Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2016-2017

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1631 din 28.11.2016, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai la adresa acestei pagini http://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MENCS.

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

MAPA DE DOCUMENTE

 

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original).

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

 

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

 

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

 

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

 

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

 

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

 

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

 

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

 

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

 

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I.

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

 

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

 

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

 

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

 

II  MAPA DE LUCRĂRI

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

28 noiembrie 2016

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată în M.O. nr. 1631/28.11.2016, Partea a III-a
Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată determinată

28 noiembrie 2016 – 16 ianuarie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

16 decembrie 2016

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

16 decembrie 2016 - 16 ianuarie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

ianuarie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

17 ianuarie 2017 – 18 ianuarie 2017

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

19 ianuarie 2017 – 20 ianuarie 2017

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

23 ianuarie 2017

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

23 ianuarie 2017

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

31 ianuarie 2017 – 1 februarie 2017

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

2 februarie 2017 – 8 februarie 2017

Depunerea contestaţiilor

9 februarie 2017 – 10 februarie 2017

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor

Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

februarie 2017

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

19-30 decembrie 2016

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

2-6 ianuarie 2017

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată

9-16 ianuarie 2017

Facultatea de Fizică
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și ISUMADECIP
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017, publicate în M.O.1631/28.11.2016

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 25 conferențiar universitar Probabilități și statistică; Metode statistice computaționale (în lb. engleză)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 36 lector universitar Geometrie (în lb. engleză și în lb. germană)
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 7 profesor universitar Inteligență artificială; Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 23 conferențiar universitar Sisteme de operare; Adaptive Web Design
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Programare logică și funcțională (în lb. română și în lb. engleză); Programare orientată obiect (în lb. engleză); Structuri de date și algoritmi (în lb. engleză)
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză)
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 16 conferențiar universitar Inteligență artificială (în lb. maghiară); Metrici software și managementul calității (în lb. maghiară)
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 38 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. maghiară); Probleme practice de sisteme de operare și rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Sisteme de operare (în lb. maghiară) 
9 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Ecuații diferențiale (în lb. maghiară); Geometrie (în lb. maghiară); Sisteme dinamice (în lb. maghiară)
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 14 lector universitar Complemente de fizica solidului (în lb. engleză); Metode experimentale I (în lb. engleză); Materiale oxidice feroelectrice (în lb. engleză); Metode experimentale II (în lb. engleză); Fizica semiconductorilor
11 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 13 conferențiar universitar Metode de rezonanță cu aplicații biomedicale; Imagistică medicală; Grafică asistată de calculator. Desen tehnic; Practică clinică
12 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică în Limba Maghiară 4 conferențiar universitar Metode computaționale în fizică (în lb. română și în lb. engleză); Particule elementare (în lb. maghiară); Metode numerice și de stimulare în fizică (în lb. maghiară)
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 11 profesor universitar Biotransformări aplicate în industria alimentară, farmaceutică și în industriile organice; Biotehnologia medicamentelor; Biocataliză 
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 38 lector universitar Chemometrie; Chimie analitică avansată; Analiză instrumentală
15 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 41 lector universitar Chimie supramoleculară coordinativă și organometalică; Chimie coordinativă și organometalică; Chimia metalelor; Chimie supramoleculară avansată; Chimie anorganică și organometalică cu implicații biologice
16 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 39 lector universitar Analiza de urme; Bazele chimiei analitice; Tehnici analitice în speciere și imagistică chimică; Tehnici cromatografice cuplate
17 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 27 asistent universitar Analiza și sinteza proceselor tehnologice (în lb. maghiară); Poluanți industriali (în lb. maghiară); Petrochimie (în lb. maghiară); Chimie generală (în lb. maghiară)
18 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 25 lector universitar Materiale ceramice, liante și vitroase și metode de procesare avansată (în lb. engleză); Bazele fizico-chimice ale solidelor oxidice; Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie
19 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 29 lector universitar Operații și utilizaje în industria alimentară; Transfer termic și aparate termice; Mecanica fluidelor și transfer de impuls; Procese de transfer 
20 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 4 profesor universitar Bionanotehnologii; Tehnologia ADN recombinat II; Molecular Biology Methods
21 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef de lucrări Imunologie moleculară; Imunobiologie
22 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 14 șef de lucrări Hidrobiologie (în lb. maghiară); Protecția mediului și legislație (în lb. maghiară); Ecosistemul: structură și funcții (în lb. maghiară); Reabilitarea și restructurarea ecosistemelor (în lb. maghiară)
23 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 6 conferențiar universitar Biologie vegetală; Filogeografie
24 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 15 șef de lucrări Zoologia nevertebratelor I; Zoologia nevertebratelor II; Operare pe calculator; Principiile ecologiei sistemice; Strategii în conservarea biodiversității
25 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 18 șef de lucrări Stratigrafie; Grafică asistată de calculator I; Micropaleontologie
26 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 19 șef de lucrări Paleontologie; Geofizică; Microfaciesuri carbonatice
27 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 7 conferențiar universitar Geografia regională generală; Regiune și regionalizare geografică (în lb. engleză); Politici de dezvoltare regională și amenajarea teritoriului
28 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică 4 profesor universitar Probleme speciale de clima României (în lb. engleză); Hazard și risc în mediul atmosferic
29 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică 11 conferențiar universitar Analiză spațială asistată de GIS; Geoinformatică
30 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 5 conferențiar universitar Potențialul hidro-climatic și valorificarea lui în turism (în lb. maghiară); Metodologia cercetărilor de geografie fizică (în lb. maghiară); Meteorologie-Climatologie (în lb. maghiară)
31 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor – Extensia Zalău 40 profesor universitar Ecoturism și dezvoltare durabilă; Introducere în geografie; Metodologia cercetării în geografia turismului; Turism urban
32 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 25 asistent universitar Investigarea factorilor de mediu; Proiect independent de mediu; Surse, procese și produse poluante; Situri contaminate istoric; Biotehnologii și depoluarea sistemelor ecologice; Tehnologii avansate de bioremediere
33 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 33 asistent universitar Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni
34 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 7 conferențiar universitar Cultură materială în Transilvania în Evul Mediu și epoca premodernă (în lb. maghiară); Texte și interpretări. Paleografie maghiară (în lb. maghiară); Paleografie maghiară (I) (în lb. maghiară); Paleografie maghiară (II) (în lb. maghiară)
35 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 18 lector universitar Informații clasificate (în lb. română și în lb. engleză); Managementul informațiilor clasificate
36 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 19 lector universitar Introducere în științele politice; Metode cantitative și calitative de analiză; Marketing politic; Sociologia electorală europeană
37 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 3 profesor universitar Filosofie contemporană sec. XIX; Fenomenologia dreptului; Introducere în fenomenologie
38 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 9 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular;  Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular
39 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă și Literatură Germană 8 lector universitar Limba germană contemporană (Introducere în lingvistică); Literatura germană (Naturalismul şi curentele Fin de siécle); Literatura germană (Literatura germană după 1945) (în lb.română și în lb. germană)
40 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 11 lector universitar Tendințe şi metode contemporane în literatura comparată (în lb. maghiară); Literatură comparată (în lb. română și în lb. maghiară); Hermeneutică estetică (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare VI: literatura contemporană. Curente contemporane ale teoriei literaturii (în lb. maghiară)
41 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 16 lector universitar Analiza traducerii (franceză-română). Practică editorială (în lb. franceză); Literaturi francofone ale Nordului (în lb. franceză); Literaturi francofone ale Sudului (în lb. franceză); Stilistica lingvistică/ Literaturi francofone (în lb. franceză); Seminar de monitorizare a elaborării disertaţiei; Limba franceză contemporană 4 (sintaxă 2; curs practic: redactare de texte) (în lb. franceză); Stilistica lingvistică/ Stilistică literară (în lb. franceză)
42 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 21 lector universitar Comunicare şi practici discursive (în limba franceză);  Limba portugheză - curs facultativ; Cultură şi civilizaţie portugheză - curs facultativ; Seminar de cercetare şi elaborare a disertaţiei
43 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 29 asistent universitar Limba franceză; Limba franceză 1/1; Limba franceză 1/2; Limba franceză I; Limba franceză II; Limba franceză -curs practic limbaj specializat
44 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală 1 profesor universitar Sociolingvistică (în lb. maghiară); Teoria traducerii (în lb. maghiară)
45 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 17 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (Germană)
46 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 16 asistent universitar Limba română. Analiză şi producere de text/discurs (A) Română; Lingvistică generală; Semiotica şi ştiinţele limbajului
47 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 28 lector universitar Devoltare organizațională; Diagnoză organizațională; Psihologie socială (Dinamica grupului); Metode de optimizare a performanței grupului
48 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 14 lector universitar Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator; Sociologie; Statistică socială și analiza datelor
49 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 12 lector universitar Metode calitative de cercetare (în lb. maghiară); Socioantropologia comunităților urbane (în lb. maghiară); Sociologia turismului (în lb. maghiară); Teorii sociologice avansate II (Teorii urbane) (în lb. maghiară)
50 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 27 lector universitar Metode avansate de cercetare (în lb. maghiară); Problemele sociale ale copilăriei (în lb. maghiară); Practică de specialitate (în lb. maghiară); Programe de bune practici în prevenirea abuzului și neglijării (în lb. maghiară)
51 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 17 lector universitar Politici familiale și bunăstarea copilului; Voluntariat în asistența socială; Probleme sociale; Metode de asistență socială: consilierea individului și a familiei; Metode și tehnici de cercetare; Stagiu de cercetare și elaborare a disertației
52 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate şi Audit 16 conferenţiar universitar Audit intern; Contabilitate managerială; Control şi audit intern
53 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 36 asistent universitar Economie europeană; Istoria economiei; Macroeconomie
54 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanţe 17 conferenţiar universitar Comportament investiţional; Finanţe comportamentale; Pieţe financiare (în lb. română și în lb. engleză)
55 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 29 lector universitar Introducere în programarea calculatoarelor; Limbaje de programare; Procesarea limbajului natural (în lb. engleză)
56 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 38 asistent universitar Informatică economică; Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
57 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 13 conferenţiar universitar Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (în lb. română și în lb. engleză); Management strategic (în lb. engleză)
58 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 10 conferenţiar universitar Economia comerţului; Politici şi strategii în comerţul intern
59 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 5 profesor universitar Matematici aplicate în economie; Matematici financiare şi actuariale (în lb. română și în lb. franceză)
60 Facultatea de Business Departamentul de Business 13 lector universitar Dreptul afacerilor (în lb. română și în lb. engleză); Etică în afaceri (în lb. română și în lb. engleză)
61 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 14 conferențiar universitar Management financiar (în lb. engleză); Contabilitatea instituțiilor bugetare; Finanțe publice (în lb. engleză)
62 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 15 conferențiar universitar Guvernanță comparată (în lb. română și în lb. engleză); Sisteme de integritate publică (în lb. engleză); Sisteme administrative comparate
63 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 5 profesor universitar Managementul relațiilor mass-media; Strategii de PR organizațional; Seminar de cercetare
64 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 52 conferențiar universitar Metode de cercetare în publicitate și relații publice (în lb. engleză); Creativitate în PR și publicitate (în lb. engleză); Seminar de cercetare (în lb. engleză)
65 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Jurnalism 27 lector universitar Jurnalism de investigație; Comunicare politică; Jurnalism economic; Tehnici de colectare a informațiilor
66 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Sănătate Publică 3 profesor universitar Negocieri (în lb. engleză); Tehnici de mediere (în lb. engleză); Sisteme ADR comparate (în lb. engleză)
67 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Sănătate Publică 5 lector universitar Designul, implementarea și evaluarea programelor de sănătate/ Program design, implementation and evaluation (în lb. engleză); Analiza impactului asupra sănătății/ Health impact assessment (în lb. engleză); Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență/ Grant writing and implementation (în lb. engleză); Controlul și prevenirea accidentelor/ Violence and injury prevention (în lb. engleză)
68 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă 13 conferențiar universitar Istoria integrării europene (în lb.engleză); Instituţii şi politici ale Uniunii Europene (în lb. franceză); Istoria și mizele contemporane ale unității europene (în lb. franceză)
69 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relaţii Internaţionale și Studii Germane 7 conferențiar universitar Istoria relaţiilor internaţionale (în lb. engleză); Abordări ale conflictelor în spaţiul transatlantic (în lb. engleză); Europa: istorie şi modernitate 
70 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 29 lector universitar Spiritualitate ortodoxă I; Părintele spiritual și rolul lui în tămăduirea societății bolnave; Spiritualitate ortodoxă II
71 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Catehetică; Omiletică practică; Catehizarea adulţilor în contextul provocărilor contemporane. Priorităţi şi perspective; Naraţiunea omiletică; Retorica amvonului
72 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj 2 conferențiar universitar Aspecte juridice în acțiunea pastorală; Drept canonic I; Drept canonic II; Drept canonic III
73 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 18 lector universitar Dirijat cor I (în lb. maghiară); Dirijat cor II (în lb. maghiară); Dirijat coral III (în lb. maghiară); Dirijat coral 4 (în lb. maghiară); Dirijat coral V (în lb. maghiară); Dirijat coral VI (în lb. maghiară); Educație muzicală prin specificitatea formațiilor vocale/instrumentale I (în lb. maghiară); Educație muzicală prin specificitatea formațiilor vocale/instrumentale II (în lb. maghiară)
74 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 4 conferențiar universitar Carieră și motivare; Practică managerială în organizații sportive; Educație fizică adaptată pentru persoane cu nevoi speciale
75 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 13 lector universitar Evaluare motrică și somatofuncțională; Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență; Echipamente, aparate, instalații utilizate în kinetoterapie
76 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 25 lector universitar Handbal -bazele generale
77 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 14 conferențiar universitar Atelier de creație regizorală (1); Atelier de creație regizorală (2); Tehnici fundamentale de creație scenică (2); Prelucrarea textului de spectacol (1)
78 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 23 lector universitar Genuri de film (5): Video art și experimental; Curatorial Models for Digital Art; Cultură vizuală (în lb.engleză)
79 Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Cercetare de tip dezvoltare-inovare; Servicii (inovative către comunitate); Activități administrative asociate CDI 

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017, publicate în M.O.1631/28.11.2016

 
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidați Nr. inreg.dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 25 conferențiar universitar Probabilități și statistică; Metode statistice computaționale (în lb. engleză) Micula Sanda 23114/7.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 36 lector universitar Geometrie (în lb. engleză și în lb. germană) Nechita Veronica Oana 24345/28.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Simion Iulian Ion 24397/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 7 profesor universitar Inteligență artificială; Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale Dioșan Laura Silvia 24394/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 23 conferențiar universitar Sisteme de operare; Adaptive Web Design Dragoș Sanda-Maria 24340/28.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 58 lector universitar Programare logică și funcțională (în lb. română și în lb. engleză); Programare orientată obiect (în lb. engleză); Structuri de date și algoritmi (în lb. engleză) Marian Zsuzsanna Edit 24241/22.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
6 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 59 lector universitar Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. engleză) Ciuciu Ioana Georgiana 24360/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
7 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 16 conferențiar universitar Inteligență artificială (în lb. maghiară); Metrici software și managementul calității (în lb. maghiară) Bodo Zalan-Peter 24244/22.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
8 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 38 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul (în lb. maghiară); Probleme practice de sisteme de operare și rețele de calculatoare (în lb. maghiară); Sisteme de operare (în lb. maghiară)  Molnar Botond 538/16.01.2017 Candidatul nu îndeplinește niciunul dintre criteriile alternative prevăzute de art.10 alin.(5), lit. a) sau b) din Metodologia UBB
9 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 54 asistent universitar Ecuații diferențiale (în lb. maghiară); Geometrie (în lb. maghiară); Sisteme dinamice (în lb. maghiară) Lukacs Andor 24456/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
10 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate 14 lector universitar Complemente de fizica solidului (în lb. engleză); Metode experimentale I (în lb. engleză); Materiale oxidice feroelectrice (în lb. engleză); Metode experimentale II (în lb. engleză); Fizica semiconductorilor Dudric Roxana Gabriela 357/11.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
11 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 13 conferențiar universitar Metode de rezonanță cu aplicații biomedicale; Imagistică medicală; Grafică asistată de calculator. Desen tehnic; Practică clinică Turcu Romulus Valeriu Flaviu 523/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
12 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică în Limba Maghiară 4 conferențiar universitar Metode computaționale în fizică (în lb. română și în lb. engleză); Particule elementare (în lb. maghiară); Metode numerice și de stimulare în fizică (în lb. maghiară) Jarai-Szabo Ferenc 525/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
13 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 11 profesor universitar Biotransformări aplicate în industria alimentară, farmaceutică și în industriile organice; Biotehnologia medicamentelor; Biocataliză  Toșa Monica Ioana 191/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
14 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 38 lector universitar Chemometrie; Chimie analitică avansată; Analiză instrumentală Moț Augustin-Cătălin 9/3.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
15 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 41 lector universitar Chimie supramoleculară coordinativă și organometalică; Chimie coordinativă și organometalică; Chimia metalelor; Chimie supramoleculară avansată; Chimie anorganică și organometalică cu implicații biologice Pop Alexandra Mihaela 190/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
16 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 39 lector universitar Analiza de urme; Bazele chimiei analitice; Tehnici analitice în speciere și imagistică chimică; Tehnici cromatografice cuplate Casoni Dorina 125/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
17 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 27 asistent universitar Analiza și sinteza proceselor tehnologice (în lb. maghiară); Poluanți industriali (în lb. maghiară); Petrochimie (în lb. maghiară); Chimie generală (în lb. maghiară) Brem Balazs 137/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
18 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 25 lector universitar Materiale ceramice, liante și vitroase și metode de procesare avansată (în lb. engleză); Bazele fizico-chimice ale solidelor oxidice; Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie Bizo Liliana-Antonela 181/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
19 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 29 lector universitar Operații și utilizaje în industria alimentară; Transfer termic și aparate termice; Mecanica fluidelor și transfer de impuls; Procese de transfer  Fogarasi Szabolcs 355/11.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
20 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 4 profesor universitar Bionanotehnologii; Tehnologia ADN recombinat II; Molecular Biology Methods Damert Annette 353/11.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
21 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 21 șef de lucrări Imunologie moleculară; Imunobiologie Licărete Emilia 150/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
22 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 14 șef de lucrări Hidrobiologie (în lb. maghiară); Protecția mediului și legislație (în lb. maghiară); Ecosistemul: structură și funcții (în lb. maghiară); Reabilitarea și restructurarea ecosistemelor (în lb. maghiară) Macalik Kunigunda 171/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
23 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 6 conferențiar universitar Biologie vegetală; Filogeografie Pușcaș Mihai 24393/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
24 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Taxonomie și Ecologie 15 șef de lucrări Zoologia nevertebratelor I; Zoologia nevertebratelor II; Operare pe calculator; Principiile ecologiei sistemice; Strategii în conservarea biodiversității Craioveanu Maria Cristina 151/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
25 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 18 șef de lucrări Stratigrafie; Grafică asistată de calculator I; Micropaleontologie Haitonic Raluca Emilia 144/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
26 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 19 șef de lucrări Paleontologie; Geofizică; Microfaciesuri carbonatice Pleș George Emil 143/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
27 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 7 conferențiar universitar Geografia regională generală; Regiune și regionalizare geografică (în lb. engleză); Politici de dezvoltare regională și amenajarea teritoriului Ilovan Oana-Ramona 14/3.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
28 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică 4 profesor universitar Probleme speciale de clima României (în lb. engleză); Hazard și risc în mediul atmosferic Croitoru Adina-Eliza 103/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
29 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică 11 conferențiar universitar Analiză spațială asistată de GIS; Geoinformatică Bilașco Ștefan 101/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
30 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 5 conferențiar universitar Potențialul hidro-climatic și valorificarea lui în turism (în lb. maghiară); Metodologia cercetărilor de geografie fizică (în lb. maghiară); Meteorologie-Climatologie (în lb. maghiară) Bartok Blanka 187/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
31 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Extensiilor – Extensia Zalău 40 profesor universitar Ecoturism și dezvoltare durabilă; Introducere în geografie; Metodologia cercetării în geografia turismului; Turism urban Pop Călin-Cornel 105/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
32 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 25 asistent universitar Investigarea factorilor de mediu; Proiect independent de mediu; Surse, procese și produse poluante; Situri contaminate istoric; Biotehnologii și depoluarea sistemelor ecologice; Tehnologii avansate de bioremediere Bizo Maria Lucia 489/13.01.2017 Candidata nu a prezentat diploma de doctor sau copie după Ordinul de ministru ce confirmă acordarea titlului de doctor
33 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 33 asistent universitar Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Succesiuni Varga Ioana Veronica 289/10.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
34 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 7 conferențiar universitar Cultură materială în Transilvania în Evul Mediu și epoca premodernă (în lb. maghiară); Texte și interpretări. Paleografie maghiară (în lb. maghiară); Paleografie maghiară (I) (în lb. maghiară); Paleografie maghiară (II) (în lb. maghiară) Lupescu Maria-Magdolna 109/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
35 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 18 lector universitar Informații clasificate (în lb. română și în lb. engleză); Managementul informațiilor clasificate Cămărășan Vasile Adrian 135/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
36 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 19 lector universitar Introducere în științele politice; Metode cantitative și calitative de analiză; Marketing politic; Sociologia electorală europeană Marian Claudiu-Nicușor 6/3.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
37 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie 3 profesor universitar Filosofie contemporană sec. XIX; Fenomenologia dreptului; Introducere în fenomenologie Copoeru Ion 149/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
38 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 9 asistent universitar Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular;  Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) – nivel B2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare şi compoziţie, receptarea textului scris şi vorbit, gramatică şi vocabular Radu Anamaria-Viorica 24398/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
39 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă și Literatură Germană 8 lector universitar Limba germană contemporană (Introducere în lingvistică); Literatura germană (Naturalismul şi curentele Fin de siécle); Literatura germană (Literatura germană după 1945) (în lb.română și în lb. germană) Laza Laura Gabriela 24387/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
40 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 11 lector universitar Tendințe şi metode contemporane în literatura comparată (în lb. maghiară); Literatură comparată (în lb. română și în lb. maghiară); Hermeneutică estetică (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare VI: literatura contemporană. Curente contemporane ale teoriei literaturii (în lb. maghiară) Borbely Andras 232/9.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
41 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 16 lector universitar Analiza traducerii (franceză-română). Practică editorială (în lb. franceză); Literaturi francofone ale Nordului (în lb. franceză); Literaturi francofone ale Sudului (în lb. franceză); Stilistica lingvistică/ Literaturi francofone (în lb. franceză); Seminar de monitorizare a elaborării disertaţiei; Limba franceză contemporană 4 (sintaxă 2; curs practic: redactare de texte) (în lb. franceză); Stilistica lingvistică/ Stilistică literară (în lb. franceză) Lazăr Andrei-Ion 24390/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
42 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 21 lector universitar Comunicare şi practici discursive (în limba franceză);  Limba portugheză - curs facultativ; Cultură şi civilizaţie portugheză - curs facultativ; Seminar de cercetare şi elaborare a disertaţiei Manole Veronica 24303/23.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
43 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 29 asistent universitar Limba franceză; Limba franceză 1/1; Limba franceză 1/2; Limba franceză I; Limba franceză II; Limba franceză -curs practic limbaj specializat Todoran Ileana Georgiana 24450/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Blaga Andreea Maria 24451/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
44 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală 1 profesor universitar Sociolingvistică (în lb. maghiară); Teoria traducerii (în lb. maghiară) Beno Attila 24449/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
45 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 17 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (Germană) Berendea Ancuța 24357/29.12.2016 Candidata nu îndeplinește condiția referitoare la deținerea doctoratului în domeniul specific postului
46 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 16 asistent universitar Limba română. Analiză şi producere de text/discurs (A) Română; Lingvistică generală; Semiotica şi ştiinţele limbajului Faur Elena-Carmen 524/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
47 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie 28 lector universitar Devoltare organizațională; Diagnoză organizațională; Psihologie socială (Dinamica grupului); Metode de optimizare a performanței grupului Fodor Oana Cătălina 123/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
48 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 14 lector universitar Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator; Sociologie; Statistică socială și analiza datelor Pop Cristian-Ioan 146/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Balea Bianca Raula 176/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
49 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 12 lector universitar Metode calitative de cercetare (în lb. maghiară); Socioantropologia comunităților urbane (în lb. maghiară); Sociologia turismului (în lb. maghiară); Teorii sociologice avansate II (Teorii urbane) (în lb. maghiară) Pasztor Gyongyi 156/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
50 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 27 lector universitar Metode avansate de cercetare (în lb. maghiară); Problemele sociale ale copilăriei (în lb. maghiară); Practică de specialitate (în lb. maghiară); Programe de bune practici în prevenirea abuzului și neglijării (în lb. maghiară) David-Kacso Agnes 138/5.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
51 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 17 lector universitar Politici familiale și bunăstarea copilului; Voluntariat în asistența socială; Probleme sociale; Metode de asistență socială: consilierea individului și a familiei; Metode și tehnici de cercetare; Stagiu de cercetare și elaborare a disertației Pop Florina-Cosmina 186/6.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
52 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate şi Audit 16 conferenţiar universitar Audit intern; Contabilitate managerială; Control şi audit intern Boța-Avram Cristina 24342/28.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
53 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 36 asistent universitar Economie europeană; Istoria economiei; Macroeconomie Mihuț Ioana-Sorina 447/13.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
54 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanţe 17 conferenţiar universitar Comportament investiţional; Finanţe comportamentale; Pieţe financiare (în lb. română și în lb. engleză) Pochea Maria Miruna 24308/23.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
55 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 29 lector universitar Introducere în programarea calculatoarelor; Limbaje de programare; Procesarea limbajului natural (în lb. engleză) Stan Alexandru-Ioan 24322/27.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
56 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 38 asistent universitar Informatică economică; Proiectarea sistemelor informatice de gestiune Dolean (Osman) Cristina-Claudia 24454/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
57 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Management 13 conferenţiar universitar Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (în lb. română și în lb. engleză); Management strategic (în lb. engleză) Crișan Cătălina Silvia 24343/28.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
58 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Marketing 10 conferenţiar universitar Economia comerţului; Politici şi strategii în comerţul intern Abrudan Ioana-Nicoleta 522/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
59 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 5 profesor universitar Matematici aplicate în economie; Matematici financiare şi actuariale (în lb. română și în lb. franceză) Olteanu Gabriela Eugenia 23040/6.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
60 Facultatea de Business Departamentul de Business 13 lector universitar Dreptul afacerilor (în lb. română și în lb. engleză); Etică în afaceri (în lb. română și în lb. engleză) Cîmpean Daniela 374/11.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
61 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 14 conferențiar universitar Management financiar (în lb. engleză); Contabilitatea instituțiilor bugetare; Finanțe publice (în lb. engleză) Zai Paul-Vasile 24391/29.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
62 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Administrație și Management Public 15 conferențiar universitar Guvernanță comparată (în lb. română și în lb. engleză); Sisteme de integritate publică (în lb. engleză); Sisteme administrative comparate Radu Liviu 24457/30.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
63 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 5 profesor universitar Managementul relațiilor mass-media; Strategii de PR organizațional; Seminar de cercetare Irimieș Cosmin Vasile 23864/19.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
64 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 52 conferențiar universitar Metode de cercetare în publicitate și relații publice (în lb. engleză); Creativitate în PR și publicitate (în lb. engleză); Seminar de cercetare (în lb. engleză) Iancu Ioana Raluca 24297/23.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
65 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Jurnalism 27 lector universitar Jurnalism de investigație; Comunicare politică; Jurnalism economic; Tehnici de colectare a informațiilor Nistor Viorel 24314/23.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
66 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Sănătate Publică 3 profesor universitar Negocieri (în lb. engleză); Tehnici de mediere (în lb. engleză); Sisteme ADR comparate (în lb. engleză) Chereji Christian Radu 24180/21.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
67 Facultatea de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării Departametnul de Sănătate Publică 5 lector universitar Designul, implementarea și evaluarea programelor de sănătate/ Program design, implementation and evaluation (în lb. engleză); Analiza impactului asupra sănătății/ Health impact assessment (în lb. engleză); Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență/ Grant writing and implementation (în lb. engleză); Controlul și prevenirea accidentelor/ Violence and injury prevention (în lb. engleză) Dulf Diana 23162/7.12.2016 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
68 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă 13 conferențiar universitar Istoria integrării europene (în lb.engleză); Instituţii şi politici ale Uniunii Europene (în lb. franceză); Istoria și mizele contemporane ale unității europene (în lb. franceză) Corpădean Adrian-Gabriel 537/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
69 Facultatea de Studii Europene Departamentul de Relaţii Internaţionale și Studii Germane 7 conferențiar universitar Istoria relaţiilor internaţionale (în lb. engleză); Abordări ale conflictelor în spaţiul transatlantic (în lb. engleză); Europa: istorie şi modernitate  Herța Laura-Maria 536/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
70 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 29 lector universitar Spiritualitate ortodoxă I; Părintele spiritual și rolul lui în tămăduirea societății bolnave; Spiritualitate ortodoxă II Vesa Valentin-Cosmin 373/11.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
71 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 30 lector universitar Catehetică; Omiletică practică; Catehizarea adulţilor în contextul provocărilor contemporane. Priorităţi şi perspective; Naraţiunea omiletică; Retorica amvonului Vidican-Manci Liviu 413/12.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
72 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj 2 conferențiar universitar Aspecte juridice în acțiunea pastorală; Drept canonic I; Drept canonic II; Drept canonic III Bleiziffer William Victor Alexandru 287/10.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
73 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 18 lector universitar Dirijat cor I (în lb. maghiară); Dirijat cor II (în lb. maghiară); Dirijat coral III (în lb. maghiară); Dirijat coral 4 (în lb. maghiară); Dirijat coral V (în lb. maghiară); Dirijat coral VI (în lb. maghiară); Educație muzicală prin specificitatea formațiilor vocale/instrumentale I (în lb. maghiară); Educație muzicală prin specificitatea formațiilor vocale/instrumentale II (în lb. maghiară) Windhager-Gered Erzsebet 542/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
74 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 4 conferențiar universitar Carieră și motivare; Practică managerială în organizații sportive; Educație fizică adaptată pentru persoane cu nevoi speciale Macra-Oșorhean Maria-Daniela 213/9.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
75 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Kinetoterapie și Discipline Teoretice 13 lector universitar Evaluare motrică și somatofuncțională; Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență; Echipamente, aparate, instalații utilizate în kinetoterapie Deak Grațiela-Flavia 231/9.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
76 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 25 lector universitar Handbal -bazele generale Gherman Alexandru Andrei 503/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
77 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 14 conferențiar universitar Atelier de creație regizorală (1); Atelier de creație regizorală (2); Tehnici fundamentale de creație scenică (2); Prelucrarea textului de spectacol (1) Badea Gelu-Adrian 541/16.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
78 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 23 lector universitar Genuri de film (5): Video art și experimental; Curatorial Models for Digital Art; Cultură vizuală (în lb.engleză) Avram Horea 475/13.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
79 Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată 10 cercetător științific gradul III Cercetare fundamentală/ exploratorie; Cercetare aplicativă; Cercetare de tip dezvoltare-inovare; Servicii (inovative către comunitate); Activități administrative asociate CDI  Nechifor Ruben Emanuel 118/4.01.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs

Comisii posturi durata nedeterminata sem. I 2016-2017

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017, publicate în M.O.1631/28.11.2016

Rezultate concursuri posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al I al anului universitar 2016-2017, publicate în M.O.1631/28.11.2016