Posturi didactice perioada determinată

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată

I. MAPA DE DOCUMENTE

 

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original).

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

 

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

 

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesion-ale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

 

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

 

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

 

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

 

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

 

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

 

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

 

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I.

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

 

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

 

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

 

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

 

II. MAPA DE LUCRĂRI

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

28 noiembrie 2016

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată în M.O. nr. 1631/28.11.2016, Partea a III-a
Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată determinată

28 noiembrie 2016 – 16 ianuarie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

16 decembrie 2016

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

16 decembrie 2016 - 16 ianuarie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

ianuarie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

17 ianuarie 2017 – 18 ianuarie 2017

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

19 ianuarie 2017 – 20 ianuarie 2017

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

23 ianuarie 2017

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

23 ianuarie 2017

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

31 ianuarie 2017 – 1 februarie 2017

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

2 februarie 2017 – 8 februarie 2017

Depunerea contestaţiilor

9 februarie 2017 – 10 februarie 2017

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor

Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

februarie 2017

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

19-30 decembrie 2016

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

2-6 ianuarie 2017

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată

9-16 ianuarie 2017

Facultatea de Fizică
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și ISUMADECIP
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării Informații post
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 83 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. română și în lb. germană); Baze de date (în lb. germană); Sisteme de gesiune a bazelor de date  (în lb. germană) 3 ani Informatica_asistent_83
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 84 asistent universitar Rețele de calculatoare; Programare Web 3 ani Informatica_asistent_84
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 52 asistent universitar Elemente de biochimie; Biochimie 3 ani Chimie_asistent_52
4 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 15 șef de lucrări Zoologia vertebratelor (în lb. maghiară); Metodologia cercetării științifice în biologie (în lb. maghiară); Evoluționism (în lb. maghiară); Etologie (în lb. maghiară) 3 ani Biologie_Ecologie_LM_sef_lucrari_15
5 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 24 asistent universitar Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II  3 ani Drept_Public_asistent_24
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 26 asistent universitar Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze); Limba engleză (Morfologie); Limba engleză (Lexicologie); Limba engleză (Sintaxa, Stilistica) 3 ani Limba_Literatura_Engleza_asistent_26
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 11 lector universitar Semiologie; Metafizică; Ontologie; Metodologia cercetării în Filosofie 3 ani Filosofie_lector_11
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 45 asistent universitar Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologia familiei 2 ani Psihologie_asistent_45
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 13 lector universitar Psihologia familiei şi cuplului: aplicații judiciare (în lb. engleză); Psihologia clinică a dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului; Psihodiagnostic şi evaluare clinică; Psihologia familiei; Evaluarea psihologică a copilului preșcolar și școlar; Psihodiagnostic clinic şi intervenţii la copii 3 ani Psihologie_Clinica_Psihoterapie_lector_13
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 14 lector universitar Psihoterapie cognitiv-comportamentală I; Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală; Consiliere şi psihoterapie aplicate în domeniul judiciar; Psihologie clinică şi psihoterapie I; Psihologie clinică şi psihoterapie II 3 ani Psihologie_Clinica_Psihoterapie_lector_14
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 39 asistent universitar Medii de programare şi dezvoltare; Limbaje de programare; Informatică economică 3 ani Informatica_Economica_asistent_39
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică  - asistent de cercetare ştiinţifică Calculul de înaltă performanţă 3 ani, contract cu 4 ore/zi Informatica_Economica_asistent_cercetare_stiintifica
13 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 26 lector universitar Bazele marketingului online (în lb. maghiară); Bazele marketingului (în lb. maghiară); Business to business marketing (în lb. maghiară) 1 an FSEGA_Maghiara_lector_26
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 15 lector universitar Managementul resurselor umane (în lb. germană); Managementul strategic al resurselor umane (în lb. germană) 3 ani FSEGA_Germana_lector_15
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 19 asistent universitar Baze de date şi programe 2 (în lb. germană); Finanţe publice (în lb. germană); Informatică economică 1 (în lb. germană); Pieţe financiare (în lb. germană) 3 ani FSEGA_Germana_asistent_19
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 20 cercetător științific gradul III Activitate de cercetare în domeniul economic 3 ani FSEGA_Germana_CSIII_20
17 Facultatea de Business Departamentul de Business 31 asistent universitar Finanțe publice; Finanțele firmei (în lb. română și în lb. engleză) 3 ani Business_asistent_31
18 ISUMADECIP Centrul de Modelare și Simulare 51 asistent de cercetare ştiinţifică Calcul de înaltă performanță 3 ani Centrul_de_Modelare_si_Simulare_asistent_cercetare_stiintifica_51
19 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 27 cercetător științific Activităţi de cercetare în domeniul geografiei umane și al planificării teritoriale; Pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare naționale și internaționale; Dezvoltarea de oferte de servicii către comunitatea locală și cea regională 3 ani Geografie_LM_cercetator_stiintific_27
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 2 cercetător științific gradul III Minorități naționale și etnice; Securitatea minorităților; Programe și proiecte europene 3 ani Studii_Internationale_Istorie_Contemporana_CSIII_2

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidați Nr. inreg.dosar Informații candidați Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 83 asistent universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. română și în lb. germană); Baze de date (în lb. germană); Sisteme de gesiune a bazelor de date  (în lb. germană) Troancă Diana 24289/23.12.2016

Troanca_Diana_CV

Troanca_Diana_FV

Troanca_Diana_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 84 asistent universitar Rețele de calculatoare; Programare Web Șotropa Diana-Florina 24052/20.12.2016

Sotropa_Diana_Florina_CV

Sotropa_Diana_Florina_FV

Sotropa_Diana_Florina_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 52 asistent universitar Elemente de biochimie; Biochimie Filip Alina 192/6.01.2017

Filip_Alina_CV

Filip_Alina_FV

Filip_Alina_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 15 șef de lucrări Zoologia vertebratelor (în lb. maghiară); Metodologia cercetării științifice în biologie (în lb. maghiară); Evoluționism (în lb. maghiară); Etologie (în lb. maghiară) Vagasi Istvan Csongor 174/6.01.2017

Vagasi_Istvan_Csongor_CV

Vagasi_Istvan_Csongor_FV

Vagasi_Istvan_Csongor_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
5 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 24 asistent universitar Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II  Curt Ioana-Paula 504/16.01.2017

Curt_Ioana_Paula_CV

Curt_Ioana_Paula_FV

Curt_Ioana_Paula_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
6 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 26 asistent universitar Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze); Limba engleză (Morfologie); Limba engleză (Lexicologie); Limba engleză (Sintaxa, Stilistica) Colțoiu Raluca Elena 24048/20.12.2016

Coltoiu_Raluca_Elena_CV

Coltoiu_Raluca_Elena_FV

Coltoiu_Raluca_Elena_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Diamant Cristina Costina 24315/23.12.2016

Diamant_Cristina_Costina_CV

Diamant_Cristina_Costina_FV

Diamant_Cristina_Costina_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 11 lector universitar Semiologie; Metafizică; Ontologie; Metodologia cercetării în Filosofie Hainic Codruța-Mariana 15/3.01.2017

Hainic_Codruta_Mariana_CV

Hainic_Codruta_Mariana_FV

Hainic_Codruta_Mariana_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Ghiman George-Lorin 178/6.01.2017

Ghiman_George_Lorin_CV

Ghiman_George_Lorin_FV

Ghiman_George_Lorin_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Costache Adrian-Ioan 193/6.01.2017

Costache_Adrian_CV

Costache_Adrian_FV

Costache_Adrian_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 45 asistent universitar Introducere în psihologie I; Introducere în psihologie II; Psihologia familiei Buzgar Nicoleta-Ramona 148/5.01.2017

Buzgar_Nicoleta_Ramona_CV

Buzgar_Nicoleta_Ramona_FV

Buzgar_Nicoleta_Ramona_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 13 lector universitar Psihologia familiei şi cuplului: aplicații judiciare (în lb. engleză); Psihologia clinică a dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului; Psihodiagnostic şi evaluare clinică; Psihologia familiei; Evaluarea psihologică a copilului preșcolar și școlar; Psihodiagnostic clinic şi intervenţii la copii  -   -    -
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie 14 lector universitar Psihoterapie cognitiv-comportamentală I; Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală; Consiliere şi psihoterapie aplicate în domeniul judiciar; Psihologie clinică şi psihoterapie I; Psihologie clinică şi psihoterapie II  -  -    -
11 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 39 asistent universitar Medii de programare şi dezvoltare; Limbaje de programare; Informatică economică Zălhan Paula-Georgiana 24274/23.12.2016

Zalhan_Paula_Georgiana_CV

Zalhan_Paula_Georgiana_FV

Zalhan_Paula_Georgiana_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică  - asistent de cercetare ştiinţifică Calculul de înaltă performanţă Dolean (Osman) Cristina-Claudia 24455/30.12.2016

Dolean_Osman_Cristina_Claudia_CV

Dolean_Osman_Cristina_Claudia_FV

Dolean_Osman_Cristina_Claudia_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
13 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 26 lector universitar Bazele marketingului online (în lb. maghiară); Bazele marketingului (în lb. maghiară); Business to business marketing (în lb. maghiară) Seer Laszlo-Csaba 24408/29.12.2016

Seer_Laszlo_Csaba_CV

Seer_Laszlo_Csaba_FV

Seer_Laszlo_Csaba_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 15 lector universitar Managementul resurselor umane (în lb. germană); Managementul strategic al resurselor umane (în lb. germană) Ivana Diana 502/16.01.2017

Ivana_Diana_CV

Ivana_Diana_FV

Ivana_Diana_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 19 asistent universitar Baze de date şi programe 2 (în lb. germană); Finanţe publice (în lb. germană); Informatică economică 1 (în lb. germană); Pieţe financiare (în lb. germană) Oniga Alexandra 528/16.01.2017

Oniga_Alexandra_CV

Oniga_Alexandra_FV

Oniga_Alexandra_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
16 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană 20 cercetător științific gradul III Activitate de cercetare în domeniul economic Mihalca Ioana-Loredana 400/12.01.2017

Mihalca_Ioana_Loredana_CV

Mihalca_Ioana_Loredana_FV

Mihalca_Ioana_Loredana_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
17 Facultatea de Business Departamentul de Business 31 asistent universitar Finanțe publice; Finanțele firmei (în lb. română și în lb. engleză) Dezsi Eva 505/16.01.2017

Dezsi_Eva_CV

Dezsi_Eva_FV

Dezsi_Eva_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
18 ISUMADECIP Centrul de Modelare și Simulare 51 asistent de cercetare ştiinţifică Calcul de înaltă performanță Sterca Adrian-Ioan 553/16.01.2017

Sterca_Adrian_Ioan_CV

Sterca_Adrian_Ioan_FV

Sterca_Adrian_Ioan_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
19 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 27 cercetător științific Activităţi de cercetare în domeniul geografiei umane și al planificării teritoriale; Pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare naționale și internaționale; Dezvoltarea de oferte de servicii către comunitatea locală și cea regională Temerdek-Ivan Kinga 147/5.01.2017

Temerdek_Ivan_Kinga_CV

Temerdek_Ivan_Kinga_FV

Temerdek_Ivan_Kinga_LP

Candidata nu îndeplinește condițiile de vechime
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 2 cercetător științific gradul III Minorități naționale și etnice; Securitatea minorităților; Programe și proiecte europene Iov Claudia Anamaria 145/5.01.2017

Iov_Claudia_Anamaria_CV

Iov_Claudia_Anamaria_FV

Iov_Claudia_Anamaria_LP

Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs

Comisii posturi didactice durata determinata sem. I 2016-2017

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017