Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2019Lucrări de renovare la Garaj Auto, str. Arany Janos, nr. 11, Cluj-Napoca

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:28.01.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 28.01.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 28.01.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la Garaj Auto, str. Arany Janos, nr. 11, Cluj-Napoca

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

18.820,44

RON

directa

18-01-2019

18-02-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Garaj Auto, str. Arany Janos, nr. 11, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile și garantie a lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.

Manipularea obiectelor și pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.

Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.

Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fară consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.

La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite ( caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite, incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.

Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Plata se va face în termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Alexandru Sima - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS_Lucrari_de_renovare_garaj_auto.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 28-01-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparații generale și renovare – Cabinet 229 Fonetică – Facultatea de Litere, str.Horea nr.31

Punct de contact: Serviciul Achiziții
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 09.01.2019, ora 10:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 09.01.2019 , ora 10:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 09.01.2019, ora 10:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații generale și renovare – Cabinet 229 Fonetică – Facultatea de Litere, str.Horea nr.31

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

13.855,32

RON

directa

20-12-2018

21-01-2019

Locatie: UBB, Facultatea de Litere, str.Horea nr.31, Cluj-Napoca
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 30 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.:Ing.Daniela Munteanu Galea, tel.0264-405.312 int.5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Facultatea_de_Litere.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 09-01-2019 10:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:MEXHOUSE CONSTRUCT SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:8.999,00 LEI
Număr angajament legal:Contract 8/10.01.2019/16.01.2019

Lucrări de instalații de încălzire - Instalații de încălzire și centrale termice spații: contabilitate, pază, casierie - str. I. C. Brătianu, nr. 14

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.01.2019, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 08.01.2019, ora 09:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.01.2019 ora 09:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de instalații de încălzire - Instalații de încălzire și centrale termice spații: contabilitate, pază, casierie - str. I. C. Brătianu, nr. 14.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

36.742,64

RON

directa

19-12-2018

21-01-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Directia Generala Administrativa, str. I C Bratianu, nr. 14,
Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă,producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară (inclusiv extrasele C6,C7,C8,C9 și fișa tehnică a centralei termice) conform documentației de atribuire și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Termenul de garantie a lucrarii, inclusiv a centralei este de: minim 2 ani.
4. Termenul de execuție: 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
5. Plata se va face în termen de 30 de zile de la acceptarea Situatiei de lucrari si a facturii.

Manipularea obiectelor și pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija
executantului.
Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fară consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.
La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite, incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice: ing. Florea Gabriel, tel. 0264-405.300 int. 5402.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice_Lucr.instal.de_încălzire_clădire_Brătianu_nr.14.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-01-2019 09:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:VIBO INSTAL SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:33.200,49 LEI
Număr angajament legal:Contract 10/11.01.2019/14.01.2019