Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2017-2018

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1647 din 24.11.2017, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură).

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: http://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

  1. MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). - formular cerere_inscriere_concurs_posturi_didactice

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).

Anexa_2_1_Fisa_verificare_asistent_cercetare
Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII
Fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII_specificatii_intocmire
Instructiuni_completare_fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

II  MAPA DE LUCRĂRI formular coperta

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. I AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

24 noiembrie 2017

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1647/24.11.2017, Partea a III-a

24 noiembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

27 noiembrie 2017

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

27 noiembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

11 decembrie 2017

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

11 decembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

11 decembrie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

11 ianuarie 2018 - 12 ianuarie 2018

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

15 ianuarie 2018 - 17 ianuarie 2018

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

17 ianuarie 2018

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

18 ianuarie 2018

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

25 ianuarie 2018- 26 ianuarie 2018

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

29 ianuarie 2018 - 2 februarie 2018

Depunerea contestaţiilor

5 februarie 2018 - 6 februarie 2018

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

9 februarie 2018

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

12 februarie 2018

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

REZULTATE

REZULTATELE concursurilor didactice pe perioada nedeterminata sem I / 2017-2018

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

24 noiembrie - 13 decembrie 2017

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

14 decembrie 2017 - 28 decembrie 2017

Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

29 decembrie 2017 - 10 ianuarie 2018

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano - Catolică
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune

 

Lista posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2017-2018

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 18 conferențiar universitar Rețele de calculatoare (în lb. engleză); Computer Vision și procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuite
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 19 conferențiar universitar Fundamentele programării (în lb. engleză); Inteligență artificială
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 17 conferențiar universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară)
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 18 conferențiar universitar Logică matematică (în lb. maghiară); Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare (în lb. maghiară)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 28 lector universitar Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. maghiară); Elemente avansate de baze de date (în lb. maghiară)
6 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 13 conferențiar universitar Optometrie și microscopie optică; Biofizică moleculară și celulară; Practică în specialitate 
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 17 lector universitar Dozimetrie și protecție radiologică; Fizică nucleară; Detectori, dozimetrie și radioprotecție; Spectroscopie nucleară
8 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 10 lector universitar Fizică moleculară și căldură (în lb. maghiară); Didactica specialității (în lb. maghiară); Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1), (2) (în lb. maghiară)
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 35 lector universitar Cinetică chimică; Chimie fizică avansată (în lb. română și în lb. engleză)
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 36 lector universitar Chimia fizică a materialelor nanostructurate; Termodinamică
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 10 conferențiar universitar Citologie generală; Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 6 conferențiar universitar Biostatistică (în lb. maghiară); Matematici aplicate în biologie (în lb. maghiară); Ecologia peisajului (în lb. maghiară)
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 7 conferențiar universitar Ecologie generală (în lb. maghiară); Ecologie umană (în lb. maghiară); Strategii europene de conservare a biodiversității și metode de biomonitoring (în lb. maghiară)
14 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 20 șef de lucrări Geologie fizică (în lb. maghiară); Geochimie (în lb. maghiară); Geologia solurilor (în lb. maghiară); Prospecțiune și explorare geologică (în lb. maghiară); Hazarduri geologice (în lb. maghiară)
15 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 11 șef de lucrări Gestiunea resurselor umane în turism; Strategii de amenajare teritorială; Stagiu practică 2; Geografie economică
16 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 5 conferențiar universitar Instrumente legale de protecție a mediului la nivel internațional; Legislație și politici de mediu
17 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 4 profesor universitar Drept penal. Partea specială II; Criminologie; Drept penal al afacerilor
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 10 conferențiar universitar Dreptul finanțelor publice; Probleme ale fiscalității naționale și europene
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 5 conferențiar universitar Literatură și interculturalitate (în lb. germană); Opera literară a lui Paul Celan (în lb. germană); Limba germană contemporană (Morfologie) curs practic (în lb. germană)
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 14 lector universitar Limba engleză I (în lb. engleză); Limba engleză II (în lb. engleză); Limba engleză -curs practic (în lb. engleză); Cultură și civilizație anglofonă (în lb. engleză)
21 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 15 lector universitar Limba germană 1/1 (în lb. germană); Limba germană 1/2 (în lb. germană); Limba germană I (în lb. germană); Limba germană II (în lb. germană); Limba germană -curs practic limbaj specializat (în lb. germană); Limba germană 1 (în lb. germană); Limba germană 2 (în lb. germană); Comunicare instituțională în UE (în lb. germană); Limba germană (în lb. germană)
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice 7 lector universitar Limba greacă veche (fonetica și morfologia numelui); Limba greacă veche (morfologia numelui; morfologia verbului); Literatură greacă veche (religie greacă II; dialecte literare); Limba greacă veche (morfologia verbului); Limba greacă veche (morfologia verbului; lexicologie);  Limba greacă veche (sintaxa propoziției);  Limba greacă veche (sintaxa frazei)
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 18 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (în lb. germană)
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 10 lector universitar Limba română contemporană (fonetică, fonologie, ortografie); Limba română contemporană (fonetică și fonologie); Limba română contemporană (morfologie); Noutăți morfosintactice în GALR 2005/2008 / Folclorul din perspectivă contemporană
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 4 lector universitar Curs practic de limba română (LRCP) -nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) -nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) -nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Identitate culturală românească
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 15 lector universitar Limba idiș 1; Idiș- dialect al evreilor europeni; Literatură și cultură idiș; Limba ebraică 3; Limba izvoarelor I- semantica și hermeneutica textului istoric; Introducere în teoria istoriei
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 18 lector universitar Managementul sănătății și securității în muncă; Introducere în studii internaționale și studii de securitate (în lb. engleză); Sănătate comunitară și securitate umană în societățile moderne; Analiza riscurilor neconvenționale în societatea contemporană
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Introducere în istoria contemporană universală (în lb. maghiară); Rezistență anticomunistă în Europa de Est (în lb. maghiară); Integrarea politică a minorităților naționale în Europa Centrală și de Est (în lb. maghiară)
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 10 conferențiar universitar Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării didactice; Pedagogia comunităților școlare
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 29 conferențiar universitar Literatura maghiară și literatura pentru copii (în lb. maghiară); Fundamentele pedagogiei (în lb. maghiară); Metodica activităților de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare (în lb. maghiară); Formele comunicării verbale (în lb. maghiară) 
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 33 lector universitar Teoria și metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Metodologia cercetării pedagogice (în lb. maghiară); Teoria și metodologia instruirii (în lb. maghiară); Managementul instituțiilor școlare și managementul clasei de elevi (în lb. maghiară); Pedagogie dramatică (în lb. maghiară)
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 7 conferențiar universitar Managementul muncii; Statistică socială și analiza datelor; Economie, muncă, spațiu
33 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 16 lector universitar Muncile copiilor; Sistemul de asistență socială și practică de specialitate (I); Protecția copilului; Asistență socială pentru vârsta a III-a
34 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 12 conferențiar universitar Web Design (în lb. engleză); Sisteme de management de conținut Web; New Media Culture (în lb. engleză)
35 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 30 lector universitar Atelier de presă scrisă; Genuri jurnalistice; Presa de opinie; Introduction in advertising (în lb. engleză)
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 34 lector universitar Publicitate, religie și ideologie; Filosofia comunicării; Comunicare internă în organizații; PR sectorial ONG
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 4 conferențiar universitar Comunicare interculturală; Gândire critică; Antropologia conflictelor
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 10 lector universitar Politică comparată: teorie și metodă (în lb. română și în lb. engleză); Partide și sisteme electorale; Atelier de analiză politică
39 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Sfântu Gheorghe 2 profesor universitar Statistică descriptivă (în lb. română și în lb. maghiară); Macroeconomie (în lb. maghiară)
40 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 35 lector universitar Bazele contabilității; Contabilitate aprofundată (în lb. franceză); Control de gestiune (în lb. română și în lb. franceză); Raportări financiare  (în lb. franceză)
41 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 14 lector universitar Principiile marketingului (în lb. engleză); Managementul relațiilor cu clienții (în lb. română și în lb. engleză)
42 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 8 lector universitar Schi -teorie și practică; Stagiu de practică în activități de turism; Sporturi de iarnă -aplicație practică; Escaladă
43 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 12 lector universitar Măsuri de prevenire a accidentelor în antrenament și competiții; Educație fizică; Rugby -teorie și practică
44 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 9 profesor universitar Structuri canonice și plastice; Replici iconografice; Tipologia artei bizantine I; Istoria artei românești
45 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 7 lector universitar Consiliere pastorală. Relația de consiliere (în lb. maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb. maghiară); Teologie pastorală (în lb. maghiară); Mișcări religioase contemporane (în lb. maghiară)
46 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 24 conferențiar universitar Managementul companiei independente; Studiu de mască și caracter; Studii aprofundate de improvizație scenică; Dramaturgia secolului XXI
47 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Multimedia în performance; eLearning; Elemente audio-vizuale pentru performance
48 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul Maghiar de Teatru 7 conferențiar universitar Teorii ale teatrului contemporan (în lb. maghiară); Receptarea teatrului contemporan (în lb. maghiară); Adaptare și dramatizare (în lb. maghiară); Elaborarea textului de spectacol (în lb. maghiară); Producția proiectului și elaborarea disertației (în lb. maghiară); Teoria teatrului în secolul XX (în lb. maghiară)
49 Facultatea de Fizică Institutul de Fizică ”Ioan Ursu” 46 cercetător științific gradul II Fizica stării solide; Materiale magnetice și magnetism; Metode teoretice de calcularea structurii electronice de benzi in solide; Metode teoretice pentru spectroscopia solidelor magnetice

Candidați posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2017-2018

 
Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Candidat Nr. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 18 conferențiar universitar Rețele de calculatoare (în lb. engleză); Computer Vision și procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuite Dărăbant Sergiu Adrian 57/4.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 19 conferențiar universitar Fundamentele programării (în lb. engleză); Inteligență artificială Chira Camelia 25670/15.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 17 conferențiar universitar Algoritmica grafelor (în lb. maghiară); Baze de date (în lb. maghiară) Gasko Noemi 25950/19.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 18 conferențiar universitar Logică matematică (în lb. maghiară); Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare (în lb. maghiară)  -   -  
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare 28 lector universitar Logică matematică și computațională (în lb. maghiară); Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. maghiară); Elemente avansate de baze de date (în lb. maghiară) Molnar Andrea Eva 25947/19.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
6 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 13 conferențiar universitar Optometrie și microscopie optică; Biofizică moleculară și celulară; Practică în specialitate  Zoltan Balint 25816/18.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Biomoleculară 17 lector universitar Dozimetrie și protecție radiologică; Fizică nucleară; Detectori, dozimetrie și radioprotecție; Spectroscopie nucleară Pașca Horia 26317/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
8 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare 10 lector universitar Fizică moleculară și căldură (în lb. maghiară); Didactica specialității (în lb. maghiară); Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1), (2) (în lb. maghiară) Sandor Bulcsu 26292/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 35 lector universitar Cinetică chimică; Chimie fizică avansată (în lb. română și în lb. engleză) Sabou Dana-Maria 26545/28.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 36 lector universitar Chimia fizică a materialelor nanostructurate; Termodinamică Pop Lucian Cristian 26268/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Pașca Roxana-Diana 26271/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
11 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 10 conferențiar universitar Citologie generală; Aspecte avansate ale structurii și ultrastructurii celulare Barbu Lucian 26481/27.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 6 conferențiar universitar Biostatistică (în lb. maghiară); Matematici aplicate în biologie (în lb. maghiară); Ecologia peisajului (în lb. maghiară) Laszlo Zoltan 26148/20.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 7 conferențiar universitar Ecologie generală (în lb. maghiară); Ecologie umană (în lb. maghiară); Strategii europene de conservare a biodiversității și metode de biomonitoring (în lb. maghiară) Hartel Rudolf Tiberiu 26408/22.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
14 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Geologie 20 șef de lucrări Geologie fizică (în lb. maghiară); Geochimie (în lb. maghiară); Geologia solurilor (în lb. maghiară); Prospecțiune și explorare geologică (în lb. maghiară); Hazarduri geologice (în lb. maghiară) Kis Boglarka Mercedesz 26042/19.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
15 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Umană și Turism 11 șef de lucrări Gestiunea resurselor umane în turism; Strategii de amenajare teritorială; Stagiu practică 2; Geografie economică Egresi Istvan Oliver 26284/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Tofan George-Bogdan 25696/15.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
16 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 5 conferențiar universitar Instrumente legale de protecție a mediului la nivel internațional; Legislație și politici de mediu Petrescu-Mag Ruxandra Mălina 26548/29.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
17 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 4 profesor universitar Drept penal. Partea specială II; Criminologie; Drept penal al afacerilor Bogdan Sergiu 222/9.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public 10 conferențiar universitar Dreptul finanțelor publice; Probleme ale fiscalității naționale și europene Costaș Cosmin-Flavius 26150/20.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
19 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Germană 5 conferențiar universitar Literatură și interculturalitate (în lb. germană); Opera literară a lui Paul Celan (în lb. germană); Limba germană contemporană (Morfologie) curs practic (în lb. germană) Bican Bianca-Elena 196/9.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
20 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 14 lector universitar Limba engleză I (în lb. engleză); Limba engleză II (în lb. engleză); Limba engleză -curs practic (în lb. engleză); Cultură și civilizație anglofonă (în lb. engleză) Wohl Eugen Radu 25888/18.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
21 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Străine Specializate 15 lector universitar Limba germană 1/1 (în lb. germană); Limba germană 1/2 (în lb. germană); Limba germană I (în lb. germană); Limba germană II (în lb. germană); Limba germană -curs practic limbaj specializat (în lb. germană); Limba germană 1 (în lb. germană); Limba germană 2 (în lb. germană); Comunicare instituțională în UE (în lb. germană); Limba germană (în lb. germană) Conkan Dana 25280/13.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice 7 lector universitar Limba greacă veche (fonetica și morfologia numelui); Limba greacă veche (morfologia numelui; morfologia verbului); Literatură greacă veche (religie greacă II; dialecte literare); Limba greacă veche (morfologia verbului); Limba greacă veche (morfologia verbului; lexicologie);  Limba greacă veche (sintaxa propoziției);  Limba greacă veche (sintaxa frazei) Cristea (Baumgarten) Marina Dochiana 147/8.01.2018 Candidata nu deține doctoratul  în domeniul specific postului sau în domenii conexe acestuia, astfel cum rezultă și din Raportul comisiei de evaluare 
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 18 lector universitar Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (în lb. germană)  -  -  
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală 10 lector universitar Limba română contemporană (fonetică, fonologie, ortografie); Limba română contemporană (fonetică și fonologie); Limba română contemporană (morfologie); Noutăți morfosintactice în GALR 2005/2008 / Folclorul din perspectivă contemporană Macaveiu (Peica) Cipriana-Elena 26267/21.12.2017 Candidata nu a prezentat diploma de doctor sau copie după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor
Roman Diana-Maria 214/9.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 4 lector universitar Curs practic de limba română (LRCP) -nivel A1: fonetică, tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) -nivel A2: tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Curs practic de limba română (LRCP) -nivel B1: tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular; Identitate culturală românească Vasiu Lavinia-Iunia 213/9.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei 15 lector universitar Limba idiș 1; Idiș- dialect al evreilor europeni; Literatură și cultură idiș; Limba ebraică 3; Limba izvoarelor I- semantica și hermeneutica textului istoric; Introducere în teoria istoriei Costiuc Radosav Maria Augusta 26407/22.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană 18 lector universitar Managementul sănătății și securității în muncă; Introducere în studii internaționale și studii de securitate (în lb. engleză); Sănătate comunitară și securitate umană în societățile moderne; Analiza riscurilor neconvenționale în societatea contemporană Curta Anda-Ioana 26541/28.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 9 conferențiar universitar Introducere în istoria contemporană universală (în lb. maghiară); Rezistență anticomunistă în Europa de Est (în lb. maghiară); Integrarea politică a minorităților naționale în Europa Centrală și de Est (în lb. maghiară) Lonhart Tamas 26357/22.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației 10 conferențiar universitar Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării didactice; Pedagogia comunităților școlare Markus (Chiș) Olga 26318/21.12.2017 Candidata nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 29 conferențiar universitar Literatura maghiară și literatura pentru copii (în lb. maghiară); Fundamentele pedagogiei (în lb. maghiară); Metodica activităților de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare (în lb. maghiară); Formele comunicării verbale (în lb. maghiară)  Szilveszter Laszlo Szilard 26285/21.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 33 lector universitar Teoria și metodologia curriculumului (în lb. maghiară); Metodologia cercetării pedagogice (în lb. maghiară); Teoria și metodologia instruirii (în lb. maghiară); Managementul instituțiilor școlare și managementul clasei de elevi (în lb. maghiară); Pedagogie dramatică (în lb. maghiară) Lazsadi Csilla 26489/27.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie 7 conferențiar universitar Managementul muncii; Statistică socială și analiza datelor; Economie, muncă, spațiu Petrovici Norbert Immanuel 26540/28.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
33 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 16 lector universitar Muncile copiilor; Sistemul de asistență socială și practică de specialitate (I); Protecția copilului; Asistență socială pentru vârsta a III-a Voicu Corina-Iulia 26356/22.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
34 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 12 conferențiar universitar Web Design (în lb. engleză); Sisteme de management de conținut Web; New Media Culture (în lb. engleză) Meza Radu-Mihai 25272/13.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
35 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 30 lector universitar Atelier de presă scrisă; Genuri jurnalistice; Presa de opinie; Introduction in advertising (în lb. engleză) Ometa Oana-Marcela 24877/8.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 34 lector universitar Publicitate, religie și ideologie; Filosofia comunicării; Comunicare internă în organizații; PR sectorial ONG Grad Iulia 25662/15.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Sănătate Publică 4 conferențiar universitar Comunicare interculturală; Gândire critică; Antropologia conflictelor Maci Mihai 61/4.01.2018 Candidatul nu îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 10 lector universitar Politică comparată: teorie și metodă (în lb. română și în lb. engleză); Partide și sisteme electorale; Atelier de analiză politică Jiglău-Labuneț George Iulian 251/10.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
39 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Administrarea Afacerilor Sfântu Gheorghe 2 profesor universitar Statistică descriptivă (în lb. română și în lb. maghiară); Macroeconomie (în lb. maghiară) Baricz Arpad 24997/11.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
40 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate și Audit 35 lector universitar Bazele contabilității; Contabilitate aprofundată (în lb. franceză); Control de gestiune (în lb. română și în lb. franceză); Raportări financiare  (în lb. franceză) Ienciu Nicoleta-Maria 24879/8.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
41 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 14 lector universitar Principiile marketingului (în lb. engleză); Managementul relațiilor cu clienții (în lb. română și în lb. engleză) Fleșeriu Cristina 24/3.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
42 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Sporturi Individuale 8 lector universitar Schi -teorie și practică; Stagiu de practică în activități de turism; Sporturi de iarnă -aplicație practică; Escaladă Pop Gabriela Maria 76/5.01.2018 Candidata nu deține doctoratul  în domeniul specific postului sau în domenii conexe acestuia
43 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 12 lector universitar Măsuri de prevenire a accidentelor în antrenament și competiții; Educație fizică; Rugby -teorie și practică Pop Sergiu 75/5.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
44 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 9 profesor universitar Structuri canonice și plastice; Replici iconografice; Tipologia artei bizantine I; Istoria artei românești Muntean Gheorghe Marcel 252/10.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
45 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 7 lector universitar Consiliere pastorală. Relația de consiliere (în lb. maghiară); Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în lb. maghiară); Teologie pastorală (în lb. maghiară); Mișcări religioase contemporane (în lb. maghiară) Csiszar Clara Antonia 215/9.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
46 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 24 conferențiar universitar Managementul companiei independente; Studiu de mască și caracter; Studii aprofundate de improvizație scenică; Dramaturgia secolului XXI Odangiu Mihai Filip 26360/22.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
47 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 3 profesor universitar Multimedia în performance; eLearning; Elemente audio-vizuale pentru performance  Mocan Rodica 85/5.01.2018 dosar retras
48 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul Maghiar de Teatru 7 conferențiar universitar Teorii ale teatrului contemporan (în lb. maghiară); Receptarea teatrului contemporan (în lb. maghiară); Adaptare și dramatizare (în lb. maghiară); Elaborarea textului de spectacol (în lb. maghiară); Producția proiectului și elaborarea disertației (în lb. maghiară); Teoria teatrului în secolul XX (în lb. maghiară) Tompa Andrea 250/10.01.2018 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
49 Facultatea de Fizică Institutul de Fizică ”Ioan Ursu” 46 cercetător științific gradul II Fizica stării solide; Materiale magnetice și magnetism; Metode teoretice de calcularea structurii electronice de benzi in solide; Metode teoretice pentru spectroscopia solidelor magnetice Benea Diana Ancuța 26181/20.12.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2017-2018