Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2019Lucrari de renovare spatii Restaurant Colegiul Academic

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 28.03.2019, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 28.03.2019, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 28.03.2019, ora 10:15", in care se va regasi oferta tehnica si
financiara, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare spatii Restaurant Colegiul Academic

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

52.041,84

RON

directa

19-03-2019

09-04-2019

Locatie: Colegiul Academic, Cluj
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele financiara si tehnica, la care se vor atasa si extrasele C6, C7, C8, C9 pe lucrare/obiective, numerotate si stampilate conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
4. Termenul de executie: 35 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
5. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
6. Garantia lucrarilor: minim 2 ani.
7. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
8. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
9. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
10. Deseurile rezultate mu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
11. Avand in vedere activitatile desfasurate in cladire, programul de lucru se va stabili de comun acord cu administratoarea cladirii.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului in ziua a 3-a de la publicarea achizitiei pe web-site-ul Universitatii Babes-Bolyai.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: arh. Gavrilas Florin, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Specificatii_Tehnice_-_Restaurant_Colegiul_Academic.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 28-03-2019 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparații generale și renovare Biblioteca Austria, str. Horea nr. 7

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 26.03.2019, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 26.03.2019, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 26.03.2019, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații generale și renovare Biblioteca Austria, str. Horea nr. 7.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

18.385,03

RON

directa

19-03-2019

09-04-2019

Locatie: UBB, Clădire str. Horea nr. 7, Biblioteca Austria, Cluj-Napoca.
Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotată şi semnată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 30 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, în cursul lunii august 2019.
4. Garanţia lucrărilor: minim 2 ani;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii și acceptarea situației de lucrări;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;
9. La recepția lucrărilor, amplasamentul va fi predat de către executant curat,fără moloz sau alte resturi rezultate în urma excuției lucrărilor;
10. Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurată de către executant;
11. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: ing. Munteanu Galea Daniela, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  C.S.-Lucr.rep.gen.și_renov.Biblioteca_Austria,_str._Horea_nr._7.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 26-03-2019 09:00
Domeniu: Lucrari