Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2017
1 2

Diferite lucrari specializate de constructii - Cos de fum cu montaj la Sere mici - Gradina Botanica, str. Republicii nr. 42

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 27.09.2017 ora 12:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 27.09.2017 ora 12:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 27.09.2017 ora 12:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Diferite lucrari specializate de constructii - Cos de fum cu montaj la Sere mici - Gradina Botanica, str. Republicii nr. 42

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

13.570,00

RON

directa

20-09-2017

19-10-2017

Locaţie: U.B.B., Gradina Botanica - Sere mici, str. Republicii nr. 42, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată, conform caietului de sarcini impreuna cu extrasele C6, C7, C8 si C9 pe lucrare/obiectiv;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 20 de zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, fără obiecţiuni, si primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza recapitulaţia si manopera orara conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz şi/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul;
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: ing. Florea Gabriel, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-cos_de_fum_sere_mici-gr.botanica.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 27-09-2017 12:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare la ICCRR (str. Fantanele, nr. 30) - Facultatea de Psihologie

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264.405.300, in. 5266
Fax. 0264.592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 22.09.2017, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.09.2017, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 22.09.2017, ora 10:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare la ICCRR (str. Fantanele, nr. 30) - Facultatea de Psihologie

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

6890.87

RON

directa

15-09-2017

06-10-2017

Locatie: Facultatea de Psihologie, str. Fantanele, nr. 30, Cluj - Napoca
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica (inclusiv extrasele C6, C7, C8, C9) si financiara, conform specificatiilor tehnice.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
4. Termenul de executie: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
5. Garantia lucrarilor: minim 2 ani.
6. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
7. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
8. Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie, primirea facturii si a declaratiei de conformitate si garantie.
9. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
10. Se recomanda vizitarea amplasamentului in ziua a 3-a de la data publicarii pe site-ul UBB.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Alexandru Sima, tel.: 0264.405.300, int. 5403.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Psihologie_-_Fantanele_30.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-09-2017 10:00
Domeniu: Lucrari

ACHIZITIE DIRECTA - CENTRALA TERMICA MURALA 24KW IN CONDENSATIE + MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE SI AUTORIZARE

Punct de contact: Serviciul Achizitii Publice - Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Ilieş Florin
Tel. 0264-595.875
Fax. 0264-450.675

ilies.florin@ubbcluj.ro


Universitatea Babes-Bolyai, in calitate de atoritate contractanta, organizeaza achizitia directa pentru Centrala Termica murala de 24KW in condensatie + montaj, punere in functiune si autorizare, conform detaliilor prezentate mai jos. Oferta de pret se va depune in plic sigilat pana la data de 20.09.2017, ora 16.00, la Secretariatul Directiei Generale Administrative, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14, Cod Postal 400079, Cluj-Napoca. Pe plic se va face mentiunea: " Achizitie Centrala Termica murala 24KW, in condensatie - responsabil achizitie Florin Ilies"

Obiectul contractului

CENTRALA TERMICA MURALA 24KW, IN CONDENSATIE + MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE SI AUTORIZARE

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

4201,68

RON

directa

12-09-2017

03-11-2017

I. Oferta de pret va fi inregistrata, datata, semnata, stampilata si va cuprinde :
1.Oferta tehnica cuprinzand detalierea produselor ofertate, 2.Oferta financiara cuprinzand pretul, exprimat in lei, fara T.V.A. / U.M., (toate cheltuielile legate de livrarea, montarea, punerea in functiune si autorizarea C.T. vor fi incluse in pret) si datele de identificare ale ofertantului (denumire, adresa, C.U.I., cont trezorerie),
3.Valabilitatea ofertei,
4.Termenul de livrare, montare si punere in functiune al produselor ofertate, 5.Termenul de garantie al produselor ofertate (daca este cazul).
II. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, care raspunde integral cerintelor tehnice. Ofertele care nu cuprind datele mentionate la punctul I vor fi considerate neconforme. Atribuirea se face pentru total oferta, ofertele care nu cuprind toate reperele din documentul anexat fiind declarate neconforme.
III. Conditii de plata: avand in vedere obligatiile legale ale achizitorului, plata produselor se va face catre operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, in lei, in contul de trezorerie pe care operatorul economic il va comunica autoritatii contractante inainte de incheierea si semnarea angajamentului legal de plata (comanda / contract). Relatii suplimentare la Serviciul Achizitii Publice - Biroul Aprovizionare, de la responsabil achizitie Florin Ilies, telefon 0264/595.875, e-mail: ilies.florin@ubbcluj.ro.
Pentru vizitarea locatiei unde urmeaza sa fie montata C.T. se poate lua legatura cu d-l. ing Miron Ioan, tel.: 0740-233.562

Informatii suplimentare:  SPECIFICATII_TEHNICE_C.T..pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 20-09-2017 16:00
Domeniu: Produse

Lucrări de instalații electrice - Alimentare cu energie electrică UPS pentru RMN-ul SKYRA de la ICCRR

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative,Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 13.09.2017 ora 10:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor : 13.09.2017, ora 10:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului,numărul de telefon și adresa de e-mail, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 13.09.2017 ora 10:15", în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Obiectul contractului

Lucrări de instalații electrice - Alimentare cu energie electrică UPS pentru RMN-ul SKYRA de la ICCRR

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

29.000,00

RON

directa

13-09-2017

13-10-2017

Locaţie: U.B.B.,Institutul de Cercetări în Chimie Raluca Râpan, Cluj-Napoca
Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabiltate a ofertei minim 30 de zile și de garanție a lucrării minim 2 ani.
3. Termenul de execuție : 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
7. Executantul va face dovada deținerii autorizației ANRE pentru executarea lucrărilor de instalații electrice.
8. Executantul are obligația să asigure conectarea UPS-ului în mometul punerii în funcțiune.
9. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
La definirea sau descrierea specificațiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producții, a unui procedeu special ori marca de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție ori licența de fabricație se va lua în considerare și mențiunea "sau echivalent".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Maier Andrei, tel.0264-405.312, 0753.911.018.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_ICCRR.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 13-09-2017 10:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:SILELIS SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:27.731,09 LEI
Număr angajament legal:Contract 390/15.09.2017/20.09.2017

Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale laboratoare Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 15.09.2017 ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 15.09.2017, ora 09:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 15.09.2017 ora 09:15, în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale laboratoare Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

31.000,00

RON

directa

08-09-2017

09-10-2017

Locatie: U.B.B., Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7.
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta financiara si tehnică, la care se vor atasa extrasele C6;C7;C8;C9 pe lucrare/obiective, numerotata şi ştampilată, conform caietului de sarcini și invitației de participare;
2. Perioada de valabiltate a ofertei minim 30 de zile, garanție lucrări minim 2 ani;
3. Termenul de execuție: 20 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;
4. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii;
5. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant;
6. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor;
7.Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini";
8. Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare;
9. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a se depune oferta.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Florea Gabriel tel.0264-405.312/5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  C.sarcini_Lucrari_de_c-tii_de_canaliz.ape_reziduale,_Fac.de_Geografie_str.Clinicilor_nr.5-7.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 15-09-2017 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de fațade la Clădire str.Clinicilor nr.9

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative,Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.09.2017 ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor : 08.09.2017, ora 12:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului,numărul de telefon și adresa de e-mail, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.09.2017 ora 12:15", în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Obiectul contractului

Lucrări de fațade la Clădire str.Clinicilor nr.9

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

27.500,81

RON

directa

06-09-2017

06-10-2017

Locaţie: U.B.B.,Clădire str.Clinicilor nr.9, Cluj-Napoca
Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv,
conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabiltate a ofertei minim 30 de zile și de garanție a lucrării minim 2 ani.
3. Termenul de execuție : 25 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
7. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
8. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
La definirea sau descrierea specificațiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producții, a unui procedeu special ori marca de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție ori licența de fabricație se va lua în considerare și mențiunea "sau echivalent".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing.Sima Alexandru, tel.0264-405.312,0752.504.797
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_Sarcini_Clinicilor_nr.9.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-09-2017 12:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:ROBACON IMPEX SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:22.234,71 LEI
Număr angajament legal:Contract 389/12.09.2017/14.09.2017

Lucrari de amenajare biblioteca – Facultatea de Teatru si Televiziune

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 14.09.2017, ora 11:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 14.09.2017, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 14.09.2017 ora 11:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrari de amenajare biblioteca – Facultatea de Teatru si Televiziune

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

61.610,09

RON

directa

07-09-2017

06-10-2017

Locatie:Universitatea Babes-Bolyai,Facultatea de Teatru si Televiziune, str. M. Kogalniceanu nr.4, Cluj-Napoca.

Orice referire in prezenta documentatie de atribuire, cu privire la o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va lua in considerare impreuna cu mentiunea „sau echivalent”.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:

1. Oferta tehnica (inclusiv extrasele C6,C7,C8,C9) si financiara conform documentatiei de atribuire si invitatiei de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantie a lucrarii de minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarii.


Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.

La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predatde catre executant curat, fara moloz, sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.

Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.

Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie si primirea facturii.

Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.


Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii:
ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Directiei Tehnice:
ing. Munteanu Galea Daniela - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS_-_Lucrari_de_amenajare_biblioteca_-_F._Teatru__si_TV.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 14-09-2017 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - str. Sindicatelor nr. 7”

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.09.2017 ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 07.09.2017, ora 09:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 07.09.2017 ora 09:15, în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - str. Sindicatelor nr. 7”

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

97.567,43

RON

directa

05-09-2017

05-10-2017

Locatie: U.B.B., Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - str. Sindicatelor nr. 7.
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta financiara si tehnică, la care se vor atasa extrasele C6;C7;C8;C9 pe lucrare/obiective, numerotata şi ştampilată, conform caietului de sarcini și invitației de participare;
2. Perioada de valabiltate a ofertei minim 30 de zile, garanție lucrări minim 3 ani;
3. Termenul de execuție: 25 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;
4. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii;
5. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant;
6. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor;
7.Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini";
8. Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare;
9. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
10. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Sima Alexandru tel.0264-405.312/5403, 0752-504.797.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  C.sarcini-Lucr.de_renovare_la_Fac.de_Psihologie_si_Stiinte_ale_Educatiei-str._Sindicatelor_nr._7.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-09-2017 09:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:MEXHOUSE CONSTRUCT SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:94.091,74 LEI
Număr angajament legal:Contract NR. 387/08.09.2017/19.09.2017

Lucrări de renovare – reparații și zugrăveli Sediul Gutenberg, Centrul de Informatizare, Hol parter, Clădirea Universității nr.7-9

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative,Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 06.09.2017 ora 10:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor : 06.09.2017, ora 10:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului,numărul de telefon și adresa de e-mail, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 06.09.2017 ora 10:15", în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare – reparații și zugrăveli Sediul Gutenberg, Centrul de Informatizare, Hol parter, Clădirea Universității nr.7-9

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

67.887,16

RON

directa

30-08-2017

02-10-2017

Locaţie: U.B.B.,Clădire Universității nr.7-9, Cluj-Napoca
Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabiltate a ofertei minim 30 de zile și de garanție a lucrării minim 60 luni.
3. Termenul de execuție : 40 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
7. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
8. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
La definirea sau descrierea specificațiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producții, a unui procedeu special ori marca de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție ori licența de fabricație se va lua în considerare și mențiunea "sau echivalent".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing.Colceriu Septimiu, tel.0264-405.312 int.5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_Sarcini_Universitatii_7-9.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 06-09-2017 10:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:ROMBIANCA PRESTCOM SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:66.967,00 LEI
Număr angajament legal:Contract 385/08.09.2017/14.09.2017

Lucrari de instalatii de apa - Instalatii termice la Cladire Administrativa din Complexul Arcalia

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 06.09.2017 ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 06.09.2017, ora 09:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 06.09.2017 ora 09:15, în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrari de instalatii de apa - Instalatii termice la Cladire Administrativa din Complexul Arcalia.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

35.764,80

RON

directa

30-08-2017

29-09-2017

Locatie: UBB, Bistrita-Nasaud, Complexul Arcalia.
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta financiara si tehnică, la care se vor atasa si extrasele C6;C7;C8;C9 pe lucrare/obiective, numerotata şi ştampilată, conform caietului de sarcini și invitației de participare;
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garanție lucrări minim 2 ani;
3. Termenul de execuție: 40 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;
4. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii;
5. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant;
6. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor;
7.Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini";
8. Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare;
9. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a se depune oferta.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Maier Andrei, tel.0264-405.312/5403, 0753-911.018.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  C.sarcini_Complex_Arcalia-Lucr.de_instal.de_apa_si_instal.termice.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 06-09-2017 09:00
Domeniu: Lucrari

1 2