Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

 

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
SECRETAR
Facultatea de Studii Europene
MUNCITOR CALIFICAT SOFER
Directia Administrativa
MUNCITOR CALIFICAT PEISAGIST FLORICULTOR
Serviciul Complex Parc Sportiv
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT TAMPLAR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT ZUGRAV
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT CONSTRUCTOR STRUCTURI
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT LACATUS
Serviciul Reparatii si Intretinere
SECRETAR
Centrul de Limbi Moderne ALPHA