Posturi didactice perioada determinată

LEGISLAŢIE

În UBB posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă determinată:

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

I MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). – formular cerere înscriere post didactic

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).
Anexa_2_1_Fisa_verificare_asistent_cercetare
Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII
Fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII_specificatii_intocmire
Instructiuni_completare_fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

II  MAPA DE LUCRĂRI - formular coperta

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

28 aprilie 2017

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 569/28.04.2017, Partea a III-a

28 aprilie 2017 – 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

2 mai 2017

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

2 mai 2017- 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

15 mai 2017

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

15 mai 2017 - 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

12 iunie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

15 iunie 2017 – 16 iunie 2017

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

19 iunie 2017 – 20 iunie 2017

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2017

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2017

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

29 iunie 2017 – 30 iunie 2017

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

3 iulie 2017 – 7 iulie 2017

Depunerea contestaţiilor

10 iulie 2017 – 11 iulie 2017

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor

Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

12 iulie 2017 – 14 iulie 2017

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

iulie 2017

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

28 aprilie - 17 mai 2017

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

18 mai - 31 mai 2017

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

1 iunie -14 iunie 2017

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano - Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune
ICI BNS

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării Informații
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 42 asistent universitar Algebră; Geometrie 1 (Geometrie analitică); Geometrie 2 (Geometrie afină) 3 ani Asistent_42_Matematica
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 88 asistent universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date 3 ani Asistent_88_Informatica
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 49 asistent universitar Fundamentele programării (în lb. maghiară); Informatica de bază (în lb. maghiară); Programare orientată obiect (în lb. maghiară) 3 ani Asistent_49_Matematica_Informatica_Maghiara
4 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor- Extensia Sighetu Marmației 39 asistent universitar Ecoturism și dezvoltare durabilă; Arii și situri protejate și valorificarea lor turistică; Turismul și mediul înconjurător; Pot. hidroclimatic și valorif. lui în turism; GIS și cartografiere digitală; Metodologia cercetării în Gf. turismului; Amenajare turistică; Cultură și civilizație; Infografică; Statistică în turism; Geografia generală a turismului; Geografia continentelor. Europa 3 ani Asistent_39_Geografie_Extensii
5 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 25 asistent universitar Drept constituțional. Instituții și proceduri; Drept constituțional. Libertăți publice 3 ani Asistent_25_Drept_Public
6 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 11 lector universitar Introducere în istoria veche universală; Arheologie romană târzie; Seminar de cercetare în arheologie (I); Seminar de cercetare în arheologie (II) 3 ani Lector_11_Istorie_Antica_Arheologie
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 34 asistent universitar Introducere în istorie contemporană universală (în lb. maghiară); Seminar de cercetare (I, II) (în lb. maghiară); Izvoarele istoriei contemporane (I, II) (în lb. maghiară); Seminar special de istorie contemporană (II): Istoria minorităților din România în sec. XX (altele decât cea maghiară) (în lb. maghiară) 3 ani Asistent_34_Istorie_Limba_Maghiara
8 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 56 asistent universitar Introducere în studii internaționale și studii de securitate; Teorii ale relațiilor internaționale (în lb. română și în lb. engleză); Istoria integrării europene; Analiza politicii externe a României 3 ani Asistent_56_Studii_Internationale_Istorie_Contemporana
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Psihologia familiei şi cuplului: aplicaţii judiciare (în lb. engleză); Psihologia clinică a dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului; Psihodiagnostic şi evaluare clinică; Psihologia familiei; Evaluarea psihologică a copilului preşcolar şi şcolar; Psihodiagnostic clinic și intervenții la copii 3 ani Lector_13_Psihologie_Clinica_Psihoterapie
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 14 lector universitar Psihoterapie cognitiv-comportamentală I; Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală; Consiliere şi psihoterapie aplicate în domeniul judiciar; Psihologie clinică şi psihoterapie I; Psihologie clinică şi psihoterapie II 3 ani Lector_14_Psihologie_Clinica_Psihoterapie
11 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 30 asistent universitar Educaţie fizică; Comunicare în educaţie fizică şi sport 3 ani Asistent_30_Jocuri_Sportive
12 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 30 asistent universitar Imagine de film și televiziune; Experiment vizual în filmul scurt; Producție audiovizuală (4): Documentarul 3 ani Asistent_30_Cinematografie_Media
13 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 32 asistent universitar Macroeconomie; Microeconomie; Politici economice comparate 2 ani Asistent_32_Economie_Politica
14 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 70 asistent universitar Introducere în ştiinţele comunicării (în lb. maghiară); Introducere în publicitate (în lb. maghiară); Tehnici de redactare (în lb. maghiară); Media planning (în lb. maghiară) 3 ani Asistent_70_Comunicare_Relatii_Publice_Publicitate
15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 56 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare 3 ani Asistent_cercetare_56_Jurnalism
16 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 57 asistent de cercetare științifică Pregătirea de lucrări științifice; Participarea în proiecte de cercetare 3 ani Asistent_cercetare_57_Jurnalism
17 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Cercetare fundamentală/exploratorie în domeniul ştiinţe politice/transdisciplinaritate/ studii europene 3 ani CS_1_Institutul_de_Cercetari_Europene
18 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 2 cercetător științific Cercetare fundamentală/exploratorie în domeniul ştiinţe politice/transdisciplinaritate/ studii europene 3 ani CS_2_Institutul_de_Cercetari_Europene
19 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfețe 12 cercetător științific gradul III Materiale poroase; Spectroscopie IR și Raman 3 ani CSIII_12_Centrul_de_Materiale_Nanostructurate_si_Bionanointerfete
20 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfețe 13 cercetător științific gradul III Analize termice și difracție de raze X 3 ani CSIII_13_Centrul_de_Materiale_Nanostructurate_si_Bionanointerfete
21 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser 10 cercetător științific gradul II Nanofotonică și spectroscopie vibrațională 3 ani CSII_10_Centrul_de_Nanobiofotonica_si_Microspectroscopie_Laser
22 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser 14 cercetător științific gradul III Microspectroscopie Raman și nanoparticole de metale nobile 3 ani CSIII_14_Centrul_de_Nanobiofotonica_si_Microspectroscopie_Laser
23 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară 2 cercetător științific gradul I Datare prin luminiscență și spectrometrie gama 3 ani CSI _2_Centrul_de_Radioactivitatea_Mediului_si_Datare_Nucleară
24 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Biologie Moleculară 12 cercetător științific gradul III Genetică moleculară 3 ani CSIII_12_Centrul_de_Biologie_Moleculara

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Candidat Nr. dosar Informatii Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 42 asistent universitar Lupescu Adela 8430/17.05.2017 Candidata nu îndeplinește standardele minimale de participare la concurs
Micu Tudor Adrian 8431/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 88 asistent universitar Pop Emilia-Loredana 7834/9.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de  Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 49 asistent universitar Molnar Botond 10672/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor- Extensia Sighetu Marmației 39 asistent universitar Potra Alexandra-Camelia 8578/18.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Bumbak Silviu-Vasile 9304/26.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Măran Petru Daniel 10658/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
5 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 25 asistent universitar Tomuleț Cristina Ligia 10052/7.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
6 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie 11 lector universitar Mustață Silvia 10387/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
7 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 34 asistent universitar Fodor Janos 8927/23.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
8 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 56 asistent universitar Stan Adrian Daniel 9597/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 13 lector universitar Păsărelu Costina-Ruxandra 9534/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 14 lector universitar Cândea Diana-Mirela 9521/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
11 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 30 asistent universitar Șerban Radu-Tiberiu 10574/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
12 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 30 asistent universitar Indolean Ion-Tudor 10620/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
13 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 32 asistent universitar Pîrvu Marcel 8465/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Gostian Claudiu-Dan 10476/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
14 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 70 asistent universitar Benedek Istvan 10607/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 56 asistent de cercetare științifică Ormenișan Alexandra-Cătălina 8435/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Torok-Agoston Rebeka 8466/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
16 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 57 asistent de cercetare științifică Țăran Flavia 8442/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
17 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 1 cercetător științific Albescu Oana-Maria 10507/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Ulici Claudiu-Octavian 10543/13.06.2017 Candidatul nu îndeplinește standardele minimale de participare la concurs
18 Facultatea de Studii Europene Institutul de Cercetări Europene 2 cercetător științific Petrila Laurențiu 10621/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Poiană Oana-Ancuța 10637/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
19 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfețe 12 cercetător științific gradul III Pop Lucian Cristian 10618/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
20 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfețe 13 cercetător științific gradul III Mureșan-Pop Marieta 10536/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
21 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser 10 cercetător științific gradul II Crăciun (Găbudean) Ana-Maria 10380/12.06.2017  Dosarul de concurs retras
22 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser 14 cercetător științific gradul III  -  - - -
23 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară 2 cercetător științific gradul I Begy Robert-Csaba 10328/9.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
24 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe Centrul de Biologie Moleculară 12 cercetător științific gradul III Bartha Laszlo 10512/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Buletin vot posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017