Magyar tagozat

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatának vezetősége

Dr. SOÓS ANNA egyetemi docens,

rektorhelyettes

SOÓS ANNA
a Magyar Tagozat vezetője, tanulmányi rektorhelyettes
Tel: +40-0264-405300
E-mail: asoos@math.ubbcluj.ro
Web: Weboldal

Dr. Markó Bálint, egyetemi tanár,

rektorhelyettes

MARKÓ BÁLINT
Minőségbiztosítás, versenyképesség és nem hagyományos oktatás
Tel: +40-0264-405300
E-mail: marko.balint@ubbcluj.ro

Dr. KÁDÁR MAGOR ELEK egyetemi docens,

a Szenátus alelnöke

KÁDÁR MAGOR
a Szenátus alelnöke

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatának Szervezési és Működési Szabályzata

1. A MAGYAR TAGOZAT MEGHATÁROZÁSA

 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Tagozata (MT), az egyetemi Charta II. fejezete 1. pontjában foglaltak alapján a magyar nyelven kifejtett egyetemi tevékenységet biztosító oktatási, kutatási és adminisztratív egyetemi struktúrák szervezési és működési formája, illetve az ezekben résztvevő egyetemi oktatók, hallgatók és segédszemélyzet közössége. A MT-hoz tartozik etnikai és vallási hovatartozásától függetlenül mindenki, aki a BBTE-en magyar nyelven tanít, illetve magyar nyelven tanul, vagy a MT által működtetett bármilyen idegen tannyelvű szakon tanul.
 • A MT a tanügyi törvény, valamint a BBTE Chartájának előírásaival összhangban, az egyetemi autonómia feltételei között, a tagozati autonómia elve alapján szerveződik és működik.
 • A MT struktúrája magában foglalja a magyar karokat, a magyar intézeteket, a vegyes tannyelvű intézeteken belül a magyar tannyelvű didaktikai tevékenységet kifejtő intézeti tagozatokat, a MT struktúráiban résztvevő egyetemi személyzetet:
  • mindazon főállású, társult és óraadó egyetemi oktatók, akik az egyes intézetek álláskeret-táblázatában a magyar tannyelvű képzés számára elkülönített állásokat töltenek be, illetve azok az egyetemi oktatók, akik magyar, vagy részlegesen magyar nyelvű képzésben vesznek részt olyan intézetekben és karokon, ahol az álláskeret-táblázatban nincsenek a magyar tannyelvű képzés számára elkülönített állások, és akik írásban fejezik ki igényüket arra vonatkozóan, hogy a MT-hoz tartozzanak;
  • a magyar tannyelvű egyetemi oktatásban részt vevő egyetemi hallgatók és doktoranduszok, illetve a MT által működtetett bármilyen idegen tannyelvű szakon tanuló egyetemi hallgatók;
  • a MT vezetői, kutatói, szolgáltatásokat végző és titkársági személyzete.

2. A MAGYAR TAGOZAT KÜLDETÉSE ÉS FELADATKÖRE

 • A BBTE Magyar Tagozata az egyetem Chartájának szellemében, az erdélyi magyar felsőoktatás hagyományaiból, valamint a XXI. századi oktatási szükségletekből és fejlesztési követelményekből kiindulva, a romániai magyarság fennmaradását és szülőföldjén való gyarapodását elősegítő képzési igényekkel összhangban szervezi meg és fejti ki tevékenységét. A BBTE önálló Magyar Tagozatának létjogosultsága a kolozsvári magyar egyetemi hagyományokban gyökerezik.
 • A BBTE Magyar Tagozata, igénybe véve a felsőoktatás és a kutatás területén rendelkezésre álló korszerű eszközöket, hozzá kíván járulni az erdélyi magyar kultúra fennmaradását és fejlődését szavatoló intézményes feltételek megszilárdításához, az itt élő más kultúrák, nyelvi közösségek, vallási felekezetek intézményeivel kialakított, és minden fél számára előnyös együttműködés szellemében.
 • A MT-nak az általános célkitűzések valóra váltásával összefüggő feladatköre a következőkre terjed ki:
  • biztosítani a kor hazai és nemzetközi követelményei színvonalán a magyar nyelvű egyetemi képzést alapfokon, magiszteri és doktori szinten, a szakirányok lehető legszélesebb spektrumában, tekintettel a romániai magyar közösség szellemi és munkaerő szükségleteire, a piaci elv és a versenyképesség érvényesülésére;
  • biztosítani a magyar anyanyelvű hallgatók részére a világnyelveken való képzés lehetőségét azokon a szakokon, ahol erre igény mutatkozik, biztosítva ezen hallgatóknak a magyar nyelvű szakterminológia elsajátítását, és a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókkal közösen szervezett szakmai táborokon és versenyeken való részvételt;
  • biztosítani a magyar nyelvű képzés alapjául szolgáló, nemzetközi mércével mérhető tudományos kutatómunka személyi és intézményi feltételeit;
  • kialakítani és megvalósítani a BBTE-en az európai színvonalú magyar nyelvű egyetemi képzés oktatási struktúráit, pénzügyi, infrastrukturális, személyzeti feltételeit integráló fejlesztési stratégiát, valamint a magyar hallgatói létszám képzési és továbbtanulási feltételeit kielégítő intézményi kereteket;
  • biztosítani a BBTE keretében zajló magyar nyelvű képzésnek és kutatásnak az egész magyar nyelvterületre kiterjedő vonzerejét; következetesen érvényesíteni a BBTE MT-a meghatározó szerepét a romániai magyar oktatáspolitikai jövőkép és fejlesztési stratégia kialakításában, a magyar tannyelvű alap-, közép- és felsőfokú oktatás tartalmának és intézményi kereteinek a regionális adottságokkal és az európai fejlődési követelményekkel összehangolt megtervezésében;
  • kialakítani és fenntartani a hatékony együttműködés kereteit a román és a német nyelvű képzést biztosító egyetemi egységekkel;
  • fenntartani és továbbfejleszteni a magyar tannyelvű felsőoktatás támogatását felvállaló háttérintézményekkel kialakított szerződéses, intézményes együttműködési formákat;
  • fenntartani és továbbfejleszteni a többi hazai magyar nyelvű felsőoktatási intézménnyel, a magyarországi és más külföldi partneregyetemekkel kialakított szerződéses, intézményes együttműködési formákat;
  • elősegíteni a magyar oktatók és hallgatók intenzív bekapcsolódását a nemzetközi csereprogramokba.

3. A MAGYAR TAGOZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 • Az egyetemi szintű MT szervezeti felépítése a következő egységeket foglalja magában:
  • magyar karok
  • magyar intézetek
  • kari szintű vagy intézeti magyar tagozatok, ahol nem alakítottak intézetet
  • kutatási egységek
  • szolgáltatási egységek
  • könyvtárak
  • kiadványok
  • MT-i adminisztráció és titkárságok
  • magyar tagozatos diákok szervezetei

3.1. A magyar karok

 • A magyar karok a BBTE MT-nak szerves komponensei.
 • A magyar karok az egyetemi Chartának a karokra vonatkozó általános előírásai és saját kari szabályzatuk alapján szervezik meg és fejtik ki tevékenységüket.

3.2. A magyar intézetek

 • A  magyar intézetek az egyetemi intézeti szabályzat alapján egyenértékűek a többi, román és tagozati intézetekkel. Az egyetemi Charta, a kari szabályzat és a saját intézeti szabályzat alapján szervezik meg és fejtik ki tevékenységüket.

3.3. A vegyes tannyelvű intézeteken belüli magyar tagozat

 • Az intézeti szintű magyar tagozat az egyes karok, intézetek keretében (amelyekben nem jött létre magyar intézet, illetve kar) a magyar nyelvű egyetemi képzést megvalósító oktatói, kutatói és szolgáltatásokat végző személyzetet és e képzésben rész tvevő egyetemi hallgatókat és doktoranduszokat tömöríti.
 • Azokon a karokon, ahol az oktatás több szakterületre terjed ki, az oktatók szakterületenként, illetve az ezeket lefedő intézetekben magyar tagozatokba szerveződnek, a szakmai sajátosságok érvényesítése érdekében.
 • Azokban az intézetekben, amelyekben a magyar tagozatba szerveződő oktatói közösség is tevékenykedik, az intézeti álláskeretben külön egységként tüntetik fel, csoportosítják és sorszámozzák a magyar tagozathoz tartozó állásokat.
 • Intézeti szintű magyar tagozatok addig működnek, ameddig  az adott karokon is meglesz a feltétele a tanügyi törvénynek megfelelő, önálló karok vagy intézetek megalakításának.

3.4. Kari szintű magyar tagozat

 • Azokon a karokon jön létre, ahol több magyar intézet alakult, illetve ahol több intézeti szintű magyar tagozat működik.
 • Vezetését a kari  Magyar Tagozat Tanácsa és a kari szintű magyar tagozatvezető biztosítja.

3.5. Kutatási egységek

 • Ott, ahol a személyi és pénzügyi feltételek ezt lehetővé teszik, az intézeti vagy kari szintű magyar tagozat oktatói személyzete a doktoranduszok és egyetemi hallgatók bevonásával, önálló kutatócsoportokat, kutatási központokat, intézményeket hoz létre, amelyek a tagozaton folyó oktatási tevékenység tartalmához illeszkedő kutatási projektek kivitelezésére vállalkoznak.

3.6. Szolgáltatási egységek

 • A magyar tagozat adminisztrációs ügyeit a gazdasági osztályon alkalmazott aligazgató irányítja. A rendelkezésre álló pénzügyi feltételek függvényében, a törvényes előírásokkal összhangban, a MT keretében is létrehozhatóak kisegítő személyzetet foglalkoztató, az egyetemi tevékenységek zökkenőmentes lebonyolítását és sajátos problémáinak megoldását lehetővé tevő tanácsadói, reklámozási, termelő és szolgáltatói egységek.

3.7. Könyvtárak, Egyetemi Múzeum és Levéltár

 • A BBTE kari könyvtárainak magyar nyelvű szakkönyvekkel való ellátása az illető kar magyar tagozatán tanuló hallgatók számával arányosan és a magyar nyelven oktatott szakirányoknak megfelelően fejlesztendő. A kari szintű és intézeti magyar tagozatok belső használatra létrehozhatnak saját szakkönyvtárakat, információs és dokumentációs bázisokat.
 • A könyvtárak magyar nyelvű könyvekkel való ellátottságának felügyelete a magyar dékánok, intézetvezetők és tagozatvezetők feladata.
 • A MT igényt tart arra, hogy a BBTE Egyetemi Múzeuma és Levéltára  korszerű és szakmailag igényes módon dolgozza fel és jelenítse meg az egyetem történetének magyar vonatkozásait is. A MT kezdeményezi és ellenőrzi, hogy e források szakszerű felkutatására, kiadására és kiállítására, illetve bármilyen természetű bemutatására az egyetem olyan szakembereket alkalmazzon, akik ismerik ezen források nyelvét, szakmailag jártasak az ilyen természetű kutatásokban és a muzeológiai gyakorlatban.
 • A MT az egyetem oktatóiból álló szakmai bizottság létrehozását kezdeményezi, amely a jövőben szakmai tanácsadó testületként segíti és ellenőrzi az egyetem történetét érintő magyar források szakmai megjelenítését az egyetem kiadványaiban és kiállításain.

3.8. Kiadványok

 • A BBTE támogatja a MT szükségleteinek megfelelő magyar és idegen nyelvű  szakfolyóiratok és más tudományos, tájékoztató kiadványok megjelentetését. A Studia Universitatis Babeş-Bolyai szerkesztőbizottságaiban a MT képviselői is helyet kapnak, és biztosítják a magyar nyelvű közlemények tudományos és nyelvi színvonalát.
 • A Kolozsvári Egyetemi Kiadó (Presa Universitară Clujeană) a MT könyvkiadási igényeit is kielégíti. A Kiadó ennek érdekében megfelelő számú magyar nyelvi és szakmai képzettséggel rendelkező személyzetet alkalmaz.

3.9. A Magyar Tagozat adminisztrációja és a titkárságok

 • A Magyar Tagozat ügyintézését a tagozat gazdaság- és oktatásigazgatási szolgáltatásokat végző, valamint titkársági személyzete biztosítja.
 • A magyartagozat-vezető rektorhelyettest feladatai ellátásában irodai személyzet segíti. Irodájában magyar tagozati titkár mellett megfelelő létszámú személyzet biztosítja az ügyintézést.
 • Kari szinten a magyar tagozatvezető mellett a magyar tagozati titkár látja el az ügyviteli feladatokat.
 • A titkársági személyzet a magyar tagozati értekezletekről minden szinten jegyzőkönyvet vezet.

4. A MAGYAR TAGOZAT VEZETŐ TESTÜLETEI ÉS BEOSZTÁSAI

4.1. A Magyar Tagozat Tanácsa

 • A Magyar Tagozat Tanácsa a BBTE MT-nak fő elvi, egyetempolitikai és szabályzatot elfogadó, illetve szabályzatot módosító döntéshozó testülete. Dönt a közös szabályokról, a fejlesztési irányokról és célokról.
 • Tagjai: a BBTE szenátusának a MT-t képviselő tagjai; a MT vezető beosztású tisztségviselői: rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek, a magyar intézetek igazgatói, valamint a kari tagozatvezető azokról a karokról, ahol a magyar tagozat intézetrészlegek formájában szerveződik, a gazdasági igazgatóságban a magyar tagozat ügyeivel foglalkozó aligazgató, a MT-on tanuló egyetemi hallgatók képviselői, saját maguk alkotta szabályzat szerinti megválasztással (a tagok 25%-a).
 • A Magyar Tagozat Tanácsának tagjait az összegyetemi választások idején az egyetemi választási szabályzattal egybehangolt saját belső tagozati választási szabályzat alapján választják meg.
 • A Magyat Tagozat Tanácsa legalább félévente ülésezik. Az üléseket a szenátus magyar vezető tisztségviselője hívja össze és vezeti. Az üléseket ő készíti elő a magyartagozat-vezető rektorhelyettessel együtt. Szükség esetén, a MT Igazgatótanácsa vagy a tagozatvezető rektorhelyettes kérésére rendkívüli ülést hívhat össze. Rendkívüli ülést kell összehívni a Tanács tagjai egyharmadának írásos kérésére is. Az ülések napirendjéről és határozatairól a MT Tanácsának tagjait a MT titkársága elektronikus hírlevélben tájékoztatja.
 • A Magyar Tagozat Tanácsának hatásköre:
  • elfogadja a magyar nyelvű alapszintű, magiszteri és doktori képzés oktatásfejlesztési irányelveit;
  • meghatározza azokat az elvi álláspontokat, melyek alapján a Magyar Tagozat érdekeit képviselni kell szakmai és gazdálkodási téren a BBTE más tagozatai és vezető testületei előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a hazai egyetemközi kapcsolatok terén;
  • meghatározza a magyar nyelvű oktatási tevékenység szakmai ellenőrzési és értékelési módozatait;
  • elfogadja a Magyar Tagozat megszervezését és működését biztosító belső szabályozást;
  • a Magyar Tagozaton belül történő előléptetések és az egyetemi fokozatok odaítélése tekintetében, bármilyen más vitás kérdés esetében, fellebbviteli hatóság szerepét látja el a kari szintű magyar tagozatok számára;
  • meghatározza azokat a hatékonysági paraméterek szerint ráfizetéses, de az erdélyi magyar kultúra és tudományosság műveléséhez szükséges magyar tannyelvű szakirányokat, amelyek fenntartása kiemelt támogatást igényel; szabályozza az erre a célra elkülönített alapok kezelését;
  • hazai és nemzetközi oktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel való együttműködési programokat javasol; egyetemi szintű magyar nyelvű tudományos rendezvényeket kezdeményez;
  • elfogadja az együttműködés elveit és formáit a többi erdélyi, magyar nyelvű felsőoktatási intézménnyel, a képviselendő általános elvi álláspontokat a romániai magyar felsőoktatási intézetekkel való kapcsolatokban;
  • elfogadja a magyar tanárképzés alapelveit; kezdeményezi és megszervezi a szakmai továbbképzés és felnőttoktatás, a folyamatos képzés új formáit;
  • a MT támogatását felvállaló háttérintézményekkel és partnerintézményekkel megkötött együttműködési szerződéseket hagy jóvá;
  • A MT Tanácsa tagjai egyharmadának írásbeli kérésére és az ülésen jelenlévők kétharmados szavazattöbbsége alapján kezdeményezheti az egyetemi vezető tisztségekbe kijelölt és megválasztott magyar tagozati tisztségviselők visszahívását.
  • A MT Tanácsa tagjai ötvenszázalékos jelenléte esetén határozatképes. A Tanács tagjai a saját karukon dolgozó, főállású helyettest delegálhatnak a gyűlésre maguk helyett. Az ülésen jelenlévők egyszerű szavazattöbbsége, illetve esetenként a jelen Szabályzatban meghatározott minősített szavazattöbbsége alapján fogad el határozatokat.

4. 2. A Magyar Tagozat Igazgatótanácsa

 • A MT Igazgatótanácsa a Tagozat legfőbb vezető, végrehajtó, szervező testülete.
 • A MT Igazgatótanácsát a magyartagozat-vezető rektorhelyettes, a MT által kijelölt más rektorhelyettes(ek), valamint minden karról egy, a MT dékáni hivatali szintű tisztségviselője, a gazdasági igazgatóságban a magyar tagozat ügyeivel foglalkozó aligazgató, a magyar diákok legfelső képviseletét ellátó diák alkotják.
 • A MT Igazgatótanácsa szükség szerint, a tagok vagy a tagozatvezető rektorhelyettes kezdeményezésére ül össze, legalább egyhavonta. Gyűléseit a magyartagozat-vezető rektorhelyettes vezeti és készíti elő. Gyűlésein meghívottként más magyar oktatók, a háttérintézmények vezetői és a magyar egyetemi hallgatók további képviselői is részt vehetnek, szavazati jog nélkül. Gyűlésének állandó, elnökségben helyet foglaló meghívottja az egyetem szenátusának magyar vezetőségi tagja.
 • A MT Igazgatótanácsának hatásköre:
  • a BBTE szenátusi határozatainak és a hazai felsőfokú oktatás fejlesztési normáinak, valamint a Magyar Tagozat Tanácsa határozatainak megfelelően összehangolja és megszervezi a különböző karokon és szakterületeken folyó magyar nyelvű oktatási és kutatási tevékenységeket, ezek napi szervezési kérdéseiben dönt;
  • kidolgozza a magyar nyelvű alapszintű, magiszteri és doktori képzés oktatásfejlesztési irányelveit;
  • kidolgozza a MT megszervezését és működését biztosító belső szabályozást;
  • kidolgozza az együttműködés elveit és formáit a többi erdélyi, magyar nyelvű felsőoktatási intézménnyel, a képviselendő általános elvi álláspontokat a romániai magyar felsőoktatási intézetekkel való kapcsolatokban;
  • összehangolja a tantervfejlesztési folyamatokat, kidolgozza a karok és a szakok közötti együttműködés formáit az alapképzésben, a magiszteri és doktori képzésben;
  • új magyar tannyelvű (esetenként idegen nyelvű) szakok és szakirányok beindítását hangolja össze;
  • összehangolja a MT-on folyó képzés szakirányainak ismertetésével, a felvételizők tájékoztatásával, a felvételi megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket;
  • foglalkozik a magyar tagozatos egyetemi hallgatók sajátos problémáinak megoldásával;
  • a magyar karok, intézetek és a kari, illetve intézeti szintű magyar tagozatok javaslatai alapján ajánlásokat terjeszt a Vezetőtanács elé a díszdoktori cím, a szakmai és tudományos érdemekért járó díjak és kitüntetések odaítélésére;
  • megszervezi a Magyar Tagozaton belüli választásokat a vezető testületekbe és funkciókba;
  • megszervezi a Magyar Tagozat egyetemi szintű képviselőinek és vezetőinek kijelölését, és az egyetem vezető testületeibe való megválasztásra történő előterjesztését;
  • szabályozza a MT rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági erőforrások – a költségvetésen kívüli források felderítését és bevonását is beleértve –, infrastrukturális és fejlesztési eszközök kezelését és elosztását;
  • a magyar nyelvű oktatás színvonalának biztosítása érdekében összehangolja a magyar oktatószemélyzet részvételi formáit a tudományos kutatásban, a pályázati tevékenységben;
  • biztosítja a MT-nak az egyetemi Charta előírásaival, az erdélyi magyar egyetemi oktatás hagyományaival és a Tagozatnak az egyetemen belüli arányaival és teljesítményeivel összhangban álló szimbolikus megjelenítését az egyetemi térben és kommunikációban;
  • bizottságokat nevez ki konkrét szervezési és működési kérdések szabályozásával kapcsolatos tervezetek, megoldási javaslatok kidolgozására.

4. 3. A Magyar Tagozati szenátusi csoport

 • A szenátusi csoport vezetője a szenátus magyar tagozatos vezetőségi tagja, a BBTE szenátusának elnöke vagy alelnöke.
 • A MT-on megválasztott szenátorokból alakul a MT-tal kapcsolatos szenátusi határozatok előkészítésére és a szenátusban való előterjesztésére.
 • A MT-i szenátorok, a MT egyetemen belüli részarányának megfelelően kapnak helyet a szenátusi bizottságokban. A bizottságok tagjaiként részt vesznek a közös egyetemi határozatok előkészítésében és szenátusi elfogadtatásában. A bizottsági és a szenátusi döntések során minden esetben a MT érdekeit képviselik és érvényesítik.
 • A MT-i szenátorok közvetlenül az őket megválasztó MT-i testület, általában pedig a magyar egyetemi közösség egésze előtt felelősséggel tartoznak a kifejtett szenátusi tevékenységükért.

4.4. A magyartagozat-vezető rektorhelyettes

 • képviseli a MT-ot az egyetem vezető testületeiben, a más hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolatokban;
 • felel a szenátus és a Magyar Tagozat Tanácsa határozatainak végrehajtásáért;
 • képviseli a Magyar Tagozatot a más tagozatokkal, valamint az egyetemi vezetőséggel való érdekegyeztetésekben;
 • képviseli a Magyar Tagozatot  más felsőoktatási intézményekkel való hivatalos megbeszéléseken;
 • képviseli a Magyar Tagozatot a különböző felsőoktatási, tudományos szervezetek, háttérintézmények fórumain, megbeszélésein;
 • képviseli a Magyar Tagozatot az országos és helyi magyar diákszervezetekkel való megbeszéléseken, közös rendezvényeken;
 • felügyeli az egyetem szervezői, logisztikai, anyagi vagy más természetű hozzájárulását az egyes partnerekkel való közös szakmai vagy arculati rendezvények megszervezésében;
 • különféle rendezvények alkalmával reprezentatív szerepe van;
 • a Magyar Tagozat nevében nyilatkozik a szélesebb közönség számára;
 • elnökletével folynak a MT igazgatótanácsának ülései;
 • írásos panasz esetén összehívja a MT etikai bizottságát;
 • távollétében a tagozatvezető rektorhelyettest más magyar rektorhelyettes, vagy a Magyar Tagozat Tanácsnak egy kijelölt tagja helyettesíti;
 • biztosítja a MT tagjainak hatékony informálását, szakmai és tudományos eredményeinek elismertetését és értékelését, az egyetemi térben való nyilvános megjelenítését;
 • a MT Tanácsa elé terjesztett évi, tanév eleji jelentésekben értékeli a MT-on kifejtett tevékenységet;
 • megszervezi a Magyar Tagozat központi tanévnyitóját, amelyen saját hatáskörében valamely kar oktatóját, érdemei elismeréséül, évnyitó előadásra kéri fel.

4.5. A Magyar Tagozat szenátusi vezetőségi tagja

 • a szenátusi csoport vezetője a szenátus magyar tagozatos vezetőségi tagja, a BBTE Szenátusának elnöke vagy alelnöke;
 • a Magyar  Tagozat Tanácsának elnöke.
 • A tagozatvezető rektorhelyettes segítségével megszervezi a MT Tanácsának üléseit.
 • A tagozatvezető rektorhelyettes segítségével megszervezi a MT-tal kapcsolatos szenátusi határozatok előkészítését és a szenátusban való előterjesztését.

4.6. A Magyar Tagozat képviselői az egyetemi szintű Vezetőtanácsban

 • Az egyetemi szintű Vezetőtanács tagjai a MT által jelölt rektorhelyettesek, a magyar karok dékánjai, a magyar tagozatért felelő gazdasági aligazgató, és a magyar diákok egyetemi szintű képviselője.
 • A MT képviselőinek az egyetemi szintű Vezetőtanácsban egyetértési joguk van a MT-ot érintő kérdésekben. Ezen jog gyakorlása érdekében, előzetesen egyeztetnek a megtárgyalandó problémákban. Amennyiben a tanácskozás közben váratlan kérdésben kell dönteniük,  az egyeztetés érdekében rövid szünetet kérnek. Az egyeztetés során közmegegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem lehetséges, szavazásra kerül sor.

4.7. A Magyar Tagozat Etikai Bizottsága

 • A MT Etikai Bizottsága öt tagból áll. Tagjait a MT Vezetőtanácsa választja meg a köztiszteletben álló, különböző fokozatú oktatók közül. Azokban az esetekben, amelyekben az Etikai Bizottság diákokra vonatkozó etikai vétséget vagy diák-tanár konfliktust tárgyal, a tanácskozáson két diákképviselő is részt vesz, szavazati joggal. A diákképviselőket diákok választják meg.
 • Az Etikai Bizottság saját soraiból elnököt választ, aki előkészíti és levezeti a bizottság üléseit.
 • Az Etikai Bizottságot a tagozatvezető rektorhelyettes hívja össze.
 • Az Etikai Bizottság tagjainak fele plusz egy jelenlét esetén döntőképes. Döntéseit abszolút többséggel hozza.
 • Az Etikai Bizottság hatásköre kiterjed a MT-on belüli fegyelmi, etikai vétségekre, amelyeket nem sikerült intézeti, illetve kari szinten megoldani. Bármilyen MT-on belüli választással kapcsolatos szabálytalanság gyanúja esetén szintén az Etikai Bizottság illetékes.

4.8. A Magyar Tagozat konzultatív testületei

4.8.1 A tagozatvezető rektorhelyettes tanácsadó testülete

 • A MT tanácsadó testülete a tagozatvezető rektorhelyettes munkáját segítő, oktatói, hallgatói és hivatali személyzetéből szerveződő operatív munkacsoport. Létszáma 4 és 6 fő között mozog, legalább egy diák tagja van.
 • Tagjaira a tagozatvezető rektorhelyettes tesz javaslatot, amelyet a MT Tanácsa erősít meg. A tagozatvezető rektorhelyettesnek joga van e testület tagjainak felét önállóan felkérni erre a feladatkörre, kivéve a diák tagot. A tanácsadó testület ajánlásai a tagozatvezető rektorhelyettes számára ajánlásértékűek. Mandátuma a javaslattevő rektorhelyettes mandátumáig érvényes.
 • Hatásköre:
  • szakmai konzultációkkal segíti a tagozatvezető rektorhelyettes munkáját;
  • a tagozatvezető rektorhelyettes felkérésére szakanyagokat készít elő, dolgoz ki és véleményez;
  • a tanácsadó testület tagjait a rektorhelyettes jól körülhatárolt ügyek képviseletével bízhatja meg (tagozati biztos).

4. 8. 2. A magyar tagozatos oktatók fóruma

 • konzultatív, nem döntéshozó, közmeghallgatás-szerű ülés, amelyre meghívást kapnak a Magyar Tagozat főállású tagjai, valamint a diákszenátorok;
 • évente szervezik a Magyar Tagozat  Tanácsának  határozata alapján, és a tagozatvezető rektorhelyettes készíti elő; napirendjét és a felszólalások rendjét a Magyar Tagozat Vezetőtanácsa jóváhagyásával a tagozatvezető rektorhelyettes dolgozza ki.

4. 9. A kari szintű Magyar Tagozat vezetése

4. 9. 1. A kari szintű Magyar Tagozati Tanács

 • A kari szintű MT kollektív képviseleti, vezető- és döntéshozó testülete azon karok esetében, ahol több magyar intézet működik, vagy ahol több intézetben alakulnak magyar tagozatok. Amennyiben a karon belül egyetlen intézetben összpontosul, a magyar tagozatot, annak hatásköreit az Intézeti Tanács veszi át. Ezekben az esetekben, a diákokat érintő kérdésekben, a diákképviseletet kötelezően meghívják az ülésekre, és meghallgatják.
 • A Tagozati Tanács tagjai: a MT képviselői a Kari Tanácsban; a kari szintű magyartagozat-vezető (dékán vagy dékánhelyettes); a magyar intézetvezetők, vagy az intézeti magyar tagozatfelelősök (vegyes intézetek esetén); a magyar egyetemi hallgatók képviselői; a MT körébe tartozó kutatási, szolgáltatási egységek vezetői.
 • A kari szintű Magyar Tagozati Tanács havonta ülésezik, a kari szintű tagozatvezető összehívására, aki egyben előkészíti és levezeti az üléseket.
 • A kari szintű Magyar Tagozati Tanács hatásköre:
  • kidolgozza a kari szintű magyar tagozat fejlesztési stratégiáját;
  • előterjeszti és megszervezi a kari szintű MT-on működtethető alapképzési szakirányokat, a magiszteri és a doktori képzés formáit; összehangolja a tantervi előírásokat; beazonosítja a tagozati szinten közösen oktatható tantárgyakat;  interdiszciplináris oktatási programokat alakít ki;
  • igényléseket terjeszt elő a MT-hoz tartozó szakirányok beiskolázási számaira, a magiszteri és doktori programokban a magyar hallgatók számára biztosított helyekre;
  • javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő a MT keretében megszervezhető kutatási tevékenység formáira;
  • véleményezi a magyar tagozat oktatói személyzetének létszámkeretét, felügyeli a magyar oktatói állások kialakításának és betöltésének folyamatát;
  • intézkedik a tagozati tevékenységek (tudományos, kulturális rendezvények, vendégtanári programok, szakmai együttműködési megállapodások) megszervezéséről;
  • foglalkozik a magyar tagozatos egyetemi hallgatók problémáinak megoldásával;
  • biztosítja a MT-nak a karon belüli arányaival és teljesítményeivel összhangban álló szimbolikus megjelenítését az egyetemi térben és kommunikációban;
  • szakbizottságokat alakít a szervezési, működési és fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos javaslatok, tervezetek kidolgozására.

4.9.2. A kari szintű magyartagozat-vezető

 • A magyar tagozat képviseletével megbízott dékánhelyettes tölti be ezt a feladatkört.
 • Azokon a karokon, ahol a dékán a MT tagja, ő tölti be ezt a tisztséget.
 • A kari szintű magyar tagozatvezetőhatásköre:
  • felel a Kari Tanács és a kari szintű Magyar Tagozati Tanács határozatainak végrehajtásáért;
  • szervezi és ellenőrzi kari szinten a magyar tagozati oktatási és kutatási folyamatokat: biztosítja a tantervek összehangolását, szakemberekkel való lefedését; beiskolázási számokat javasol; új képzési szakterületek beindítását kezdeményezi; javaslatokat tesz a magyar tagozati álláskeretek fejlesztésére; vendégtanár-programok megszervezését, kutatási projektek beindítását, szakmai, tudományos és kulturális együttműködési formák kialakítását kezdeményezi;
  • gondoskodik a MT infrastrukturális fejlesztéséről, a rendelkezésre álló pénzeszközök ésszerű felhasználásáról, szaktermek, laboratóriumok felszereléséről, a magyar nyelvű szakirodalom könyvtári biztosításáról;
  • összehívja, előkészíti és levezeti a kari szintű Magyar Tagozati Tanács üléseit;
  • koordinálja az intézeti magyar tagozati felelősök munkáját, felügyeli a magyar tagozati álláskeretek kialakítását;
  • képviseli a kari MT-ot, a magyar oktatók és egyetemi hallgatók álláspontját a Dékáni Tanácsban, a Kari Tanácsban, a MT Vezetőtanácsában; tájékoztatja a magyar egyetemi oktatókat és hallgatókat a kari és az egyetemi szintű határozatokról;
  • javaslatot tesz a MT-hoz tartozó oktatók esetében az illető kar szabályainak megfelelően alkalmazott érdemfizetésekre, prémiumokra, fegyelmi eljárásokra, szankciókra;
  • képviseli a kari MT-ot a belföldi és külföldi partnerintézményekkel való szakmai együttműködésben, szerződéses megállapodásokban; ünnepi események alkalmával eleget tesz a reprezentációs kötelezettségeknek;
  • koordinálja a tagozat arculatépítését (feliratok, honlap, tájékoztatás, megjelenítés).

4.9.3. A közös intézeti magyar tagozatfelelős, ahol nincsen magyar intézet:

 • Az érvényes egyetemi választási szabályzat alapján a tagozati ülés résztevői a magyar tagozati oktatók köréből tagozatfelelőst választanak.
 • Azokban az intézetekben, ahol a magyar tagozat köréből választottak intézetvezetőt, ő tölti be a magyartagozat-felelősi tisztséget is.
 • A tagozatfelelős hatásköre:
  • legalább negyedévente előkészíti, összehívja és vezeti a tagozati üléseket;
  • képviseli a tagozat érdekeit az Intézeti Tanácsban, valamint azokban a kari és egyetemi szintű testületekben, melyeknek tagjai közé választják;
  • képviseli a tagozat érdekeit a kari szintű Magyar Tagozati Tanácsban, valamint a MT Vezetőtanácsában;
  • felügyeli a magyar oktatói személyzet bérezési feltételeit; kidolgozza a kifejtett tevékenység ellenőrzésének és értékelésének formáit; gondoskodik a magyar oktatási és kutatási teljesítmények megjelenítéséről, elismertetéséről, jutalmazásáról;
  • kidolgozza és előterjeszti a MT működtetésének és fejlesztésének pénzügyi, infrastrukturális feltételeit;
  • képviseli a tagozatot minden más egyetemi fórumon, az oktatási és kutatási partnerkapcsolatokban, a háttérintézményekkel való kapcsolatokban, a nyilvánosság mindazon területein, amire a tagozati ülésen megbízást kap;
  • irányítja a tagozat részvételével megvalósuló oktatási és kutatási folyamatot; felel a képzési programoknak, a szakirányításnak, a szakmai gyakorlatnak, a záróvizsgának a vonatkozó törvények és egyetemi szabályok szerinti, illetve a tagozat belső döntései alapján történő megvalósításáért; felel a tagozati ülés döntéseinek végrehajtásáért;
  • biztosítja az oktatási folyamat szakemberekkel való lefedettségét; koordinálja a más intézetekből, karokról, egyetemekről betanító oktatók, meghívott vendégoktatók, óraadók tevékenységét;
  • megszervezi az évi tevékenységek időbeosztását, a feladatok és a felelősségek tagozaton belüli megosztását; javaslatokat tesz a tagozathoz tartozó oktatók szakbizottságokban való részvételére, a különböző szintű vizsgabizottságok összetételére;
  • a tagozat oktatói közösségével egyeztetve biztosítja a tagozati álláskeret kialakítását és betöltését; személyzetpolitikai javaslatokat terjeszt a tagozati ülés elé az álláshirdetésekről, előléptetésekről, az oktatói minősítésekről és differenciált bérezésekről; javaslatokat tesz oktatói kitüntetésekre, az oktatói nyugdíjkorhatár meghosszabbítására, a konzulens oktatók személyére;
  • biztosítja a minőségellenőrzés megvalósulásának és a munkafegyelem betartásának feltételeit; szükség esetén minőségellenőrzési eljárásokat, fegyelmi vizsgálatokat kezdeményez;
  • az egyetemi hallgatók problémái megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a tagozat által ellátott szak(ok) hallgatói képviseletével;
  • biztosítja a tagozathoz tartozó infrastruktúra fejlesztésével, a rendelkezésre álló pénzügyi alapok felhasználásával kapcsolatos tevékenységek ésszerű megtervezését és összehangolását;
  • biztosítja a tagozat szakmai arculatának az egyetemi és a szélesebb körű nyilvánosság előtti megfelelő megjelenítését, a tagozaton belüli szakmai teljesítmények elismertetését;
  • folyamatosan és naprakészen tájékoztatja a tagozat tagjait mindazon testületek a határozatairól, amelyekben a tagozatot képviseli.

5. A tisztségviselők megválasztása és felmentése

 • A MT-i tisztségviselőket az összegyetemi választások alkalmával az egyetemi Charta által meghatározott vezető beosztásokba választják meg. A MT-i tisztségviselők megválasztása az Egyetemi választási szabályzat, valamint az azt kiegészítő, a jelen Szabályzat mellékletét képező belső MT-i Választási Szabályzat alapján történik.
 • A MT-i tisztségviselők a közös egyetemi végrehajtó testületek teljes jogú tagjaivá válnak: a rektorhelyettes(ek) a Rektori Tanács és az egyetem Igazgatótanácsa tagjai; a kari szintű magyar tagozatvezető a Dékáni Tanács tagja; az intézeti tagozatfelelősök (ahol ilyenek vannak) az intézeti tanácsok tagjai.
 • A MT-i tisztségviselők a tagozat működését érintő minden lényeges kérdésben folyamatosan egyeztetnek az oktatói közösséggel és annak képviselőivel. Döntéseiket a magyar egyetemi oktatók és hallgatók álláspontjához igazítják; az egyetemi fórumokon és a nyilvánosság előtt minden esetben a Magyar Tagozat érdekeit képviselik. A MT-i tisztségviselők döntéseikért és tevékenységükért az őket megválasztó, valamint a választásukat érvényesítő és megerősítő MT-i, illetve közös egyetemi testületek előtt felelősséggel tartoznak.
 • A Charta és a választási szabályzatok előírásainak megfelelően a MT tisztségviselői visszahívhatóak vagy felmenthetőek. Amennyiben nem tesznek eleget a tisztségükkel járó kötelezettségeknek, az őket megválasztó, illetve a választásukat érvényesítő MT-i testületek tagjainak egyharmada írásbeli kérés alapján kezdeményezheti visszahívásukat. Amennyiben valamely MT-i tisztségviselő visszahívását az egyetem kollektív vezető testületeiben kezdeményezik, a visszahívási eljárást az őt megválasztó MT-i testület beleegyezésével lehet lefolytatni.
 • A MT képviselői a BBTE Vezetőtanácsában, illetve a kari Vezetőtanácsokban érvényesítik a magyar képviselet többségi döntéseit, ellenkező esetben visszahívhatóak.
 • A MT-i tisztségviselők a kifejtett tevékenységükért, a rendelkezésre álló pénzügyi feltételek és lehetőségek függvényében, törvényes honoráriumban részesülnek.

6. A MAGYAR TAGOZATI TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE

6. 1. Az oktatási folyamat megszervezése

 • Magyar nyelvű képzési programok egyaránt szervezhetőek az alapképzés, a magiszteri képzés és a doktori képzés szintjén. A magyar tannyelvű képzési programok minden korlátozás nélkül, bárki számára nyitottak, aki magyar nyelven kíván tanulni, és rendelkezik az ehhez szükséges nyelvi kompetenciával.
 • A szakmai kommunikáció és a munkaerő-piaci elvárások teljesítése érdekében, az oktatási folyamat megszervezése a MT-on feltételeket biztosít a hallgatóknak a szakterminológia elsajátítására és a szaknyelvi kompetenciák kialakítására román és legalább egy idegen nyelven. Ennek érdekében egyes választható előadások világnyelveken is tarthatók.
 • Igény esetén egyes szakokon szervezhetők világnyelvű képzések is, akár a tagozathoz nem tartozó intézetekkel közösen is. Ezen képzéseken résztvevő magyar anyanyelvű hallgatók részére biztosítani kell a magyar nyelvű szakterminológia elsajátítását, és a magyar nyelvű képzésen résztvevő hallgatókkal közösen szervezett szakmai táborokon és versenyeken való részvételt.
 • A rendelkezésre álló pénzalapok ésszerű felhasználása és a szakterületek, képzési programok közötti szabad átjárás érdekében a magyar tagozatok intézeti és kari szinten a képzési programok kidolgozásában együttműködnek egymással, összehangolva a tanterv-koncepciókat, kiküszöbölve a tantervi átfedéseket és ismétlődéseket, beazonosítva a közösen oktatható tárgyakat.

6. 2. A tudományos kutatómunka megszervezése

 • A BBTE MT-án kifejtett tudományos kutatómunka a didaktikai tevékenység tudományos kutatásban való megalapozottságának szükségességét tartja szem előtt, célkitűzései és szervezési formái tekintetében a kutatás általános egyetemi szabályozásába illeszkedik.
 • A MT oktatói személyzete részt vesz a kutatói munkaközösségek, egyetemi kutatóközpontok és kutatóintézetek közös kutatási projektjei kivitelezésében, bekapcsolódik a regionális, országos, egyetemközi és nemzetközi kutatási folyamatokba, és ott, ahol erre lehetőség kínálkozik, önálló kutatócsoportokban, kutatási központokban saját projektek kivitelezésére vállalkozik.
 • A MT személyzete a kutatómunka megvalósítása során, az egyetemi tudományos közösséghez tartozóként, közösen használja az egyetem rendelkezésére álló, a tudományos kutatás feltételeit biztosító felszereléseket, berendezéseket, szolgáltatásokat, információforrásokat, publikációs lehetőségeket.
 • A MT tudományos teljesítményeinek elbírálása a tudományos kutatómunka egyetemes kritériumai alapján történik. A MT kutatási eredményeinek nyilvántartása, megjelenítése, értékelése, az eredményes kutatók jutalmazása a teljesítmények tudományos színvonalának megfelelően valósul meg. Az egyetem által alkalmazott minősítési-értékelési rendszereknek esetenként tekintettel kell lenniük a magyar tagozati kutatások tematikai és eljárásbeli sajátosságaira. A magyar nyelven történő tudományos közlés nyilvántartása és elbírálása a román és az idegen nyelveken való közléssel egyenértékűen történik.
 • A tudományos kutatásból származó jövedelmek a megvalósításukhoz való hozzájárulással részarányosan a MT javára fordítódnak.
 • A MT az egyetemen belüli részarányának megfelelően vesz részt a kutatási stratégiák kidolgozásában, a kutatómunka megszervezésében és eredményeinek értékelésében. Az Egyetemi Tudományos Kutatási Tanácsban, a hozzá tartozó bizottságokban és hivatalokban megfelelő számú helyet és tisztséget töltenek be a MT képviselői. A nyelvileg, tematikailag és a kutatásmenedzsment tekintetében sajátosan a MT-hoz kötődő kutatások kivitelezését és értékelését megfelelő szakmai és nyelvi kompetenciával rendelkező személyzet biztosítja. A MT-on folyó tudományos kutatómunkának, az eredmények nyilvántartásának, megjelenítésének és értékelésének felügyelete a magyartagozat-vezető rektorhelyettes, valamint a kari, intézeti vezetők és esetenként tagozatfelelősök hatáskörébe tartozik.

6.3. Háttérintézmények, partnerintézmények

 • A BBTE MT-a minden szinten az oktatás és a kutatás megszervezése terén, saját hatáskörében két-vagy többoldalú szerződések alapján, együttműködési kapcsolatokat ápolhat belföldi és külföldi partnerintézményekkel (egyetemek, karok, tagozati intézetek, kutatóintézetek, akadémiai intézetek, szakmai társulások) és háttérintézményekkel.
 • Háttérintézménynek minősülnek azok az egyesületek, alapítványok, társaságok, amelyek alapszabályuk értelmében felvállalják a magyar nyelvű felsőoktatás és a vele kapcsolatban álló tudományos kutatás szakmai támogatását, és ennek érdekében pályázati feltételeket teremtenek, intézményrendszert működtetnek.
 • A MT vezető testületei kérésre a partnerintézményi és háttérintézményi státuszt igazoló iratokat bocsáthatnak ki.

7. A MAGYAR TAGOZAT PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZETE, INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAI

7.1.  A Magyar Tagozat működésének pénzügyi forrásai

 • A BBTE MT-án folyó oktatási tevékenység pénzügyi forrásait a költségvetési normatív támogatás, valamint a magyar tagozaton tanulók és oktatók által befizetett tandíjak és illetmények, kutatási pályázatokból, projektekből, szolgáltatásokból bevételezett jövedelmek és más, költségvetésen kívüli források képezik.
 • A MT bevételeiből, a közös egyetemi és kari szintű felhasználásra kerülő jövedelemrész levonása után fennmaradó pénzalappal, az egyetemi autonómia elve értelmében, a MT önállóan gazdálkodik. Ott, ahol a magyar tagozat nem szerveződik saját költségvetéssel rendelkező intézetekbe, a kari Magyar Tagozati Tanácsok döntenek a tagozati pénzalapok felhasználási módjáról, az intézeti tagozatokra való lebontásukról.
 • Az állami költségvetésből a MT-on tanuló egyetemi hallgatók után kapott többlettámogatásnak a közös egyetemi felhasználásra kerülő rész levonása után fennmaradó összege a MT-on a kevesebb hallgatói létszámból természetszerűen következő költségvetési hiány fedezésére fordítandó.
 • Bizonyos alacsony hallgatói létszámmal működő magyar nyelvű szakoknak, a magyar nyelvű oktatás egészén belüli fontosságukból következő fenntartása érdekében, a jelentkező költségvetési hiány, a tagozati szolidaritás elve alapján, a MT közös költségvetési forrásaiból kiegészíthető a tagozat Vezetőtanácsának jóváhagyásával. Előzetesen a tagozatvezető rektorhelyettes vagy a tagozati igazgatótanács hatékonysági tervet kérhet a megsegítésért folyamodó egységtől.

7.2. A Magyar Tagozat infrastrukturális adottságai

 • A BBTE MT-ának intézetei más intézetekkel együtt, közösen használják az egyetem tulajdonában levő vagyont, a hozzá tartozó összes javakat, beleértve az ingatlanokat, az oktatási és kutatási tevékenység céljait szolgáló infrastruktúrát, laboratóriumokat, könyvtárakat, felszereléseket és berendezéseket, más képzési és kommunikációs eszközöket. Az egyes karok rendelkezésére álló vagyonrészeket a kari szintű MT úgyszintén közösen használja a karhoz tartozó más tagozatokkal.
 • A költségvetési és költségvetésen kívüli forrásokból, pályázatok, kutatási szerződések, anyagi támogatások útján a MT saját céljaira beszerzett javak, leltárba vételük után, a MT felhasználásában maradnak, és más célú felhasználásuk csak a megszerzők beleegyezésével lehetséges.
 • A MT saját oktatási és kutatási céljaira beszerzett leltári tárgyak a MT leltári alapjába kerülnek be.

8. A MAGYAR TAGOZATON BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ, NYELVHASZNÁLAT, ARCULAT, PR, SAJTÓVAL VALÓ KAPCSOLAT

 • A MT-on belüli kommunikáció szóban és írásban magyar nyelven történik.
 • A MT tevékenységéről a magyar oktatókat és hallgatókat elektronikus körlevelek, hírlevelek valamint a BBTE Magyar Tagozatának Tájékoztatója című időszakos kiadvány tájékoztatja. Az egyetemi és a szélesebb körű nyilvánosság informálása céljából a MT román és angol nyelvű tájékoztatókat is megjelentet.
 • A BBTE honlapján belül a MT felépítését és működését magyar nyelvű honlaprészen jelenítik meg. A MT évente aktualizált felvételi tájékoztatókban, sajtóközleményekben, szórólapokon, plakátokon, más reklámanyagok útján informálja az érdeklődőket az egyetemi tevékenységről, az oktatás kínálatáról.
 • A belső egyetemi szabályzatokat és tájékoztatókat, a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt, magyar nyelven is megjelentetik és közzéteszik. A MT megszervezésével és működésével kapcsolatos szabályzatokat, a mellékletekkel együtt, román nyelven is megjelentetik és közzéteszik.
 • A MT egyetemi szintű vezetősége alárendeltségébe, sajtóval való kapcsolattartásra szakosodott személy látja el a MT számára a sajtókapcsolati szerepkört. A sajtónak az egyetemi szintű MT nevében csak a magyartagozat-vezető rektorhelyettes vagy az általa megbízott személy nyilatkozhat, eseti megbízással. A MT egyetemi szintű vezetősége alárendeltségébe, az egyetemi dokumentumok és tájékoztató anyagok magyar, román és angol nyelvre történő fordítására, megfelelően képzett személyzetet alkalmaznak.
 • Az egyetem mindazon belső tereiben, amelyek a MT saját használatában vannak, vagy amelyeket a MT más tagozatokkal közösen használ, a feliratokat magyar nyelven is feltüntetik.
 • A MT értékeit, teljesítményeit, hagyományait, az egyetem életében való szerves részvételét, a tagozatnak az egyetemen belüli arányaival összhangban, szimbolikusan is megjelenítik az egyetemi térben és kommunikációban, az egyetem arculatában (szaktermek elnevezései, feliratok, kiállítások, megemlékezések, egyetemtörténet, reklámanyagok). Ennek szakszerű technikai kivitelezése érdekében megfelelően képzett személyzetet alkalmaznak, amely folyamatosan együttműködik az egyetem erre szakosodott ügyosztályaival.

9. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 • BBTE Magyar Tagozata, mind egyetemi, mind kari és intézeti szinten kiveszi részét a BBTE külföldi partneregyetemeivel kötött megállapodások és egyezmények célkitűzéseinek megvalósításából, illetve az együttműködés jelenlegi formáinak bővítéséből és elmélyítéséből.
 • A BBTE nemzetközi kapcsolatokban illetékes ügyosztályán a külföldi partneregyetemekkel való együttműködés felügyeletével megbízott személy képviseli a MT érdekeit.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • A BBTE MT Szervezési és Működési Szabályzatát a MT Vezetőtanácsa által kinevezett bizottság dolgozza ki. A tervezetet kiegészítés, módosítás, véleményezés céljából a magyar oktatók, valamint az egyetemi hallgatók képviselőinek rendelkezésére bocsátják. A beérkezett módosító javaslatok feldolgozása alapján véglegesített tervezetet a MT Vezetőtanácsa a tagok ötven százalékának jelenlétében, cikkelyenkénti szavazással, kétharmados szavazattöbbséggel fogadja el, és az egyetem Szenátusa elé terjeszti elvi jóváhagyás végett.
 • Amennyiben a Szenátusban bizonyos cikkelyek esetében nem gyűl össze az elfogadásukhoz szükséges szavazattöbbség, ezek véglegesítésére a Szenátus paritásos bizottságot nevez ki. A bizottság feladata, hogy a kijelölt határidőn belül olyan megoldást terjesszen a Szenátus elé, amelyet minden bizottsági tag elfogadott. A Szenátus a bizottság által javasolt megoldást életbe lépteti, és az ily módon véglegessé vált szövegváltozatot elfogadja.
 • A több tagozatot magukba foglaló karok, intézetek esetében olyankor, amikor a MT által a Kari Tanács vagy az intézeti ülés elé terjesztett határozat vagy szabályzat valamely előírását a többség nem fogadja el, az előbbi cikkelyben megfogalmazott feltételek szerint működő paritásos bizottság dönt a problémával kapcsolatban. A bizottság által előterjesztett megoldást a Kari, illetve az Intézeti Tanács köteles életbe léptetni.
 • Amennyiben azoknak az alapdokumentumoknak a módosítása, amelyeken a jelen Szabályzat alapul, érinti a Szabályzat tartalmát, sor kerül a Szabályzat módosítására. A Szabályzat módosítására legalább öt MT-i közösség képviselőjének, vagy a MT Vezetőtanácsa egyharmadának írásban benyújtott kezdeményezése alapján is sor kerülhet.
 • A módosító javaslatok a Szabályzat elfogadásának útját járják be.
 • A Szabályzat életbelépése után a MT Tanácsa által elfogadott alapdokumentumok a Szabályzat mellékleteit képezik. A mellékletek tanácsi határozattal módosíthatóak.
 • A kari, esetleg intézeti szinten szerveződő MT-ok a jelen Szabályzat alapján kidolgozzák saját működési szabályzataikat.
 • Jelen Szabályzat szövege magyar, román és angol nyelven kerül a nyilvánosság elé, ezek egyenértékűek, az egyetemet, valamint a MT-ot bemutató internet-honlapra is felkerül, a MT az elfogadás napjától alkalmazza.