în lb. engleză); Limba engleză (Gramatică generativă) (în lb. engleză) Farkas Imola-Agnes 17879/19.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 6 conferențiar universitar Literatura germană din Transilvania şi Banat (în lb. germană);
Competența lingvistică/ Arta și literatura în sec. XX (în lb. germană);
Curs de literatură germană: Arta și literatura în sec. XX (în lb. germană); Literatura germană (Modernismul) (în lb. germană)
Jakabhazi Reka 17846/18.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 22 lector universitar Literatură spaniolă (Evul Mediu şi Renaşterea) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă 2 (Evul Mediu şi Renaşterea) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (Barocul) (în lb. spaniolă); Literatură spaniolă (Iluminismul) (în lb. spaniolă); Scurtă istorie a literaturii hispanoamericane de la origini până în secolul XIX (în lb. spaniolă); Dificultăţi ale vorbitorilor români de limba spaniolă/Romanul spaniol postbelic (secolul XX) (în lb. spaniolă) Tunsoiu Luminița Felicia 233/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Cortes Guadarrama Marcos Angel 369/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Din Andrei Iulian 481/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs întrucât nu întrunește standardele minimale ale UBB prevăzute în Metodologia de concurs
34 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice 6 lector universitar Limba greacă veche (fonetică, morfologie 1); Limba greacă veche (morfologie 2); Limba greacă veche (morfologie 3); Limba greacă veche (morfologie 4); Curs de limba și literatura greacă: Limba greacă a Noului Testament 2 Tamas Hajnalka 23/3.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Litere Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară 7 lector universitar  Introducere în etnografia Transilvaniei (în lb. maghiară); Antropologia religiei, antropologia sacrului (în lb. maghiară); Calendare, sărbători şi rituri (în lb. maghiară); Antropologie socială (în lb. maghiară) Peti Lehel 57/5.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 13 lector universitar Curentele literare şi poezia perioadei 1900-1950; Proza şi critica literară în perioada 1900-1950; Curs de limbă şi literatură română: Probleme controversate de morfosintaxă a limbii române contemporane/Formă și structură în literatura română a sec. XIX și XX; Spaţii culturale europene Modoc Emanuel 251/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 22 asistent universitar  Curs practic de limba română (LRCP- A1); Curs practic de limba română (LRCP– A2); Curs practic de limba română (LRCP– B1); Curs practic de limba română (LRCP– B2) Cotoi-Micu Amalia-Maria 17951/20.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 10 conferențiar universitar Introducere în istoria medie universală; Istoria Transilvaniei în Evul Mediu; Seminar special I: Cultul sfinților în epoca medievală Florea Carmen 497/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 63 asistent universitar Teorii ale relațiilor internaționale; Metodologii de cercetare în științele sociale (în lb. engleză); Introducere în geopolitică; Metodologii de cercetare în științele sociale Șamșudean Dragoș-Ioan 307/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
40 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 4 profesor universitar Filosofie socială; Cultură și comunicare digitală; Filosofie contemporană - sec. XX Mihali Ciprian 547/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
41 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească 5 lector universitar Istoria logicii clasice; Tradiția manualelor medievale de logică în secolul al XIII-lea și al XIV-lea; Aristotelism antic și medieval; Limbaj și ontologie în Antichitate și Evul mediu Ile Vlad-Lucian 17963/20.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 76 asistent universitar Psihologie experimentală (şi analiza datelor) 1; Psihologie experimentală (şi analiza datelor) 2; Psihologia sănătăţii Dănilă Ingrid 17683/14.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
43 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 77 asistent universitar Introducere în Psihologie (în lb. engleză); Psihologie cognitivă (în lb. engleză); Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologie cognitivă Costea Andrei-Răzvan 109/8.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
44 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 14 lector universitar Psihologie clinică și psihoterapii individuale și de grup; Autocunoaștere si dezvoltare personală; Practică clinică III; Etică în psihologia aplicată Predatu Răzvan-Marius 485/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
45 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 13 lector universitar Consiliere familială (în lb. maghiară); Programe de prevenire a agresivității școlare (în lb. maghiară); Psihologia educației (în lb. maghiară) Sulyok Karmen 378/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidata NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs deoarece nu îndeplinește standardele minimale ale UBB aferente postului pentru care candidează, prevăzute în Metodologia de concurs
46 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 4 conferențiar universitar Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii; Metodologia cercetării psihopedagogice şi clinice; Incluziune şi intervenţie psihopedagogică în contextul tulburărilor emoţionale Costescu Cristina 143/8.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
47 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 4 profesor universitar Managementul dificultăților de învățare noncategoriale și tranzitorii; Teoria şi metodologia instruirii; Dezvoltarea profesională și managementul carierei didactice  Catalano Horațiu Roco 18108/29.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
48 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 21 lector universitar Practică pedagogică - învățământ preșcolar (în lb. maghiară); Educaţie timpurie și pedagogia învățământului primar și preșcolar (în lb. maghiară); Practica pedagogică - învăţământul primar (în lb. maghiară); Teoria şi metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Psihopedagogia jocului (în lb. maghiară) Stark Gabriela Maria 372/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
49 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 18 lector universitar Servicii sociale pentru copiii aflați în dificultate; Psihologie socială; Copiii și noile tehnologii. Utilizare, beneficii și riscuri; Practică de specialitate (IV); Practică de specialitate (V) Ghețău Cosmin 17593/12.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
50 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Introducere în sociologie (în lb. maghiară); Sociologia dezvoltării rurale (în lb. maghiară); Socioantropologia comunităților rurale  (în lb. maghiară) Kiss Denes-Istvan 60/5.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
51 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 14 conferențiar universitar Designul proiectelor; Comunicare interculturală (în lb. engleză); Europa regiunilor. Cooperarea transfrontalieră; Guvernanță internațională și regională Grad-Rusu Elena 17842/18.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
52 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 28 lector universitar Europa: istorie și modernitate; Procesul decizional în Uniunea Europeană (în lb. engleză); Crizele UE; Sisteme economice contemporane (în lb. română și în lb. engleză) Chicinaș Nicoleta 18087/28.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Rus Bogdan 455/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de participare la concurs deoarece nu sunt întrunite standardele minimale ale UBB prevăzute în Metodologia de concurs pt. funcția didactică de lector universitar
53 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 11 conferențiar universitar Ideologii politice. Perspective comunicaționale; Publicitate politică; Strategii de PR organizațional (în lb. engleză); Societate europeană, identități culturale și comunicare Stoica Mihnea-Simion 18026/22.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
54 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 28 lector universitar Strategii și instrumente multimedia; Publicitate și globalizare; Tehnici de promovare în social media; Comunicare publicitară Mustățea Maria 17757/15.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
55 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 3 profesor universitar Aplicații web pentru crearea și dezvoltarea afacerilor online; Tehnologii web front-end; Utilizarea internetului în afaceri Mican Daniel 317/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
56 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 4 profesor universitar Elemente avansate de baze de date; Introducere în Business Analytics Sitar-Tăut Dan-Andrei 55/5.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
57 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 8 profesor universitar Econometria panelului; Econometrie aprofundată; Statistică aplicată pentru baze mari de date Litan Cristian-Marius 490/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
58 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 19 lector universitar Dreptul afacerilor; Regimul juridic al afacerilor Tulai Dana-Lucia 229/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
59 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 13 lector universitar Comunicare în afaceri L1 -engleză (în lb. engleză); Comunicare interculturală -engleză (în lb. engleză); Limba modernă în afaceri 3 -engleză (în lb. engleză); Limbaj specializat aplicat -engleză L1 (în lb. engleză) Grădinaru Olga 436/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
60 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 23 lector universitar Dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și globalizarea; Economie și politică agrară; Etica în afaceri; Management Baciu Leonina Emilia 302/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
61 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița 12 lector universitar Analiză financiară; Finanțele întreprinderii; Standarde de raportare financiar contabilă; Standarde internaționale de evaluare Miloș Laura Raisa 507/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
62 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița 13 lector universitar Analiza situațiilor financiare; Contabilitate financiară; Coordonare fiscală; Finanțe publice; Raportări financiare Miloș Marius Cristian 506/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
63 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 42 cercetător științific Management operațional; Managementul producției și al serviciilor; Digitalizare; Inovare și sustenabilitate; Supply chain management Csiki Otto 546/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
64 Facultatea de Business Departamentul de Business 5 profesor universitar Afaceri de familie; Analiză economico-financiară în ospitalitate și turism (în lb. engleză); Analiză economică și financiară (în lb. română și în lb. engleză) Bătrâncea Larissa-Margareta 429/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
65 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 7 profesor universitar Biserica Ortodoxă Răsăriteană în dialog. Dialogul inter-religios și inter-creștin contemporan (The Eastern Orthodox Church in Dialogue. The contemporary inter-religious and inter-Christian Dialogue); Misiologie ortodoxă I, III; Practică I Sonea Cristian Sebastian 496/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
66 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 35 lector universitar Managementul serviciilor de sănătate; Teologie socială: introducere, metodologie, fundamente și principii; Teologie socială: documente, atitudini și tendințe; Teologie socială: mijloace, teme și probleme; Introducere în bioetică; Fundamentele bioeticii creștine Chiș Ioan-Tănase 431/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
67 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 26 lector universitar Dramatizare; Producția proiectului și elaborarea disertației (în lb. engleză); Scriere creativă (în lb. engleză); Dramaturgia secolului XXI; Secretariat literar și consiliere artistică Felseghi Alexandra 17453/11.12.2023

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
68 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru  9 conferențiar universitar Istoria teatrului (2) (în lb. maghiară); Funcții ale spațiului teatral (2) (în lb. maghiară); Teatrologie (4): Modele de teatru participativ și comunitar (în lb. maghiară); Etică și integritate academică (în lb. maghiară); Spectacologie contemporană (în lb. maghiară) Bartha Katalin Agnes 402/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
69 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media  6 conferențiar universitar Adaptare în film (în lb. maghiară); Scriere creativă (în lb. maghiară); Scriere publicitară (în lb. maghiară) Zagoni Balazs 227/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
70 Facultatea de Inginerie Departamentul de Științe Inginerești 11 conferențiar universitar Teoria circuitelor electrice; Teoria câmpului electromagnetic; Fizică; Circuite electronice liniare I; Circuite electronice liniare II; Electronică analogică și digitală II Hațiegan Cornel    150/8.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
71 Institutul STAR-UBB 7 cercetător științific gradul II Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Pojoga Cristina 385/11.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
72 Institutul STAR-UBB 8 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Samașca Gabriel 222/9.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Mocan Tudor Ioan 430/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
73 Institutul STAR-UBB 9 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Buiga Rareș-Potcoavă 482/12.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
74 Institutul STAR-UBB 10 cercetător științific gradul II
50%
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Kubelac Milan-Paul 305/10.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
75 Institutul STAR-UBB 20 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Ioiart Ioan 513/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
76 Institutul STAR-UBB 21 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale  -
77 Institutul STAR-UBB 22 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul științelor biomedicale Ciobanu Gheorghe 512/15.01.2024

CV

FV

LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
78 Institutul STAR-UBB 24 asistent de cercetare științifică Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare-inovare în domeniul dezvoltării durabile  -

 

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Comisii posturi didactice

Rezultate posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2023-2024