Tutoriatul in UBB

Conceptul

1. Tutoriatul reprezintă un sistem şi un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar, a oferi îndumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, precum şi a încuraja împărtăşirea cunoştinţelor şi aptitudinilor studenţilor, ameliorând rezultatele şcolare. Sistemul tutorial încurajează comunicarea şi încrederea studenţilor faţă de Universitate şi mediul academic.

Studenţii - beneficiari ai tutoriatului

2. Scopul implementării sistemului tutorial este de a crea studenţilor cel puţin următoarele avantaje:

 • conştientizarea optimă a manierei în care să se dezvolte din punct de vedere academic;
 • utilizarea optimă a sistemului de credite transferabile, curicular şi extracuricular
 • dezvoltarea simţului de auto-direcţionare şi de răspundere în dezvoltarea personală şi profesională
 • îndepărtarea impresiei de sigurătate în procesul de educaţie
 • îmbunătăţirea/aprofundarea experienţei studenţilor la Universitatea Babeş-Bolyai
 • clarificarea dorinţelor şi opţiunilor studenţilor în cât priveşte debuşeele profesionale şi studiile vitoare
 • la nivel instituţional, facilitarea dezvoltării şi implementării unor strategii şi activităţi cu impact pozitiv asupra experienţei studenţilor

Sistemul

3. Tutoriatul se fundamentează pe activitatea tutorilor, sub îndrumarea coordonatorilor şi supravegherea unui prodecan la nivelul fiecărei facultăţi.

4. Sistemul tutorial este obligatoriu pentru fiecare facultate, la nivel de licenţă. Sistemul tutorial la nivel de masterat este facultativ.

5. Biroul Consiliului Profesoral al fiecărei facultăţi, la propunerea şefilor de catedră, desemnează tutorii pentru fiecare specializare, an de studiu, linie de studii şi grupe, astfel încât să existe cel puţin un tutore la 60 de studenţi. Tutorii trebuie desemnaţi la începutul fiecărui an academic, până la data de 30 septembrie.
Tutorii aferenţi fiecărui an de studiu, pe fiecare linie de studii, dintr-o specializare, lucrează sub îndrumarea unui coordonator, desemnat de către decanul facultăţii dintre cadrele didactice care predau la anul respectiv. Coordonatorii vor avea cu tutorii întâlniri în principiu lunare, sau ori de câte ori se consideră necesar.
Activitatea coordonatorilor desemnaţi pentru fiecare linie şi an de studii cade sub îndrumarea prodecanului responsabil pentru relaţia cu studenţii şi problemele studenţeşti. Acesta din urmă va avea viziunea globală asupra tutoratului la nivel de facultate, în urma întâlnirilor semestriale pe care trebuie să le organizeze cu coordonatorii tutorilor. In prima săptămână din octombrie, prodecanul responsabil cu relaţia cu studenţii organizează o întâlnire de orientare a tutorilor şi coordonatorilor desemnaţi de decanat pentru anul universitar în curs.

6. La nivelul fiecarei facultăţi se va crea şi afişa în mod accesibil un Repertoriu de contacte tutoriale, cuprinzând lista tutorilor pentru fiecare specializare, an, linie de studii şi grupă, cu datele de contact ale acestora (cabinet, email, telefon fix).
Studenţii vor fi încurajaţi să-şi prezinte problemele şi să solicite sprijinul tutorelui în principal pe cale electronică. Tutoriatul electronic, ca formă modernă de expresie a tutoriatului personal, va fi încurajat prin orice mijloc.

7. Se va crea un forum al tutorilor pe pagina web a universităţii, în care să fie dezvăluite, şi discutate cele mai frecvente şi mai importante probleme şi preocupări studenţeşti, relevante pentru activitatea tutorială.

Programul

8. Tutoriatul constă în activităţi de comunicare personală a tutorului cu studenţii care îi sunt afectaţi, fie prin întâlnire, fie pe cale electronică. In timpul activitaţii sale, tutorele trebuie să fie comunicativ, să dea dovadă de răbdare şi interes, de disponibilitate de a înţelege probleme studentului, dând acestuia din urmă încredere în utilitatea demersului său.

9. Programul de 2 ore săptamânale trebuie strict respectat, astfel cum este afişat (în Directorul de contacte tutoriale al facultăţii). Fiecare audienţă desfaşurată cu un student trebuie să dureze cel puţin 10 minute.

10. Universitatea organizează periodic (o dată pe semestru) un program de pregătire a tutorilor, în care aceştia iau cunoştinţă de procedurile specifice activităţii lor.

Calitatea de tutore

11. Pot fi desemnaţi ca tutore cadrele didactice, doctoranzii cu frecvenţă şi studenţii aflaţi în ultimul an de masterat. [ Nu este obligatoriu ca tutorele să desfaşoare şi activitaţi didactice, cele două calităţi nefiind corelate în nici un sistem tutorial de referinţă. Tutorele îşi împărtăşeşte experienţa cu studentul, sprijinindu-l din punct de vedere personal, extra-academic, în reuşita parcursului său universitar. ]

12. Tutorii îşi pot pierde aceasta calitate, prin retragerea sa de catre decanat în mod unilateral şi discreţionar, fără a fi necesară vreo justificare.

13. Tutorii sunt persoane integre moral şi profesional, care trebuie să posede aptitudini corespunzătoare de comunicare verbală şi scrisă, deprinderea de a asculta partenerul şi disponibilitatea de a oferi ajutor studentului. Tutorii sunt persoane care acceptă necondiţionat să işi pună la dispoziţia studenţilor cunoştinţele, aptitudinile şi (în special) experienţa.
Tutorii sunt datori să promoveze egalitatea de tratament, să favorizeze în egală masură toate problemele studenţeşti cu care se confruntă, să respecte diversitatea sub toate formele sale, în special culturală şi socială.
Tutorii sunt obligaţi să respecte deplina confidenţialitate asupra informaţiilor dobândite şi communicate în cadrul îndrumării/consilierii studenţilor în probleme ce ţin de persoana acestora.
Tutorii ţin evidenţa principalelor probleme neconfidenţiale discutate cu sudenţii şi prezintă rapoarte şi evaluări asupra activităţii lor, coordonatorilor desemnaţi pe fiecare specializare, an şi linie de studii.

14. Tutorii trebuie să fie disponibili studenţilor, în cadrul facultăţii, în cabinetul şi după programul indicat şi afişat în mod vizibil, timp de 2 ore pe săptămână.

Atribuţiile tutorilor

 1. Sprijinirea studenţilor în întelegrea funcţionării universităţii şi facultăţii, în vederea adaptării în condiţii optime la exigenţele corespunzătoare fiecărui an de studii;
 2. Acompaniament în vederea surmontării dificultăţilor metodologice şi pedagogice (metodologii de informare şi de lucru adaptate aşteptărilor cadrelor didactice);
 3. Familiarizarea studenţilor cu modul de desfăşurare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile, astfel încât aceştia să poată beneficia în mod real de avantajele oferite de acest sistem;
 4. Orientarea studenţilor în alcătuirea rutei de studii, prin alegerea unui meniu curricular personalizat ce ţine seama de abilităţile, interesele şi preocupările studentului (asistarea studenţilor în vederea încheierii contractelor de studii, astfel încât să asigure adaptarea realistă a acestora la circumstanţele concrete şi individuale ale situaţiei academice a studentului);
 5. Asistarea studenţilor în vederea facilitării accesului la resursele universităţii (biblioteci, laboratoare informatice etc.);
 6. Atragerea atenţiei studenţilor asupra termenelor de depunere a diferitelor cereri (inmatriculare, reinmatriculare, cămin, bursă etc.) la decanatele facultăţilor;
 7. Atenţionare asupra organizării seminariilor stiinţifice în facultate şi asupra evenimentelor de anvergură din Universitate;
 8. Indrumare în ce priveşte facilităţile experimentale de vârf din facultate şi centrele de cercetare ale universităţii;
 9. Orientarea studenţilor în privinţa oportunităţilor de continuare a studiilor la nivel master şi doctorat;
 10. Consiliere, asistare şi orientare privind oportunităţile de carieră profesională, posturile care pot fi ocupate de absolvenţi;
 11. Consiliere pentru elaborarea de CV şi pregătirea studenţilor pentru interviuri în vederea angajării (asistarea în dobândirea unor cunoştinţe privind întocmirea documentelor de candidatură pentru un loc de muncă şi pregătirea studenţilor pentru interviurile de selecţie);
 12. Sfătuire cu privire la oportunităţile sociale, culturale şi sportive care se pot asocia activităţilor de învăţare;
 13. Organizare de întâlniri cu practicieni ai profesiilor relevante pentru specializarea studenţilor, cu reprezentanţi ai mediului social, cultural şi de afaceri;
 14. Sesizarea studenţilor cu abilităţi de lider, pe care să îi încurajeze în cultivarea acestor abilităţi;
 15. Administrarea unor teste de autoevaluare;
 16. Evaluarea experienţei studenţilor, în vederea îmbunătăţirii strategiilor, metodologiilor şi activităţilor cu impact evolutiv asupra experienţei studenţilor;
 17. Consiliere privind explorarea interesului şi a abilităţilor personale;
 18. Informare fundamentală, de principiu, cu privire la situaţii speciale cum ar fi retragerea de la studii, întreruperea studiilor, transferul etc.
 19. Acordarea de sfaturi în vederea soluţionării unor probleme personale în legătură cu viaţa studenţească (probleme conjuncturale de sănătate conexe procesului de învăţare, cum sunt cele emoţionale sau stresul ocazionat de examene, atacurile de panică, anxietate etc.)
 20. Asistarea studenţilor în luarea unor decizii, precum şi în rezolvarea unor probleme administrative curente.

Remuneraţia

16. Activitatea tutorială se remunerează în sistem de plata cu ora la nivelul unui post de asistent universitar, într-un număr de minim 56 şi maxim 84 de ore anual (fie 2, respectiv maxim 3 ore saptmanal).
Plata se face din resursele extrabugetare ale facultatilor.

17. Decanatele pot încuraja remunerarea suplimentară a tutorilor, cadre didactice, din fondul anual de premiere disponibil conform reglementărilor legale şi ale universităţii. Tutorii, care sunt doctoranzi cu frecvenţă şi masteranzi în ultimul an de masterat pot fi remuneraţi suplimentar prin acordarea de burse de către decanatele facultăţilor.

18. Tutorii pot fi remuneraţi indirect, prin decizia Decanului, in funcţie de posibilităţile bugetare ale facultăţii, prin suportarea unor cheltuieli (de informare, documentare, integrare in mediul stiintific relevant, deplasare etc.) ocazionate de programele specifice necesare procesului de pregătire şi cercetare.