Meghatározott időre szóló állások

Meghatározott időre szóló oktatói és kutatói állások

versenyvizsgát hirdet a betöltetlen oktatói és kutatói állások elfoglalására, amelyeket Románia Hivatalos Közlönyének 2022. november 24-én megjelent 1251 (III. rész) a tanügyminisztérium tett közzé.

A versenyvizsgák megszervezése és lebonyolítása az 1/2011-es aktualizált tanügyi törvény, a betöltetlen oktatói és kutatói felsőoktatási állások elfoglalására kiírt versenyvizsga módosított Keretmódszertanának jóváhagyására vonatkozó 457/2011-es számú Kormányhatározat, a Kutatói-fejlesztési személyzet státusára vonatkozó 319/2003-as számú Törvény, valamint a Babeş–Bolyai Tudományegyetem betöltetlen oktatói és kutatói állásainak elfoglalására kiírt Vizsgamódszertan alapján történik.

A beiratkozási dossziét (amely a I. Dokumentumok mappából és II. Publikációk mappából áll) a Babeş–Bolyai Tudományegyetem iktatóirodájánál kell benyújtani (P20-as ajtó), M. Kogălniceanu utca 1. szám, munkanapokon 09:00 és 12:00 óra között, személyesen vagy a postai, illetve futárszolgálatok közvetítésével, amelyek lehetővé teszik a kézhezvétel visszaigazolását a beiratkozási határidőn belül, csak kitöltött formában, és az iratcsomónak tartalmaznia kell a megpályázandó állásra vonatkozó valamennyi dokumentumot az 5.1-es Mellékletben előírtak sorrendjében (Opis – versenydosszié).
A borító típusnyomtatványát a jelentkezőnek kell kitöltenie, majd felragasztania a dokumentumokat és a publikációkat tartalmazó mappára is. Az elektronikus formátumban kért dokumentumokat (szakmai önéletrajz, publikációs lista, ellenőrző lap, valamint a publikációk mappájában lévő legtöbb 10 publikációt) CD-n, DVD-n vagy USB adattárolón kell benyújtani.
A dossziét a Rektori Hivatal keretében működő szakiroda is ellenőrizni fogja. Amennyiben a jelentkezők nem megfelelő dokumentumokat vagy hiányos dossziékat nyújtanak be, a Rektori Hivatal keretében működő szakiroda e-mailben értesítést küld a beiratkozási kérvényen (5.2-es számú melléklet) megadott e-mail címre, és kérni fogja a megfelelő dokumentumok benyújtását, pótlását a versenyvizsga naptárban előírt beiratkozási határidő lejártáig.

A versenyvizsgákra a karok székhelyén kerül sor a jelen felhívásban szereplő beiratkozási határidők és a versenyvizsga részpróbák törvényes időtartamainak betartása mellett, amelyek nyilvánosak lesznek az Egyetem honlapján és a versenyvizsgát biztosító tanügyminisztérium honlapján.

Az oktatói és kutatói állások betöltésére meghirdetett versenyvizsgához szükséges iratcsomó

Az oktatói és kutatói állások betöltésére meghirdetett versenyvizsgához szükséges iratcsomó   A JELENTKEZŐKNEK KÉT MAPPÁT KELL LEADNIUK:  
  • A DOKUMENTUMOKAT TARTALMAZÓ MAPPÁT, és
  • A PUBLIKÁCIÓKAT TARTALMAZÓ MAPPÁT
 
I. A DOKUMENTUMOKAT TARTALMAZÓ MAPPA - nyomtatvány
1. A versenyre való beiratkozási kérvény, amelyet a hivatalos beiratkozási határidő előtt kell iktatni, a jelentkező aláírásával és dátummal ellátva, és amelynek részét képezi a dossziéban szereplő információk valóságtartalmára vonatkozó saját felelősségvállalásáról írt nyilatkozat is (eredetiben). – 5.2 Melléklet - nyomtatvány
2. A jelentkezőnek az egyetemi pályatervére vonatkozó javaslata, mind az oktatói tevékenységet illetően (az oktatói állások esetében), mind pedig a tudományos kutatói tevékenységre vonatkozó tervek vonatkozásában (legfeljebb 10 oldalnyi terjedelemben).
3. A jelentkező szakmai önéletrajza (Curriculum vitae) (eredetiben, amelyet minden oldalon alá kell írni). A jelentkező szakmai önéletrajza (Curriculum vitae) ELEKTRONIKUS változatban, PDF formátumban, ALÁÍRÁS NÉLKÜL, amelynek a Személyes adatok részénél csak a jelentkező családnevét, keresztnevét, és adott esetben az e-mail címét kell tartalmaznia (opcionális). A jelentkezőnek vállalnia kell a felelősséget, hogy a papír alapú változat és az elektronikus változat azonos információkat tartalmaz, a személyi adatok (lakcím, telefonszám, e-mail stb.) és az aláírás kivételével, amely nem kerül rá az elektronikus változatban benyújtott dokumentumra.   A jelentkező szakmai önéletrajzába az alábbiakat kell belefoglalni: a) az elvégzett tanulmányokra és a megszerzett oklevelekre vonatkozó információk; b) a szakmai tapasztalatra és korábbi, a megpályázott állás szempontjából jelentőséggel bíró munkahelyekre vonatkozó információk; c) azokra a kutatási-fejlesztési projektekre vonatkozó információk, amelyeket projektvezetőként koordinált, vagy amelyekben tagként tevékenykedett, minden esetben megjelölve a finanszírozás forrását, a támogatás mértékét, és a projekt eredményeként létrejött publikációkat vagy szabadalmakat/találmányokat; d) a pályázó által elnyert díjakra vagy a tudományos munkásságának egyéb elismerési formáira vonatkozó információk.
4. A jelentkező publikációs listája (eredetiben, minden oldalon aláírva) A jelentkező publikációs listája ELEKTRONIKUS változatban, PDF formátumban, ALÁÍRÁS NÉLKÜL. A jelentkezőnek vállalnia kell a felelősséget, hogy a papír alapú változat és az elektronikus változat azonos információkat tartalmaz, az aláírás kivételével, amely nem kerül rá az elektronikus változatban benyújtott dokumentumra. A jelentkező tudományos munkáinak teljes jegyzékét az alábbiak szerint kell összeállítani:   I. Oktatói állások esetén a) Annak a legfeljebb 10 publikációnak a listája, amelyekről a jelentkező úgy tartja, hogy a saját szakmai teljesítménye közül ezek a leginkább mérvadóak, és amelyek elektronikus formátumban bekerülnek a pályázati dossziéba, és amelyek feltüntetendők a többi szakmai tevékenységre vonatkozó kategóriában is; b) a doktori értekezés vagy értekezések; c) találmányi szabadalmak és más ipari tulajdonjogcímek; d) könyvek és könyvfejezetek; e) elismert nemzetközi szakfolyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok; f) in extenso (teljes terjedelmű) publikációk, amelyek a legfontosabb nemzetközi szakkonferenciák kiadványaiban jelentek meg; g) egyéb tudományos cikkek és megvalósítások, adott esetben művészeti alkotások.   II. Kutatói állások esetén a doktori értekezés/értekezések; megjelent könyvek; elismert nemzetközi szaklapokban vagy a CNCSIS által elismert hazai folyóiratokban publikált cikkek/tanulmányok; elismert hazai vagy külföldi nemzetközi tudományos konferenciák (ISSN vagy ISBN számmal rendelkező) köteteiben publikált tanulmányok; szabadalmak; művészeti alkotások/sportteljesítmények; szerződés vagy kutató grant alapján támogatott kutatási-fejlesztési-innovációs projektek; egyéb dolgozatok.
5. Az állással kapcsolatos sajátos követelmények teljesítésének ellenőrzését igazoló lap, a jelentkező által kitöltve és aláírva (eredetiben, minden oldalon aláírva) Az állással kapcsolatos sajátos követelmények teljesítésének ellenőrzését igazoló lap, ELEKTRONIKUS változatban, PDF formátumban, ALÁÍRÁS NÉLKÜL. A jelentkezőnek vállalnia kell a felelősséget, hogy a papír alapú változat és az elektronikus változat azonos információkat tartalmaz, az aláírás kivételével, amely nem kerül rá az elektronikus változatban benyújtott dokumentumra. 5.3 Melléklet – Ellenőrző lap tudományos kutatói asszisztens - nyomtatvány 5.4 Melléklet – Ellenőrző lap egyetemi tanársegéd/ tudományos kutató - nyomtatvány 5.5 Melléklet – Ellenőrző lap egyetemi adjunktus / adjunktus/ III-as fokozatú tudományos kutató - nyomtatvány 5.6 Melléklet – Az ellenőrző lap kitöltésére vonatkozó útmutatások egyetemi docens/ II-es fokozatú tudományos kutató és egyetemi tanár/I-es fokozatú tudományos kutató - dokumentum
6. a) Valamennyi oktatói és kutatói állás esetén – a meghatározatlan időre szóló egyetemi tanársegédi állások kivételével – szükségesek a doktori oklevél meglétére vonatkozó dokumentumok: a doktori oklevél hitelesített másolata vagy, amennyiben a doktori oklevelet nem ismerik el Romániában, ennek elismerését vagy honosítását igazoló tanúsítvány, hitelesített másolatban; * meghatározatlan időre szóló tudományos kutatói asszisztensi állás esetében a doktorandusz-hallgatói státus tanúsítása, amelyet a posztgraduális doktori tanulmányokra akkreditációval rendelkező valamely felsőoktatási intézmény keretében működő doktori tanulmányok intézete állított ki (eredetiben), amely a doktorandusz-hallgatói státust igazolja, VAGY a doktori oklevél fénymásolata, vagy amennyiben a doktori oklevelet nem ismerik el Romániában, ennek elismerését vagy honosítását igazoló tanúsítvány, hitelesített másolatban;   Az elismerés vagy honosítás megszerzése érdekében, kérjük, forduljanak a Doktori Tanulmányok Intézetének keretében működő Habilitációs Ügyosztályhoz (Compartimentului Abilitări din cadrul Institutului de Studii Doctorale), amelynek címe Kolozsvár, Universității/Egyetem utca 7–9, kapcsolattartó személy: Aurel Todoruț A részletes procedúra megtalálható az intézet honlapján: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/   b) meghatározott időre szóló egyetemi tanársegédi és tudományos kutatói asszisztensi állások esetében a doktorandusz-hallgatói státus tanúsítása, amelyet a posztgraduális doktori tanulmányokra akkreditációval rendelkező valamely felsőoktatási intézmény keretében működő doktori tanulmányok intézete állított ki (eredetiben benyújtott igazolás).
7. A doktori értekezés rezüméje, - román nyelven és egy nemzetközileg használt idegen nyelven, legfeljebb egy-egy oldalnyi terjedelemben mindkét nyelven.
8. a) Valamennyi oktatói állás esetén: a jelentkező tanulmányait igazoló egyéb oklevelek fénymásolata (érettségi oklevél, egyetemi oklevél, magiszteri oklevél, és ezek törzskönyvi kivonatai), vagy amennyiben az eredeti oklevelet nem ismerik el Romániában, ennek elismerését vagy honosítását igazoló tanúsítvány; a jelentkező tanulmányait igazoló egyéb oklevelek. Az oklevelekről készült fénymásolatokat hitelesítés végett a jelentkezőknek alá kell írniuk, „az eredetivel mindenben megegyező / conform cu originalul” szöveg rávezetésével; (A dokumentumok fénymásolatának mindenik oldalára a jelentkezőnek rá kell írnia az eredetivel mindenben megegyező / conform cu originalul” szöveget, és aláírásával kell hitelesítenie.)   b) Valamennyi kutatói állás esetén: a jelentkező tanulmányait igazoló egyéb oklevelek fénymásolata (érettségi oklevél, egyetemi oklevél, magiszteri oklevél, és ezek törzskönyvi kivonatai), vagy amennyiben az eredeti oklevelet nem ismerik el Romániában, a külföldön kibocsátott oklevelek egyszerű fénymásolata, amelyekhez mellékelni kell az elismerést vagy honosítást igazoló tanúsítvány hitelesített fénymásolatát; a jelentkező tanulmányait igazoló egyéb oklevelek.
9. A személyazonossági igazolvány fénymásolata, vagy amennyiben a jelentkező nem rendelkezik személyazonossági igazolvánnyal, az útlevél fénymásolata, vagy a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentum fénymásolata, amelyet a személyazonossági igazolvánnyal vagy az útlevéllel egyenértékű céllal állítottak ki.
10. Csak a kutatói állások esetén: a születési anyakönyvi kivonat hitelesített fénymásolata.
11. a) Valamennyi oktatói állás esetén: Amennyiben a jelentkező megváltoztatta a nevét, a névváltoztatást igazoló dokumentum fénymásolata, házassági oklevél vagy névváltoztatási igazolás; b) Valamennyi kutatói állás esetén: Amennyiben a jelentkező megváltoztatta a nevét, a névváltoztatást igazoló dokumentum fénymásolata, házassági oklevél vagy névváltoztatási igazolás.
12. A jelentkező saját felelősségű nyilatkozata, amelyben jelzi az 1/2011-es számú tanügyi törvényben előírt összeférhetetlenségi helyzeteket vagy ezeknek az összeférhetetlenségi helyzeteknek a hiányát, amennyiben a sikeres versenyvizsgát követően ilyen eset állna fenn. - 5.7 Melléklet - nyomtatvány
13. a) Valamennyi oktatói állás esetén: a munkakönyv hitelesített fénymásolata vagy régiségi igazolás a munkahelyről eredetiben (csak azoknak a személyeknek az esetében, akiknek nincsen egyéni munkaszerződésük a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel); b) Valamennyi kutatói állás esetén: a munkakönyv hitelesített fénymásolata vagy régiségi igazolás, és az alkalmazottakat nyilvántartó általános regiszteri kivonat fénymásolata. A II-es fokozatú tudományos kutatói állások és az I-es fokozatú tudományos kutatói állások esetén: régiségi igazolás a munkahelyről, amelyet az az intézmény bocsátott ki, ahol a jelentkező főállásban dolgozik, és ennek tartalmaznia kell a szakmai életpályát, a felsőoktatási/tudományos kutatói/egyéb tevékenységi állásra jelentkező személy szakmai időszakait és funkcióit is, továbbá azt a dokumentumot/dokumentumokat, amelyek szükség szerint tanúsítják a felsőoktatásban végzett tevékenységet, vagy a hazai vagy külföldi kutatói tevékenységet (eredetiben); a külföldi igazolásokat (eredetiben) a lefordított és hitelesített példánnyal együtt kell benyújtani.
14 Szakreferensek névsora, az elérhetőségükkel együtt – csak az egyetemi docensi, II-es fokozatú tudományos kutatói, egyetemi tanári, I-es fokozatú tudományos kutatói állásokra meghirdetett versenyvizsgák esetén. -  5.8 Melléklet - nyomtatvány
15. A versenyvizsga részvételi díjának kifizetését igazoló okirat. A versenyvizsgára való beiratkozás díját banki átutalással lehet kifizetni, és a kifizetés igazolásáról szóló okiratot a dossziéban kell elhelyezni. A beiratkozási díj értéke 50 lej a BBTE-n kívüli személyek esetén, 25 lej a BBTE személyzete számára. Számlaszám: IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX , Trezoreria Cluj, SWIFT TREZROBU
16. Egy idegen tannyelvű oktatói állás elfoglalásához szükséges az adott nyelv ismeretének igazolása (C1-es európai szintű nyelvvizsga-bizonyítványok a képzés nyelvéről, vagy olyan bizonyítványok, amelyek igazolják az adott nyelven/adott országban végzett tanulmányokat összesen legalább 9 hónapon keresztül).
17. Minden kutatói állás esetén: felelősségvállalás, a jelentkező által saját kezű aláírással igazolt okmány alapján, amelyben kijelenti, hogy a dossziéban lévő adatok a saját tevékenységére és megvalósításaira vonatkoznak, ellenkező esetben a jelentkezőnek vállalnia kell a hamis nyilatkozattétel következményeit, az érvényes jogszabályoknak megfelelően (eredetiben)
18. Kizárólag az egyetemi tanári állásra pályázók esetén: a habilitációs bizonyítvány vagy a doktori témavezetői minőség meglétét igazoló miniszteri rendelet másolata.
19. Kizárólag  az I-es fokozatú tudományos kutatói állások és a II-es fokozatú tudományos kutatói állások esetén: a büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), és orvosi igazolás.
20 A személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezési nyilatkozat - nyomtatvány
21 Kizárólag a hittudományi karokon meghirdetett állások esetében, annak a főpapnak az áldása, akinek az adott kar az egyházmegyéjéhez tartozik.
22 Kizárólag  az I-es fokozatú tudományos kutatói állások és a II-es fokozatú tudományos kutatói állások esetén: a személyes adatoknak a Kutatási, Innovációs és Oktatási Minisztérium általi feldolgozására vonatkozó beleegyezési nyilatkozat - nyomtavány
A DOSSZIÉT a pályázónak csak azokkal a dokumentumokkal kell kiegészítenie, amelyek szükségese, a versenyvizsgát meghirdető kar által meghatározott minimális követelmények teljesítéséhez  (lásd a  ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți/A kari oktatói állások betöltésekor teljesítendő minimális követelmények”, a  ”LEGISLAȚIE”/JOGSZABÁLYOK fejezetben).
II. A PUBLIKÁCIÓKAT TARTALMAZÓ MAPPA - nyomtatvány
  Maximum 10 publikáció, találmány/szabadalom vagy a jelentkező egyéb dolgozata, nyomtatott és elektronikus formában, a jelentkező választása szerint, és amelyekről a jelentkező úgy tartja, hogy a saját szakmai megvalósításai közül ezek a legrelevánsabbak teljes szöveg, a megjelent változat formájában).
 

A 2023–2024-ES EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉVÉRE MEGHIRDETETT OKTATÓI ÉS KUTATÓI ÁLLÁSOK ELFOGLALÁSÁRA KIÍRT VERSENYVIZSGANAPTÁR

 

2023. november 29.

A meghatározatlan időre szóló, betöltetlen oktatói és kutatói állások közzététele Románia Hivatalos Közlönyében (438/29.11.2023, III. rész)

2023. november 29.

A meghatározott időre szóló betöltetlen oktatói állások közzététele a BBTE honlapján

2023. november 29. – 2024. január 15.

Beiratkozás a meghatározott és meghatározatlan időre szóló oktatói állások betöltésére kiírt versenyvizsgára

2023. december 15.

A betöltetlen, meghirdetett kutatói állások közzététele egy országos napilapban

2023. december 15. – 2024. január 15.

Beiratkozás a kutatói állások betöltésére kiírt versenyvizsgára

2024. január 16. – 2024. január 17.

A kari szintű kiértékelő bizottságok tevékenysége: jóváhagyások megadása a jelentkezők által teljesített követelményekre vonatkozóan

2024. január 18. – 2024. január 22.

A BBTE jogi irodája igazolja a versenyvizsgára való jelentkezés törvényes feltételeinek teljesítését

2024. január 22.

A jelentkezők értesítése, a versenyvizsga honlapján való közzététel révén, a versenyvizsgára való jelentkezés törvényes feltételeinek teljesítéséről

2024. január 22.

A versenyvizsga-bizottságok és a fellebbezési bizottságok jóváhagyása a BBTE Szenátusa által

2024. január 23.

A jelentkezők iratcsomójának továbbítása a versenyvizsga-bizottságok tagjai részére

2024. január 30. – 2024. január 31.

A versenyvizsgák lebonyolítása
A versenyeredmények kifüggesztése

2024. február 1. – 2024. február 5.

Fellebbezések benyújtása

2024. február 6. – 2024. február 7.

Fellebbezések megoldása

2024. február 8–9.

A versenyvizsgáról szóló jelentések jóváhagyása a kari tanácsok által (amennyiben a megadott határidőre nem nyújtottak be fellebbezést, a jóváhagyásre a megadott időpont előtt is sor kerülhet).
A versenyvizsga-dossziék továbbküldése a Rektori Hivatal részére, eddig az időpontig.

2024. február

A versenyvizsgákról szóló jelentések jóváhagyása a BBTE Szenátusa által

A 2023–2024-es egyetemi tanév I. félévére meghirdetett, meghatározott időre szóló oktatói állások listája

  • Kémia és Vegyészmérnöki Kar - Adjunktus
  • Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar - Tanársegéd