Eliberarea actelor de studii

Contact:

Program de lucru cu publicul:
Luni – Vineri: între orele 9 – 12

Adresa: str. Universităţii, nr. 7-9
Telefon: +40 264 405300, interior 5113
Fax: +40 264 591906

IMPORTANT!

Accesul publicului se face exclusiv pe bază de programare.

 

Programări online:

https://eliberare-acte-studii.appointlet.com

 

ATENȚIE! Adeverința privind finalizarea studiilor (adeverința care înlocuiește diploma) se ridică de la secretariatul facultății absolvite.

 

În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm să respectați ora la care sunteți programat. Se recomandă purtarea măștii de protecție, precum și respectarea regulilor de disciplină sanitară și a distanței minime de siguranță față de alte persoane.

 

Mărginean Adina - șef serviciu

e-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro
tel: +40 264 405300, interior 5356

Raita Delia

e-mail: delia.raita@ubbcluj.ro

Banyai Zsofia

e-mail: zsofia.banyai@ubbcluj.ro

Făiniță Andreea

e-mail: andreea.fainita@ubbcluj.ro

Pascari Mihaiela

e-mail: mihaela.pascari@ubbcluj.ro

Popa Meda

e-mail: meda.popa@ubbcluj.ro

Rusu Daniela

e-mail: rusu.daniela@ubbcluj.ro

Zsoldos Enikő

e-mail: eniko.zsoldos@ubbcluj.ro

ATENȚIE!
Pentru eliberarea actelor de studii (neridicate), mai vechi de 3 ani universitari de la data promovării examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxă de stocare de 200 de lei. Această prevedere se aplică absolvenților care au pomovat examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2022. Pentru actele de studii emise anterior nu se percepe taxă de stocare.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă/situație școlară

 1. Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original sau copie);
 2. Pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate; pentru absolvenții studiilor universitare de licență, promoțiile 2020 și 2021, nu au fost transmise fotografii la Serviciul Acte de Studii);
  Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 3. Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on-line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB.
 • Accesați aici chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
  https://insertiepm.ubbcluj.ro
 • Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
 • Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.
Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB cu privire la completarea chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB HOTARARE CA-UBB

În atenția absolvenților care solicită eliberarea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică!

Începând cu absolvenții promoției 2020, Certificatele de absolvire a programului de formare psihopedagogică se eliberează de la Serviciul Acte de studii, pe baza următoarelor documente:

 1. Carte de identitate sau pașaport valabile (în original) și certificat de naștere (în original sau copie);
 2. Diploma de licență – pentru nivelul I, respectiv diploma de master – pentru nivelul II, în cazul absolvenților care au intrat deja în posesia acestor diplome.

Eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă/situație școlară

Actele de studii și documentele universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă/situație școlară se eliberează titularului.

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente universitare.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Programa analitică se eliberează titularului, sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale/împuterniciri avocațiale.

Foi matricole la cerere pentru absolvenţii din perioada iunie 1983 - februarie 1994

Întrucât diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu au fost însoţite de foi matricole, aceştia se pot adresa facultăţii absolvite în vederea întocmirii foii matricole. Foile matricole se eliberează de către Serviciul Acte de studii, în condiţiile prevăzute la capitolul „Eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă/situație școlară

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui act de studii, se eliberează un duplicat al acestuia.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează conducerii instituţiei o cerere însoţită, după caz, de următoarele documente:

 • declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • copia certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • două fotografii ale titularului actului – realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă, color, format 3x4 cm, pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie”;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;
 • actul de studii deteriorat sau plastifiat, în original;
 • procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul;
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (taxa de 200 RON se poate achita în numerar sau cu card bancar la Casieria Centrală, str. I.C. Brătianu, nr. 14, respectiv prin virament bancar sau mandat poștal).

(consultă secțiunea Modalitățile de plată)

Cererea se poate întocmi de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

Eliberarea duplicatului unui act de studii se face în condiţiile prevăzute la capitolul „Eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă/situație școlară”

Model de cerere pentru eliberarea duplicatului

Model de declarație pe propria răspundere

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii și a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/foaie matricolă, solicitate în vederea vizării de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în vederea apostilării sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul se prezintă la Serviciul Acte de studii cu următoarele documente:

 • cerere pentru eliberarea adeverinţei;
 • actele de studii și documentele universitare pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice – doar copie xerox a adeverinţei nominale); 
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea adeverinţei (taxa de 50 RON se poate achita în numerar sau cu card bancar la Casieria Centrală, str. I.C. Brătianu, nr. 14, respectiv prin virament bancar sau mandat poștal).

(consultă secțiunea Modalitățile de plată)

Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de două zile lucrătoare de la data depunerii documentelor la Serviciul Acte de studii.

Model de cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate.

Eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţa privind finalizarea studiilor, care conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma, conţine semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

În situaţii bine motivate, când în străinătate nu este recunoscută adeverinţa privind finalizarea studiilor, diploma poate fi eliberată în regim de urgenţă. Cererea pentru eliberarea diplomei în regim de urgenţă, împreună cu dovada achitării taxei se depun la Serviciul Acte de studii (taxa este de 150 RON şi se poate achita în numerar sau cu card bancar la Casieria Centrală, str. I.C. Brătianu, nr. 14,
respectiv prin virament bancar sau mandat poștal).

(consultă secțiunea Modalitățile de plată)

Atenţie: Înainte de a solicita eliberarea diplomei în regim de urgenţă, vă rugăm să contactaţi Serviciul Acte de studii pentru a verifica dacă sunt disponibile formularele tipizate necesare pentru întocmirea diplomelor.

Termenul pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor în regim de urgenţă este de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Model de cerere pentru eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor.

Recomandări

Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora în original la dosarele de concurs.

Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora.