Posturi didactice perioada determinată

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

  1. MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

 

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). –formular cerere_inscriere_concurs_posturi_didactice

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

II  MAPA DE LUCRĂRI formular coperta

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

24 noiembrie 2017

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1647/24.11.2017, Partea a III-a

24 noiembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

27 noiembrie 2017

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

27 noiembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

11 decembrie 2017

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

11 decembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

11 decembrie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

11 ianuarie 2018 - 12 ianuarie 2018

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

15 ianuarie 2018 - 17 ianuarie 2018

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

17 ianuarie 2018

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

18 ianuarie 2018

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

25 ianuarie 2018- 26 ianuarie 2018

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

29 ianuarie 2018 - 2 februarie 2018

Depunerea contestaţiilor

5 februarie 2018 - 6 februarie 2018

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

9 februarie 2018

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

12 februarie 2018

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

24 noiembrie - 13 decembrie 2017

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

14 decembrie 2017 - 28 decembrie 2017

Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

29 decembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano - Catolică
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2017-2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 40 asistent universitar Probabilități și statistică (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 57 lector universitar Programare orientată obiect; Inteligență artificială (în lb. germană); Programare pentru dispozitive mobile (în lb. germană) 3 ani
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 84 asistent universitar Programare Web; Baze de date 3 ani
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 49 asistent universitar Probabilități (în lb. maghiară); Probabilități și statistică (în lb. maghiară) 3 ani
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 50 asistent universitar Geometrie (în lb. maghiară); Geometrie 2 (Geometrie afină) (în lb. maghiară); Calcul numeric (în lb. maghiară) 3 ani
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 48 asistent universitar Bazele chimiei analitice; Chimie analitică; Chimia analitică - Analiza instrumentală 3 ani
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 50 asistent universitar Chimie organică; Capitole speciale de chimie organică 3 ani
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 28 asistent universitar Tehnologie chimică organică (în lb. maghiară); Tehnologie chimică (în lb. maghiară); Chimia și tehnologia pesticidelor și coloranților (în lb. maghiară); Medicamente de sinteză (în lb. maghiară); Bazele ingineriei reacțiilor chimice (în lb. maghiară) 3 ani
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 42 asistent universitar Coroziune și protecție anticorozivă; Electrochimie 3 ani
10 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 31 asistent universitar Biochimie structurală; Biochimia metabolismului; Biochimie I; Biochimie II 3 ani
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 32 asistent universitar Histologia și anatomia omului; Genetica generală I 3 ani
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 33 asistent universitar Histologia și anatomia omului; Genetica generală II 3 ani
13 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 23 asistent universitar Turism rural; Stagiu de practică I; Conceperea și comercializarea produselor turistice; Stagiu de practică 2 3 ani
14 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 32 asistent universitar Drept civil. Succesiuni; Drept roman 3 ani
15 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 25 asistent universitar Limba engleză (Morfologie); Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze); Limba engleză (Lexicologie); Limba engleză (Sintaxă, Stilistică) 3 ani
16 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 23 asistent universitar Limba spaniolă 1 (Practica limbii. Curs intensiv de limba spaniolă) (în lb. spaniolă); Cultură și civilizație spaniolă și hispano-americană (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 2 (Morfologie -Sintagma nominală) (în lb. spaniolă); Limba spaniolă -curs facultativ (în lb. spaniolă); Limba spaniolă III (Morfologie -Sintagma verbală) (în lb. spaniolă); Limba spaniolă 4 (Sintaxa propoziției) (în lb. spaniolă); Istoria limbii spaniole/ Literatură hispano-americană (Poezia-2-El Posvangardismo) (în lb. spaniolă); Varietăți actuale ale limbii spaniole/ Istoria gândirii critice în Spania (în lb. spaniolă); Varietăți actuale ale limbii spaniole (în lb. spaniolă); Limba spaniolă V (Sintaxa frazei) (în lb. spaniolă); Teoria și practica traducerii/ Literatură hispano-americană (Proza) (în lb. spaniolă); Dificultăți ale vorbitorilor români de limba spaniolă/ Romanul spaniol postbelic (sec. XX) (în lb. spaniolă); Curs de limbă spaniolă: Teoria și practica traducerii (în lb. spaniolă); Dificultăți ale vorbitorilor români de limba spaniolă (în lb. spaniolă) 3 ani
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 28 lector universitar Copilul și adolescentul în situația de boală; Psihologia educației  3 ani
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 29 lector universitar Particularități de dezvoltare a copilului și adolescentului; Vulnerabilitate și risc infracțional; Proiect aplicativ; Dificultăți în dezvoltare: o abordare centrată pe familie și copil; Profile atipice de dezvoltare II (perioada școlară și adolescența) 3 ani
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 21 asistent universitar Psihologia educației și elemente de psihologia dezvoltării (în lb. maghiară); Psihologia personalității (în lb. maghiară); Psihologia vârstelor (Psihologia dezvoltării) (în lb. maghiară); Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului și adultului) (în lb. maghiară); Practică de profil 2 (în lb. maghiară); Psihologia vârstelor, Psihologia educației (în lb. maghiară); Psihologia vârstelor (în lb. maghiară) 3 ani
20 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană 14 asistent universitar Educație prin teatru (preșcolar) (în lb. germană); Educație prin teatru (primar) (în lb. germană); Dezvoltare curriculară și învățarea bazată pe proiect (în lb. germană); Limba germană contemporană (în lb. germană); Didactica specialității A și B (în lb. germană); Strategii de dezvoltare a gândirii critice (în lb. germană); Practică pedagogică observativă -învățământul preșcolar (în lb. germană); Practică pedagogică observativă -învățământul primar (în lb. germană); Practică pedagogică -învățământ preșcolar (toate ariile curriculare) (în lb. germană) 3 ani
21 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 76 asistent universitar Introducere în economie; Economie politică (în lb. română și în lb. engleză); Activități de cercetare științifică (în lb. engleză) 2 ani
22 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 77 asistent universitar Scriere academică; Metode și tehnici de cercetare în științele sociale; Activități de cercetare științifică (în lb. engleză) 2 ani
23 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 39 asistent universitar Macroeconomie; Microeconomie 2 ani
24 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanțe 33 asistent universitar Analiză financiară; Asigurări 3 ani
25 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 41 asistent universitar Asigurări (în lb. maghiară); Finanțele întreprinderii (în lb. maghiară); Informatică economică (în lb. maghiară) 3 ani
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică 26 asistent universitar Bazele econometriei (în lb. engleză); Statistică descriptivă (în lb. română și în lb. engleză); Statistică inferențială 2 ani
27 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 47 asistent universitar Muzică bisericească și Ritual I-V; Cântare corală I-IV 3 ani
28 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 12 asistent universitar Teologie fundamentală: Eclesiologie (în lb. maghiară); Teologie fundamentală: critica religiei, revelația (în lb. maghiară); Istoria creștinismului timpuriu și medieval (în lb. maghiară); Istoria creștinismului modern și contemporan (în lb. maghiară); Practică de specialitate 1 (în lb. maghiară); Dogmatică: Prolegomena și istoria dogmelor (în lb. maghiară); Dogmatică: Tratat despre Dumnezeu și Trinitate (în lb. maghiară); Practica profesională 2 (în lb. maghiară); Dogmatică: Christologie și mariologie (în lb. maghiară); Dogmatică; Creația și eshatologia (în lb. maghiară); Practică profesională 3 (în lb. maghiară) 3 ani
29 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 37 asistent universitar Teatrul psihologic; Educația expresiei corporale 3 ani
30 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 38 asistent universitar Studiu de mască și caracter; Improvizație scenică (3); Limbaj corporal (3); Improvizație scenică (4); Elaborarea personajului teatral 18 luni
31 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific  Cercetare fundamentală/ exploratorie transdisciplinară în domeniul relații internaționale și studii europene în limba engleză 3 ani