Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2018Lucrări de renovare la Extensia Academică Târgu Mureș UBB, str.Alexandru Papiu Ilarian nr.37

Punct de contact: Serviciul Achiziții
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 21.08.2018, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 21.08.2018 , ora 11:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 21.08.2018, ora 11:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și
financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la Extensia Academică Târgu Mureș UBB, str.Alexandru Papiu Ilarian nr.37

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

30.294,18

RON

directa

14-08-2018

31-08-2018

Locatie: UBB, Extensia Târgu Mureș, str.Al.Papiu Ilarian nr.37, Târgu Mureș, jud.Mureș
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întreaga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 30 zile conform graficului de execuție care va fi însușit de ofertant.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
Situațiile de lucrări vor fi însoțite de atașamente explicite și schițe ( caiete de măsurători-calcul pentru fiecare articol de deviz).Acestea vor fi astfel întocmite încât să se identifice exact toate cantitățile executate în teren.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele dedeviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.:Ing.Sima Alexandru, tel.0264-405.312 int.5402, 0752.504.797

Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Extensia_Targu_Mures.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 21-08-2018 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare, spații secretariate 4 facultăți, Extensia Bistrița, clădire str. A. Mureșanu nr. 3-5

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:20.08.2018, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 20.08.2018, ora 09:15, orice operator economic care depune oferta poate sa participe la ședința de deschidere care are loc la sediul din str.I.I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achiziții.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 20.08.2018 ora 09:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare, spații secretariate 4 facultăți, Extensia Bistrița, clădire str. A. Mureșanu nr. 3-5

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

20.584,61

RON

directa

10-08-2018

31-08-2018

Locaţie: U.B.B., Extensia Bistrița, clădire str. A. Mureșanu nr. 3-5.

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi semnată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 35 de zile.
4. Garanţia lucrărilor minim: 2 ani;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii și acceptarea situației de lucrări;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;
9. Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertelor, iar vizitarea acestuia se va face în a 3-a zi de la publicare, iar ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
10. La recepția lucrărilor, amplasamentul va fi predat de către executant curat,fără moloz sau alte resturi rezultate în urma excuției lucrărilor;
11. Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurată de către executant;
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
13. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: arh. Gavrilaș Florin, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice-Lucr.renovare,_Extensia_Bistrița,_str.A.Mureșanu_nr._3-5.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 20-08-2018 09:00
Domeniu: Lucrari

Pachet pe repere: Reper 1- Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri la Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7 si Reper 2- Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.08.2018 ora 10:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 08.08.2018 ora 10:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.08.2018 ora 10:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Pachet pe repere: Reper 1- Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri la Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7 si Reper 2- Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

48613

RON

directa

01-08-2018

22-08-2018

Locaţie: U.B.B., Cladirea Facultatii de Biologie - Geologie si Cladirea Facultatii de Geografie - str. Clinicilor, nr. 5 - 7, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9 pentru fiecare reper;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata atat a intregului pachet cat si pe fiecare reper in parte, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 60 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

- Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
- La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
- Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;
- Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
- Lucrarile se vor executa cu personal calificat pentru lucreul la inaltime.

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Specificatii_Tehnice.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-08-2018 10:00
Domeniu: Lucrari

Servicii de arhitectura exterioara - Amplasare statuie Emmanuel de Martonne la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.08.2018 ora 11:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 07.08.2018 ora 11:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 07.08.2018 ora 11:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Servicii de arhitectura exterioara - Amplasare statuie Emmanuel de Martonne la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

7745

RON

directa

31-07-2018

21-08-2018

Locatie: Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Documentatia va cuprinde piese scrise si piese desenate, conform specificatiilor tehnice si va fi predat atat pe hartie, in 3 (trei) exemplare, cat si in format electronic, fisiere ".dwg" si ".pdf", in conformitate cu specificatiile tehnice.
2. Proiectul se va preda vizat de catre un verificator de proiecte.
3. Proiectul trebuie sa contina: Proiect de arhitectura faza DTAC si DTOE, precum si obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si documentatiilor cerute prin Certificatul de Urbanism.

Documentatie scrisa:
- Memorii de specialitate;
- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii, inclusiv lista de dotari si echipamente, deviz cu preturi, deviz fara preturi.

Documentatie desenata:
- proiect de arhitectura DTAC si DTOE - proiect verificat de catre un verificator de proiecte.

Proiectul va cuprinde lista de dotari si fisele tehnice pentru materialele si dotarile propuse.

4. Proiectul va fi intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
5. Oferta financiara va contine valori pentru fiecare documentatie.
6. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
7. Intervalul de timp de livrare: intre 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de catre ambele parti, repartizate astfel:
- 30 de zile pana la finalizarea si depunerea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism
- dupa obtinerea avizelor, 30 de zile pentru finalizarea documentatiei DTAC si DTOE si predarea acesteia la Primaria Cluj - Napoca.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si Invitatiei de participare.
9. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
10. Plata, 85% din suma de pe factura, se va face in termen de 30 de zile dupa predarea proiectului, iar restul de 15% se va plati dupa executarea lucrarilor.
11. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform specificatiilor tehnice".
12. Consultarea Certificatului de Urbanism, si detalii suplimentare pot fi obtinute de la Directia Tehnica.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Boca Ioana, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: arh. Florin Gavrilas, tel.: 0264.405.312, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-08-2018 11:00
Domeniu: Servicii

Lucrări de reparații generale și de renovare – amenajarea grupurilor, sanitare etaj1, Cladirea Centrală, str. Kogălniceanu nr. 1

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:20.08.2018, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 20.08.2018, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 20.08.2018 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații generale și de renovare – amenajarea grupurilor, sanitare etaj1, Cladirea Centrală, str. Kogălniceanu nr. 1

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

135.044,05

RON

directa

09-08-2018

07-09-2018

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Cladirea Centrală, str. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară (inclusiv extrasele aferente) conform documentației de atribuire și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantie a lucrarii de 2 ani.
3. Termenul de executie: 60 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.

La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.

Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.

Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.

Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau
exterioare, fară consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.


Nu se accepta descrierea specificatiilor di propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Plata se va face în termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie și primirea facturii.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.


Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Andrei Maier - tel 0264-405.300 int. 5403


Informatii suplimentare:  CS_-__Lucrari_de_rep_generale_si_de_renovare_..amenajaree...pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 20-08-2018 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de demolare la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 03.08.2018 ora 10:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.08.2018 ora 10:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 03.08.2018 ora 10:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Lucrari de demolare la Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

44369.75

RON

directa

27-07-2018

17-08-2018

Locaţie: U.B.B., Cladire Geografie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 35 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;
Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian,interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel. 0264-405.312 int. 5403;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Specificatii_Tehnice.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 03-08-2018 10:00
Domeniu: Lucrari