Posturi didactice perioada nedeterminată

Posturi didactice și de cercetare pe durată nedeterminată 2016-2017

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 569 din 28.04.2017, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură).
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai, la adresa acestei pagini: http://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

DOSAR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

I MAPA DE DOCUMENTE – formular coperta

1.

Cerere de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (în original). – formular cerere înscriere post didactic

2.

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3.

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat pe fiecare pagină)
Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină)
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

I. Pentru posturile didactice
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
II Pentru posturile de cercetare
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări.

5.

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).
Anexa_2_1_Fisa_verificare_asistent_cercetare
Anexa_2_2_Fisa_verificare_asistent_universitar_cercetator_stiintific
Anexa_2_3_Fisa_verificare_lector_sef_lucrari_CSIII
Fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII_specificatii_intocmire
Instructiuni_completare_fisa_verificare_prof_CSI_conf_CSII

6.

a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu exceptia postului de asistent de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
b) Pentru posturile de asistent universitar, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific ocupate pe durată determinată: deţinerea cel puţin a calităţii de student doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student doctorand.

7.

Rezumatul tezei de doctorat- în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

8.

a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, copiile legalizate ale atestatelor de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

9.

Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

10.

Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după certificatul de naștere.

11.

a) Pentru toate posturile didactice: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
b) Pentru toate posturile de cercetare: În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie legalizată după documentul care atestă schimbarea numelui- certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

12.

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - formular

13.

a) Pentru toate posturile didactice: copie legalizată după carnetul de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă (doar în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai);
b) Pentru toate posturile de cercetare: copie legalizată după carnetul de muncă și adeverinţă de vechime. Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul II și cercetător ştiinţific gradul I - adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/ alte activităţi, precum şi documentul/ documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

14

Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora - în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. - formular

15.

Dovada achitării taxei de participare la concurs. Taxa se plătește la Casieria Universității, str. I.C. Brătianu nr 14. Cuantumul taxei este de 50 de lei pentru persoanele din afara UBB, respectiv 25 de lei pentru personalul UBB.

16.

Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii respective (certificate de competență lingvistică atribuind un anumit punctaj minimal, stabilit de facultate prin anunțul privind organizarea concursului sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni).

17.

Pentru toate posturile de cercetare: asumarea răspunderii, printr-un înscris olograf semnat de candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afișat pe portalul „JOB-URI CERCETARE” de pe site-ul ANCS - www.ancs.ro –la capitolul Informații). (în original)

18.

Pentru candidații la posturile de cercetare care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de Legea 319/2003, un document de derogare aprobat de Consiliul Științific al UBB(în original).

II  MAPA DE LUCRĂRI - formular coperta

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit și electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEM. AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

28 aprilie 2017

Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 569/28.04.2017, Partea a III-a

28 aprilie 2017 – 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

2 mai 2017

Publicarea pe site-ul UBB a posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată determinată

2 mai 2017- 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată

15 mai 2017

Publicarea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs într-un ziar de circulație națională

15 mai 2017 - 14 iunie 2017

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare

12 iunie 2017

Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UBB

15 iunie 2017 – 16 iunie 2017

Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați

19 iunie 2017 – 20 iunie 2017

Biroul juridic al UBB certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2017

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs

21 iunie 2017

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

29 iunie 2017 – 30 iunie 2017

Desfăşurarea probelor concursurilor
Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţilor/ Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor

3 iulie 2017 – 7 iulie 2017

Depunerea contestaţiilor

10 iulie 2017 – 11 iulie 2017

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor

Trimiterea dosarelor de concurs la Rectorat

12 iulie 2017 – 14 iulie 2017

Întrunirea Comisiei pentru cercetare, excelență și resurse umane a Senatului (propunere)
Întrunirea Consiliului Științific al UBB în vederea aprobării rezultatelor concursurilor pentru posturi de cercetare (Art. 16 alin. 2 din Legea 319/2003) (propunere)

iulie 2017

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UBB

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR LA CONCURS A CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI

28 aprilie - 17 mai 2017

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

18 mai - 31 mai 2017

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

1 iunie -14 iunie 2017

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano - Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teatru și Televiziune
ICI BNS

Lista posturilor didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, publicată în M.O. 569/28.04.2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 26 conferențiar universitar Algebră; Fundamentele algebrice ale informaticii (în lb. germană)
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 41 asistent universitar Probabilități și statistică; Calcul numeric
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 6 profesor universitar Programare orientată obiect; Aplicații ale inteligenței computaționale în ingineria soft (în lb. engleză); Programare orientată obiect (pentru perfecționarea profesorilor)
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 22 conferențiar universitar Metode și tehnici de programare (pentru perfecționarea profesorilor); Verificarea și validarea sistemelor soft (în lb. engleză)
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Arhitectura sistemelor de calcul; Baze de date (în lb. germană); Sisteme de gestiune a bazelor de date (în lb. germană)
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 45 lector universitar Aditivi de uz alimentar; Chimia organică cu funcțiuni mixte și heterocicli; Chimie organică; Chimia materialelor de uz alimentar
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 43 lector universitar Tehnologia proceselor enzimatice și fermentative; Principiile enzimologiei clinice și a tehnicilor imunochimice; Elemente de biochimie; Chimie bioanorganică
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de  Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 22 lector universitar Practică pedagogică -nivel I (în lb. maghiară); Didactica specialității -nivel I (în lb. maghiară); Practică pedagogică -nivel II (în lb. maghiară); Didactica specialității -nivel II (în lb. maghiară); Analiza instrumentală (în lb. maghiară)
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 18 conferențiar universitar Ingineria sistemelor oxidice; Nanomateriale; Materiale ceramice, liante și vitroase și metode de procesare avansată; Chimia si tehnologia sticlei
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 24 lector universitar Grafică asistată de calculator (Desen tehnic); Elemente de inginerie mecanică
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 27 lector universitar Structură chimică; Medicina moleculară și celulară utilizând imagistica AFM și STM; Termodinamică
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Biofizică; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 22 șef de lucrări Histopatologie; Culturi de celule; Biochimia semnalizării celulare
14 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 6 conferențiar universitar Geografia continentelor. Europa; Dezvoltare regională
15 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 4 conferențiar universitar Tehnici de analiză cantitativă (în lb. maghiară); Metodologia cercetărilor de geografie umană (în lb. maghiară); Organizarea spațiului geografic (în lb. maghiară)
16 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 25 asistent universitar Investigarea factorilor de mediu; Proiect independent de mediu; Surse, procese şi produse poluante; Situri contaminate istoric; Biotehnologii şi depoluarea sistemelor ecologice; Tehnologii avansate de bioremediere
17 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 4 conferențiar universitar Biogeografie şi conservarea biodiversității; Analiza, evaluarea şi protecția mediului biotic; Managementul ariilor protejate
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 7 profesor universitar Vânzarea internațională; Drept civil. Obligații; International Benchmarks in Contractual Obligations (în lb. engleză)
19 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 12 conferențiar universitar Dreptul muncii; Regimul civil al obligației de restituire; Evolutions in EU Labor Law (în lb. engleză)
20 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 15 lector universitar Istoria literaturii maghiare III: 1700-1849 (în lb. maghiară); Istoria literaturii universale: Epoca barocă și clasicismul (în lb. maghiară); Ediția critică (în lb. maghiară); Literatura și cultura Antichității (în lb. maghiară); Istoria literaturii maghiare: secolul luminilor și Romantismul (în lb. maghiară)
21 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 7 lector universitar Literatură română veche și premodernă; Literatura română a secolului al XIX-lea/ Folclor literar; Literatura: figură și discurs (în lb. engleză); Modernismul românesc
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 19 lector universitar Limba italiană I (în lb. italiană); Limba italiană II (în lb. italiană); Limba italiană IV (în lb. italiană); Limba italiană V (în lb. italiană); Limba italiană VI (în lb. italiană); Istoria limbii italiene I/ Umanismul (în lb. italiană); Istoria limbii italiene II/ Poezia cavalerească renascentistă (în lb. italiană); Limbaje sectoriale II (în lb. italiană); Analiza traducerii (italiană-română). Practică editorială (în lb. italiană); Aegritudo amoris, melancolie, nebunie. Reprezentări literare ale unor maladii (în lb. italiană); Curs de limbă italiană: Istoria limbii italiene I (în lb. italiană)
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 5 asistent universitar Limba norvegiană (1) – Fonologie şi morfologie (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (1) - Epoci literare (în lb. norvegiană); Limba norvegiană - curs facultativ (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (2) -Proză scurtă (în lb. norvegiană); Limbă norvegiană (3) - Sintaxă (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (2) - Motive literare (în lb. norvegiană); Limba norvegiană - Traduceri literare (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (3)- Genuri literare (în lb. norvegiană); Literatură norvegiană (5): Literatură şi imagine (în lb. norvegiană)
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 21 lector universitar Literatură engleză (Restaurația și Iluminismul) (în lb. engleză); Limba engleză (sintaxă, stilistică) (în lb. engleză); Poezia americană (în lb. engleză); Curs de literatură engleză 1: Literatura americană în film (în lb. engleză)
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 2 profesor universitar Limbă şi studii culturale (2) (Engleză); Traducere specializată. Proiect Traductologic (2) (Engleză); Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri consecutive/simultane (Engleză)
26 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 18 lector universitar Interpretare consecutivă fără notiţe; Limbă şi studii culturale (2) (Spaniolă); Interpretare consecutivă cu notiţe; Abordări teoretice şi practice ale dimensiunilor pragmatice şi semantice ale textului
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Elite politice în Transilvania în sec. XX (în lb. maghiară); Instituții și organizații internaționale (în lb. maghiară); Războiul rece. Cultură și politici strategice (în lb. maghiară)
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească  2 profesor universitar Istoria filosofiei medievale; Neoplatonism și scolastică; Terminologie filosofică latină (II)
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Practică clinică I; Practică clinică II;  Practică clinică III; Practica de profil IV
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 4 conferențiar universitar Strategii comportamentale (în lb. maghiară);  Psihologia eficienței personalului didactic (în lb. maghiară)
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială   7 lector universitar Psihopedagogia deficienților motori; Psihopedagogia intervenției timpurii; Consilierea și psihoterapia persoanelor cu tulburări de limbaj; Consilierea și psihoterapia persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora; Stagiu practic în consiliere și asistență psihopedagogică; Psihologia clinică a persoanelor cu dizabilități; Consilierea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora; Psihoterapii individuale și de grup la persoanele cu și fără dizabilități
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 11 conferențiar universitar Modele computerizate de analiză a datelor calitative; Proiectarea, evaluarea și advocacy de politici publice; Asistență socială și consiliere în școli
33 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 13 lector universitar Socioantropologia familiei (în lb. maghiară); Antropologie contemporană (în lb. maghiară); Socioantropologia genurilor (problematica gender) (în lb. maghiară); Cunoașterea forței de muncă și a categoriilor ocupaționale (în lb. maghiară)
34 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 29 lector universitar Cultură vizuală (în lb. maghiară); Presa internațională (în lb. maghiară); Mass-media și cultura populară (în lb. maghiară); Web Design (în lb. maghiară); Tehnici de redactare machetare publicații (în lb. maghiară); Tehnici de redactare asistate PC (în lb. maghiară)
35 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 45 lector universitar Comunicare interpersonală (în lb. germană); Presa de agenție (în lb. germană); Responsabilitate socială corporatistă (în lb. germană); Managementul relațiilor mass-media (în lb. germană)
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 38 asistent universitar PR și comunicare în sectorul politic; Publicitate în social media; Introducere în științe politice; Ideologii politice
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 2 profesor universitar Comportament politic; Organizații și elite politice în România; Analiza politicilor publice (în lb.engleză)
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 10 lector universitar Multiculturalism și comunicare interculturală (în lb. română și în lb. engleză); Tranziție și democratizare în Europa Centrală și de Est; Partide și sisteme electorale; Cetățenie și drepturile omului (în lb. engleză);  Ideologii politice. Teoria democrației
39 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 12 conferențiar universitar Macroeconomie (în lb. germană); Microeconomie (în lb. română şi în lb. germană)
40 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanţe 5 profesor universitar Analiză financiară; Diagnostic financiar
41 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 3 profesor universitar Managementul semantic al proceselor de afaceri (în lb. engleză); Utilizarea Internetului în afaceri
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 20 lector universitar Matematici aplicate în economie; Matematici financiare şi actuariale 
43 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 2 profesor universitar Management general; Management hotelier; Catering și tehnologia restaurantului
44 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 3 profesor universitar Handbal – bazele generale; Teoria competiției sportive; Imagine și publicitate în activitățile de agrement în turism
45 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 16 conferențiar universitar Mărturia creștină la nivel parohial; Fundamentele biblice ale misiunii creștine; Misiunea ortodoxă în lumea contemporană. Provocările Bisericii în contextul pluralismului creștin și religios; Introducere în misiologia ortodoxă. Fundamentele teologice și exigențele misiunii creștine; Parohie, misiune, pastorație
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 28 lector universitar Studiul compoziției I; Pictura în ulei; Mozaic și vitraliu; Studiul compoziției II; Studiul compoziției III; Studiul compoziției IV
47 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 1 profesor universitar Sfânta liturghie (în lb. maghiară); Anul liturgic (în lb. maghiară); Muzica sacră (în lb. maghiară); Muzica gregoriană (în lb. maghiară)
48 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 3 conferențiar universitar Exegeza psalmilor (în lb. maghiară); Literatura profetică (în lb. maghiară); Evangheliile (în lb. maghiară)
49 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 5 conferențiar universitar Teologie fundamentală: Istoria religiilor (în lb. maghiară); Probleme speciale ale consilierii pastorale (în lb. maghiară); Spiritualitate (în lb. maghiară)
50 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 19 lector universitar Management artistic 1 (în lb. maghiară); Tehnici de studiu pianistic I (în lb. maghiară); Management artistic 2 (în lb. maghiară); Tehnici de studiu pianistic II (în lb. maghiară); Instrument: Pian V (în lb. maghiară);  Instrument: Pian VI (în lb. maghiară); Instrument: Orgă (individual)- sem.5 (în lb. maghiară); Orgă (individual) -sem 6 (în lb. maghiară)
51 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 3 conferențiar universitar Teoria dramei (1); Teoria dramei (2); Istoria teatrului universal și românesc (3); Analiza textului dramatic; Poetici regizorale (1); Poetici regizorale (2); Elaborarea lucrării de diplomă
52 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 39 lector universitar Teoria comunicării (în lb. maghiară); Istoria filmului și a televiziunii (în lb. maghiară); Teoria și practica mass-media (2) (în lb. maghiară); Producția proiectului și elaborarea disertației (în lb. maghiară) 

Candidați posturi didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Nr. crt. Facultate/ Institut Departament/ Centru Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Candidat Nr. dosar Aviz juridic
1 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 26 conferențiar universitar Modoi George Ciprian 10363/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
2 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Matematică 41 asistent universitar Iancu Mihai 8339/16.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
3 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 6 profesor universitar Czibula Istvan-Gergely 8108/12.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
4 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 22 conferențiar universitar Vescan Andreea 7987/11.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
5 Facultatea de Matematică și Informatică Departamentul de Informatică 60 lector universitar Troancă Diana 7827/9.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
6 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 45 lector universitar Moldovan Bianca-Elena 9667/31.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
7 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Chimie 43 lector universitar Bischin Cristina-Maria 9533/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Brem Jurgen 10481/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de  Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare 22 lector universitar Sogor Csilla Zsuzsa 9215/25.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
9 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 18 conferențiar universitar Goga Firuța 10609/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 24 lector universitar Chelaru Julieta Daniela 9535/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
11 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie Chimică 27 lector universitar Lupan Alexandru 9303/26.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
12 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 3 profesor universitar Banciu Horia Leonard 9690/31.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
13 Facultatea de Biologie și Geologie Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie 22 șef de lucrări Mirescu Ștefan-Claudiu 9390/29.05.2017 Candidatul nu a prezentat diplomă de doctor sau copie după ordinul ce confirmă acordarea titlului
14 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială 6 conferențiar universitar Boțan Cristian Nicolae 8519/18.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
15 Facultatea de Geografie Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare 4 conferențiar universitar Torok Ibolya 9204/25.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
16 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului 25 asistent universitar Bizo Maria Lucia 10437/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
17 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Departamentul de Știința Mediului 4 conferențiar universitar Bădărău Alexandru-Sabin-Grigore 10652/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
18 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 7 profesor universitar Popa Ionuț-Florin 10180/8.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
19 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 12 conferențiar universitar Roșioru Felicia-Cătălina 10436/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
20 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Maghiară 15 lector universitar Biro Annamaria 8347/16.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
21 Facultatea de Litere Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii 7 lector universitar Croitoru Corina Ecaterina 8070/12.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Stan Adriana Georgeta 8447/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
22 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice 19 lector universitar Bence-Muk Mirona 8373/16.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
23 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave 5 asistent universitar Răduț Raluca-Daniela 8088/12.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
24 Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Engleză 21 lector universitar Precup Amelia Diana 7996/11.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
25 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 2 profesor universitar Greere Anca Luminița 7614/8.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
Irimiea Silvia Blanca 8511/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
26 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 18 lector universitar Moțoc Diana Florina 8467/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
27 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 10 conferențiar universitar Toth Szilard 9554/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
28 Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească  2 profesor universitar Baumgarten Alexander 8621/19.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
29 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 12 lector universitar Botez Amfiana 8651/19.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
30 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihologie Aplicată 4 conferențiar universitar Bernath Anna Emese 9594/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
31 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială   7 lector universitar Costea-Bărluțiu Carmen 9263/25.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Asistență Socială 11 conferențiar universitar Pantea Maria-Carmen 8718/22.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
33 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară 13 lector universitar Geambașu Reka 10368/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
34 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Jurnalism 29 lector universitar Peter Arpad 8222/15.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
35 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 45 lector universitar Szambolics Julia 8426/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
36 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 38 asistent universitar Stoica Mihnea Simion 8492/17.05.2017 Candidatul nu a prezentat diplomă de doctor sau copie după ordinul care certifică acordarea titlului de doctor
37 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 2 profesor universitar Marian Cosmin-Gabriel  10001/7.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
38 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Departamentul de Științe Politice 10 lector universitar Burean Toma 8232/15.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
39 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Economie Politică 12 conferențiar universitar Ban Irina-Marilena 9522/30.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
40 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finanţe 5 profesor universitar Achim Monica Violeta 8410/16.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
41 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică 3 profesor universitar Buchmann Robert Andrei 8481/17.05.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
42 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Departamentul de Statistică Previziuni Matematică 20 lector universitar Pop Flaviu Vasile 10009/7.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
43 Facultatea de Business Departamentul de Servicii de Ospitalitate 2 profesor universitar Negrușa Adina Letiția 10443/12.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
44 Facultatea de Educație Fizică și Sport Departamentul de Jocuri Sportive 3 profesor universitar Gomboș Leon 10957/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
45 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 16 conferențiar universitar Sonea Cristian-Sebastian 10608/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
46 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă 28 lector universitar Ghenescu Marius Dan 10656/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
47 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 1 profesor universitar Diosi David 10290/9.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
48 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală 3 conferențiar universitar Olah Zoltan 10542/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
49 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică 5 conferențiar universitar Vik Ioan 10604/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
50 Facultatea de Teologie Reformată Departamentul de Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 19 lector universitar Miklos Noemi 10506/13.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
51 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Teatru 3 conferențiar universitar Pop-Curșeu Ștefana 10622/14.06.2017 Candidatul îndeplinește condițiile legale de participare la concurs
52 Facultatea de Teatru și Televiziune Departamentul de Cinematografie și Media 39 lector universitar Batori Anna 10558/13.06.2017 Candidata nu a prezentat atestat de recunoaștere a diplomei de doctor
Karacsonyi Zsolt 10627/14.06.2017 Candidatul nu îndeplinește standardele minimale de participare la concurs

Comisii posturi didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Buletin vot posturi didactice și de cercetare scoase la concurs pe durată nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017