Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

 

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CHIMIST
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
MUNCITOR CALIFICAT COFETAR
Serviciul Restaurante si Cafeterii
MUNCITOR CALIFICAT OSPATAR
Serviciul Restaurante si Cafeterii
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Restaurante si Cafeterii
MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR
Serviciul Restaurante si Cafeterii
PORTAR
Serviciul de Paza
INGRIJITOR
Serviciul Administrativ
TEHNICIAN
Facultatea de Fizica
SEF SERVICIU
Serviciul Complex Parc Sportiv
LEGATOR MANUAL CARTI
Serviciul Multiplicare
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Multiplicare
MUNCITOR CALIFICAT TAMPLAR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ZUGRAV
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT MOZAICAR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
Serviciul Reparatii si Intretinere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Biroul Control Intern de Gestiune
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Complex Parc Sportiv
TEHNICIAN
Serviciul Complex Parc Sportiv
INGRIJITOR
Serviciul Complex Parc Sportiv
SECRETAR
Facultatea de Teologie Reformata