Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2019-2020

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1400 din 26.11.2019, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură, în intervalul orar 9-12).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
  1. MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I.Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

II Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr.5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț
b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar)

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

26 noiembrie 2019

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1400/26.11.2019, Partea a III-a

26 noiembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

27 noiembrie 2019

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

27 noiembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

13 decembrie 2019

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

13 decembrie 2019 - 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

ianuarie 2020

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

14 ianuarie 2020- 15 ianuarie 2020

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

16 ianuarie 2020- 17 ianuarie 2020

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

17 ianuarie 2020

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

20 ianuarie 2020 - 21 ianuarie 2020

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

28 ianuarie 2020 - 29 ianuarie 2020

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

29 ianuarie 2020– 31 ianuarie 2020

Depunerea contestaţiilor

3 februarie 2020 – 4 februarie 2020

Soluționarea contestațiilor

4 februarie 2020 - 6 februarie 2020

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

13 februarie 2020/ 14 februarie 2020

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

17 februarie 2020

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB (propunere)

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

26 noiembrie 2019 - 13 decembrie 2019

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Business
Facultatea de Educație Fizică și Sport

16 decembrie 2019- 30 decembrie 2019

Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Drept
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată

31 decembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe
Institutul Star-Ubb
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 36 lector universitar Analiză complexă (în lb. engleză); Probabilități și statistică
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 19 conferențiar universitar Programare orientată obiect (în lb.engleză); Metode avansate de programare (în lb.engleză)
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 20 conferențiar universitar Algoritmica grafelor; Securitate software
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb.română și în lb. engleză); Algoritmica grafelor; Programare logică și funcțională (în lb. engleză)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Programare orientată obiect (în lb.engleză); Rețele de calculatoare (în lb.engleză)
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 31 lector universitar Algebră 1 (Algebră liniară) (în lb.maghiară); Algebră (în lb.maghiară); Geometria varietăților diferențiabile (în lb.maghiară) 
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 32 lector universitar Algoritmica grafelor (în lb.maghiară); Structuri de date (în lb.maghiară); Metode avansate de rezolvare a problemelor de informatică (în lb.maghiară)
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 36 lector universitar Rețele de calculatoare (în lb.maghiară); Metode avansate de programare (în lb.maghiară); Electronică (în lb.maghiară)
9 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 37 lector universitar Sisteme de operare (în lb.maghiară); Fundamentele programării (în lb.maghiară); Metode avansate de programare (în lb.maghiară)
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 7 profesor universitar Aplicații biomedicale ale spectroscopiilor IR și RAMAN; Spectroscopie și laseri; Optoelectronică
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 10 profesor universitar Biochimie avansată; Biochimie aplicată; Principiile enzimologiei clinice și a tehnicilor imunochimice
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 45 lector universitar Chimie organometalică și aplicații în procese chimice organice (include proiect); Chimie organică: funcțiuni simple; Chimia organică cu funcțiuni mixte și heterocicli; Analiză structurală în chimie (componenta organică)
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 28 lector universitar Nanomateriale; Uscătoare și cuptoare; Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 24 lector universitar Metode și tehnici de separare (în lb.maghiară); Metode cromatografice (în lb.maghiară); Analiza de urme (în lb.maghiară); Controlul analitic al elementelor toxice din deșeuri (în lb.maghiară)
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 2 profesor universitar Etologie (în lb. maghiară); Metodologia cercetării științifice în biologie (în lb. maghiară); Ecologie urbană (în lb. maghiară); Introducere în științele vieții (în lb. maghiară)
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 19 lector universitar Ornitologie (în lb. maghiară); Ecologie urbană (în lb. maghiară); Populația: structură și funcții (în lb. maghiară); Introducere în științele vieții (în lb. maghiară); Practica de teren (de specialitate zoologie/ botanică) (în lb. maghiară)
17 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 33 cercetător științific gradul III Activități de cercetare bazate pe datări multi-proxi ale proceselor hidro-geomorfologice și climatice în medii vulnerabile; Întocmirea documentației; Managementul proiectelor de cercetare
18 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 34 cercetător științific gradul III Activități de cercetare privind evaluarea multihazard și multirisc prin tehnici GIS și instrumente tehnologice de vârf (UAV, GPR); Întocmirea documentației; Managementul proiectelor de cercetare 
19 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 26 cercetător științific gradul III Activități de cercetare în domeniul geografiei umane și al planificării teritoriale; Pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare naționale și internaționale; Dezvoltarea de oferte de servicii către comunitatea locală și cea regională
20 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor  -Extensia Gheorgheni 12 șef de lucrări Ghidaj turistic (în lb.română și în lb. maghiară); Turism urban (în lb.română și în lb. maghiară); Marketing turistic; Activitatea agențiilor de turism
21 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 8 conferențiar universitar Bazele managementului situațiilor de urgență; Evaluarea riscului și managementul dezastrelor; Evaluarea riscurilor de incendii și explozii (în lb. engleză); Tehnologia informației în evaluarea riscului; Riscurile transportului materialelor periculoase
22 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 16 lector universitar Dreptul sportului; Dreptul finanțelor publice
23 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 19 lector universitar Drept medical; Scriere juridică; Dreptul familiei; Introducere în drept civil
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Practici de comunicare în context socio-profesional (limba engleză) (în lb. engleză); Limba engleză 1 și 2 (în lb. engleză)
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 6 lector universitar Curs practic de limba română; Textul academic
26 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 11 lector universitar Istoria literaturii universale: Evul Mediu și Renașterea (în lb. maghiară); Literatură comparată I și II (în lb. maghiară); Hermeneutică estetică (în lb. maghiară); Curente contemporane ale teoriei literaturii (în lb. maghiară); Introducere în studiul literaturii (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare VI: Literatura contemporană. Curente contemporane ale teoriei literaturii (în lb. maghiară)
27 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 2 conferențiar universitar Literatura norvegiană (1)- Epoci literare (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (2) -Proză scurtă (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (2)- Motive literare (în lb. norvegiană); Literatura norvegiană (3) -Genuri literare (în lb. norvegiană); Limba norvegiană (5)- Variația și dezvoltarea limbii norvegiene (în lb. norvegiană); Noțiuni de limba și cultura norvegiană în context scandinav (în lb. norvegiană); Limbă norvegiană (6) -Analiză semantică și traducere (în lb. norvegiană)
28 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Slave 2 conferențiar universitar Limba ucraineană contemporană- Fonetică (CP 1 Fonetică; CP 2 Gramatică. Conversații) (în lb. ucraineană); Limba ucraineană contemporană -Morfologie I (CP 1 Analiză gramaticală; CP 2 Conversații. Traduceri) (în lb. ucraineană); Onomastică/ Relații lingvistice româno-ucrainene (în lb. ucraineană); Dialectologie/ Istoria limbii ucrainene (în lb. ucraineană)
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 12 lector universitar Introducere în istoria veche universală; Contacte și relații comerciale între lumea romană și Barbaricum; Tehnici moderne în cercetarea arheologică
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 5 profesor universitar Istoriografie universală; Propaganda politică și identități culturale în istoriografia central-europeană (secolele XVIII-XX); Societate și lectură în Europa Centrală; Civilizația lemnului
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 62 lector universitar Securitate societală: managementul securității minorităților naționale; Leadership și managementul echipei; Securitatea europeană și problematica minorităților naționale și etnice; Protocol și etichetă diplomatice
32 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Semiologie -Teorii ale semnului și interpretării; Metodologia cercetării în Filosofie. Etică și integritate academică; Metafizică; Ontologie
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 10 conferențiar universitar Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului; Practică de profil și studii de caz; Tendințe în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Dezvoltarea profesională și managementul carierei didactice; Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării
34 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 26 lector universitar Istoria doctrinelor pedagogice; Pedagogia învățământului preșcolar și primar; Alternative educaționale; Pedagogie comparată
35 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 21 lector universitar Managementul clasei de elevi; Instruire asistată de calculator; Practică pedagogică I
36 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 17 lector universitar Psihologia personalității (în lb. maghiară); Psihologia diferențială a aptitudinilor intelectuale (în lb. maghiară); Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (în lb. maghiară)
37 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  11 conferențiar universitar Metodologia cercetării și analiza datelor I (elemente de etică, noțiuni de bază de Excel & SPSS); Metodologia cercetării și analiza datelor II (nivel avansat); Metodologia cercetării și analiza datelor 
38 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  33 lector universitar Simulări și metoda jocurilor; Centre de evaluare și dezvoltare a personalului (curs practic); Psihologie organizațională II
39 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 15 lector universitar Sociologie; Sociologie generală; Teorii sociologice moderne
40 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie  și Asistență Socială în Limba Maghiară 2 profesor universitar Populație și resurse umane (în lb. maghiară); Structura socială (în lb. maghiară); Metodologie aplicată în analiza dezvoltării sociale (în lb. maghiară)
41 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 13 conferențiar universitar Istoria integrării europene; Europa: istorie și modernitate; Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 6 lector universitar Redactarea lucrărilor științifice/ Scientific writing (în lb. engleză); Introducere în metode de cercetare/ Introduction to research methods (în lb. engleză); Epidemiologie/ Epidemiology (în lb. engleză); Metode avansate de cercetare în științele sociale/ Advanced research methods (în lb. engleză)
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 profesor universitar Investigative Reporting (în lb. engleză); Protocol și diplomație (în lb. maghiară); Political Journalism (în lb. engleză)
44 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 34 lector universitar Bazele contabilității; Contabilitate financiară; Contabilitate și control de gestiune
45 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 14 conferențiar universitar Managementul proiectelor de investiții; Managementul proiectelor europene; Managementul proiectelor
46 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 6 conferențiar universitar Baze de date și programe (în lb. germană); Informatică economică (în lb. germană); Sisteme informatice de asistare a deciziilor (în lb. germană)
47 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 22 cercetător științific gradul III Economie comportamentală; Management organizațional; Antreprenoriat și managementul resurselor umane; Management educațional și psihologie educațională 
48 Facultatea de Business Departamentul de Business 4 profesor universitar Controlul și finanțarea riscului; Asigurări și reasigurări (în lb. română și în lb. engleză)
49 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 11 conferențiar universitar Management general (în lb. română și în lb. engleză); Managementul agenției de turism; Antreprenoriat
50 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Istoria Bisericii Universale I, II, II și IV; Mari patriarhi ai Bisericii Ortodoxe
51 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 32 lector universitar Istoria și spiritualitatea Bizanțului I; Limba greacă I, II; Theological Propaedeutics; Teologia și arta icoanei
52 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 3 profesor universitar Efectele sociale ale Statusului Romano-Catolic (în lb. maghiară); Probleme speciale ale moralei creștine (în lb. maghiară)
53 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 9 lector universitar Istoria filosofiei antice (în lb. maghiară); Logică. Gnoseologie (în lb. maghiară); Metafizică (în lb. maghiară); Istoria filosofiei medievale (în lb. maghiară)
54 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 5 conferențiar universitar Teoria dramei (1) și (2); Istoria teatrului universal și românesc (3); Teatrologie (2); Poetici regizorale (1) și (2)
55 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 37 lector universitar Educația expresiei vocale (1), (2) și (5)
56 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 2 profesor universitar Documentarul New Media (în lb. engleză); Interactive Digital Performance
57 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 45 lector universitar Utilizarea echipamentelor audiovizuale (în lb. maghiară); Fotografie (2) (în lb. maghiară); Imagine de film și TV (în lb. maghiară); Producție audiovizuală (1): Reportaj (în lb. maghiară); Experiment vizual în filmul scurt (în lb. maghiară); Programe audiovizuale (în lb. maghiară); Postproducție de film (în lb. maghiară); Producție audiovizuală (3): Teleplay (în lb. maghiară)
58 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 2 profesor universitar Traducerea textului dramatic (în lb. maghiară); Direcții în dramaturgia contemporană (în lb. maghiară); Poetici regizorale (1) (în lb. maghiară)
59 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Improvizație scenică (1), (2) și (3) (în lb. maghiară); Educația expresiei corporale și dans scenic (1), (2), (5) și (6) (în lb. maghiară); Producție artistică (în lb. maghiară)
60 Centrul de Studiere a Populației 10 cercetător științific
1/2 normă 
Gestiunea bazelor de date demografice
61 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară 13 cercetător științific gradul III Datare și dozimetrie prin luminescență
62 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Compozite Polimerice 5 cercetător științific gradul III Biomateriale
63 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Anorganici 7 cercetător științific gradul III Biomateriale
64 Institutul STAR-UBB 5 cercetător științific
1/2 normă 
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare
65 Institutul STAR-UBB 7 cercetător științific gradul III
1/2 normă 
Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare

 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 36 lector universitar Iancu Mihai 24381/13.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 19 conferențiar universitar Bocicor Maria Iuliana 24343/13.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 20 conferențiar universitar Suciu Mihai-Alexandru 24336/13.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Coroiu Adriana Mihaela 24255/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Borza Diana-Laura 11/6.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 31 lector universitar Laszlo Tamas 24279/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 32 lector universitar Pătcaș Csaba-Gyorgy 235/9.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 36 lector universitar Varga Levente 24038/10.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 37 lector universitar Molnar Botond 24308/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 7 profesor universitar Pînzaru Simona 24329/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 10 profesor universitar Silaghi-Dumitrescu Radu 307/10.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 45 lector universitar Crișan Andreea Petronela 165/8.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 28 lector universitar Mereu Raluca Anca 222/9.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 24 lector universitar Totos Robert 24275/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 2 profesor universitar Pap Peter Laszlo 24307/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 19 lector universitar Vagasi Istvan Csongor 25042/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 33 cercetător științific gradul III Răchită Ionela Georgiana 24985/20.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică 34 cercetător științific gradul III Roșca Sanda Maria 24870/19.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 26 cercetător științific gradul III Temerdek-Ivan Kinga 24666/18.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor  -Extensia Gheorgheni 12 șef de lucrări Balint-Balint Lorant 24585/17.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 8 conferențiar universitar Torok Zoltan 25032/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 16 lector universitar Puț Septimiu Ioan 24410/16.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 19 lector universitar Floare Marius-Ioan 24895/19.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 19 lector universitar Teglaș (Naghi) Camelia-Daniela 25067/24.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 6 lector universitar Roman Diana-Maria 25091/30.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 11 lector universitar Serestely Zalan 25033/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 2 conferențiar universitar Dreve Roxana-Ema 25043/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Slave 2 conferențiar universitar Herbil Ioan 24606/17.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 12 lector universitar Mustață Silvia 25097/30.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
30 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 5 profesor universitar Miron Greta Monica 25095/30.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 62 lector universitar Iov Claudia Anamaria 24411/16.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
32 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 10 lector universitar Hainic Codruța-Mariana 24990/20.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
33 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 10 conferențiar universitar Jucan Dana 24604/17.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
34 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 26 lector universitar Catalano Constantina Maria 24966/20.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
35 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane 21 lector universitar Văidăhăzan Remus Cristian 24409/16.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
36 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 17 lector universitar Marschalko Eszter Eniko 25025/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
37 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  11 conferențiar universitar Balazsi Robert Sandor 25066/24.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
38 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  33 lector universitar Oțoiu Cătălina 427/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
39 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 15 lector universitar Teodorescu Adriana-Georgia 289/10.01.2020 NU deține doctoratul în domeniul specific sau domenii conexe
Domșodi Dana 365/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Cistelecan Alexandru 366/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Macarie Iulius-Cezar 479/13.01.2020 NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, NU deține atestatul de recunoaștere a diplomei de doctor
40 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie  și Asistență Socială în Limba Maghiară 2 profesor universitar Veres Valer 59/6.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
41 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 13 conferențiar universitar Mureșan Antoanela-Paula 24276/12.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
42 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 6 lector universitar Blaga Oana Maria 23892/9.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
43 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 4 profesor universitar Tibori-Szabo Zoltan 168/8.01.2020 Candidatul nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs, întrucât nu a depus copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat
44 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 34 lector universitar Cîrstea Andreea 24663/18.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
45 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 14 conferențiar universitar Mihăilă Adrian-Alin 234/9.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
46 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 6 conferențiar universitar Arba Raluca 360/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
47 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 22 cercetător științific gradul III Mihalca Ioana Loredana 25027/23.12.2019 NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
48 Facultatea de Business Departamentul de Business 4 profesor universitar Gavriletea Marius Dan 23750/5.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
49 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 11 conferențiar universitar Coroș Monica Maria 24203/11.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
50 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 31 lector universitar Ivanov Paul Bogdan  25050/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
51 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 32 lector universitar Mitrea Mihail 24984/20.12.2019 NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
52 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 3 profesor universitar Hollo Laszlo 25016/23.12.2019 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
53 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 9 lector universitar Andras Istvan 95/7.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
54 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 5 conferențiar universitar Hațiegan Anca Mihaela 34/6.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
55 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 37 lector universitar Pocan Oana Corina 244/9.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
56 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 2 profesor universitar Mocan Rodica-Otilia 193/8.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
57 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 45 lector universitar Csibi Laszlo 167/8.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
58 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 2 profesor universitar Visky Andras 175/8.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
59 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 17 lector universitar Kollo Csongor Bela 424/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
60 Centrul de Studiere a Populației 10 cercetător științific
1/2 normă 
Lumezeanu Angela Cristina 367/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
61 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară 13 cercetător științific gradul III Constantin Daniela 416/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
62 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Compozite Polimerice 5 cercetător științific gradul III Prodan Doina-Firuța 413/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
63 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Laborator de Cercetare/ Producție Compuși Anorganici 7 cercetător științific gradul III Silaghi-Dumitrescu Laura Iulia 423/13.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
64 Institutul STAR-UBB 5 cercetător științific
1/2 normă 
Țuțu George Claudiu 227/9.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
65 Institutul STAR-UBB 7 cercetător științific gradul III
1/2 normă 
Pazsint Annamaria-Izabella 176/8.01.2020 Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2019-2020

Comisii concurs

Comisii contestații concurs

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2019-2020