Posturi didactice auxiliare și nedidactice

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii
3 Copii  ale documentelor care  atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, copii ale actelor care atestă efectuarea unor specializări
4 Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste  vechimea în muncă
5 Cazier judiciar
6 Adeverinţă  medicală (eliberată de medicul de familie)
7 Curriculum Vitae (model european)
8 Chitanţă care să ateste plata taxei de participare la concurs

 

Legislație

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Lista posturilor vacante

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
TEHNICIAN CHIMIST
Institutul de Cercetari in Chimie Raluca Ripan
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Administrativ-Extensia Universitara Sfantu Gheorghe
SEF SERVICIU
Serviciul Salarizare
MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR
Serviciul Restaurante si Cafeterii
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Restaurante si Cafeterii
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Social
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Social
MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT LACATUS
Serviciul Reparatii si Intretinere
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
Serviciul Administrativ
REFERENT
Serviciul Complex Parc Sportiv
INGRIJITOR
Serviciul Complex Parc Sportiv
MUNCITOR NECALIFICAT
Serviciul Complex Parc Sportiv
SECRETAR
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
SECRETAR
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
SECRETAR
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
MUNCITOR CALIFICAT ZUGRAV
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT TAMPLAR
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST
Serviciul Reparatii si Intretinere
SEF SERVICIU
Gradina Botanica Alexandru Borza
SEF SERVICIU
Gradina Botanica Alexandru Borza
LABORANT
Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare
MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN
Serviciul Reparatii si Intretinere
MUNCITOR CALIFICAT LACATUS
Serviciul Reparatii si Intretinere
PORTAR
Serviciul de Paza