Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2019Achiziţia unei lucrări de Renovare/modernizare

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264-405383
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele lucrări:

achiziţia unei lucrări de Renovare/modernizare casă scări acces sală Centru de învățare
Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:
E-mail: catalin.petcu@ubbcluj.ro
Persoană de contact: Catalin Petcu
Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 19.08.2019, ora 10.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.
Termenul de realizare a lucrarilor este maxim 30.11.2019.
Detalii se gasesc in documentele atasate. Oferta va respecta formatul din atasament

Obiectul contractului

achiziţia unei lucrări de Renovare/modernizare casă scări acces sală Centru de învățare

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

09-08-2019

09-09-2019

conform invitatiei si specificatiior atasate anuntului

Informatii suplimentare:  Invitatie_de_participare.pdf     621_Invitatie_de_participare_caiet_sarcini-ANEXE-lucrari.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-08-2019 10:00
Domeniu: Lucrari

Lot 1:Lucrări de construcții de trotuare la FSPAC str.T.Moșoiu nr.71 + Lot 2: Lucrări pavare – alee zona Teatrul de Vară Hașdeu + Lot 3: Lucrări de reparații trotuare, Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31 + Lot 4: Lucrări de reparații alei și scări acces + confecționare balustrăzi, Facultatea de Chimie str.A.Janos nr.11

Punct de contact: Serviciul Achiziții
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.08.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 19.08.2019 , ora 11:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 19.08.2019, ora 11:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lot 1:Lucrări de construcții de trotuare la FSPAC str.T.Moșoiu nr.71 + Lot 2: Lucrări pavare – alee zona Teatrul de Vară Hașdeu + Lot 3: Lucrări de reparații trotuare, Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31 + Lot 4: Lucrări de reparații alei și scări acces + confecționare balustrăzi, Facultatea de Chimie str.A.Janos nr.11
Lot 1 : 30.784,33 lei fără TVA
Lot 2 : 9.072,59 lei fără TVA
Lot 3 : 36.339,68 lei fără TVA
Lot 4 : 26.136,83 lei fără TVA
Total valoare estimată fără TVA (1+2+3+4) : 102.333,43 lei

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

102333.43

RON

directa

09-08-2019

09-09-2019

Locaţii: U.B.B., Cluj-Napoca, FSPAC - str.T.Moșoiu nr.71, Teatrul de Vară Hașdeu, Facultatea de Litere str.Horea nr.31, Clădire Chimire str.A.Janos nr.11
Oferta va fi înregistrată, semnată, fără a depăși valoarea estimată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Perioada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : - Lot 1 - FSPAC - 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor
- Lot 2 și 3 - Teatrul de Vară Hașdeu și Facultatea de Litere - 45 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor conform grafic atașat
- Lot 4 - Facultatea de Chimie - 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor
Ofertarea se poate face pentru unul sau mai multe loturi fără a se depăși valoare estimată pentru fiecare lot în parte.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față deautoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Septimiu Colceriu,tel.00264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_4_loturi_.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-08-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 14.08.2019, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 14.08.2019, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 14.08.2019, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3.414,56

RON

directa

07-08-2019

06-09-2019

Locaţie: U.B.B.,Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Perioada de valabiltate a ofertei: 30 de zile și de garanție a lucrării minim 3 ani.
3. Termenul de execuție: 10 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. La recepția lucrărilor, amplasamentul va fi predat de către executant curat,fără moloz sau alte resturi rezultate în urma excuției lucrărilor;
5. Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurată de către executant;
6. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
7.Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului;
8.Se recomandă vizitarea amplasamentului.
Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Alexandru Sima, tel.0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec. Ancuța Toma, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice_Lucr.renovare_Complex_Natație.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 14-08-2019 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 06.08.2019, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 06.08.2019, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 06.08.2019, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3.414,56

RON

directa

30-07-2019

30-08-2019

Locaţie: U.B.B.,Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Perioada de valabiltate a ofertei: 30 de zile și de garanție a lucrării minim 3 ani.
3. Termenul de execuție: 10 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. La recepția lucrărilor, amplasamentul va fi predat de către executant curat,fără moloz sau alte resturi rezultate în urma excuției lucrărilor;
5. Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurată de către executant;
6. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
7.Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului;
8.Se recomandă vizitarea amplasamentului.
Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Alexandru Sima, tel.0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec. Ancuța Toma, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice_Lucr.renovare_Complex_Natație.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 06-08-2019 09:00
Domeniu: Lucrari

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE DE "'Bunuri – Echipamente informatice"

Punct de contact: DGA
Responsabil achiziție: Blaga Raluca Iuliana
Tel. 0264405300-5452
Fax. 0264-450675

raluca.blaga@ubbcluj.ro


Conform documentatiei atasate invitatiei.

Obiectul contractului

ACHIZITIE DE "'Bunuri – Echipamente informatice"

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

11-07-2019

22-07-2019

Detalii privind intocmirea ofertei pentru serviciile solicitate se gasesc in Invitatie si Termenii si Conditiile atasate.

Informatii suplimentare:  11_07_2019_Avizat_Invitatie_de_participare_Bunuri_IT-TC.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-09-2019 12:00
Domeniu: Produse