Eliberarea actelor de studii

Contact:

Program de lucru cu publicul:
Luni – Vineri: între orele 9 – 12

Adresa: str. Universităţii, nr. 7-9
Telefon: +40 264 405300, interior 5113
Fax: +40 264 591906

IMPORTANT!

Accesul publicului se face exclusiv pe bază de programare. 
Programări telefonice:
Luni – Vineri: între orele 08 – 16,
Tel 0264 405300 interior 5113

Programări prin e-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro.
În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la Serviciul Acte de studii vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecție și mănuși, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane.

Mărginean Adina - șef serviciu

e-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro
tel: +40 264 405300, interior 5356

Raita Delia

e-mail: delia.raita@ubbcluj.ro

Banyai Zsofia

e-mail: zsofia.banyai@ubbcluj.ro

Făiniță Andreea

e-mail: andreea.fainita@ubbcluj.ro

Pascari Mihaiela

e-mail: mihaela.pascari@ubbcluj.ro

Popa Meda

e-mail: meda.popa@ubbcluj.ro

Rusu Daniela

e-mail: rusu.daniela@ubbcluj.ro

Zsoldos Enikő

e-mail: eniko.zsoldos@ubbcluj.ro

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

 1. Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);
 2. Pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate);
  Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 3. Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB.
 • Accesați aici chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
  https://insertiepm.ubbcluj.ro
 • Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
 • Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.
Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB cu privire la completarea chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB HOTARARE CA-UBB

Eliberarea actelor de studii

Actele de studii se eliberează titularului.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certififcatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Persoana împuternicită trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliu/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.

Programa analitică se eliberează titularului, sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Foi matricole la cerere pentru absolvenţii din perioada iunie 1983-februarie 1994

Întrucât diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu au fost însoţite de foi matricole, aceştia se pot adresa facultăţii absolvite în vederea întocmirii foii matricole. Foile matricole se eliberează de către Serviciul Acte de studii, în condiţiile prevăzute la capitolul "Eliberarea actelor de studii"

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituţiei o cerere însoţită de următoarele documente:

 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;
 • actul de studii în cauză – dacă acesta este deteriorat parţial sau plastifiat;
 • declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
 • certificatul de naştere în original în vederea certificării conformităţii cu originalul sau în copie legalizată;
 • două fotografii ale titularului actului – realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă, color, format 3x4 cm;
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (taxa de 200 RON se achită la Casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu, nr. 14; program: Luni-Vineri, orele 10-14).

Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cererea şi pe baza aprobării acesteia.

Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de o lună de la data depunerii documentelor la Serviciul Acte de studii.

Eliberarea duplicatului unui act de studii se face în condiţiile prevăzute la capitolul "Eliberarea actelor de studii"

Model de cerere pentru eliberarea duplicatului

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii, solicitate în vederea vizării actelor de studii de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea apostilării acestora sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul acestora se prezintă la Serviciul Acte de studii cu următoarele documente:

 • cerere pentru eliberarea adeverinţei;
 • actele de studii pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice – doar copie xerox a adeverinţei nominale);
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea adeverinţei (taxa de 50 RON se achită la Casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu, nr. 14; program: Luni-Vineri, orele 10-14).

Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de două zile lucrătoare de la data depunerii documentelor la Serviciul Acte de studii.

Adeverinţa de autenticitate se eliberează titularului, sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Model de cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate.

Eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţa de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma, conţine semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

În situaţii bine motivate, când în străinătate nu este recunoscută adeverinţa de absolvire, diploma de finalizare a studiilor poate fi eliberată în regim de urgenţă. Cererea pentru eliberarea diplomei în regim de urgenţă, împreună cu dovada achitării taxei se depun la Serviciul Acte de studii (taxa este de 150 RON şi se achită la Casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu, nr. 14; program: Luni-Vineri, orele 10-14).

Atenţie: Înainte de a solicita eliberarea diplomei în regim de urgenţă, vă rugăm să contactaţi Serviciul Acte de studii pentru a verifica dacă sunt disponibile formularele tipizate necesare pentru întocmirea diplomelor.

Termenul pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor în regim de urgenţă este de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Model de cerere pentru eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor.

Recomandări

Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora în original la dosarele de concurs.

Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora