Posturi didactice perioada determinată

Posturi didactice și de cercetare pe durată determinată 2019-2020

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor didactice și de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură, în intervalul orar 9-12).

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

FIECARE CANDIDAT VA PREZENTA DOUĂ MAPE:

  • I MAPA DE DOCUMENTE
  • II MAPA DE LUCRĂRI
I MAPA DE DOCUMENTE -formular

1.

Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –Anexa 5.2 -formular

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului (în original, semnat pe fiecare pagină).
Curriculum vitae al candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ, care la rubrica Date personale să cuprindă DOAR numele, prenumele candidatului și, opțional, adresa de email. Candidatul își asumă condiția că formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în cadrul documentului în format electronic.

Curriculum-ul Vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista de lucrări ale candidatului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații , mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II. Pentru posturile de cercetare
teza/ tezele de doctorat;cărţi publicate; articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/ performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/ grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format ELECTRONIC de tip PDF, FĂRĂ SEMNĂTURĂ. Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Anexa nr. 5.4 - Fișă de verificare asistent universitar/ cercetător științific -formular
Anexa nr. 5.5 - Fișă de verificare lector/ șef de lucrări/ CSIII -formular
Anexa nr. 5.6 - Instrucțiuni de întocmire a fișei de verificare conferențiar universitar/ CS II și profesor universitar/ CSI -document

6.

a)Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare științifică pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată;
În vederea obținerii atestatului de recunoaștere, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale, str. Universității 7-9, persoană de contact: Aurel Todoruț b) Pentru posturile de asistent universitar și asistent de cercetare ocupate pe durată determinată: dovada deținerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile simple ale diplomelor emise în străinătate, însoțite de copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Doar pentru posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.-Anexa nr. 5.7 -formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverința de vechime în muncă în original (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);

b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă, adeverinţă de vechime și copie extras di registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I -adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original); adeverinţele din străinătate, în original, se prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat.

14.

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - doar în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. -Anexa nr. 5.8 -formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate lingvistice în limba de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii/stagii în țara/ limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original)

18.

Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

19.

Doar pentru posturile de CS I și CS II, actul doveditor al lipsei antecedentelor penale (cazierul judiciar)

20 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal -formular

II  MAPA DE LUCRĂRI -formular

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări. 
Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

26 noiembrie 2019

Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1400/26.11.2019, Partea a III-a

26 noiembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

27 noiembrie 2019

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

27 noiembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

13 decembrie 2019

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

13 decembrie 2019 - 13 ianuarie 2020

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

ianuarie 2020

Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UBB

14 ianuarie 2020- 15 ianuarie 2020

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

16 ianuarie 2020- 17 ianuarie 2020

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

17 ianuarie 2020

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

20 ianuarie 2020 - 21 ianuarie 2020

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

28 ianuarie 2020 - 29 ianuarie 2020

Desfăşurarea probelor concursurilor
Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor/ unităților de cercetare

29 ianuarie 2020– 31 ianuarie 2020

Depunerea contestaţiilor

3 februarie 2020 – 4 februarie 2020

Soluționarea contestațiilor

4 februarie 2020 - 6 februarie 2020

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

13 februarie 2020/ 14 februarie 2020

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

17 februarie 2020

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB (propunere)

 

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

26 noiembrie 2019 - 13 decembrie 2019

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Business
Facultatea de Educație Fizică și Sport

16 decembrie 2019- 30 decembrie 2019

Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Litere
Facultatea de Drept
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată

31 decembrie 2019– 13 ianuarie 2020

Facultatea de Teatru și Film
Centrul de Studiere a Populației
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe
Institutul Star-Ubb
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată
în semestrul I al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Detalii post
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 44 asistent universitar Probabilități și statistică (în lb. engleză); Calcul numeric; Statistică matematică 3 ani detalii post
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 84 asistent universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date 3 ani detalii post
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 88 asistent universitar Programare logică și funcțională (în lb. engleză); Verificarea și validarea sistemelor soft (în lb. engleză) 3 ani detalii post
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 94 asistent universitar Metode avansate de programare; Verificarea și validarea sistemelor soft 3 ani detalii post
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 96 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. engleză);  Programare web (în lb. engleză) 3 ani detalii post
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. maghiară);  Verificarea și validarea sistemelor soft (în lb. maghiară)   3 ani detalii post
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 51 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Chimie analitică; Chimie analitică -Analiza instrumentală 3 ani detalii post
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 30 asistent universitar Electrochimie (în lb. maghiară); Termodinamică (în lb. maghiară); Chimia fizică a macromoleculelor (în lb. maghiară); Bazele ingineriei reacțiilor chimice (în lb. maghiară) 3 ani detalii post
9 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 32 cercetător științific gradul III Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor 1 an
2ore/zi
detalii post
10 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 33 cercetător științific gradul III Metode și tehnici de măsurare a radonului din componentele de mediu 1 an
2ore/zi
detalii post
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 13 asistent universitar Curs practic de limba română 3 ani detalii post
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 35 asistent universitar Limba engleză (I) și (II) (în lb. engleză); Limba engleză -curs practic limbaj specializat I și II (în lb. engleză) 3 ani detalii post
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 21 lector universitar Introducere în arheologie (în lb. maghiară); Istoria culturii și civilizației (în lb. maghiară); Muzeologie: cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural (seminar de cercetare) (în lb. maghiară); Arheologia și cultura materială a epocii romane (în lb. maghiară); Curs special (I): Istoria arheologiei  (în lb. maghiară) 3 ani detalii post
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 65 asistent universitar Filosofie politică (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în drept constituțional și administrativ (în lb. română și în lb. engleză); Metodologii de cercetare în științele sociale 3 ani detalii post
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 66 asistent universitar Introducere în studii de intelligence (în lb. română și în lb. engleză); Introducere în științe politice;  Metodologii de cercetare în științele sociale; Terorism și globalizare (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani detalii post
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 20 asistent universitar Psihologie experimentală și analiza datelor I, II (în lb. maghiară); Metodologia cercetării în științele educației (în lb. maghiară); Practică de profil 3 (în lb. maghiară) 3 ani detalii post
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  50 asistent universitar Introducere în psihologie I; Psihologie cognitivă; Psihologia educației 3 ani detalii post
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 18 asistent universitar Fundamentele psihopedagogiei speciale; Practică observațională în instituții publice și private; Asistența socială a persoanelor cu dizabilități; Psihopedagogia deficienților de auz; Psihopedagogia intervenției timpurii; Logopedie; Educarea persoanelor cu dizabilități multiple; Limbajul mimico-gestual; Metode și tehnici de recuperare a deficienților de auz 3 ani detalii post
19 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Teorii și metode în asistența socială; Introducere în asistența socială și deontologia profesiei; Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I); Introducere în sociologie; Practică de specialitate (II), (III) 2 ani detalii post
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 42 asistent universitar Dreptul Uniunii Europene (în lb. engleză); Drept internațional (în lb. engleză); Drept internațional public (în lb. română și în lb. engleză); Drept financiar și fiscal 3 ani detalii post
21 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 54 asistent universitar Animație și efecte vizuale; Ilustrație muzicală; Comunicare online; Montaj audio-video; Atelier jurnalism online 3 ani detalii post
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 44 asistent universitar Macroeconomie (în lb. română și în lb. engleză); Microeconomie  (în lb. română și în lb. engleză) 1 an detalii post
23 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 23 asistent universitar Limbă modernă în afaceri 1 și 2 -engleză (în lb.engleză) 3 ani detalii post
24 Facultatea de Business Departamentul de Business 33 asistent universitar Finanțe publice; Finanțele firmei 1 an detalii post
25 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 29 asistent universitar Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice 3 ani detalii post
26 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 37 asistent universitar Citire de partituri (individual) 1 și 2 (în lb. maghiară);  3 ani detalii post
27 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 42 asistent universitar Improvizație scenică (1); Analiza procesului scenic; Arta actorului: limbaj teatral nonverbal; Studiul cuvântului în arta actorului 3 ani detalii post
28 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 34 asistent universitar Bazele imaginii de film și TV; Imagine de film și TV; Teoria și practica mass-media (2); Producție audiovizuală (3): Filmul documentar;  Producție audiovizuală (4): Teleplay; Post-producție: procesarea imaginii; Producție audiovizuală (5): Filmul publicitar 3 ani detalii post
29 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 23 asistent universitar Introducere în cultura vizuală (în lb. maghiară); Mijloace de comunicare audio-vizuală (în lb. maghiară); Arta actorului: Limbaj teatral nonverbal (în lb. maghiară); Managementul proiectelor teatrale (în lb. maghiară); Noile media (în lb. maghiară); Scenaristică (în lb. maghiară); Platforme online și mass-media electronică (în lb. maghiară); Poetici regizorale (1) (în lb. maghiară); Teoria teatrului în secolul XX (în lb. maghiară); Marketing cultural (în lb. maghiară); Sociologia teatrului (în lb. maghiară); Psihodramă (în lb. maghiară); Teatru psihologic (în lb. maghiară); Secretariat literar și relații publice (în lb. maghiară) 3 ani detalii post

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I-lea al anului universitar 2019-2020

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Candidat Nr.înreg.dosar Dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 44 asistent universitar Țurcaș George-Cătălin 24024/10.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Albișoru Andrei-Florin 166/8.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 84 asistent universitar Andor Camelia-Florina 24282/12.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 88 asistent universitar  -
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 94 asistent universitar Bota Florentin 24377/13.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 96 asistent universitar Petrescu Manuela 24965/20.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Sandor Csanad 24379/13.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 51 asistent universitar Covaci Eniko 24037/10.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 30 asistent universitar Szoke Arpad Ferenc 36/6.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
9 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 32 cercetător științific gradul III Țenter Ancuța Cristina 25048/23.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
10 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centrul pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM) 33 cercetător științific gradul III Burghele Bety-Denissa 24969/20.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
11 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 13 asistent universitar Băilă Adelina Patricia 25102/30.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
12 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 35 asistent universitar Koșa Monika 25080/30.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Urian Adriana Diana 24603/17.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Colțoiu Raluca-Elena 24583/17.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Lazăr Adriana 233/9.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, întrucât nu a depus atestatul de recunoaștere a diplomei de doctor
13 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 21 lector universitar Petruț David-Timotei 25098/30.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
14 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 65 asistent universitar Popa Paul 24904/19.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
15 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 66 asistent universitar Luțai Raluca Codruța 25045/23.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 20 asistent universitar Barta Andrea 25024/23.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie  50 asistent universitar Jurchiș Răzvan Călin 24968/20.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială 18 asistent universitar Șerban Ioana-Letiția 24869/19.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
19 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 25 asistent universitar Bartoș Marta Roxana 24036/10.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Raiu Sergiu Lucian 279/10.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Pura (Ivașcu) Ramona 295/10.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Mureșan Anca Ionela 364/13.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
20 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 42 asistent universitar Vidrean-Căpușan Tudor Dumitru 24967/20.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
21 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 54 asistent universitar Dorofte Alexandru 316/10.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
22 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 44 asistent universitar Dumitrescu Monica Iulia 354/13.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
23 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 23 asistent universitar Grădinaru Olga 24991/20.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
În urma reverificării documentului care atesta încărcătura didactică în limbă străină a postului scos la concurs, candidata întrunește condițiile legale de prezentare la concurs
Rațiu Iuliu Emil 25031/23.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
Pavlenko Claudia Sonia 25099/30.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidata NU îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs, nu deține doctoratul în domeniile conexe postului
24 Facultatea de Business Departamentul de Business 33 asistent universitar Cordoș George-Silviu 24277/12.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
25 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 29 asistent universitar Mureșan Dorin Alexandru 75/7.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
26 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 37 asistent universitar Kallo Krisztian 24662/18.12.2019 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
27 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Teatru 42 asistent universitar Aldea Diana Antoaneta 372/13.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
28 Facultatea de Teatru și Film Departamentul de Cinematografie și Media 34 asistent universitar Dragolea Gavril-Mihai 228/9.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs
29 Facultatea de Teatru și Film Departamentul Maghiar de Teatru 23 asistent universitar Bogdan Zenko 411/13.01.2020 CV
Fișa verificare
Lista publicații
Candidatul îndeplinește condițiile legale de prezentare la concurs

 

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs sunt invitați de către Universitate la susţinerea probelor de concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2019-2020

Comisii concurs

Comisii contestații concurs

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2019-2020